Kraks Vejviser 1907

KJØBENHAVNS VEJVISER

^(tnmctrlh i)an

fjar fo r it o r f

SRyCd iaføeC dett------ ^)

grundende 6i£Ceu paa $eu M e n tø e Sé«& * * vuser 05 x>ot?J o r d 05^TatujCer. ^

jkraB: 45. flfarjaiifl.

Udgivet af OVE KRAK. Kontor: Linnésgade 22 , aabent Kl. 9—3. Telefoner; H 308 — 5205 — 8347.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 8. Fortale. En Redegørelse for Vejviserens Indhold. 5. Forkortelser og Tegn. 7. Kort og Planer. Se den særlige Indholdsfortegnelse. 59. Kføbenhavns Kommunes Byggegrunde og andre Byggegrunde. 81. Real-Register med Hjælpeliste, Oversigt og Gruppering. ■205. Gade-Register og Hus-Register (Kjøbenhavn). Se den gronne Karton foran Registret og læs Fortalen Side 8. 598. Person-Register (Kjøbenhavn). Se Fortalen Side 8. 1020. Provins-Register A. Forretninger. i I Læs Fortalen Side 8, 1122. — — B. Privat-Personer. } , „ * I 8 Afdelinger. 1155. — — C. Større Glaarde. J 1175. Fag-Register for Danmark. Se Fortalen Side 8. En san-lig Redegørelse findes Side 1181. 1587. Firma-Register for Kjøbenhavn-Frederiksberg og Omegn. l)e udenfor Kjøbenhavn anmeldte Firmaer findes i Provins-Register A. De Firmaer, som ikke har Hjemsted i en Købstad eller større Handelsplads, findes samlede i Slutningen af Provins-Registor A. under Overskriften „Landet/1. 1002. Tilføjelser og Rettelser. 1003. Afrivningsblanket til Anmeldelse om Bopælsforandring. En Fortegnelse over Oplysninger, der er indkomne for sent, og over mulige Rettelser, udgaar i Januar og udleveres gratis. For eventuelle Følger af Fejl, som trods al anvendt Omhu mulig er indløbne i Vejviseren, fralægger Redaktionen sig ethvert Ansvar.

Eftertryk af Artikler eller Dele af Vejviseren forbydes.

#

Trykt lios O. C- Olsen &Co. Kjøbenhavn.

F O R T A L E

distrikt, Kvarter eller Kommune, Oppebørsels- distrikt, Sogn, Valgkres, Politikres, Forsørgelses­ distrikt, samt om Brevportoen er 5 eller 10 Øre. I Hus-Registret er i hvert Hus alle de Be­ boere, som kan have Interesse for Vejviserens Læsere, kortfattet anført (den fuldstændige Adresse findes i Person-Registret). Husejeren er, hvis han bor i Huset, betegnet med en Stjerne, og bor han ikke i Huset, er hans Navn anført i Parentes. Ved Siden af Husnummeret er Ejendommens Matrikelnummer anført i Parentes. Ved hverGade er dens Postdistrikt anført og i Reglen en kort Forklaring over Oprindelsen til Gadens Navn. Ved alle blot nogenlunde betydelige Gader findes en Kortskitse over vedkommende Gade og dens Sidegader, dens Beliggenhed mod Verdenshjør­ nerne, samt Angivelse af Hjørnestedernes Numre. Hellerups Veje er indordnet blandt de kjøben- havnske Gader, medens Omegnens Postdistrikter iøvrigt findes sidst i Registret. Person-Registret omfatter i alfabetisk Orden omtrent de samme Mænd, Kvinder og Virksom­ heder, som i det foregaaende Register fandtes ordnede efter Gade, Hus og Etage; Personer af samme Navn er ordnet efter Stilling. I Person - Registret er hver Adresse opført fuldstændig, dog er der ikke anført udenlandske Ordener eller Titler. Angaaende de mange For­ kortelser (saasom M B Medlem af Borgerrepræ­ sentationen) henvises til Side 5. Provins Registret falder i 3 Afdelinger A, B og C. A omhandler Byerhvervene. Inddelt efter Byer (Aakirkeby, Aalborg, Aarhus o. s. v.) findes her opført alle Virksomheder, Handlende og Haandværkere, hvis Forretnings Art eller Størrelse giver den mere end lokal Interesse. Ved hver Virksomhed findes anført, under hvilke Overskrifter i Fag-Registret den kan søges, thi kun dér finder man de „Tilføjelser", der an­ giver Forretningens særlige Specialitet. Under hver By er tillige opført et Uddrag af de offici­ elle Handels-Registre, altsaa et Firma-Register for hver By. Her har Vejviseren foretaget et Udvalg, j idet man for at lette Oversigten har udskudt alle ' ganske ubetydelige anmeldte Firmaer. De ind- j registrerede Firmaer, som ikke har Hjemsted i j en By, er samlede sidst i Afdelingen under Over- i skriften „Landet". Ved hver By findes angivet, I hvor mange Timers Jernbanekørsel der er fra

K r a k s v e j v i s e r har sat sig den Opgave I at blive en uundværlig Haandbog for alle virk- j somme danske. i For at lette Oversigten hidsættes følgende: Afdelingen Kort og Planer indeholder, for­ uden en Del Kundgørelser fra udelukkende store og ansete Virksomheder, Kort over alle Dele af Kjøbenhavn og Omegn. Man har valgt Inddelingen efter Postdistrikter, fordi denne er den eneste al­ mindelig kendte Inddeling af Byen, og fordi denne Inddeling overensstemmende*med vort Postvæsens fortrinlige Organisation paa en særlig naturlig Maade deler Byen i Distrikter af omtrent ens Størrelse. Endvidere findes her en Del Teaterplaner og andre nyttige Planer. Hertil er føjet Kort over Kommunens og en Del private Byggegrunde. Real-Registret er saa at sige et Leksikon over alle de Institutioner, som tilsammentagne be­ tinger ikke blot Kjøbenhavns, men hele Landets Samfundsliv. Blandt denne Rigdom af Oplysninger kan det ofte være svært at finde det, som man netop i Øjeblikket skal bruge. Det anbefales derfor ind­ trængende at benytte de 2 foran Registret givne „Nøgler": 1) Hjælpelisten, i hvilken man har opført ikke blot alle Real-Registrets Overskrifter, men tillige alle saadanne Overskrifter, under hvilke man kunde tænke sig, at en Læser vilde søge en Oplysning, og i saa Fald med en Henvisning til det rigtige Sted; hvis en Læser f. Ex. søger „Industri og Haandværks Fællesrepræsentation" vil han blive oplyst om, at han kan findeArtiklen under „Fællesrepræsentation", ø . 2) Grupperingen med tilhørende Oversigt Heri findes en systematisk Ordning af alle Real- Registrets Artikler. Den Læser, der f. Ex. søger Oplysning om alle Institutioner, der vedrører Handel eller Musæer eller Domstole eller Skole­ væsen, vil under de nævnte Overskrifter kunne finde alt, hvad hap behøver. Den aarlige Frem­ stilling af Real-Registret foregaar ved velvillig Meddelelse fra alle de i Registret nævnte Institu­ tioner. ' Hus-Registret omfatter kun Kjøbenhavn med Omegn (til Vedbæk og Dragør). I det til Hus-Registret hørende Gade-Register kan man for hver Gades Vedkommende udfinde dens Post­

4 Kjøbenhavn, endvidere findes nogle faa statistiske j Oplysninger, men tilstrækkelige til, at man deraf kan danne sig et Billede af vedkommende Bys Udvikling og økonomiske Tilstand. Hver Bys Borgmester og fremmede Landes Konsuler findes anført, og ved Havnestæderne tillige Havnedybden. B er et Person-Register over alle de Mænd og Kvinder i Danmark udenfor Kjøbenhavn, om hvilke man maa formode, at deres Adresse ofte søges af en stor Kres. I Afdeling B findes kun opført Privatpersoner — Forretningerne findes jo i A; en Mand, der driver Forretning i eget Navn, findes kun opført i A. Man har valgt at inddele denne Afdeling efter Landsdele, thi man ved jo næsten altid, om en Mand bor paa Fyen eller ijylland, og ved denne Inddeling vil detteAfsnit blive til størst Nytte for de Handlende; iøvrigt er Ordningen som i Person- Registret for Kjøbenhavn. Der er sendt skriftlig j Forespørgsel til hver eneste her optagen Person, j saa vi véd, at skønt det er første Gang denneAfdeling j findes i Vejviseren, er den overordenlig nøjagtig, men vi véd ogsaa, at den trænger til at suppleres, og modtager med Glæde indsendte Adresser. Denne Afdeling har iøvrigt i mange Aar været planlagt af Vejviserens tidligere Udgiver, Etats- raad T. Krak. C omhandler større Gaarde i Danmark. Ved større Gaarde mener vi saadanne, som til Ejen­ domsskyld er vurderet til mindst 100,000 Kr. eller som paa anden Maade frembyder særlig Interesse (historisk Interesse eller som Avlscentrum eller lignende). Gaardene er ordnet efter Landsdele. Skønt hver af de her anførte Gaarde jo er en temmelig stor Virksomhed og ikke blot ved sin Købeevne, men paa mange Maader har en stor Betydning, har der mærkelig nok aldrig tid­ ligere -foreligget en Liste, som den, der i Aar fremtræder i Vejviseren for første Gang. Oplys­ ningerne har maattet skaffes tilveje fra Grunden af ved Korrespondance med hver eneste Gaard eller Gods; angaaende Detailler henvises til den kortfattede Tekst, som indleder Afdeling C. Fag-Registret er en Fag-vis ordnet Forteg­ nelse over alle blot nogenlunde anselige Virksom­ heder indenfor Danmarks Handel, Industri og Haandværk; dog saaledes, at Registret overens­ stemmende med sin Oprindelse er noget mere detailleret for Kjøbenhavns Vedkommende. Det skyldes især dette Register, at Vejviseren som et „Handels- Spejl“ for Danmark i Løbet af en kort Aarrække har tilkæmpet sig en Plads i Landets Erhvervsliv. Men den egentlige Grund til dette Forhold maa dog søges i det Opsving, der er foregaaet i den industrielle Produktion, den deraf følgende Specialisering og den igen deraf be­ tingede Trang til en Vejviser paa dette Omraade.

En nøgtern Opremsning af Fagenes Udøvere havde langt fra været Forretningsmanden til den Nytte, som Fag-Registret i sin nuværende Skik­ kelse er; Registrets Fuldkommenhed betinges af den Bistand, som den enkelte Virksomhed yder ved i en betalt Tilføjelse at fremhæve sine væ­ sentligste Specialiteter. Denne Ordning har flere Fordele: Fabrikan­ ten faar herved Lejlighed til at vise en høflig Imødekommenhed mod sin tilkommende Kunde. Og han véd af Erfaring, at Summen, som disse smaa Tilføjelser koster ham, senere rigelig vil komme igen. Køberen paa sin Side kan ved at gennemløbe Tilføjelserne [f. Ex. i Artiklen „Maskin- fabrikker“ paa et Par Minutter erfare, hvilke Fa­ brikker i Landet han i det givne Tilfælde skal i Forbindelse med. Og endelig er disse Tilføjelser i de senere Aar for Vejviseren bleven det egent­ lige økonomiske Grundlag. Det er derfor intet Under, at Vejviserens Udgiver baade i sine Kun­ ders og i sin egen Interesse hvert Aar søger at gøre Bogen endnu bedre og skaffe den endnu ! større Udbredelse. Hele denne Tankegang er ud­ viklet noget mere udførligt i Indledningen til Fag-Registret. Firma-Registret er et Uddrag af de offici­ elle Handels-Registre for de i Kjøbenhavn an­ meldte Firmaer (de udenfor Kjøbenhavn anmeldte findes i Provins-Register A). Det er et Uddrag, for saavidt som de aldeles ubetydelige er udeladt, og Teksten i det enkelte Firma ofte forkortet. I dette Register findes en Del afdøde Medborgere i og andre Besynderligheder, som det vil være for vidtløftigt at klargøre her. Det maa være nok at j sige, at de„Fejl“ , som findes i Firma-Registret, de skal være der. Den her givne Oversigt viser, hvilken Rigdom af Oplysninger Vejviseren bringer, og man maa derfor hos Læseren forudsætte en vis Modenhed og Færdighed for at kunne tumle hele det System j af Haandbøger, som Vejviseren i Virkeligheden er. Men denne Færdighed er meget almindelig nu j om Stunder; T#efonbogen har nemlig været en j fortrinlig Forberedelsesskole for den Slægt, som nu er fremme. Alligevel kan det ikke noksom anbefales den unge Forretningsmand at anvende en Timestid paa grundig at studere sin Vejviser. Ordningen er nem­ lig paa ethvert Punkt saa rationel, at dette Stu­ dium slet ikke er svært. Og det er meget lønnende. Thi den Mand, der paa staaende Fod har hele Vejviserens Kund­ skabsfylde til sin Raadighed, er alene derved klo- J gere end sin Nabo. j OVE KRAK.

5

Forkortelser og Tegn.

]

Akts.

= Aktieselskab.

Etager:

| IS1>. | Bel-Et. ' 0 I IIli. K Mb. S Sb. 1 2

Bagbygningen. Beletagen. Entresol eller Mezzaninen. Havehuset. Kælderen. Mellembygningen. Stuen. Sidebygningen. 1. Sal. ‘2den Sal.

Bp.

Bopæl.

Charlottenlund Postdistrikt.

Charlott! Chrhvn.

Christianshavn Kompagni. Dannebrogsmand.

Co.

1)M.

efter.

c. f.

for.

fh.

forhenværende. Fortjenstmedaljen. Frederiksberg. Indregistreret Firma.

FM.

Frdbg. Frm.

h.

har.

*■

Hdl. Hcll. Ilh.

Handel.

IIellcrup Postdistrikt.

Ilavehuset..

Ejer (Bopæl i Ejendommen).. Matrikel-Nr. eller Ejer (ikke Bopæl i Ejendommen). Indehaver event. Medindehaver af det i Parantesen nævnte, indregistrerede Firma. — Træffetid.

i Hus-Ueg. t ) i IIus-Keg. ( ) | i Person -lien-

Kommandør af Dannebrog.

K.

kgl.

kongelig.

Klpbg. Kmh. Kmjkr.

K lampenborg Postdistrikt.

Kammerherre. Kammerjunker. Kompagni. Kristianshavn.

Ko.

Krsthvn.

1.

lille.

Medlem af Bergerrepnesentationen.

MB. MF.

£ £ An,. I) Brh. £ Chrh. £ Gh. £ Ordr. £ st. £ Søb. £ Tg. £ v. £ Vank £ Vb. £ ø-

Telefon. Telefon Amager. Telefon Brønshøj. Telefon Christholm. Telefon Godthåb. Telefon Ordrup. Telefon Strand. Telefon Søborg. Telefon Taga. Telefon Vester. Telefon Vanløse. Telefon Valby. Telefon Øbro. Postdistrikt. B. Postdistrikt 0. I'ostdistrikt F. Postdistrikt K. Postdistrikt L. Postdistrikt N. Postdistrikt S. Postdistrikt Str.

Medlem af Folketinget.

MfDH. Mfæl). MGSK.

Medaljen for Druknedes Hedning. Medaljen for ædel Daad. Medlem af Grosserer-Societetets Komité Medlem af Sø- og Handelsretten. Medlem af Videnskabernes Selskab. Medlem af Landstinget.

MT j . MSI I. MVS.

N- ii Ciadomivtii

Nørre eller Nordre.

Prokura.

l’rok.

pensioneret.

ps. li.

HiddéH- af Dannebrog. Ridder af Elefanten.

BF.

i m ! fol ! IH n

S- uUiulcniivm Sonder eller Sondre. SK. ■ Storkors af Dannebrog. St. (i Giulenavm ■ Sankt st. - store. U. - under. v. - ved eller von. Vanl. - Vanløse Postdistrikt.. 0- (i Gadenavn) ■ Øster eller Østre.

1BJ m n

Postdistrikt V. Postdistrikt 0.

Skorstensfej erdistrikterne. (Skorstensfejerne for de enkelte Distrikter, se Fag-Registret).

K j ø b e n h avn. 1. Distrikt begrænses af St. Jørgens Sø, GI. Kongev., Vesterbrog., Bernstorffsg., Tietgensg., Tømmer- pladsg. til Kalvebodbrygge, Havnen til Knippels­ bro, Børsg., Slotsholmsg., Højbropi., Amagert., Vimmelsk., Nygade, Nytorv, Frederiksbergg., Raad- huspl., V-Boulevard og Gyldenløvesg. 2. Distrikt begrænses af Frederiksborgg., Kultorvet, Kjøbmagerg., Amagert., Vimmelsk., Nygade, GI. Torv, Frederiksbergg., Raadhuspl., V-Boulevard og N-Voldg. 3. Distrikt begrænses af st. Kongensg., Fredericiag., Rigensg., Ø-Voldg. og Gothersg. 4. Distrikt begrænses af st. Kongensg., S-Frihavnsv., Kastellet, Lystbaadehavnen, Havnen, Nyhavn og Kong. Nyt. 5. Distrikt begrænses af Kjøbmagerg., Kultorvet, Fre­ deriksborgg., N-Voldg., Gothersg., Kong. Nyt. og Østerg. 6. Distrikt begrænses af Krsthvn. og Amagerbro til Byens gamle Grænse. 7. Distrikt begrænses af Gyldenløvesg., N-Søgade, Frederiksborgg, og N-Voldg. 8. Distrikt begrænses af Sortedamsg., Dosseringen, Aaboulevard, Gartnerg., Slotsg., Nørrebrog., Fæl- ledv. og St. Hansg. 9. Distrikt begrænses af Slotsg., Gartnerg., Aaboule­ vard, Aagade, Jagtv. og Nørrebrog. 10. Distrikt begrænses af Bernstorffsg., Tietgensg., Tømmerpladsg. til Kalvebodbrygge, Gasværkshav­ nen, Kalvebodstrand, V. Fælled, Ingerslevg., Gods- baneg., S-Boulevard, Absalonsg. og Vesterbrog. 11. Distrikt begrænses af Absalonsg., S-Boulevard, Oehlenschlægersg. og Vesterbrog. 12. Distrikt begrænses af Classensg., Østbaneg., N- Frihavnsg. og Østerbrog. 13. Distrikt begrænses af Østerbrog., Blegdamsv., St. Hansg. og Sortedamssø. 14. Distrikt begrænses af Lyngbyv., Lersøen, Nørre­ brog. og Jagtv. 15. Distrikt begrænses af Oehlenschlægersg., S-Bou­ levard, Godsbaneg., Ingerslevg., Haderslevg., Eng- havev. og Vesterbrog.

16. Distrikt begrænses af Nyhavn, Kong. Nyt., Østerg., Højbropi., Ved Stranden og Havneg. 17. Distrikt begrænses af Frederiksborgg., Østersøg., Sølvg., Stockholmsg., Østerbrog., st. Kongensg., Fredericiag., Rigensg., Ø-Voldg. og N-Voldg. 18. Distrikt begrænses af Nørrebrog., Jagtv., Ø-Allé, Blegdamsv. og Fælledv. 19. Distrikt begrænses af N-Frihavnsg., Østerbrog., Øresundsg., 0 Gasværkshavn, Sundet og Fri­ havnen. 23. Distrikt begrænses af Godsbanegaardens Terræn, Ingerslevsg., Haderslevg., Enghavev., Vesterbrog., GI. Kongev., Frdbg. Sognegrænse og Byens gamle Grænse mod Valby. 24. Distrikt begrænses af Jagtv., Nørrebrog., Lygte- aaen og Ladegaardsaaen. 25. Distrikt begrænses af S. Frihavnsv., Østerbrog., Stockholmsg., .Sølvg., Ø-Søgade og Classensg.; des­ uden hører Frihavnen til dette Distr. 26. Distrikt begr. af Øresundsg., Østerbrog., Ø-Allé, Lyngbyv., Byens gamle Grænse mod Emdrup, Gjentofte Sogn og Sundet til Kalkbrænderifortet. 1. Distrikt begrænses af Bulflwsv., Aaboulevard, Sog­ negrænsen mod Øst, Vodroffsv., Niels Ebbesensv., H. C. Ørstedsv. og GI. Kongev. 2. Distrikt begrænses af H. C. Ørstedsv., Niels Ebbe­ sensv., Vodroffsv., GI. Kongev., Værnedamsv., Frdbg. Allé, Nyvej og GI. Kongev. 3. Distrikt begrænses af Biilowsv., Vestbanen, Frede- riksundsbanen, samt Sognegrænsen imod Vest og Nord. 4. Distrikt begrænses af Frederiksundsbanen, N. Fa- sanv., Smalleg., Frdbg. Bredeg., Allég., Frdbg. Allé og Sognegrænsen imod Syd og Vest. 5. Distrikt begrænses af N. Fasanv., Vestbanen, Bii- lowsv., GI. Kongev., Nyvej, Frdbg. Allé, Allég., Frdbg. Bredeg. og Smalleg. 20. Distrikt: Sundbyvester. 21. Distrikt: Sundbyøster. 22. Distrikt: Valby. Utterslevdistriktet. Brønshøjdistriktet. F r e d e r i k s b e r g.

Kort og Planer

samt

Kundgørelser.

Amagerbanken................................................................. Side27 „Aux petits fours" v. L. Jacobsen, Konditori........... — 43 Badeanstalten Kjøbenhavn............................................. — 15 Baltzersen Wm., Smedeværksted, Maskinfabrik....... — 21 „Berlingske Tidende“ ...................................................... — 11 Brtinnich Joh., Bogbinder, Æskefabr............................. — 17 Bugge Chr. A., Husejer................................................ — 39 Byggegrunde. Kjøbenhavns Kommune................... Side 59, (50, 61, 62 Hammersholt, Sagfører ............................... Side 63, 64 Tesch C. A., Tømrerm......................................... Side65 Bang Axel, Overretssagf...................................... — 66 Christianshavns Oplagspladser.............................. — 67 Casi no.............................................................................. — 45 Cortsen-Møller, Tandlæge............................................... — 30 Dagmar T ea t r e t .......................................................... — 44 Dahlmann førdr., F. & L., Hof-Sadelmagere............... — 39 Dampmøllen, Overg. o. V. 30................................ _ 43 „Danmark", Damp-Korkvarefabr...................................... _ 19 Dansk Arbejderbank............................................................ gj Danske Gaskompagni, D e t.................... ; .......... —49 59 Dansk Reproduktionsanstalt & Holms Reproduktions- 1 anstalt, Akts.............................................................. 25 Detailhandler Banken.................................................... — 44 Ebert Hermann............................................................. — 29 Edwards E F & 0 O Rasmussen............................... — 15 English Thos. R, Ingeniør............................................. — 21 Felumb, Emil, Pianofabrik .......................................... — 48 Folkebanken, Akts......................................................... — 31 F o l k e t e a t r e t ......... — 46 F r e d e r i k sb e r g T e a t e r ....... .........,■■■•................ — 47 Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger . . . . — 36 Haugsted, Ove, Speditør.............................................. — 41 Helios, Glødenætfabr...................................................... — 11 Henze, Brødr., Bolte- & Møttrik Fabrik.................. — 22 Hermansen & Launoy, Blikkensl. Gas- & Vandm... . — 41 Janz, Jul. Berlin........................................................... — 29 Jensen Georg, Billedhugger..................................... - 40 Jørgensen, Alfred, Laboratorium for Gæringsfysiologi — 17 Kjøbenhavns kommunale Arbejdsanvisningskontor ... — 23 Kjøbenhavns Metaltraadvarefa'br. M. Siegler............. — 35 K j ø b e nha v n s Raadhus ....................................... — 40 Kommuneho sp i ta le t .................................................. 37 Kgl. T e a t e r .................... — 24

Kort over Kjøbenhavn med Omegn. (Postdistrikterne er betegnede ved Skravering, de omgivende Par­ tier er skitserede)............................................ Side 8-34 Oversigtskort S. 8, Yderhavn med Frihavn S. 9, Postdistrikt E S. 10, ED S. 12, OB S. 14, E S . 16, m S. 18, Valby S. 19, Q3DS. 20, E S. 22, IH (Utterslev Brønshøj) S. 23, É S. 24, É S. 26, ID S. 28, Hellerup S. 30, Charlottenlund S. 33, Gjentofte-Jægerborg S. 32, Dyrehaven S. 34. Kriiger, I Ingeniør......................................................... Side 15 Kørting, Gebr., Teknisk Bureau.................................... — 11 Laanekassen ..................................................................... — 27 Larsen Georg, Kastrup................................. ............^ — 27 Larsen H. P., Værktøjsfabrik....................................... — 21 Mi n i s t er ia l bygni ngen, S t u e n ............................ — 38 Mi ni steria lbygni ngen, 1. S a l.............................. — 39 Nordisk Kaffe-Kompagni............................................. —42 Ny-Hellerup, Akts.................................................... —31 Nyrop’s Camillus Etabi.................................................... — 37 Nørrebros T e a t e r ...................................................... — 46 O d d - F e l l o w - P a l æ e t ................................................ — 48 Petersen P Jul, Gulvbeklædningsfabr......................... - 19 Petersen & Steenstrup, Musikinstrumenter................. — 48 Porcelænsfabrik, Den Kongelige.................................... — 38 P o s t g a a r d e n .................................................. ....... — 36 Ramsing, Chr., Ingeniør ................................................. — 21 Rostrup, N. P. Ligkistemag............................................ — 47 Schipmann & Schmidt, Hamburg.................................. — 43 Skandinavisk Katfe & Kakao Kompagni ..................... — 43 Steenberg Schach & Co.................................................... _. 10 Svendborg Bryghus ........................................................ __ 44 Sønderbros T e a t e r ............................................ —45 Tabel for Det danske Gaskompagni....... . —49,50 To l db o d en ................................................................... _ 41 Træcompagniet ............................................................... — 25 Ulsøe, Marinus, Skræddermester.................................... — 40 Unge Pigers Veninder..................................................... —17 Va l gkr eds e ................................................................. — 35 Vang, Andreas, Ingeniør ............................. Weilbach J S V, Sejl og Flagmager........................ 9 Willrodt’s C. D. H. Eftf. F. F. Frandsen, Møbelfabr. — 43 Vogel & Prenner Eftf., Dresden................................ —29 Wolff, Karen, Hjemmebageri......................................... — 26 Østasiatisk Kompagni...................................................... — 24

8

KJ'OBEN.HAVN - FR ED ER I K S BERG -GJ EN TO FTE - LYNGBY

9

YDERHAVN med FRIHAVN ri3,ooo 100 200 300 400 - j Meter 100 0 100 200 300 400 £00 600 700 800 900 TA L L E N E i HAVNEN ANGIVE DYBDEN I POD Alen.

Eftertryk forbydes

y. V. Wcilbach, Sejl- og Flagmager. K g l. -H o f- L e v e r a n Grundlagt 1799. — Telefon H 1220. % N ie ls Ju e lsøad e 6 % K jøb en liavn K. % Leverandør lil Del Forenede — med flere — Dampskibs-Selskaber m. m.

10

Eftertryk fo rb y d e s.

KRAK.

Schach Steenberg & Co. Am a liegad e 43. Kulforretning — Spedition — Lager af Vinduesglas. Telefon Nr. H 68. 6387. T e l e g r . A d r s . S t e e n b e r g s .

11

Gasmaskiner efter F ire tak tsy s tem e t fra v* «i 250 h k .

Gasmaskiner efter To taktsystem et fra 250 01 2000 h k .

Avtomatisk Rensning af Kedelfødevand, Befugtningsanlæg, Kondensationspotter, Ventiler, Haner. Høj-og Lavt rykscentrifugalpumper. Vor Afdeling Opvarmning leverer Opvarmning ved Lavtryksdamp og varmt Vand, Luftopvarmning og Tørreanlæg, Ribbeovne, glatte Ovne, Ribberør, Badeanstalter'og Brusebade. Udførlige Prislister og Beskrivelse ere efter Ønske gerne til Tjeneste..

Vor Afdeling „Straale-Apparater“ leverer: Universal- og Sikkerheds- Injektorer, Damp- & Vandstraalc-Klevalorer, Vandstraale-Kondensatorer, Luft-Tryk & Suge-Apparater. Pulsomelrc, Fødevands- Forvarmere, Fødeavtomaler for Dampkedler, Fyranlæg for flydende Stoffer (Oliefyring), Kogforbrænd iligs-Indret niuger for Lokomotiver og stationære Kedler,

Luftbefugtningsanlæg for Væverier, Spinderier ete. Gas-Anlæg for Suge•& Trykgas | Tørve-Gasværker til Maskindrift billigste Drift , nemmeste Betjening , tø største Nytteiklvirkning af Tørvene, uden Dampkedel. V derfor billig Drift. Å -u L t om o lD i l - og B a a d m o t o r ø Olieindsprøjtnings Motor „System Trinkler“ mindre Olieforbrug end Diesel-Motor. itmwtrn Tilbud saavel som alle Oplysninger tilsendes gratis, a m n __ Bedst e A n b e fa lin g e r og R e fe ren ce r . GEBRUDER KORTING, Aktiengesellschaft, , lngenienr Bureau: KØBENH AVN, V E S T E R VO L D G AD E 1 0 2 Telefon 8237. Telegr.-Adrs.: „Kortings44.

1907

(159. Aargang) u d k o m m e r i K j ø b e n h a v n hver?Sognedag, 2 flange daglig, i stort seksspaltetJFormat.

Kontor: P i l e s t r æ d e 31,"aabent fra Kl> 8 Morgen til Kl. 7 Aften. Telefon Nr.: Kontoret H 1789. Redaktionen 6571 (aaben hele Bognet) og H 1853. Sætteriet H 358. Bcrlingskc 'ridende giver en fuldstændig Oversigt over alle vigtige og interessante Begivenheder i Ind- og Udlandet samt daglige telegrafiske Meddelelser, og da det udkommer baade om Morgenen og" om I?rterøiiddagen , vil det hurtigst muligt kunne bringe dem til sine Læseres Kundskab. Morgenavisen indeholder blandt sit store Avertissementsstof ogsaa retslige Bekendtgørelser fra hele Landet. Abonnenter her i Byen ville, efter derom fremsat Ønske, kunne erholde Morgen- og Aftenavisen tilbragte hver paa sit Sted. Paa Morgenavisen kan tegnes særskilt Abonnement,

Installationsartikler for Elektricitetog6as. Kroner, Lamper, ] i Krystal, Bordlamper, > Jern og Ampler, Lygter J messing. Kupler, Skærme etc. i over 300 Dessins.

Elektrisk Gas-Fjærntænding („So ltæ nderen“)I Automatisk Trappebelysning om Natten! benyttes af „Det danske Gaskompagni, Kjøbenhavns Vestre Gasværk, Frederiksberg Kirke m. fl. — Et Aars Garanti! Iil^rsois/ lflstilliiigslokale »« Hovedudsals;: Nikolajgade Nr. 9 . »»San*.

12

POSTDISTRIKT C. 1 = 13,000

Meter

100

200

300

400

100

O 100 200 300 400 600 GOO 700 800 900 ta l l e n e : i ha vn en angive dybden i fod

Eftertryk forbydes

' KRAk-.

F o rm a ling af

Fab ri ka ti on af

a l S l a g s S æ d , K n u s n i n g og R e n s n i n g H a v r e og M a i s . DAMPMØLLEN OVERGÅ DEN OVEN VANDET 30. af

g r o f t R u g m H a l v s i gte m R n g s i g t e m e

i prima Kvaliteter. I v T a i s til Hestefoder. DAMPMØLLEN OVERGADEN OVEN VANDRT 30.

M a x Mulle rtz.

M a x MiiHertz.

M

Å

Paa Vejviserens Kontor

ø n s k e s til K ø b s :

Vejvisere fra Tiden før 1825. Danmarks Handelsspejl 1765— 1780 og andre af Holck ud-

givne Bøger.

Mulig eksisterende Minder om:

Agent Hans Holck 1726— 1783. Kongelig-Universitets Boghandler Christian Gottlob Proft, død 1808. Boghandler Ludvig Benedictus Thiesen 1779— 1836. Tb iesens Enke, død 1864.

Navn lig vilde Po rtræ tte r a f de nævnte t id lige re Udg ivere a f Ve jv iseren væ re kæ rkom ne .

11

SÆRLIG AFDELING FOR || SPARERE I ALLE LIVSSTILLINGER OG LIVSVILKAAR EB H JEMM ETS BAN fo r lang po bspekt

etailhandlerbanken AKTIEKAPITAL 1 2 , 0 0 0 , 0 0 0KR ONER FO R E TAG ER AL LE B AN K FO R R E TN IN G ER INDLAAN & INDSKUD PAA FOLIO & BANKBOG RENTE PAA ALMINDELIGE VJLKAAR 4 pCt. p. a. - — OPSIGELSE 4 ' / ‘2 å B % p. a. HOVEDKONTOR NYGADE 4

AFDELINGER: KONGENS NYTORV 24. VESTERBROGADE 55. NØRREBROGADE 33 og 201. VALBY LANGGADE 50. ØSTERBROGADE 31. ROLIGHEDSVEJ 2. AABENT Kl. 1 0 - 3 & 6— 8 EFTM.

15

BAD EANSTALTEN

KJØBENHAVN

S T U D IE S T R Æ D E 6 1 - 6 3 .

~RAD- R O M E R S K - R U S S I S K - B A D STUEUADKT — 35 ØRE — ONSDAG & L ØRDAG E F T E R KL. 5: 6 U ØRE Massage- & Sygegyninastlk-liistftiit. ANSTALTEN ER AABEN FOR DAMER & HERRER HELE DAGEN. — TELEFON 9100 & 9103. H# K U U S Y R E - G - Y T J R - L Y S - K A R -

F O R V A R M E R

V A N D R E N S E R

P U M P E

O V E R H E D E R .

Komplette Dampanlæg. Apparater for økonomisk Dampdrift. Vandrenser System Bruun-Kriiger. Varme- og Ventilationsanlæg. Pumper af enhver Type. Millennium Lysanlæg (Tryk-Gas). I. KRUGEft I N G E N I Ø R i72Bl<,«W København. TsXite‘ Studiestræde 57 Efter April Flyttedag Nørrevoldgade 2. Sdwards fy J^a^mus^en,

E C O N O M I S E R

V A R M E - V E N T I L A T I O N

G R A D E R V Æ R K

D A M P M A S K I N E

GI. Torv 16. K.

In gen iø rer .

Telef. 9290 .

Enerepræsentanter for

Stettiner Chamotte-Fabrik A. O. Stettin

Berlin-Anlialtisclie-Mascliinenbau A . G . Berlin dc Dessau O. 14romschrøder, Gasiuaalerfabrik, Osnabriick. Udføre alle Slags Fyrings- og Ovn-Anlæg — Gasværksapparater og Gasværksmaskiner — Tørre Gas« maalere og Gasautomater — Kultransportanlæg— Transmissioner m. m. Presgas-Belysningsanlæg — Ga*-Fj erntændlngsanlæu — div. Gas-Belysningsartikler. Ildfaste Sten, Betorter, Fdbrændingsrør m. m. til Gasværker haves altid paa Lager i K j øbenhavn.

1G

Eftertrjk forBydes

17

G)^rlitd$fv$io1odl$k Laboratorium Alfred Jørgensen, K jø b en h a vn V , F ryd end a lsv e j 30.

Laboratoriet |i 9495

Anstaltens analytiske Afdeling udfbror saavel theoretiske Undersøgelser af Gfjaringsorganis- nievne som praktiske Undersogelser for de forskellige Grene af Gjæringsindustricn og de mange andre Virksomheder, hvor mikroskopiske Organismer griber ind. Praktikant-Afdelingen modtager saavel Begyndere som viderekomne Gjæringsteknikere (af Bryg­ geri-, Bramderi-, Yingjærings-, Mejerifaget osv.) og Gjæringsfysiologer, der med praktiske eller theore­ tiske Formaal vil tilegne sig mere omfattende Kundskaber angaaende Gjærsvampencs og de øvrige Gjaningsorganismers almindelige biologiske Forhold — eller som vil trænge dybere ind paa et enkelt særligt Omraade. Arbejdet samler sig om de to Hovedpunkter: Rendyrkningen af Gjæringsorganismerne og den mikrobiologiske Analyse. Anstalten afgiver rene Kulturer af adle Arter af Gjæringsorganismor (Bryggeri-, Bramderi- og Vingjter, Mælkesukker forgjærende Gjterraeer, Mælkesyrebakterier [for Bramderier, Mejerier osv.] Eddike­ syrebakterier, Stivelse forsukrende Skimmelarter osv.) og giver Vejledning i den praktiske eller theore­ tiske Anvendelse. I’ KOGKAM og mermere Oplysninger ved Henvendelse til Direktøren. Ij/KRElIfKiEK: AllVod .lorgonsen: Alkoholgjæron. Ogsaa tysk og engelsk Udgave. Die Mikioorganismen (ler Uimingsiiiduslrie, 4de Udg. Ogsaa engelsk eg fransk Udgave.

Joh. J3riinmch,

56, Bo rgergade 56. PapæskdabrikmedelektriskIHotordrift. Grundlagt 1878. Fabrikation af alle Sorter B u t i k s L a g e r - , K o n to r - o g P r ø v eæ sk e r . Stort Lager af Forsendelsesæsker. 0 CO

Den danske Afdeling af Verdensforeningen

„LESAMIESDELi JEDNEPILE"

(UNGE PIGERS VENINDER) t ilr a a d e r e n h v e r ung P ige , d e r s k a l re js e ti l Ud la nde t, f o r in d e n a t søge Raa d o g Op­ ly sn inger i F o r e n i n g e n s B u r e a u , G I . K o n g e v e j 2 9 C , 1 . S a l , d a g l i g a a b e n t K l . 2 — 3 . L ø r d a g u n d t a g e n . S a m m e s t e d s ' e r a a b n e t e t i n t e r n a t i o n a l t H om e fo r g en n em re jsen d e K v in d F o r s t a n d e r i n d e n t r æ ffe s d a g l i g K l . 1 0 — 1 1 . S o r t e d a m s D o s s e r i n g 7 9 , 3 . S a l . 2

1 8

Eftertryk forbydes

KR A K

Aktieselskabet Damp-Korkvarefabriken „Danmark" N itive j N r. 6, F. Telegram-Adr,: „Prop44. Telefon: Nr. 2850. P r o p p e r ^ i alle S tørre lser og Kvaliteter .

Imprægnering a f Propper. 3{or/cisoleringsplader

presset af fintmalct Kork til Isolering mod Fugtighed, Kulde og Varme Ubetinget letteste Hygninsmateriale. Hedste Underlag for Linoleum og Tæpper. Anerkendt som bedste Isoleringsmateriale. Redningskrandse, Svømmeseler, Korksaaler, Badeplader etc.

„M A G N IT O L ” er fugefri, fodvarmt og slidstærkt, lægges saavel paa slidte Trapper som paa gamle Trægulve samt Betongulve. Alle Farver og med Monster og Frise. „Magnitol44 staar som det bedste paa Gulvbelægningens Omraade for Slid efter Statsprøveanstalten med 1ji pCt. Slidtab. — Forlang at se andre Firmaers Slidprøve paa Gulvbelægning fra Statsprøveanstalten. Mange kendte Mænd anbefaler „Magnitol" som en fortrinlig Gulvbelægning til Forretnings- og Kontorlokaler, private Lejligheder, Badeværelser, W. C. samt Trapper og Køkkener. Prøver og Overslag gratis, P. JUL. PETERSEN, Langgade 72, København, Valby. Telefon Valby 234.

2 0

POSTDISTRIKT N

Eftertryk forbydes* ’

KRAK

21

Crossleys GASMOTORER OG SUGEGASVÆRKER Billigste Drivkraft. Uovertruffen Økonomi, fra 3/ i til 1 Pd. Kul forbrug pr. effekt. Hestekrafttime. T. R. Engllsh, Sortedams Doss. 27, Kbhvn. N. Telf. Nr. 1661.

Sfo. G&

W m . B a lt z e r s e n . Smede $ maskinværksted. Bre dg ade 36 . K øbenhavn K

Telefon-Nr. 5118.

H f L i A R X E N VJSH ^TØ JSFABH IK . Hyesgade 23 . )Cøbenhavn K

Telegr.Adr. NESRAL.

ALLE SLAG S VÆ R K TØ JE R H A V E S PAA LAGER , t illig e u d fø r e s p a a B e s t illin g T i p v o g n e , A s f a l t k e d l e r , T r o m l e r , H a r p e r , F o r m e f o r r u n d e o g fi r k a n t e d e B e t o n b r ø n d e o g l t o r , F o r m e f o r T r a p p e r , L y s k a s s e s t e n o g F l i s e r , b a a d e f o r V a a d - o g T ø r s t ø b n i n g , S p o r m a t e r i e l o g S p o r s k i f t e r , s a m t a lt S m e d e a r b e jd e . —— a Reparationer udfores. Ingeniør Gbr. Ramsings Kontor for Opvarmning og Ventilation. Telefon 4626 Tordeijsltjolcisgade Ar. 11, 2 . Sal Telefon 4636 . V e j l e d n i n g f o r B y g h e r r e r o g B y g m e s t r e v e d P r o j e k t e r i n g a f n y e A n l æ g , K o n t r a k t a f s l u t n i n g , T i l s y n o g K o n t r o l m e d A r b e jd e t s U d f ø r e ls e . K o n s u l t a t i o n a n g a a e n d e a lle h e r h e n h ø r e n d e F o r h o l d , s a m t B y g n in g s h y g ie jn e . E f t e r s y n a f æ ld r e A n l æ g .

NB . E n t r e p r i s e r o v e r ta g e s i k k e .

E fte rtryk fo rb yd e s .

Laskebolte,

Skinnespiger

s a m t a lle A r t e r a f K j e d o l n a g l e r , S ^ z r -u e lo o lt e o g M le v e re s b i l l i g t fr a J 3 rødrenc SERZXEBOZ.TE. <&. MØTTRZKFABRZIS,

Bragesgade 8, Kobenhavn L.

nf. 3002 o 8 tBwa

Tif. 3002 og Tfl 658 .

23

Eftertryk forbydes

KRAK

Kjøbenhavns kommunale flrbejdsanvisni gskontor -har til Opgave at skaffe enhver Arbejdsgiver den bedst mulige Arbejdskraft og enhver Arbejdssøger det Ar­ bejde, hvortil Vedkommende i Øjeblikket bedst egner sig. (løvrigt se Real Registret Side 98). HOVEDKONTOR (Gilldbergsgade 26 N) aabent Søgnedage 9— 1 og 4— 7. T « » le fn n e r • i Mandlig Afdeling: 4895 & 4896. i eieioner . j Kvindelig „ 1768 & 1769. FILIAL I: Kvindelig Afdeling (Badstuestræde 17, Stuen) aabent Søgnedage 9— 1 og 4—7. Telefon: 9408.

P O S T D I S T R I K T 1-13,000

NØRRE ALLÉ

Eftertryk forbydes

KRAK

8888888888 ^.

A K T I E S E L S K A B E T DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI

(THE EAST-ASIATIC COMPANY, LIMITED). KØBENHAVN = BANØHOK = SINGAPORE.

Regelmæssig Dampskibsforbindelse mellem Danmark, Østasien, Sydafrika, Vestindien og Mexiko med 1ste Klasses Skibe, import til Evropa af østasiatiske og andre oversøiske Produkter, hovedsagentlig Teaktræ; Handel og Savmølledrift, i Bangkok.

Eksport til Østasien at evropæiske Produkter. TELEGRAMADRESSE: „O R IEN T 1 Telefoner:

Skilisafdeling.......... 8 3 5 7 1Eksport Import...... .......... 83581 Træ etc.

8 32 8 1Bogholderi.............. 8 9 3 4 1Provianteringsafdeling 1977

2 2 9 5 1 Olieafdeling

4 431 1 Alm. Ekspedition...... 8336

>.

P R O D U K T IO N S flN S T fl U s H O L M S ^ ? R E P R 2 D U KT ienS fl n S T f l L T ^ H I S f e s ^ ^ G RU N D LA G T 1891. * ILLUSTRATIONER AF ENHVER ART C L IC H É E R L IT O G R A F I L Y S T R Y K FO TOG RA FER ING

G A L V A N O S S T E R E O T Y P I TEGN ING TILBUD PAA ORDNING, ILLUSTRERING OG TRYKNING AF KATALOGER, AFHAND­ LINGER OG REKLAMER ETC. LEVERES OMGAAENIIE OC, UDEN FORBINDENDE

DA VORT ETABLISSEMENT NU OMFATTER SAA MANGE REPRODUKTIONSARTER, SER VI OS ALTID I STAND TIL AT UDFØRE DE INDSENDTE ORDRE PAA DE I HVERT ENKELT TILFÆLDE BEDST EGNEDE OG BILLIGSTE MAADER LEVERANDØR AF CLICHÉER TIL VEJVISERENS KORT OG ANNONCER

S ignatur & C I T Y G A D E 2 4

T elefo n N r . 2207

T e le g r .-A d r . : „IlEPRO“

Træcompagniet, Københavns Frihavn. H o v e d k o n t o r og L ^ a g e r : Telefon 8351 «fc 8359. Viborggade Nr. 70. Telefon 8351 «& 8359 . Alle inden- og udenlandske Træsorter saavel i massive Blokke som i Planker, Tykkelser og Finerer. — ^ Største Finerfabrik i Skand inav ien . — Tysk og amerik. E g e t r æ . — Arnerik. og italiensk Nøddetræ. — T e a k t r æ . — Pokken- liolt, Ibentræ, Satinnød, Cottonwood, Basswood, Canarywood, Cypres, W h i tew o o d , Ceder Padouk, Mah ogn i. — Alle Sorter Finer. — Fugleøjeliner, farvede Finer. — Palisander m. m.

3

26

1

KarenWolffs

KarenWolff’s

1 1

| B i

^

Hjemmebageri

Konditori.

S trandve ie n 181.

for K ik s og Bis qu it.

j

Hellerup Telefon 55.

Telefon 469.

27

Porto fra Kjøbenhavns Postdistrikter til Kastrup 5 Øre. Telefonabonnenter i Kjøbenhavns Distrikt fri Tratik med Abonnenter i Kastrup.

GEORG LARSEH. Tit*. Kastrup \r. 8 Søsten, Skærver, Sand, Grus og D r a i n r Ø r i alle Støreiser. Kreaturer overfores til Saltliolin med Motorbaad.

AMAGERBROGADE 224. Telefon K A S T R U P AMAGER 98. DRAGØR Villa Strandhøj.

Indb etalingskontor G. W. MØLLER.

LAANEKASSEN. Hovedkontor: Vester Boulevard 9 & 11, (XTy R osenborg ) . Telefoner: Udladn H488. Indlaan 2908. Yexelafdel. 97( Filialkontor: Østerbrogade 4. Telefon 7566. (ved Ø stb anegaarden ) . Kontortid: Fra 10—4 ; Lørdag till. 6 —7V2 Aften.

Laan og lobende Kassekredit gives mod al an­ tagelig Sikkerhed. Renten af Indlaan paa Sparekassevilkaar er p. t- 4 pCt. p. A. samt Sparepræmie, der aldrig har været under V2pCt. p.A. Folioindskud paa Anfordring forrentes med 2 pCt. p. A. Renter af Indlaan paa 6 Mdr. 5 pCt. p. A. m

Boxleje fra 3 Kr. xh aarl. Fortrinl. og mest centralt beligg. Box.

$)e faar mere

Vejviseren hvis f i e vil ofre nogle JVlinutfer paa Portalen.

H a r D e g o d T i d , b ø r D e læ s e A r t i k l e n „ S t a t i s t i k “ i R e a l R e g i s t r e t . I n d l e d n i n g e n fo r a n F a g - R e g i s t r e t f o r k l a r e r V e j v i s e r e n s V i r k s o m h e d i O m s æ t n i n g e n s T j e n e s t e .

* Hermann Eberts nye Bygni gskompleks * Hj. a f Amagerbrogade og Holmbladsgade (Solsiden)

nærved den snart færdige Amagerboulevard, med Udsigt over denne og ved Holdeplads for Sporvognslinierne 2 og 9 bliver til Leje til Indflytning i Februar, Marts og April 1907: Store, lyse herskabelige 5, 4 og 3 Værel­ sers Lejligheder, meget elegant udstyrede med alle Nutidens moderne Bekvemmeligheder, W. C., Styrtebad, monteret Badeværelse med varmt Vand, elektrisk Lys, Trappeautomat, Parketgulv i Spisestuer og flisebeklædte Køkkener med Isskab. Kul- eller Gaskomfur med Høkasse efter Ønske. Cyclerum til hver Lejlighed. Stor Gaards- og Tørreplads. Udstyrelse af Lejligheden kan, naar der afsluttes Lejemaal snarest, rette sig efter Lej­ erens Ønske. Anvisning af Lejlighederne og nærmere Oplysninger vedrørende Indflytning, Lejens Størrelse etc. sker ved Henvendelse til I n s p e k t ø r J u u l , A m a g e r b r o g a d e 121, 1. S a l . T e l e f Vogel &Premier Eftf., Dresden. Export af: B ly e r ts (Grafit), T a lkum , R ød sten , W ien e rp u d se Repræsentanter: Nicolai Johannsen, Stockholm. Trygve Meyer, Kristiania. Emil Anderson & Co., Gøteborg. Jensen & Jiirgensen, København.

GLØDENÆT § Uafbrændte, imprægnerede og tjenlige Specialitet: Goldperle, D.R.P. Jubeja, til Forsendelse for Videreforhand- | Johannesiicht, Næt til flydende ere, Grosserere og Fabrikanter. | Brændstof, Graetzin-Næt. Patent i de fleste Kulturstater. J U L I U S J A N Z , B e r l i n O 3 4 , W a r s e h a u e r s t r . 5 7 "

Ek sp or t.

En gros . Specialitéif:

C»setzllch gejchUlzL

Glødenætsaske i enhver Kvantitet opkøbes.

Repræsentanter søges paa alle større Pladser.

31

~

---------------------------

JDansk ^rbe jderhank modtager Indskud i Sparekasse, Forsørgelseskasse og Indlaan, yder Laan mod haandfaaet Pant og Kantion, køber og sælger Børseffekter.

Hovedsæde:

Vesterbro Afd.:

Østerbro Afd.:

Frederiksberg Afd.: falkonérallé 72.

Hiels fjemmingsens Gade 7.

Vesterbrogade 84.

østerbrogade 70.

D a g l ig aaben fra Kl. 9—3 og 6V2—8.

Å l c t i e s e l s l c a . ' b e t ti]bydei' paa lempelige Betalings- vilkaar

ftyggeg runde med eller uden Villaservitut. Beliggenhed ved Øresund, Strandvejen eller ved smukke Alleer med Vand, Gas, elektrisk Lys. Let og bekvem Forbindelse med Kjobenhavn ved Jernbane og Sporvej. Anvises af Inspektør Søren­ sen, Ahlmanns Allé 8. Tel. 370 Hellerup.

Ingeniør ANDREAS VANG, Hellerup udfører og leverer Komplette Maskin-, Teglværks-, Cementfabriks- og Kalksandstensfabriks Anlæg, Dampmotor Jærnbanevogne, Materiel for Jærnbaneanlæg og Entreprenører, Teglværksmaskiner, specielt Stemmeværker, roterende Cementovne, Lokomotiver, Tipvogne, Staalskinner, Gravemaskiner, Dampmaskiner og Kedler med Overhedere og liconomiser. Sandpumpedampere, Lægtefartøjer, Dampskibe, Muddermaskiner og Pramme.

T r a n s p o r t a n læ g , Tovbaner, Amerikanske Transport-

og omladeapparater.

, Strandvej 117. * h i - t

— Telefon 6 9 . Statstetefon. , , r * n

Lokomobiler til balg og Udleje.

Liile Tuborg.

KRAK

Eftertryk forbydes

3 3

ZflTD E T

Eftertryk forbydes

3

34

J&GERSBORG- DYREHAVE 1:30,000

U N D E T

KRAK

Eftertryk forbydes

V A L G K R E D S E

J. H. Hansens Maskinfabrik, 77/: 5 4 , v. V a W i j g a a r d s v e j 7 0 . 5 f £ e 6 e n f i a v n . T i/ . 5 4 æ . jUesf enkle Pefrolenmsmofor. Billig at anskaffe og overgaar i enkelt Konstruktion alle andre. Meget ringe Petroleumsforbrug. Fordrer kun ringe Plads. Ses i Virksomhed paa Fabrikken.

(Uflefir Badstuestrade.)

Kompagnistræde 0 . (Ugsfor Badstastrtde.)

KJØBENHAVNS HETALTRAADVAREPABBIK 06 FORTIMERI

36

POKT

L O V S T R k D E

Statstel e^raf

lnd-o£Udleverin£ af Pengebreve

Indlevering af Pakker

WA L K ENDOR F S GAD E

© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © Fællesforeningen

for Danmarks B r u g s f o r e n i n g e r

Hovedkontor i Kjøbenhavn: N y Toldbodgade 2 9 .

Telefoner 2 8 8 3 , 5 3 0 2 & 1 9 3 5 .

Telegramadresse: Brugsforeningen. Andelsselskab med ca. 1100 Brugsforeninger som Medlemmer. Kontor og Lager af K o lo n ia l , H ø r k r a m i Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Horsens, Kolding, Randers, Vejle, Odense, Nykjøbing F. og Skive. — Fabrikker i Kolding, Esbjerg og Viby ved Aarhus. Manufaktur-Afdeling i Kjøbenhavn, Markfrø-Afdeling i Kjøbenhavn og Isenkram- Afdeling i Aarhus. Fordeler aarlig Varer for ca. 27 Millioner Kroner til Medlemmerne. Bestyrelsen bestaar af: Severin Jørgensen (Formand), J. Hansen, Ølstykke (Næstformand), Trafikminister Svend Høgsbro, Gaardejer R. Laursen og Gaardejer Laurits Broberg. Forretningsførere: M. Christensen og Ghr. Pedersen. ø ø ø ø ø ø ø ø ø

37 KOMIKJIEHOlilPIfALET.

Øster-Søgade

Gammeltoftsgade

Telegram-Adresse: Kirurgi, Kebeiihavn,

Telefon 768.

'SiM f

m m / f c

K øbenhavn k .

%

W t r

F a b r i k : Løvstræde 4. Forbindstoffer af Eget Fabrikat. M e g e t s to r t U d v a l g .

U d s a l g : Kjøbmagergade 43. Forbindstoffer af Eget Fabrikat. M e g e t s to r t U d v a l g .

S y g ep le je -R ek v is it te r .

V a n d m a d r a t s e r f r a 2 0 — 4 0 K r . L u f t p u d e r , S t i k b æ k k e n e r , U r i n b æ k k e n e r , U r i n a l e r , Is p o s e r , S p y tte g la s f o r B r y s t s y g e ( D e t t w e i l e r ’s M o d e l le r ) , I n d a a n d i n g s a p p a r a t e r , R e s p ir a t o r e r , P r a k t i s k e S y g e - b o r d e t i l a t s k y d e i n d o v e r S e n g e n . S yg evo gn e i sto rt Udvalg. ( D e fle s te S y g e p le je - R e k v is i t t e r k u n n e o g s a a fa a s til Leje). K un s t ige L emm e r og Bandager. B r O k b a a n d , S u s p e n s o r ie r , B e n - S t a t i v e r , S t ø v l e r t i l d e f o r m e F ø d d e r , R y g b a n d a g e r , M a v e b æ lt e r , ( K l i n i k k e n s L æ g e træ ffe s d a g lig 1 0 V 2 - 1 1 1/2) . K n iv sm ed -A rb e jd e . L o m m e k n i v e . Stort Udvalg i alle Slags Saxe. B o r d k n i v e , T r a n c h e r k n i v e , O s t e k n i v e o . s. v . (Alle Reparationer udføres).

3 8

I. ‘2den Overførslcrinspektion. K. Stempelpapirforvalter. B. Forstlige Forsøgsvæsen. M. Statsgældskontoret.

B, Finansministeriets Pensionskontor. C, Invalideforøgclse. D, Skovreguleringen. 15. Finanshovedkassen.", F, Matrikuls-Arkivet.

39 MN1STE11IA LB YG ^O G E N PLAN AF 1. SAL

A. lste*Uevisionsdep. Budstue Nr. 14. B. Marineministeriets Budstue Nr. 1(>. (i. [{rigsministeriets Budstue. i). Landbrugsministeriets Budstue Nr. 44-47.

F. Generaldirektorat og Skattedepartement. Budstue Nr. 27, F. Indenrigsministeriets Budstue Nr. 34-43.

Justitsministeriets Budstue Nr. 19. H. Finansministeriets Budslue Nr, 7,

Køb og Salg af Ejendomme & Villaer. Nu ved næsten alle, hvor man bø r henvende sig, naar man vil købe eller sælge en Ejendom eller Villa, nemlig til Husejer Chr. A. Hugge, Kong Georgs Vej Nr. 1, der altid har et meget stort Ud­ valg af Ejendomme tilsalgs, og som praktisk Mand er det mig altid en Glæde at kunne være Folk be­ hjælpelige til at købe fordelagtigt, uden nogensomhelst Udgift for Køberen. NB. Samtidig vil jeg meddele de ærede Husejere, at jeg i dette Aar har mange Købere med mindre og større Udbetalinger, og jeg modtager Ejendomme i Kommission paa rimelige Betingelser. €br. J \ . fiuggc, Ruscjcr.

Villa Athen, Kong Georgs Vej Nr. 1. Kontortid fra 10—3. TYlef. Godth. 224.

J 5

rødr. F. &

$)ahlmcm.

h .

Kg l. H o f -S ad e lm a g e re

GRUNDLAGT 1807. Seletøjer, Sadler, Ridetøjer, Hestedækner, Kjøre- Ride- og Jagtpidske m. m. 11 Tøjhusgade 11 (ved Christiansborg Slot). Telefon 3286. S J Ø B E N S A V X T K. Telefon 3286.

40

Kjøbenhavns Raadhus.

Hovedindgang

I hver af Portene er en Raadhusbetjent tilstede for at vejled de besøgende; fra hver af Portene kan man naa til et hvilketsom- j helst Sted i Bygningen. j Oplysningskontoret findes i Stuen i Fløjen NV. j Overpræsidenten, 2den Sal, SV. 1 ste Afdeling, Borgmester og Sekretariat, 1ste Sal, SV og NV. 2den „ Borgmester og Sekretariat, 1ste Sal, NV og NØ. Økonomikontor, Stue NV. Hovedkasserer- og Boghol­ derkontor, Stue NØ. Bdie „ Borgmester, Stuen SØ. 1ste Sekretariat, Stuen SV. - 2det Sekretariat, Stuen NØ. Kasserer og Bogholder- kontor, Portene NØ. Alderdomsforsørgelse, Portene NØ. Borgmester og Sekretariat, 1ste Sal SV. Skattedirektorat, lste og 2den Sal SØ og NØ. Stadskonduktor, 1ste Sal SØ. Stadsarkitekt, Bdie Sal NØ. Stadsingeniør, 2den og Bdie Sal SØ og SV. Direktion for Vej- og Kloakanlæg, Portene SV. Byg­ ningskommissionen, 2den Sal SØ. Skoledirektion, Stue SV. Sund­ hedskommission, lste Sal SØ. Statistisk Kontor, Stue SV. Itaadhusarkiv, lste Sal, Mellembygning. Borgerrepræsentationens Forsamlingssal, 2den og .‘idle Sal, Mellembygning. Borgerrepræsen­ tationens Legatkontor, lste Sal NØ. Raadhusbibliotek, 2den Sal NØ. Overlægen for St. Hans Hospital. Parterre Indgang af Due Doren. Begravelsesvæsenet, do. do. do. Belysningsvæsenets Kasserer og Bogholder. Stuen SØ, Indgang af Hvalrosporten. Belysningsvæsenets Meterkontor, SØ. odie Sal, Indgang af Hvalrosporten. Belysnings­ væsenets Direktør, lste Sal SV Magistratens Forsamlingssal, 2den Sal SV. Festsalen, 2den Sal NV. Kaadhusforvalteren, Stue NØ. 4 de „

Bedkontml.

Wvalrosport-en.

Kattigdoren.

Billedhugger Georg Jensens Værksted for kunstnerisk udførte S ø l v s m e d e a r b e j d e r , $$redc|ade 36, Marinus Ulsøe Teglgaardstræde 2 , Hjørnet a f St. Pederstræde. E r e n g o d os* b i l l i g ' S k r æ d d e r .

Toldboden

o P h

Klareringen forogaar paa følgende Maade. I Pakhuskontoret behandles Papirerne r og bringes derpaa til Pakhusene. Derfra føres Varerne til grove eller line Vægt (i enkelte Tilfælde til „vestindisk1 Vejerbod eller „Plad­ sen" — „Forsendelser" og Frilagervarer be­ handles et andet Sted). Naar Varerne her er behandlede, afhenter man hos Kontro­ løren i Vægten sin „Angivelse" og bri; gal­ den til Toldkasscrorkontoret (eventuelt K re ­ ditoplagskontoret), hvor Tolden og de øvrige Afgifter erlægges. Naar dette er besørget, kan man mod Forevisning af den i Toldkassererkontoret modtagne Kvittering- faa sine Varer hos Fo r­ manden for Udleveringen; denne foregaar paa Ramperne ved grove og tine Vægt ud mod Amaliegade. Toldkvittcringen kan ogsaa afleveres til Vognmændene, som da paa­ tager sig Transporten.

HERMANSEN & LANNOY (Brdr. J. & O. T im m s Eftf.)

T e l e g r . -M r . lfe r i iia i ila iin o y

T e le fo n 2 7 4 5 .

Blikkenslager-, Gas* &Vandmesterforretning. Vesterbroglade 4 4 . - H jøbenhavn B . OVE HAUGSTED Dampskibsekspedition og Spedition. s , Kontorer: St. Annæ Plads 10, Frihavnens Toldbodbygning og Kjøbenhavns Toldkammerbygning.. * P a k h u s v e d B a n e s p o r i F r i h a v n e n . — E k s p e d i t i o n a f V a r e r t i l o g f r a a lle P l a d s e r i U d l a n d e t - t i l b ill ig e g e n n e m g a a e n d e F r a g t e r , T o ld k la r e r in g . Telefon; H 402, 6274 og 8350.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online