Kraks Vejviser 1908

Animated publication

KJØBENHAVNS VEJVISER

•3eej |sar for Aorfjjete- SlujCd É,aC6eC de«— £)a.tt$eC$$|JejC gnrøOen^e oi£Ceu paa $eu MendCe Satt^ei) a i ei SpejC viser 0 $ v e « I c v k U oa ^ T a itv fe r. AeCc4i?65.

1908

139. 3faa]atti|.

$\ taft: 46 .SCatgmtcj.

Udgivet af OVE KRAK: Kontor: Linnésgade 22, aabent Kl. 9^-3. Telefoner: H 308 — 5205 — 8347.

INDHOLDSFORTEGNELSE.

Side

3. Fortale. En Redegørelse for Vejviserens Indhold. 5. Forkortelser og Tegn. 7. Kort og Planer. Se den særlige Indholdsfortegnelse. 49. Byggegrunde. 65. Real-Register med Hjælpeliste, Oversigt og Gruppering. 197. Gade-Register og Hus-Register (Kjøbenhavn). Se den grønne Karton foran Registret og læs Fortalen Side 3. 423 og 810 f. Afrivningsblanket til Anmeldelse om Bopælsforandring. 449. Person-Register (Kjøbenhavn). Se den grønne Karton foran Registret og læs Fortalen Side 3. 817. Provins-Register A. Forretninger. \ Læs Fortalen Side 3, og de smaa Indledninger foran hver af de 3 Af- 925. — — B. Privat-Personer. / . delinger. 963. — — C. Større Gaarde. ' 985. Fag-Register for Danmark. Se Fortalen Side 3. 1393. Firma-Register forKjøbenhavn-Frederiksberg ogOmegn. De udenforKjøbenhavnanmeldte Firmaer findes i Provins- I Register A. De Firmaer, som ikke har Hjemsted i en Købstad eller større Handelsplads, findes samlede i Slutningen af Provins-Register A. under Overskriften „Landet“. 1463. Tilføjelser ogRettelser.

j i

En Fortegnelse over Oplysninger, der er indkomne for sent, og over mulige Rettelser, udgaar i Januar og udleveres gratis. For eventuelle Følger af Fejl, som trods al anvendt Omhu mulig er indløbne i Vejviseren, fralægger Redaktionen sig ethvert Ansvar.

Eftertryk af Artiklereller Dele af Vejviserenforbydes.

Trykt hos O. ('. Olsen i' Co., Kjebenliavii.

FORTALE.

distrikt, Kvarter eller Kommune, Oppebørsels- distrikt, Sogn, Valgkres, Politikres, Forsørgelses­ distrikt, samt om Brevportoen er 5 eller 10 Øre. I Hus - Registret er i hvert Hus alle de Be­ boere, som kan have Interesse for Vejviserens Læsere, kortfattet anført (den fuldstændige Adresse findes i Person-Registret). Husejeren er, hvis han bor i Huset, betegnet med en Stjerne, og bor han ikke i Huset, er hans Navn anført i Parentes. Ved Siden af Husnummeret er Ejendommens Matrikelnummer anført i Parentes. Ved hverGade er dens Postdistrikt anført og i Reglen en kort Forklaring over Oprindelsen til Gadens Navn. Ved alle blot nogenlunde betydelige Gader findes en Kortskitse over vedkommende Gade og dens Sidegader, dens Beliggenhed mod Verdenshjør­ nerne, samt Angivelse af Hjørnestedernes Numre. Hellerups Veje er indordnet blandt de kjøben- ■ havnske Gader, medens Villabyerne i Kjøben­ havns Omegn findes sidst i Registret. Person-Registret omfatter i alfabetisk Orden omtrent de samme Mænd, Kvinder og Virksom­ heder, som i det foregaaende Register fandtes ordnede efter Gade, Hus og Etage; Personer af samme Navn er ordnet efter Stilling. I Person - Registret er hver Adresse opført fuldstændig, dog er der ikke anført udenlandske Ordener eller Titler. løvrigt henvises til For­ klaringen paa den grønne Karton toran Person- Registret. Provins Registret falder i 3 Afdelinger A, B og C. A omhandler Byerhvervene. Inddelt efter Byer (Aakirkeby, Aalborg, Aarhus o. s. v.) findes her opført alle Virksomheder, Handlende og Haandværkere, hvis Forretnings Art eller Størrelse giver den mere end lokal Interesse. Ved hver Virksomhed findes anført, under hvilke Overskrifter i Fag-Registret den kan søges, thi kun dér finder man de „Tilføjelser", der an­ giver Forretningens særlige Specialitet. Under hver By er tillige opført et Uddrag af de offici­ elle Handels-Registre, altsaa et Firma-Register for hver By. Her har Vejviseren foretaget et Udvalg, idet man for at lette Oversigten har udskudt alle ganske ubetydelige anmeldte Firmaer. De ind­ registrerede Firmaer, som ikke har Hjemsted i en By, er samlede sidst i Afdelingen under Over­ skriften „Landet". Ved hver By findes angivet,

K r ak s v e jv is e r har sat sig den Opgave at blive en uundværlig Haandbog for alle virk­ somme danske. For at lette Oversigten hidsættes følgende: Afdelingen Kort og Planer indeholder, for­ uden en Del Kundgørelser fra udelukkende store og ansete Virksomheder, Kort over alle Dele af Kjøbenhavn og Omegn. Man har valgt Inddelingen efter Postdistrikter, fordi denne er den eneste al­ mindelig kendte Inddeling af Byen, og fordi denne Inddeling overensstemmende med vort Postvæsens fortrinlige Organisation paa en særlig naturlig Maade deler Byen i Distrikter af omtrent ens Størrelse. Endvidere findes her en Del Teaterplaner og andre nyttige Planer. Real-Registret er saa at sige et Leksikon over alle de Institutioner, som tilsammentagne be­ tinger ikke blot Kjøbenhavns, men hele Landets Samfundsliv. Blandt denne Rigdom af Oplysninger kan det ofte være svært at finde det, som man netop i Øjeblikket skal bruge. Det anbefales derfor ind­ trængende at benytte de 2 foran Registret givne „Nøgler“ : 1) Hjælpelisten, i hvilken man har opført ikke blot alle Real-Registrets Overskrifter, men tillige alle saadanne Overskrifter, under hvilke man kunde tænke sig, at en Læser vilde søge en Oplysning, og i saa Fald med en Henvisning til det rigtige Sted; hvis en Læser f. Ex. søger „Industri og Haandværks Fællesrepræsentation" vil han blive oplyst om, at han kan findeArtiklen j under „Fællesrepræsentation". 2) Grupperingen med tilhørende Oversigt. Heri findes en systematisk Ordning af alle Real- Registrets Artikler. Den Læser, der f. Ex. søger Oplysning om alle Institutioner, der vedrører Handel eller Musæer eller Domstole eller Skole­ væsen, vil under de nævnte Overskrifter kunne finde alt, hvad han behøver. Den aarlige Frem­ stilling af Real-Registret foregaar ved velvillig Meddelelse fra alle de i Registret nævnte Institu­ tioner. Hus - Registret omfatter kun Kjøbenhavn med Omegn (til Vedbæk og Dragør). I det til Hus-Registret hørende Gade-Register kan man for hver Gades Vedkommende udfinde dens Post­

i hvor mange Timers Jernbanekørsel der er fra Kjøbenhavn, endvidere findes nogle faa statistiske Oplysninger, men tilstrækkelige til, at man deraf kan danne sig ret Billede af vedkommende Bys Udvikling og økonomiske Tilstand. Hver Bys Borgmester og fremmede Landes Konsuler findes anført, og ved Havnestæderne tillige Havnedybden. B er et Person-Register over alle de Mænd og Kvinder i Danmark udenfor Kjøbenhavn, om hvilke man maa formode, at deres Adresse ofte søges af en stor Kres. I Afdeling B findes kun opført Privatpersoner — Forretningerne findes jo i A; en Mand, der driver Forretning i eget Navn, findes kun opført i A. Man har valgt at inddele denne Afdeling efter Landsdele, thi man ved jo næsten altid, om en Mand bor paa Fyen eller iJylland, og ved denne Inddeling vil detteAfsnit blive til størst Nytte for de Handlende; iøvrigt er Ordningen som i Person- Registret for Kjøbenhavn. C omhandler større Gaarde i Danmark. Ved større Gaarde mener vi saadanne, som til Ejen­ domsskyld er vurderet til mindst 100,000 Kr. eller som paa anden Maade frembyder særlig Interesse (historisk Interesse eller som Avlscentrum eller lignende). Gaardene er ordnet efter Landsdele. Fag-Registret er en Fag-vis ordnet Forteg­ nelse over alle blot nogenlunde anselige Virksom­ heder indenfor Danmarks Handel, Industri og Haandværk; dog saaledes, at Registret overens­ stemmende med sin Oprindelse er noget mere detailleret for Kjøbenhavns Vedkommende. Det skyldes især dette Register, at Vejviseren som et „Handels-SpejV1 for Danmark har til­ kæmpet sig en Plads i Landets Erhvervsliv. Fag- Registrets Fuldkommenhed betinges af den Bistand, som den enkelte Virksomhed yder ved i en betalt Tilføjelse at fremhæve sine væsentligste Speciali­ teter. En nøgtern Opremsning af Fagenes Udøvere havde langt fra været Forretningsmanden til den Nytte, som Fag-Registret i sin nuværende Skik­ kelse er. Denne Ordning har flere Fordele: Fabrikan­ ten faar herved Lejlighed til at vise en høflig Imødekommenhed mod sin tilkommende Kunde.

Og han véd af Erfaring, at Summen, som disse smaa Tilføjelser koster ham, senere rigelig vil komme igen. Køberen paa sin Side kan ved at gennemløbe Tilføjelserne f. Ex. i Artiklen „Maskin­ fabrikker" paa et Par Minutter erfare, hvilke Fa­ brikker i Landet han i det givne Tilfælde skal i Forbindelse med. Og endelig er disse Tilføjelser for Vejviseren bleven det egentlige økonomiske Grundlag. Det er derfor intet Under, at Vej­ viserens Udgiver baade i sine Kunders og i sin egen Interesse hvert Aar søger at gøre Bogen endnu bedre og skaffe den endnu større Udbre- ; delse. i j Firma-Registret er et Uddrag af de offici- j elle Handels-Registre for de i Kjøbenhavn an- j meldte Firmaer (de udenfor Kjøbenhavn anmeldte findes i Provins-Register A). Det er et Uddrag, for saavidt som de aldeles ubetydelige er udeladt, og Teksten i det enkelte Firma ofte forkortet. I dette Register findes en Del afdøde Medborgere og andre Besynderligheder, som det vil være for vidtløftigt at klargøre her. Det maa være nok at sige, at de „Fejl", som findes i Firma-Registret, de skal være der. i j Den her givne Oversigt viser, hvilken Rigdom af Oplysninger Vejviseren bringer, og man maa derfor hos Læseren forudsætte en vis Modenhed og Færdighed for at kunne tumle hele det System af Haandbøger, som Vejviseren i Virkeligheden er. Men denne Færdighed er meget almindelig nu 'om Stunder; Telefonbogen har nemlig været en fortrinlig Forberedelsesskole for den -Slægt, som nu er fremme. Alligevel kan det ikke noksom anbefales den unge Forretningsmand at anvende en Timestid paa grundig at studere sin Vejviser. Ordningen er nem­ lig paa ethvert Punkt saa rationel, at dette Stu­ dium slet ikke er svært. Og det er meget lønnende. Thi den Mand, j der paa staaende Fod har hele Vejviserens Kund- j skabsfylde til sin Raadighed, er alene derved klo- j gere end sin Nabo. OVE KRAK.

Forkortelser og Tegn,

Etager:

Akts. Bp. Charlott]. Chrhvn. Co. DM. 0. f. fh. FM. Frdbg. Fini. h. Hdl. Ueli. Hh. K. kgl. Klpbg. Kmh. Kmjkr. 1. MSH. MVS. N- 0 Gadenavn) Prok. ps. R. RE. S- ti Gadenavn) SK. St.

Aktieselskab. Bopæl. Charlottenlund Postdistrikt. Christianshavn Oompagni. Dannebrogsmand. efter. for. forhenværende. Fortjenstmedalj en. Frederiksberg. Indregistreret Firma, har. Handel. Hellerup Postdistrikt. Havehuset. Kommandør af Dannebrog, kongelig. Klampenborg Postdistrikt.

nb‘

= Bagbygningen.

1,0

- Beletagen.

c

- Entresol eller Mezzaninen.

Hh.

- Havehuset. - Kælderen,

Mb‘

- Mellembygningen.

s

- Stuen.

Sb‘

- Sideb 3 rgningen.

1

- 1. Sal.

2

- 2den Sal.

iHu*iw

' ^ Cr

* Ejendommen).

/ \

_ Matrikel-Nr. eller Ejer (ikkeBopæl

i

i ihis-Reg.

Ejendommen).

( )

- Indehaverevent. Medindehaver i Parentesen nævnte, indregistrerede Firma. — Træffetid. afdet

i Person-Ren.

f)

=•- Telefon.

Kammerherre. Kammerjunker. lille. Medlem af Borgerrepra'sentationen. Medlem af Folketinget. Medaljen for Druknendes Redning. Medaljen for ædel Daad. Medlem af Grosserer-Societetets Komité Medlem af Landstinget. Medlem af Sø- og Handelsretten. Medlem af Videnskabernes Selskab. Nørre eller Nordre. Prokura. pensioneret.

D Am. Jl Bell. D Brh. J) Chrh.

- Telefon Amager. - Telefon Bellevue. - Telefon Brønshøj. - Telefon Christholm. - Telefon Godthåb. - Telefon Gjentofte. - Telefon Hellerup. - Telefon Nora. - Telefon Ordrup. - Telefon Strand. - Telefon Søborg. - Telefon Taga. - Telefon Vester. - Telefon Vanløse. - Telefon Valby. - Telefon Øbro. - Postdistrikt B. - Postdistrikt C. - Postdistrikt F. - Postdistrikt K. - Postdistrikt L. - Postdistrikt N. - Postdistrikt S. - Postdistrikt Str. - Postdistrikt V. - Postdistrikt 0 .

D Gh.

D Gjent.

Hell.

^ N

J) Ordr.

D St.

D Søb. D Tg.

J) V

| Vanl. | Vb.

Ridder af Dannebrog. Ridder af Elefanten. Sønder eller Sondre. Storkors af Dannebrog. Sankt store. under. ved eller von. Vanløse Postdistrikt. Øster eller Østre.

D 0

Hl [cj 1E El H3 IN) (Si SU

IS O

6

Skorstensfej erdistrikterne. (Skorstensfejerne for de enkelte Distrikter, se Fag-Registret).

17. Distrikt begrænses af Frederiksborgg., Østersøg., Sølvg., Stockholmsg., Østerbrog., st. Kongensg., Fredericiag., Rigensg., Ø-Voldg. og N-Voldg. 18. Distrikt begrænses af Nørrebrog., Jagtv., Ø-Allé, Blegdamsv. og Fælledv. 19. Distrikt begrænses af N-Frihavnsg., Østerbrog., Øresundsg., 0 Gasværkshavn, Sundet og Fri­ havnen. 23. Distrikt begrænses af Godsbanegaardens Terræn, Ingerslevsg., Haderslevg., Enghavev., Vesterbrog., GI. Kongev., Frdbg. Sognegrænse og Byens gamle Grænse mod Valby. 24. Distrikt begrænses af Jagtv., Nørrebrog., Lygte- aaen og Ladegaardsaaen. 25. Distrikt begrænses af S. Frihavnsv., Østerbrog., Stockholmsg., Sølvg., Ø-Søgade og Classensg.; des­ uden hører Frihavnen til dette Distr. 26. Distrikt begr. af Øresundsg., Østerbrog., Triang­ len, Ø-Allé, Lyngbyv. og Byens Grænse mod Em- ' drup og Gjentofte Sogn. 27. Dstrikt: Utterslev og Emdrup. 28. Distrikt: Brønshøj, Husum og Vanløse. F r e d e r i k s b e r g. ! 1. Distrikt begrænses a f : Sognegrænsen mod Nord og ! Øst, Norsv., Vodrofsv., Niels Ebbesens V., H. C. j Ørsteds V., Amaliev., Biilowsv., Rolighedsv., Godt- ! haabsv., Kronprinsesse Sofies V., Mariendalsv. og 0 . Fasanv. ■ 2. Distrikt begrænses af Amaliev., H. C. Ørstedsv., j Niels Ebbesensv., Vodrofsv., Norsv., Sognegrænsen ! mod Øst og Syd, Platanv., Madvigs Allé og Bii- lowsv.. 3. Distrikt begrænses af: Sognegrænsen mod Vest, 0 . Fasanv., Mariendalsv., Kronprinsesse Sofies V., | Godthaabsv., Falkonerallé, Nyelandsv., N. Fasanv. og Frederikssundsbanen. 4. Distrikt begrænses af Sognegrænsen mod Syd og ! Vest, Frederikssundsbanen, N. Fasanv., Smalleg., Solv., Howitzv., Falkonerallé, Allégade, Frdbg. Allé og Platanv. 5. Distrikt begrænses af: Nyelandsv., Falkonerallé, Rolighedsv., Biilowsv., Madvigs Allé. Frdbg Allé, Allég., Falkonérallé, Howitzv., Solv., Smalleg. og N. Fasanv. 20. Distrikt: Sundbyvester. 21. Distrikt: Sundbyøster. 22. Distrikt: Valby.

Kjø b e n h avn. 1. Distrikt begrænses af St. Jørgens Sø, GI. Kongev., Vesterbrog., Bernstorffsg., Tietgensg., Tømmer- pladsg. til Kalvebodbrygge, Havnen til Knippels- | bro, Børsg., Slotsholmsg., Højbropi., Amagert., Vimmelsk., Nygade, Nytorv, Frederiksbergg., Raad- huspl., V-Boulevard og Gyldenløvesg. 2. Distrikt begrænses af Frederiksborgg., Kultorvet, | Kjøbmagerg., Amagert., Vimmelsk., Nygade, GI. Torv, Frederiksbergg., Raadhuspl., V-Boulevard og N-Voldg. 3. Distrikt begrænses af st. Kongensg., Fredericiag., Rigensg., Ø-Voldg. og Gothersg. 4. Distrikt begrænses af st. Kongensg., S-Frihavnsv., Kastellet, Lystbaadehavnen, Havnen, Nyhavn og i Kong. Nyt. 5. Distrikt begrænses af Kjøbmagerg., Kultorvet, Fre­ deriksborgg., N-Voldg., Gothersg., Kong. Nyt. og | Østerg. 6. Distrikt begrænses af Krsthvn. og Amagerbro til Byens gamle Grænse. 7. Distrikt begrænsesaf Gyldenløvesg., N-Søgade, Frederiksborgg, og N-Voldg. 8. Distrikt begrænses af Sortedamsg., Dosseringen, Aaboulevard, Gartnerg., Slotsg., Nørrebrog., Fæl- ledv. og St. Hansg. 9. Distrikt begrænses af Slotsg., Gartnerg., Aaboule­ vard, Aagade, Jagtv. og Nørrebrog. 10. Distrikt begrænses af Bernstorffsg., Tietgensg., Tømmerpladsg. til Kalvebodbrygge, Gasværkshav­ nen, Kalvebodstrand, V. Fælled, Ingerslevg., Gods- baneg., S-Boulevard, Absalonsg. og Vesterbrog. 11. Distrikt begrænses af Absalonsg., S-Boulevard, . Oehlenschlægersg. og Vesterbrog. 12. Distrikt begrænses af Classensg., Østbaneg., N- Frihavnsg. og Østerbrog. 13. Distrikt begrænses af Østerbrog., Blegdamsv., St. Hansg. og Sortedamssø. 14. Distrikt begrænses af Lyngbyv., Lersøen, Nørre­ brog. og Jagtv. 15. Distrikt begrænses af Oehlenschlægersg., S-Bou­ levard, Godsbaneg., Ingerslevg., Haderslevg.,* Eng- havev. og Vesterbrog. 16. Distrikt begrænses af Nyhavn, Kong. Nyt., Østerg., Højbropi., Ved Stranden og Havneg. ;

Kort og Planer samt Kundgørelser.

Kort over Kjøbenhavn med Omegn. (Postdistrikterne er betegnede ved Skravering, de omgivende Par­ tier er skitserede)................................................. Side 8-35 Oversigtskort S. 8, Yderhavn med Frihavn S. 9, Postdistrikt E S. 10, B2 S. 12, ® S. 19, ® S. 14, EJ S. 16, Valby S. 24, IH S. 20, El S. 22, E (Utterslev Brønshøj) S. 23, IS S. 18, 13 S. 26, (U S. 28, Hellerup S. 30, Charlottenlund S. 32, Gjentofte-Jægerborg S. 29, Dyrehaven S. 33, Kastrup S 27, Emdrup§34, Vanløse S 35. Kørting, Gebr., Teknisk Bureau..................................... Side 11 ■Laanekassen......................................................................... — 47 Larsen Georg, K astru p ..................................................... — 27 Larsen H. P., Værktøjsfahrik.................................... —21 M i n i s t e r i a l b y g n i n g e n , S t u e n ............................... — 39 M i n i s t e r i a l b y g n i n g e n , 1. S a l ............................. , — 39 Nordisk Kaffe-Kompagni................................................... — 42 Ny-Hellerup, Akts............................................................... — 31 Nyrop’s Cagiillus Etahi...................................................... — 37 N ø r r e b r o s T e a t e r ......................................................... — 46 O d d - F e l l o w - P a l æ e t ................................................... — 48 Petersen & Steenstrup, Musikinstrumenter.................. — 48 Porcelænsfabrik, Den Kongelige..................................... — 43 I P o s t g a a r d e n ............................................. I Ramsing, Chr., Ingeniør .................................................. — 21 I Rasmussen P. Chr., Murerm. ............................................. ~ 22 J Rostrup, N. P. Ligkistemag.............................................. — 27 Skandinavisk Kaffe & Kakao Kompagni ...................... — 43 j Steenberg Schach & Co..................................................... — 10 i Støiholm G. C., Vognmand................................................. — 35 Svendborg Bryghus ........................................................... — 44 Søhorg Villakvarter............................................................. — 34 S ø nde r b r o s T e a t e r ....................................................... — 45 Tabel for Det danske Gaskompagni............................. —48,49 Therkelsens D Enke & Søn, Skrædderetabl....................... — 43 T o l d b o d e n ...................................................................... — 41 j Ulsøe, Marinus, Skræddermester..................................... — 40 j Unmack, Tømrerm................................................................ — 34 i V a l g k r e d s e .................................................................... — 38 Vanløse Omnibusselskab..................................................... — 35 ! Weilbach J S V, Sejl og Flagmager............................ — 9 I Wolff, Karen, Hjemmebageri............................................ — 26 ! Østerberg & Bendtsen, Murerm........................................... — 27 03tasiatisk Kompagni......................................................... — 18

Baltzersen Wm., Smedeværksted, Maskinfabrik ........ Side 21 „Berlingske Tidende"......................................................... — 11 Briinnich Joh., Bogbinder, Æskefabr.............................. — 15 Byggegrunde. Hammersholt, Sagfører........................................... —50,51 Havnevæsenets Byggegrunde............................... — 52 Tesch C. A,, Tømrerm............................................ ■— 49 C a s i n o ................................................................................... — 45 Christensen Christian, Glas & Porcell............................ — 25 Cortsen-Møller, Tandlæge................................................. — 30 Dagma r T e a t r e t ............................................................. — 44 Dahlmann Brdr., F. & L., Hof-Sadelmagere.............. — 38 Dampmøllen, Overg. o. V. 3 0 ........................................... — 13 „Danmark", Damp-Korkvarefabr....................................... — 18 Dansk Arbejderbank........................................................... — 31 Danske Gaskompagni, D e t ............................................... —48,49 Dansk Reproduktionsanstalt & Holms Reproduktions­ anstalt, Akts.............................................................. — 31 Edwards E F & C O Rasmussen................................... — 19 English Thos. R, Ingeniør............................................... — 21 Fabriksgrunde i Valby....................................................... — 25 Felumb, Emil, Pianofabrik .............................................. — 48 Folkebanken, Akts............................................................... — 40 F o l k e t e a t r e t ................................................................. — 46 F r e d e r i k s b e r g T e a t e r ............................................. — 47 Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger . . . . — 36 Hansen Holger, Malerni., Vrsahus................................. — 15 Haugsted, Ove, Speditør.................................................. — 41 Helios, Glødenætfabr........................ v................................ — 11 Hermansen & Lannoy, Blikkensl. Gas- & Vandm.. . . — 41 Jørgensen, Alfred, Laboratorium for Gæringsfysiologi — 15 Kjøbenhavns kommunale Arbejdsanvisningskontor . . . — 23 Kjøbenhavns Metaltraadvarefabr. M. Siegler.............. — 38 K j ø b e n h a v n s R a a d h u s ........................ .................. — 40 K o mm u n e h o s p i t a l e t ................................................. — 37 Kgl. T e a t e r ....................................................................... — 42

—36

8

KJOBEN.HAVN - FREDER IKSBERG - GJENTOFTE - LYNGBY

9

YDERHAVN FRIHAVN 143,000

100

O

300 200 300 400 500 600 700 800 900 TALLENE I HAVNEN ANGIVE DYBDEN I FOD

®YNY KALKBRÆNDERI HAVN

Eftertryk forbydes

V . W e i l b a c h , Sejl- og Flagmager. K g l . - H o f - L e v e r a n Grundlagt 1799. - Telefon H 1220. ^ N i e l s Ju e ls Gade 6 % K jø b e n h a v n K . % Leverandør til Det Forenede — med flere — Dampskibs-Selskaber m, ni.

10

Schach Steenberg & Co.

Telefon Nr. H68. 6387.

Telegr. Adrs. Steenbergs. A m a l i e g a d © Kulforretning — Spedition — Lager af Vinduesglas

11 Gasmaski'ner efter F iretaktsystemet fra v* tu 250 h k .

Gasmaskiner efter Totaktsystemet fra 250 m 2000 h k .

Vor Afdeling „Straale-Apparater" le v e re r: U n iv e r sa l- o g S ik k e rh e d s- In jek to rer, D a m p - & V a n d str a a le -E Ie v a to re r, V a n d s traale-K o n d en sa to rer, L u ft-T i'3 'k & S u g e -A p p a ra te r. P u lso m e tre , F ø d e v a n d s- F o rv a rm e re , F ø d e a v to m a te r fo r D a m p k ed ler, F y r a n læ g fo r fly d e n d e S to ffer (O lie fyrin g ), R ø g fo rb r æ n d in g s-In d re tn in g cr for L o k o m o tiv e r og sta tio n æ r e K ed ler,

A v to m a tis k R e n s n in g a f K e d e lfø d ev a n d , B e fu g tn in g sa n læ g , K o n d e n sa tio n sp o tte r, V e n tile r, " H aner. Fløj- og L a v tr y k s c e n tr ifu g a lp u m p e r . Vor Afdeling Opvarmning leverer O p v a r m n in g v e d L a v tr y k s d a m p o g v a r m t V a n d , L u fto p v a r m n in g o g T ø rr ea n læ g , R ib b e o v n e , g la tte O v n e , R ib b e rø r, B a d e a n sta lte r o g B ru seb a d e. Udførlige Prislister og Beskrivelse ere efter Ønske gerne til Tjeneste.

}l

Lu ftbe fug tn in gsan læ g for Væ ver ier , Sp inder ier ete. Gas-Anlæg for Suge- & Trykgas | Tørve-Gasværker t il Maskindrift billigste Drift , nemmeste Betjening , største Nytteudvirkning af Tørvene, uden Dampkedel. tø derfor billig Drift. JL ntomo'bil- o g B a a d m O lie ind sprø jtn ings M o tor „ S y s tem T r ink ler“ mindre Olieforbrug end Diesel-Motor. —nn Tilbud saavel som alle Oplysninger tilsendes gratis. _____ B ed s te A n b e fa l in g e r og R e fe ren ce r . GEBRLJDER KORTING, Aktiengesellschaft, Iugenieur Bureau: K Ø B E N H A V N , V E S T E R V O L.D G A D E 1 0 2 / S . B. Telefon 8237. Telegr.-Adrs.: „K5rtings“ .

Cikitiif,

(1 6 0 . A a r g a n g ) u d k o m m e r i K j ø b e n h a v n hver Søgnedag, 2 Gange daglig, i stort seksspaltet Format.

1908.

1749.

Kontor: P i l e s t r æ d e 3 1 , aabent fra Kl. 8 Morgen til Kl. 7 Aften. Telefon Nr.: Kontoret H 1789. Redaktionen 6571 ( a a b e n h e le H e g n e t ) og H 1853. Sætteriet H 358

B c r l in g s k e T id en d e giver en fuldstændig Oversigt over alle vigtige og interessante Begivenheder i Ind- og Udlandet samt daglige telegrafiske Meddelelser, og da det udkommer baade om H o r g e n e n og om E fte rm id d a g en , vil det hurtigst muligt kunne bringe dem til sine Læseres Kundskab. Morgenavisen indeholder blandt sit store Avertissementsstof ogsaa retslige Bekendtgørelser fra hele Landet. Abonnenter h e r i m en ville, efter derom fremsat Ønske, kunne erholde Morgen- og Aftenavisen tilbragte h v e r paa s i t JSled. Paa Morgenavisen kan tegnes særskilt Abonnement.

Iiistallationsartfkler

for Elektricitetog Bas. K r o n e r , L am p e r , ] i K r y s ta l, B o r d lam p e r , > J e r n og A m p le r , L y g t e r j M e ssin g . Kupler, Skærme etc. i over 300 Dessins. Elektrisk Gas-Fjærntænding ( „ S o l tæ n d e r e n " ) ! Automatisk Trappebelysning om Natten! b e n y tte s a f „Det danske Gaskompagni, Kjøbenhavns Vestre Gasværk, Frederiksberg Kirke m. fl. — E t A a r s G a ran ti! 22i1eo% m . Udstillingslokale: Kjøbmagergade Nr. 62=64. »w **«#&.

12

KR* KV

Eftertryk forbydes

F o rm a lin g

NSfe

F ab r ik a t ion

v&i

af sl I S l a g s S æ d , K n u s n i n g og R e n s n i n g af H a v r e o g RÆais. DAM PM Ø LLEN OVERGADEN OVEN VANDET 30. M a x M i d l e r t z . Kontor: Sofiegode 6-8.

af g r o f t KLULgtnel, IHsilv s i g t e m e l , H L u g s ig tem e l i prima Kvaliteter. I v l a i s til Hestefoder. DAM PM Ø LLEN OVERGADEN OVEN VANDET 30. M a x M u l l e r t z . Kontor: Sofiegade 6-8.

Paa Vejviserens Kontor

e n s k e s t i l K øb s :

Vejvisere fra Tiden før 1825. Danmarks Handelsspejl 1765— 1780 og andre af Holck ud­ givne Bøger.

Mulig eksisterende Minder om:

Agent Hans Holck 1726— 1783. Kongelig-Universitets Boghandler Christian Gottlob Proft, død 1808. Boghandler Ludvig Benedictus Thiesen 1779—1836. Thiesens Enke, død 1864.

N a vn l ig v i ld e P o r træ tte r a f de næ vn te t id l ig e r e U d g iv e r e a f V e jv is e r e n væ r e kæ rkom n e .

14

Eftertryk forbjdes

KRAK.

15

6)<*rfog$fy$iologi$k Laboratorium Alfred Jørgensen, K jø b en h a vn V , F r y d en d a ls v e j 30.

Laboratoriet J) 9495

Anstaltens analytiske Afdeling udfører saavel theoretiske Undersogclser af Gjæringsorganis­ merne som praktiske Undersogelser for de forskellige Grene af Gjæringsindustrien og de mange undre Virksomheder, hvor mikroskopiske Organismer griber ind. P ra k tik a n t-A fd e lin g e n modtager saavel Begyndere som viderekomne Gjæringsteknikere (af Bryg­ geri-, Brænderi-, Vingjærings-, Mejerifaget osv.) og Gjæringsfysiologer, der med praktiske eller theore­ tiske Formaal vil tilegne sig mere omfattende Kundskaber angaaende Gjærsvampenes og de øvrige Gjæringsorganismcrs almindelige biologiske Forhold — eller som vil trænge dybere ind paa et enkelt særligt Omraade. Arbejdet samler s:g om de to Hovedpunkter: Rendyrkningen af Gjæringsorganismerne og den mikrobiologiske Analyse. Anstalten afgiver rene Kulturer af alle Arter af Gjæringsorganismer (Bryggeri-, Brænderi- og Vingjær, Mælkesukker forgj ærende Gjærraccr, Mælkesyrebakterier [for Brænderier, Mejerier osv.] Eddike­ syrebakterier, Stivelse forsukrende Skimmelarter osv.) og giver Vejledning i den praktiske eller theore­ tiske Anvendelse. 1’KOG ItAM og nærmere Oplysninger ved Henvendelse til Direktøren. LÆHKliOOlilf: Alfred .Jorgenscn: Alkoholgjæten. Ogsaa tysk og engelsk Udgave. Uio Mik oorganismen der itiirungsindustrie, 4de Udg. Ogsaa engelsk eg fransk Udgave.

, J o h . J3 r im n ich , S 56, B o rg e rgad e 56. § Papæskcfabrik med elektrisk Ittotordrift. 5 Grundlagt 1878. O H Fabrikation af alle Sorter Bu tiksLager-, Kontor- og Prøveæsker .

T e le fo n 3889.

Stort Lager af Forsendelsesæsker. YRSA-RO i i

Lejligheder med Sol og henrivende Udsigt. 4 Værelser med Pigekammer, 3 Værelser med og uden Pigekammer, Alle Lejligheder med IV. C. og Badeværelse. Elektr. Lys saavel i Lejlighederne som paa Trappegange. Karnap, Alianer og ellers al Nutidens Comfort og Bekvemmeligheder.

i

Høje, lyse, elegante Butikker til Dybbølsgade.

Anvises fra Malermester HOLGER HANSEN, Søndergade 35,

Hj. a f Ingerslevsgade.

I n g e r s l e v s g a d e 108— 106—104.

IB

Eftertryk forbyde*

K R A K

17 Aktieselskabet Damp ■Korkvarefabriken „Danmark” N i t iv e j Nr. 6, F . Telegram-Adr.: „Prop“ . Telefon: Nr. 2850. Propper i alle Størrelser og Kvaliteter .

Imprægnering a f Propper. 3forRisoleringsp lader

presset af fintmalet Kork til Isolering' mod Fugtighed, Kulde og Varme Ubetinget letteste Bygningsmateriale. Bedste Underlag for Linoleum og Tæpper. Anerkendt som bedste Isoleringsmateriale. Redningskrandse, Svømmeseler,.Korksaaler. Badeplader etc.

Nogle Presseudtalelser om

AGENTHOLMDEFATTIGESTOLK AF , BERING

LIISBERG. forfulgte den skikkelige og godtroende Agent. Holck. Forf. skildrer sin Helt med Sympati, ja, næsten med Beundring, han ser i denne halvt legendariske Personlighed ikke blot en Mand med et rigt og varmt Hjerte, en Mand, der i sit Blad „Aftenposten" med utrættelig iver og Versificeringskunst appellerede til sine Medmenneskers Velgørenhed, men ogsaa en Mand med et lyst Hoved og mange fortræffe­ lige Idéer, en Mand, der f. Eks. paa Forsør­ gelsesvæsnets Omraade udkastede Tanker og skitserede Planer, som først vor Tid er i Færd med at realisere, en Mand, der fuld af Virke­ lyst i en snæverhjertet og bornert Tid havde ét videre og mere alment Blik end de fleste, og hvis største Fejl var, at han paatog sig for meget og forsømte sine egne Interesser for at tjene det almindelige Bedste. . . . Vort Land. . . . Forfatteren gennemgaar fængslende Heltens Levned, ligefra han som almindelig Købmandskarl kommer fra Flensborg til Kø­ benhavn, og til han dør, fattig, men højt ag­ tet, efter i Mellemtiden at have været en rig Mand og haft en utrolig Mængde „Jern i Il­ den", saa mange, at det tilsidst gik galt. Hans Holck er aahenbart en af Danmarks hedste Sønner i det 18de Aarhundrede. Bering- Liisberg har ganske Ret, naar han haaber paa, at Holcks Navn (eller Portræt) burde fin­ des i vort Raadhus’ Mindesal og have de samme Ord under sig, som Holcks Samtid satte paa hans Kiste: „Fortjent at ihukommes blandt os."

Iterlinyske Tidende.

Pau „Kraks Vejviser" s Foring har B e n ii g Li i s b o r g udgivet et lille, „for- Ijent Æresminde" — vilde man i gamle Dage kaldt dot —- over „Vejviseren" s Grundlægger, Agent Holck. Den tilfældige Anledning til denne Bog var, at Boghandler ,T. [i e g o'I i Fjor forærede „Vejviseren" s Udgiver, Læge O. K i‘ak , et Billede, som sagdes al, forestille og vel ogsaa forestiller Holck; samtidig havde Ktatsraad Krak ved sin Syslen med sin lille Bog om „Vejviseren"s Historie faael Interesse for Holck, og saa henvendte man sig til Be­ ring Liisberg, der med Held har løst. sin Op­ gave at bringe Holck i en rigligere Belysning end den, Wcssels Epigrammer satte ham i. . . . . . „Sandheden er" -— siger Bering-Liis- berg om Holck og Wessel — „at den ene af disse to Mænd forkortede sit Liv ved Drik, don anden sled sig ihjel a.f Kærlighed til sine Medmennesker." . . . Politikcn. . . . Vi kender alle det lille, ikke synder­ ligt vittigt Digt,' i hvilket W e s s e l spotter Holck, den tildigere Storkøbmand, Vejvise­ rens Grundlægger, der gik fallit, og som se­ nere ofrede sig for Filantropien, uden at den ham overgaaedc Katastrofe svækkede den Tillid, han nød hos sine Medborgere. Hr. B e r i n g L i i s b e r g tager i sin Bog den Afdøde varmt i Forsvar overfor Wessel og hans Klike, det norske Selskab, og fremdra­ ger flere Eksempler — som han misbilliger —■ paa, hvorledes dette muntre Kompagni

P r is K p . 1,50.

F a as i a lle B og lad er .

2

16

'

1

Eftertryk forbydes-

KRAK

*

A K T I E S E L S K A B E T ■ DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI

(THE EAST-ASIATIC COMPANY, LIMITED). KØBENHAVN = B 1H O K O K = NDTBAPOBB.

Regelmæssig Dampskibsforbindelse mellem Danmark, Østasien, Sydafrika, .Vestindien og Mexiko med 1ste Klasses Skibe. Import til Evropa af østasiatiske og andre oversøiske Produkter, hovedsagentlig Teaktræ; Handel og Savmølledrift i Bangkok. Eksport til Østasien af evropæiske Produkter. TELEGRAMADRESSE: „ORIENT" Telefoner: Skibsafdeling— 8357 I E k s p o rt........... . 8328 I Bogholderi.......... 8934 I Provianteringsafdeling 1977 & 8410 * Im port. . . . . . . . . . 8 3 5 8 | Træ etc............... 2295 j Olieafdeling.........4431 | Alm. Ekspedition_____ 8336

19

Eftertryk forbyde«

I I

£dward$ $ J(asmu$5en,

In gen iø rer ;

Vesterg. 3.

Telef. 9200.

i !

'

Enerepræsentanter for

i Stettiner C liamotte-Fabrik A . G. Stettin ,

Berlin-Aiihaltlselie-Raseliiiieii ban A . G. B er lin «fc Dessau

G . Kromsckrøder, Gasmaalerfabr ilt, Osnabrfick. Udføre alle Slags i Fyrings- og Ovn -An læg — Gasværksapparater og Gasværksmaskiner — Tørre Gas- maalere og Gasautomater — ALultransportanlæg — Transmissioner m. m. 1Presgas-Belysningsanlæg — Gas-Fjerntændingsanlæg — div. Gas-Belysn ingsartikler. Ildfaste Sten, Retorter, ITdbrændingsrør m. m. til Gasværker haves altid paa Lager i l i j ©benhavn.

2 0

KRAK

Eftertryk forbydes* ’

21

Crossleys GASMOTORER OG SUGEGASVÆRKER Billigste Drivkraft. Uovertruffen Økonomi, fra 3/

& CSC

"Kg W m B a l t z e r s e n .

Smede &maskinværksted.

Kg

B red gad e 36. K øb en h a vn K.

Telefon 8124-

Telefon 8424.

H f L A R S E N

Telefon-Nr. 5118 .

Telegr.Adr. NESRAL.

VJSRBTØJSFABBIB.

Ryesgade 23. København Tt A L L E S L A G S V Æ R K T Ø J E R H A V E S P A A L A G E R , tillige udføres paa Bestilling Tipvogne, Asfaltkedler, Tromler, Harper, Forme for runde og firkantede Betonbrønde i og Bør, Forme for Trapper, Lyskassesten og Fliser, baade for Vaad- og Tørstøbning, Spormateriel | og Sporskifter, samt alt Smedearbejde. i- r r ^ i Reparationer udføres, a— ^ Ingeniør Ghr. Ramsings K on tor for O pvarm n ing og V en t ila t ion . Telefon 4626. Tordenskjoldsgade Hr. 11, 2. Sal Telefon 4626. Vejledning for Bygherrer og Bygmestre ved Projektering af nye Anlæg, Kontraktafslutning, Tilsyn og Kontrol med Arbejdets Udførelse. Konsultation angaaende alle herhenhørende Forhold, samt anden Bygningshygiejne. Undersøgelse af ældre Anlæg.

NB. Entrepriser overtages ikke.

f 22

POSTDISTRIKT L ØSTUGE DE

Meter

100 200 300 400 500 600 700 800 900 -------------------- KOMMU NE GRÆNSE = VEJ AFS PÆ RR I N G 0 100

Eftertryk forbydes.

Sp e c i a l f o r r e t n i n g e n •for* I W / C s r r j j B R l ' j s s ? m w £ e w o e - 8 æ v I cJmpori af fineste Fliser ^ 5illi£ste Priser. I Arbejdet udføres kun afspecielt faglærte Folk. 1

2 3

BRØNSHØJ OG UTTERSLEV POSTDISTRIKT J j VESTLIGE DEL

KRAK

Eftertryk- forbydes

Kjøbenhavns kommunale

Srbejdsanvisningskontor

jhar til Opgave at skaffe enhver Arbejdsgiver den bedst mulige Arbejdskraft og enhver Arbejdsøger det Ar­ bejde, hvortil Vedkommende i Øjeblikket bedst egner sig. (løvrigt se Real-Registret’Side 82.) HOVEDKONTOR (Guldbergsgade 26 N) aabent Søgnedage 9—1 og 4—7. TVlftfnnftr* 1 Mandlig Afdeling: 4896 & 7148. ■____i d eton er. j Kvindelig - 1768 & 1769. FILIAL 1: ( FILIAL 11: j Kvindel. Afd. (Badstuestr- 17) Tlf. 9408. Indre By, Kristianshavn og Sundbyerne Kvindel. Afd. (Valdemarsg. 28) Tlf. Vestre 1428 Valby og Vesterbro 9 - 1 og 4 - 7

-4- F r i . K r , I,SO. '

Udkommen er

I t E l t l Y « . LI 1 S B E B G: AGENT HOLCK DE FATTIGES TOLK. Nationaltidende.

lede Modstander tilhører den nye: „De hører Vollaires Periode til; der er ikke meget, Hjerte i dem, men Form og Vid. Hans Holdt hører Rousseau-Tiden til og dermed den Tid, som kommer." . . . . . . Bogen om Holdt slutter med at minde om de Ord, der stod øverst paa Metalpladen over hans Kiste: „Fortjent at ihukommes blandt os." Og”der tilføjes: „Det burde staa med stor Skrift et iøjnefaldende Sted paa By­ ens Raadhus for at bevare Mindet om en ud­ mærket Mand, om Manden med det varme Brodersind: den til andres Nytte utrættelige Hans Holde." Dr. Krak og Bogens Forfatter har rejst Agent Holde et smukt Æresminde. Det vilde ikke være urimeligt, om Eksemplet blev efter­ fulgt i Borgerens Hus.

. . . Han var af de meget skrivende, baade paa Prosa og i Vers, og det er jævnlig bleven sagt om hans poetiske Arbejder, at de gjorde liam til Latter for Samtiden, — en Opfattelse, som støttes af Wessels og hans Venners Epi­ grammer. Bering Liisberg har dog maaske Ret, naar han hævder, at denne Opfattelse beror paa en Misforstaaelse. Hans Holdes Vers er gennemgaaende ikke daarligere end saa mange andre, der den Gang gik glat i Publikum, og man maa give hans nyeste Bio­ graf Ret i, at flere af dem endda slet ikke er saa helt ilde. Bering Liisberg gør op imellem Holdt og Wessel, og han konkluderer derhen, at Wessel og dennes Venner i Norske Selskab hører den gamle Tid til, medens deres forag-

Kraks Ve jv isers Forlag«

F a a s i a lle Boglader.

25 Fortrinlige Fabriksgrunde i Valby m ed e l le r uden Je rnban e s id e spo r . F ø rs te S p o r fo rb in d e lse m ed den n y e H o ved god sb an e lin ie , sam t F o rb in d e lse m ed F r e d e r ik s l io lm s H avn .

Grundene er markerede paa ovenstaaende Kort med tykt optrukne Linier. — Anlagte Gader medgKloak^Vand og Gas. — 'Fri Bebyggelsesret. — Alle nærmere Oplysninger ved Henvendelse til: Fabrikant Adolph Gegner, Industribygningen 15 og Tømrermestrene H. J. Kornerup Koch, Upsala- gade 20, Julius Nielsen, Valdemarsgade 12 og N. O. C, Smith Frederiksberg Alle 23. Christian Christensen, G 707 Vestergade 7 , Kobenhavn. t . 7 o 7 E lek tr isk e Be lysn inss-A fde lin^ . Ampler, Kroner, Bord- og Kiplamper af Smedejern, Krystal, Messing og Malm. Alt til smukBorddæKning, Alt til godt Rekkeoudstyr, Alt til godfielysoiog, Fajance, Glas, Porcelæn. Besparende Gas-Apparater og Ovne. Elektrisk, Gas, Petroleum. Frederiksberg Afdeling, Fa lkoner-A llé *-i. Mezzanin. I Aarets Løb udkommer 2 Supplementer til Vejviseren: 1) En lille Fortegnelse over Oplysninger og Berigtigelser. Denne Fortegnelse udkommer sidst i Januar og udleveres gratis, naar man til Vejviseren indsender det foran i Bogen anbragte Brevkort. 2) Tillæg til Vejviser 1908. Tillæget omhandler hovedsagentlig de i Kjøbenhavn ved April Flyttedag foregaaede Forandringer; det udkom­ mer i Begyndelsen af Juni, koster Kr. 1,50 og faas i alle Boglader og paa Vejviserens. Kontor.

KapenWolf’s

KapenWolfTs Hjemebageri fo r K ik s oø B isqu it.

Konditori. S t r a n d v e l e n 181 .

Hellerup Telefon 65.

Telefon 469.

27

P17ADP T ilDCDU Forto fra K jøbenhavn s Postd istr ik ter t il K a s trup 5 Øre. \JLil i il vJ LiA I t u u M . Telefonabonnenter i K jøbenhavns Ø is tr ik t fr i Tra fik i

P . ^ o s t r u p ' s LIGKISTE-MAGASIN,

N p . 3 4 & 3 6 ,

Nr. 3 4 & 3 6 .

Ved Helligaandskirken,

Grundlagt 1844.

Telefon H 778.

L igk ister i stort Udvalg til alle Priser. Indvendige Træ- og Zinkkister.

L igk lædn inger saavel syede som udhuggede.

L igtransport med Rustvogne.

28

forbydes

E fte rtryk

$)e faar mere jVIytfe af Vejviseren

hvis $)e vil ofre nogle jVIimiffer paa Fortalen.

Har De god Tid, bør De læse Artik lenf„Statistik'‘ i Real-Registret.

29

krak

Eftertryk forbydes

I

30

T and læ ge , F ru C O R T S E N -M Ø L L E R , S tran d v e j 96. T e l f . HeU. 38. Konsultation: Hverdage 10—3.

PRODUKTIONSflNSTflLTsH OLM S REPRODUKTIONSANSTALT!

ILLUSTRATIONER AF ENHVER ART CLICHÉER LITOGRAFI LYSTRYK FOTOGRAFERING

GALVANOS STEREOTYPI TEGNING TILBUD PAA ORDNING, ILLUSTRERING OG TRYKNING AF KATALOGER, AFHAND­ LINGER OG REKLAMER ETC. LEVERES OMGAAENDE OG UDEN FORBINDENDE

DA VORT ETABLISSEMENT NU OMFATTER S AA MANGE REPRODUKTIONSARTER, SER VI OS ALTID I STAND TIL AT UDFORE DE INDSENDTE ORDRE PAA DE I HVERT ENKELT TILFÆLDE BEDST EGNEDE OG BILLIGSTE MAADER

L E V E R A N D Ø R A F C L IC H É E R T I L V E J V I S E R E N S K O R T O G A N N O N C E R

S ig n a t u r

T elefon N r . 2207 o g 7485.

T e l e g r .-A d r .: „REPRO*

C I T Y G A D E 2 4

Å l v t i e s e l s l s i G L l p e t : TS[;y J t i e l l e r v tilbyder paa lempelige Betalingsvilkaar Byggegrunde med eller uden Villa­ servitut.

Beliggenhed ved Øre­ sund, Strandvejen, eller ved smukke Alleer med Vand, Gas, elek­ trisk Lys. Let og bekvem For­ bindelse med Kjaben- havn ved Jernbane o g Sporvej. Anvises af Inspektør Sørensen, Ahlmanns Allé 8. Tel. 370 Hellerup.

J ^ a n s k . f l r b e j d e r b a n k

modtager Indskud i Sparekasse, Forsørgelseskasse og Indlaan, yder Laan mod haandfaaet Pant og Kaution, køber og sælger Børseffekter.

Hovedsæde:

Vesterbro Afd.:

Østerbro Afd.:

Frederiksberg A fd.: falkonérallé 72.

Iliels fjemmingsens Gade 7.

Vesterbrogade 84.

østerbrogade 70.

D a g l i g aaben fra Kl. 9—3 og 61/*—8.

ORDRUP OG CHARLOTTENLUND

KR«.

Eftertryk forbydes

krak

KRAK

J . W . U n m a c k . Tømrermester • Entreprenør. (Jernkonstruktioner). G r u n d l a g t 1856 . Kontor — Plads — Værksteder« (Skæreri). Emdrupvej København L. T e l e f o n 2 4 2 5 . Søborg Villakvarter (se ovenstaaende Kort)

Eftertryk forbydes.

I dette sunde og højtbeliggende Villakvarter, lige ved Byens Grændse, haves endnu Parceller' paa Mars Alle a 55 Øre pr. □ Al. paa Runebergs Alle og Wergelands Alle a 65 Øre pr. 0 Al., med Facade mod Hovedvej a 1 Kr. pr. □ Al.; alt med anlagte Veje, Vandværk og elektriskt Belysning i den nærmeste Fremtid. Billigste og coulanteste Betalingsvilkaar. Carl Rasmussen, „Villa Nora“, Frederiksborgvej. Telf. ,,Søborg 11“ . J. P. Larsen, „Marie Antoinette", Frederiksborgvej. Telf. „Søborg 26“. L. Pontoppldan, Runebergs Alle. Telf. „Søborg 39",

VANLØSE l=2g000 uo o 10 »s soo «oo UO O UO »O 200 400 100 000 700 WO 900 ----------------- KOMMUNEGR/tflSE

Eftertryk forbydes.

V an løse Om n ibu s -Se lskab

(ved Gustav Støiholm)

Telf. 4271.

Telf. 4271.

KØREPLAN:

Frd Vanløse:

Kl‘. 8,15, 10, 11,30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,15, 10,30, 11,30. Søn- og Helligdage afgnar Vogn hver halve Time fra Kl. 1—llVa Eftm. saavel fra Vanløse som Smallegode. I Vintersæsonen fra 1—7 Eftm. Fra Smallegade: Kl. 8,45 10,30 12, 1,30 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 945, 11, 12. Sen- og Helligdage afgaar Vogn hver halve Time fra Kl. 1—1D/2 Eftm. saavel fra Vanløse som Smallegade. I Vintersæsonen fra 1—7 Eftm. €r. C. S t o l h o l m * s Entreprenør- og Vognmandsforretning Hejrevej 14 A Al Slags Arbejdskørsel udføres. Telf. 4271. K ø b e n h a v n s f l o t t e s t e A n t o n i o b i l d r o s k e r kan hver Dag bestilles gennem Telefon 4271 inden Kl. 2 Middag. Telf. 4271. Landture kan altid forudbestilles. Telf. 4271.

P O S T G A A R D E N 3 6 L O V S T Rft-D E

S C

0>_ «<>P <4

••i c a C 4) U) * 3 £ i ^ * 0_

rt S * T O -a ® :o i * S 1

o t

u l

d i

H /V

c

s

* o

/T4 dl *+- TtT\ 0) d U ^"5$

CO

: 0

—>

V £ “OvvD<3 c o ^

lnd-o£Udleverin£

Indlevering

Staistele^raf

af Pengebreve

af Pakker WALKENDORFSGADE

© © 0 © © © © © © © © © © © © © ® ® © © © © © © ® ® © © ® ® © © © © © © © © Fæ lles fo ren ing en f o r D a n m a r k s B r u g s f o r e n i n g e r Hovedkontor i Kjøbenhavn: N/a/sgade 15. Telefon: 4015. Telegramadresse: Brugsforeningen. Andelsselskab med ca. 1100 Brugsforeninger som Medlemmer. Kontor og Lager af Kolonial, Hørkram etc. i Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Horsens, Kolding, Randers, Vejle, Odense, Nykjøbing F< og Skive. — Fabrikker i Kolding, Esbjerg og Viby ved Aarhus. Manufaktur-Afdeling i Kjøbenhavn, Markfrø-Afdeling i Kjøbenhavn og Isenkram* Afdeling i Aarhus. Fordeler aarlig Varer for ca. 35 Millioner Kroner til Medlemmerne. Bestyrelsen bestaar af: Severin Jørgensen (Formand), J. Hansen, Ølstykke (Næstformand), Trafikminister Svend Høgsbro, Gaardejer R. Laursen og Gaardeje* Laurits Broberg. Forretningsførere: M. Christensen og Chr. Pedersen. 0 @ 0 @ @ @ @ 0 @ 0 @ @ @ 0 0 @ @ 0 0 0 0 0 0 @ 0 @ ,

37 K OM M U N EH O S P IT A L E T

Gammeltoftsgade

Telegram-Adresse: Kirurgi, Kobenhavn.

Telefon H 7«8.

Udsalg: Kjøbmagergade 43.

Fabrik: Løvstræde 4. Forbindstoffer af Eget Fabrikat. Meget stort Udvalg.

Forbindstoffer af Eget Fabrikat. Meget stort Udvalg.

S y g e p le je -R e k v is i t te r . Vandmadratser fra 20—40 Kr. Luftpuder, Stikbækkener, Urinbækkener, Urinaler, Isposer, Spytteglas for Brystsyge (D e ttw e ile r ’s Modeller), Indaandingsapparater, Respiratorer, Praktiske Syge- borde til at skyde ind over Sengen. S y g e v o g n e i s tor t Udvalg* (De fleste Sygepleje-Rekvisitter kunne ogsaa faas til Leje). K u n s t ig e L emm e r og B andager . Brokbaand, Suspensorier, Ben-Stativer, Støvler til deforme Fødder, Rygbandager, Mavebælter. (Klinikkens Læge tiælTes daglig Kl. 1—2.) K n iv sm e d -A rb e jd e . Lommeknive. Stort Udvalg i alle Slags Saxe. Bordknive, Trancherknive, Osteknive o. s. v. (Alle Reparationer udføres).

38 V A L G K R E D S E .

$Jrødr. F. & L. JDahlmcm. K g l. H o f -S a d e lm a g e r e

GRUNDLAGT 1807.

Seletøjer, Sadler, Ridetøjer, Hestedækner, Kjøre* Ride- og Jagtpidske m. m. 11 Tø jhu sgade 11 (ved Christiansborg Slot). Telefon 3286. K J Ø B & X T B A T T f X T K . Telefon 3286. ) 0 . Kompagni stræde 0 . (Ligefor KJØBENHAVNS HETALTRAADVAREFABRIK 0« FORTINNERI M. Siegler. Telefon 4802 Telefon 4802. II . •9 | l " S H MJZ fe 1 » 2 !3 60«, . u o r . go s S •SS Jd S ^=3 1 g g~* M 53O h 2\S C3) cø TS co £ **3 c/> O . U o> P - «> e

4> 3 S 3 09 t t l o SS 60« $ " . IQ. 0 C » o CLT gis 4 - S C sm

pc a ©3 flå tf *4 £s 5 2 fla O

*o jd c« M g '. g 4> 2 J a o W) G K - ' i j s ! sS*

to 32 e g . O g* 0Q X &

J-S0> J* CO C9 e

g*

■ II

I (/)

39

A. Kirke- og Undervisningsministeriets

F. Matrikuls-Arkivet. G. Matrikuls-Kontoret.

Budstue Nr. 21.

B. Finansministeriets Pensionskontor.

I. 2den Overførsterinspektion. K. Stempelpapirforvalter. L. Forstlige Forsøgsvæsen.

C. Invalideforsørgelse. I). Skovreguleringen. K. Finanshovedkassen.

M, Statsgældskontoret.

M IN IS T E R IA L B Y GN INGEN PLAN AF 1. SAL.

L. Generaldirektorat og Skattedepartement. Budstue Nr. 27. F. Indenrigsministeriets Budstue Nr. 34-43.

A. 1ste Hevisionsdep. Budstue Nr. 14. B. Marineministeriets Budstue Nr. 16. C. Krigsministeriets Budstue. 1). Landbrugsministeriets Budstuc Nr. 44-47.’

G. Justitsministeriets Budstue Nr. 19. H. |Finansministeriets Budstue Nr. 7.

4 0

K jø b en h a vn s Raadhus.

Hovedindgang

I hver af Portene er en Raadhusbetjent tilstede for at vejl de besøgende; fra hver af Portene kan man naa til et hvilketsom- helst Sted i Bygningen. Oplysningskontoret findes i Stuen i Fløjen NV. Overpræsidenten, 2den Sal, SV. 5ste Afdeling, Borgmester og Sekretariat, 1ste Sal, SV og NV. 2den „ Borgmester og Sekretariat.. Isto Sal. NV og NO. Økonomikontor 1ste Sal, NØ. Hovedkasserer- og Boghol­ der-kontor, Stue NØ. 3die „ Borgmester, Stuen SØ. 1ste Sekretariat, Stuen SV. 2det Sekretariat, Stuen NØ. Kasserer og Bogholder­ kontor, Portene NØ. Alderdomsforsørgelse, Portene NØ. Borgmester og Sekretariat. 1ste Sal SV. Skattedirektorat, 1ste og 2den Sal SØ og NØ. Stadskonduktør, 1ste* Sal SØ. Stadsarkitekt, 3die Sal NØ. Stadsingeniør, 2den og 3dieSal SØ og SV. Direktion for Vej- og Kloakanlæg, Portene SV. Byg­ ningskommissionen, 2den Sal SØ. Skoledirektion, Stue SV. Sund­ hedskommission, 1ste Sal SØ. Statistisk Kontor, Stue SV. Raadhusarkiv 1ste Sal, Mellembygning. Borgerrepræsentationens Forsamlingssal, 2den og 3die Sal, Mellembygning. Borgerrepræsen­ tationens Legatkontor, 1ste Sal NØ. Raadhusbibliotek, 2den Sal NØ. Overlægen for St. Hans Hospital, Parterre Indgang af Due Døren. Begravelsesvæsenet, do. do. do. Belysningvæsenets Kasserer og Bogholder, Stuen SØ, Indgang af Hvalrosporten. Belysningsvæsenets Meterkontor, SØ, 3die Sal, Indgang af Hvalrosporten. Belysnings­ væsenets Direktør, 1ste Sal SV. Magistratens Forsamlingssal, 2den Sal SV. Festsalen, 2den Sal NV. Raadhusforvalteren, Stue NØ. 4de M

Marinus Ulsøe Teglgaardstræde 2, H jørne t a f St. Pederstræde. Kr en god og billig? Skrædder«

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online