Kraks Vejviser 1900

EX LI B R 13

KØBENH AVN S

R A A D H U S * B IB L IO T E K EH

*

U! j11 I i

I i

I

i--' k

m' ■

0

\

&

Vejviser

|

for

1 9 0 0 .

' %

Udgivet af T. Krack, Etatsraad.

Kjøbenhavn. - T r y k t k o s O. C. O ls e n . 8 c (Jo,

I N D H O L D .

Real-Register, som i leksikalsk Form giver Oplysning om de i Kjøbenhavn og Omegn værende Indretninger, der har almindelig Interesse, saasom offent lige Kontorer, Legater, Stiftelser etc. Hus-Register, eller en efter Gaderne og Gadenumrene ordnet Fortegnelse over Husene med deri boende Personer. Person-Register. Fortegnelse over Personer og Firmaer. Fag-Register, som for alle vigtigere Haandværks- og Handelsfag samt en Del andre saasom Sagførere, Læger, Arkitekter m. m. giver en Fortegnelse over Udøverne. * Vare- og Forretnings-Register. Firma-Register. 1) for Kjøbenhavn, Frederiksberg og Omegn. 2) for Købstæderne og Landet. Sagførere i Provinserne. K ort og Planer.

R e a l - R e g i s t e r * ) .

Folkemængde m. m. Kjøbenhavn ligger under 55° 41 ' nordlig Bredde og 12° 45 ' østlig Længde for Greenwich omtrent 13 Meter over Havet; dens Flademaal er 4140 Tdr. Land (1 Td. = 0 55ie Hektarer); heraf ligge 440 J?dr. inden for den ældre Voldlinie; Voldkvarteret med Søerne indtager 610 Tdr.; Forstæderne 2260 Tdr.; Kristianshavn 760 Tdr. og Frihavnskvarteret 70 Tdr. Kjøbenhavn havde efter Folketællingen 1895 333835 Indbyggere, nu i Begyndelsen af 1900 kan Tallet vistnok anslaas til c. 354000. Med de angivende Kommuner Frederiksberg, Valby, Sund­ byerne og Utterslev kan Hovedstadens Indbyggerantal anslaas til c. 450000 .

Børn, Villa Popina, V. Kirkegaardsv. (Yl ff 2666. Hjemmet for aandssvageBørn, H CØrsteds V. 29 og S I S U 2887. Anstalten for arbejdsføre, voksne aands­ svage (Mænd og Kvinder), Lillemosegaard v. Lyngby, J) Lyngby 29, optager voksne aandssvage til Uddannelse i Haandværk og Landbrug. Aarestrups Stiftelse, Baggesensg. 35 El. Abel Cathrines Stiftelse, Abel Cathrines G. 13 El erstiftet afAbel CathrineMesing, Enke efterHansHansenOsten,Proviantskriver paa Kjøbenhavns Slot og Inspektør over Dron­ ningens Gods paa Lolland og Falster, ved Testament af 27. Decbr. 1675. Udvidet * 1726, 1742 og 1886. 33 fattige og sygelige Fruentimmer have hver 1 Værelse og Køk­ ken samt 2 Kr. ugentlig og 24 tillige Tillæg af særskilte Legatmidler. Den 31. Decbr 1896 ejede Stiftelsen i Kapital 98600 Kr. samt sin Ejendom, der dog er behæftet med nogen Gæld. Stiftelsen hører under Magi­ stratens 1ste Afdeling. Præst: A V M e in ert, kst. Inspektør: Kancellir. M Koch. Abnormskolens Venner, en Forening, som vir­ ker for Døvstumme-, Blinde- og Aandssvage- sagen. * " Bestyrelse:Forstander JM o ld e n h aw e r, IC.,DM.,Formand; Bankdirektørs B lilow ; Prof. Chr. K e 11e r ; F ruHu ldaK iellerup; Inspektør Johan K eller, adm.; Forstander E V R o1st e d , R .; Inspektør M D amm. Aeronautisk Selskab, dansk, stiftet 1. Juli 1892 (Adr. Vandkunsten 131, ES). Formand: P O L C h ristian sen -S k ød strop . Afholds-Forbundet, stiftets. Febr. 1893, er et afkbhvnskeA fholdsselskabernedsatFælles­ udvalg til Løsning af større, fælles Opgaver. Repræsenterer 7 A f holdsselsk. med c. 2500 Modi. Formand: Linierer Chr, F Johan ­ sen; Sekretær: Kommunelærer P Chr. P L yng s. Afholdsforening, Kbfcvns. (Adr. N. Søgade 25 B, St. E ) Offentlige Møder afholdes i Reglen hver Mand. Aft. Kl. 8 N. Voldg. 92 E . Foreningen er en Afdeling af Dan­

marks Afholdsforening, der er udbredt over hele Landet. Foreningen har Syge-, Spare- og Understøt!elseskasse. Indmeldelse sker hver Mødeaften. Afholdsforening, Nørrebros. (Ådr. Ban- gertsg. 9 ED). Møder afholdes hver Tirsd. Aft. 1C1.812. Børneafd. holder Møde hver SøndagK1.10. Foreningen eren’Afd. afDan­ marks Afholdsforening. Formand: N NI e l­ sen. Afholdssamfundet har til Formaal at ud­ brede Kundskab om Alkoholens skadelige Virkninger og at modarbejde Brugen af A l­ kohol som Nydelsesmiddel. A f sine Med­ lemmer forlanger det Afhold fra Nydelsen af berusende Drikke. Formand: Cand. phil. Herman T rier. MF. MB. FM. Afholdsselskabet „Det blaa Baand“. Kon­ torer: Slotsgade 14K El; Ryesg. 411 82; Hiort Lorenzensg. 2520®. Selskabet hen­ vender sig særligt til næringsdrivende; det fordrer kun personligt Løfte af sine Medl. Afholdsselskabet „Det blaa Kors“. (A. D. B. IC.) stiftet 29. Nov. 1893. Sølvg. 14 E . Medl. forpligte sig til personligt Afhold. Chef: Redaktør C F S c hrø d e r. Afholdsselskaber, se Independent Orden of Good Témplars og Nordisk uafhængig Good Templar Orden. Afstøbningssamling, deii kgl., se Statens Mu­ seum for Kunst. Agrarforeningen, Hovedkontor: Colbjøru- sensg. 171E . Sekretær og Kasserer: M J N y b org . / ^ . Akademi, Det kgl., for de skønne Kunster paa Charlottenborg, E . Stiftet 31. Marts 1754. Biblioteket er aabent 1. Okt. til 31. Maj hver Søgnedag 3-6; i Sommermaanederne Mandag 3-6. Afstøbningssamlingen er fral. Okt. till. April aaben Tirsd., Onsd., Fred. 1-3. Akademiets Kontorer er aabent om Vin­ teren 11-2 og 6-8, om Sommeren 2_Gange om Ugen 11-2. Breve til Skdleraadet og Kunstikolen f. Kvinder afgives til For­ valteren.

Åndssvageanstalten paa gamle Bakkehus, Rahbeks Allé 21 [2 J) 2913, med Filial paa Ebberødgaard ved Birkerød, traadte i Virksomhed d. lo.Novbr. 1855. Den bestaar af et Skolehjem paa GI. Bakkehus, et Ar- bejdshjem og et Plejehjem paa Ebberød- gaiard. I Skolehjemmet optages kun udvikle-, lige Børn, i Arbejdshjemmet optages voksne arbejdsføre af begge Kon, og i Plejehjem­ met optages kim uhelbredelige aandssvage? Mænd, Kvinder og Børn. Betalingen i Skole- ogPlejehjemmet erGOOICr.aarlig, iArbejds- hjemmetiOOKr. aarlig. Uformuende aands­ svage kunne gennem Ministeriet forlCirke- og Undervisningsvæsenet erholde Tilskud af Statskassen til deres Ophold paa Anstalten.' Bestyrelse: DepartementschefAFA smus­ sen, K. DM.,Formand; Provst O VG-lahn, R .; Etatsr., Stadslæge II E E M H o f f, R .; Skibsmægler S NR øm er, li. jHofjgm.,Di­ rektør F F ri is, IC. DM. Regnskabsfører ogKasserer:J MH an s en. Forstander og Førstelærer: E V Ro Isted, R. (10-11). Andenlærer og Inspektor: Marius Da mm. Husfader v.Drengeafdelingcn: Gymnastik­ lærer C A Senil. Plejemoder ved Pigeafdelingen: Frøken E H offm ann . Plej emoder ved Forsøgsafdelingen: Frøken E J T u x e n . Læge: Overlæge: J F N ielsen , R. Aandssvage-Anstalter, De Kellerske. Direk­ tion: Prof. Chr. K e lle r, Formand. ff 3001: Forstander C G an dr up, R.; Prof. FG riin- féld . Undervisningsanstalten for aandssvage Børn, Baggesensg. 4 (Hl (Forsøgs-Afdeling i Baldersg. 22 (32, § Tg. 68), optager til Op­ dragelse og Undervisning aandssvage Børn, som antages modtagelige for Udvikling. Overlærer: Inspektør Johan K eller. “ Asylet for uhelbredelige voksne aands­ svage, Karens Minde ved Kbhvn., J) 2644, optager uhelbredelige, aandssvage og epilep­ tiske Mænd og Kvinder. Børnehjemmet for aandssvage, epileptiske

*) Oplysninger og Forandringer, hvorom man er kommen tU Kundskab under Trykningen, findes i Bogens Slutnings';

Akademi, det kgl., for de skønne Kunster.

4

1 9 0 0 . ^

Direktør: Kmh., Prof. F E M eldahl, K. DM. Vicedirektør: Prof. Otto Bache, K. DM. Sekretær og Bibliotekar: Ph. W e il- ba ch ,R . Kasserer: Prof. J J Exner, K. DM. Forvalter: Kapt. D Bruhn. Formand for Akademiets Skoleraad og for den med Akademiet forbundne Kunstskole f. Kvinder: Kmh., Prof. F E M eldahl, K. DM. Skoleraadets Sekretær: P Johansen. Akademisk Boldklub, se Boldklub. Akkordafdelingen, se Manufaktur-Grossister. Albans Kirke, se St. Albans. Albertina, Legat, stiftet afBrygger,Dr.phil. Carl Jacob sen , K. DM., stort 100000 Kr., hvis Renter skulle anvendes til Anskaffelse af Billedhuggerværker til Pryd for off. Plad­ ser og Haver i Kbhvn. Bestyrelse: Stifte­ ren, et af Kommunalbestyrelsen valgtMedl. (Arkitekt V Ingemann), og et af Kunst­ akademiet valsrt Medl. (Prof. L P F en ­ ger, R.) Albretsens, Jens og Husf rusGrundejendoms­ fond ejer 0. Farimagsg. 20, hvis Overskud tilfalder denbroderlige A rbejdsklassesHjæl- peforening. Alderdomsforsørgelsen i Kbhvn i Henhold til Lov 9. April 1891 sorterer under Magistra­ tens 3. Afdelings 1. Sekretariat; se forøvrigt under Forsørgelsesvæsenet. • Alderdomshjem for Døvstumme, se Dov- stumme. Alderdoms-Friboliger, Foreningen for, op­ fører Boliger, passende for Arbejderklassen, og udlejer den for en I eje, der efterhaanden synker, saa at Lejeren efter en vis TidsFor- løb bor frit. Foreningen har i Kbhvn og i Provinserne opført 10 Huse med 105 Lejlig­ heder, og den ejede den 1. Jan. 1899: 222000 Kr. Forenin'gen har oprettet Sygekassen af 1872, der ved Udgangen af 1898 havde 4720 Medl. over 15 Aar og ejede 80134 Kr. Bestyrelse: Højesteretsass. E F Larsen, R. DM.., Formand; Højesteretssagf.VFAs- mussen, R.DM ., Kasserer; DirektørCold, R .; Murerm. J W F r o hn e, R .; Overretsass! O Hastrup, R .; Dr. phil. C E B K reb s; Oberst J M Lassen, K. DM .; Arkitekt C W F L en d orf, R.; Oberstløjtn. C ollin - Lundh, R. DM .; Beregner i Statsanst. for Livsforsikring A C V P e te rs e n , R.; Prof. W S ch arlin g, K. DM.; Generalmajor C T S ch leg el, K. DM. Aldershaab, en Stiftelse for Høkere, Peder Skrams G. 10 IH. 80Lejligheder. Aldershvile, en Stift, for trængende Restau­ ratører og V;ertshusholdere samt disses En­ ker, Ryesg. 58 El og 0. Yoldg. 18,20,22. Kl Alders-Trøst, en Stiftelse for gamle, van-dige og trængende Haandværkere, som ere eller have været Borgere her i Staden, disses En­ ker samt under snarligeOmstændigheder til­ lige deres ugifte Døtre. Stiftelsen ejer E j­ endommene Rørrebrog. 17 IN] og Møileg. 28 & 30 El med samlet Grundareal 27454 □ Al., Assuranceværdi 1357000 Ivr., Priori­ tetsgæld 357000 Kr. I disse Ejendomme findes 448 til Friboliger bestemte Lejlighe­ der, hvoraf 210 f. T. ere frigivne. Fribebo- erne have fri Lægehjælp og Medicin samt f. . T. ca. GØKr. aarl. pr. Bolig. Kogle nyde dog en noget større Pengehjælp fra sær­ lige Legater. Stiftelsen ejer et Legat- og Understøttelsesfond, stort 569000 Kr., af hvilket Beløb dog 178000 Kr. er til midler­ tidig Rentenydelse udenfor Stiftelsen. Denne er grundlagt og bestyres af Haand- værkerforen'ingen i Kbhvn. v Alexander-Newsky Kirke i Bredgade for den græsk-katolskeMenighed, optørt af den rus­ riske Regering, indviet 6. Sept. 1883. Kir- , ken er tilgængelig Mand., Tirsd., Onsd.11-3, undtagen i daarligt Vejr og paa Festdage. Præst: Gesandtskabspræst S iletzk y . Alliance Franpaise, fransk Selskab', hvis For- maal er at udbrede det franske Sprog, c. _ 20000 Medl. JUentralbestyrelsen er i Paris,

45 Rue de Grenelle. Den danske Afdelings Adresse: Rathsacksv. 1 El Minimumskonting. 4 Kr. 50 0. aarl. Ind­ meldelse sker ved et Medlem. Den franske Gesandt er som saadan Afdelingens rEres- præsident. Bestyrelse for den danske A fd.: Prof., Dr. phil. Kr. Ny rop, Formand; Kontreadmiral W Carstensen, K. DM .; Cand.jur. Tilo­ ger Holm , Sekretær; Overretssagf. Carl H erold, Kasserer; Brygger, Dr. phil. Carl J ac o b s en, K. 1)M.; Kapt. EM ar c ussen, R., Sekretær; Oberstløjtn. TB ræ strup,R . Kriminalretsass. C E (loId; Overretssagf. Fr. H o s t; Prof., Dr. phil. V S c hmi <11, R .; Kommandør, Krydstoldinsp. F L C W u lff, K. DM .; Ivonsularagent, Gross. AM arcus. Almindelig Hospital, Nørre Allé El, er Stiftelse for uarbejdsdygtige Mærnl og Kvinder, be­ regnet paa j£>4() Individer. Pladserne ere for­ delte saaledes: Hospitalets Plejeafd. 87, Sy- geafd. 184, 1ste Lemmeafd. 980, 2den Lem- meafd. 131, Alderdomshjemmenes Plejeafd. 118, Ægteparafd. 40, Filialen i Vandløse 13. Desuden lindes en mindre Husvildeafd. Be­ søgstid 2-5. Inspektør: Kancellir. H V K ruse. Fuldmægtig: CarlLehmann. Overlæge: Dr. med. N Holm , R. Reservelæge: O F H ør rin g. Præst: W F L iitk en . Amager Birk, se Politi i de Kbhvn omgivende Jurisdiktioner. Amatørforening, Kbhvns. udøver Idræt. Post- adr.: P N H olst, Odenseg. 15 E (Formand) Amatør-Sejlklub, se Sejlklub. Amtets Forligskommission (Proprietær A C An d ers en, R. DM. og Amtsraadssekr. J E K oster, R.) holdes paa Tinghuset, Bleg- damsv. 0 El hver Lord. 9; dens Kønt. paa Amtskontoret, Oarit Etlars V. 4 13 (1-4). Amtets Sygehus, Bergersv. E J) 3102. (Be­ søgstiden 11-12 og 2-4). Direktion: Stiftamtmand, Kmh. C P M Bache, SK. DM.; Etatsr. N Andersen , R. DM.; Amtsraadssekr. J E K oster, R., adm. Forvalter: L H e in . Overlæge: Prof., Dr. med. V H eiberg. Reserveiæge: CH eerup -P et ersen. Amtets Ting- og Arresthus samt Tvangsar­ bejdsanstalt, Blegdamsv. 6 [N] J) 4568. Amtmand over Kbhvns Amt: Stiftamtmand, Kmh. C P M B a c lie , SK. DM. Kontor Ca- rit Etlars V. 4 13. Amtskontoret aab. 10-4, Stiftskon toret 10-12. Amtsraadet for gi. Kbhvns Amt. Kontor Ca- rit Etlars V. 4 13 (12-4). ;- Formand: Amtmanden over Kbhvns Amt. Medlemmer: Jægermester F B rc it, Loito- gaard; Gaardejer L H an sen, R., Stenager- gaard; Proprietær E Piper, Hummeltoftc; Projirictær A C Andersen , R.DM., Lyng by; Etatsr. N A ndersen, RvDM., Søholm i Gj entofte Sogn, Proprietær M P T ø n n e - sen, Øbakkegaard; Proprietær M P ed er­ sen, Lillevejlegaard. Sekretær og Bogholder: J E K oster, R. Amtstue, Kbhvn.s og Kbhvn.s Skovkasse, i Børsbygn. (Indg. f. Børsg.). (9—2) J)2105; sammesteds er Udsalg at Stempelpapir, Vekselblanketter og Stempelmærker til udenlandske Obligationer, aabent 9-3. Amts­ forvalter: A O G Tuxv ær d, R. DM. Amtsvejinspektør, se V'ejinspektør. Andreas Sogn, so St. Andreas. Antik-Samlingen, se Nationalmuseet, Antropologisk Museum, eller det normal-ana­ tomiske Museum i kirurgisk Akademi, Bred­ gade 02 E A. P. F., en Forening, stiftet 10. Aug. 1878, med det Formaal at iklæde Drenge og Piger efter Konfirmationen med Arbejdsdragter. Omtr. 600 Medl. Kontingent 50 0. Kvar­ talet, Bestyrelse: Kontorchef E H en rich - sen, Formand; Restauratør J C Jen sen , Næstformand; Krigsass. G L ic h t, DM., Kasserer; Inspektør A C H an sen , Sekre­ tær ; Snedkerm. H N i els en.

Apoteker-Forening, Danmarks. Formand: Apoteker Alfred B en z on, R. Arbejde, det nationale, en Forening, hvisFor- maal er Bevarelse og Fremme af bestaaende dansk Haandværk og Industri. Kontingent 2 Kr. aarlig. Bestyrelse: Skomagerm. A H a n scn , R.; Gross. C H o lte n ; Fabrikejer Fr. Obel, R., Aalborg; Fabrikejer Holger P etersen , R.; Fabrikejer W Sal omo ns en; Fabrikejer B jø rn Step hensen, R .; Gross. P C A Sthy r, R .; Snedkerm. K R ostrup, R. Arbejderbank, dansk, Sparekasse samt Laane- og Forsørgelseskasse, Hovedkontor Niels Hemmingsens G. 7 i 1 1013, Afde­ lingskontorer: Vesterbrog. 84 13 JE} 2738. og N. Frihavns-v. 1 1 f 5234 (begge 9-3, 612-8). Banken er stiftet 12. April 1872 og aabnet 18. Oktbr. s. A. Den 31. Marts 1899 var Grundfonden 63740Kr., Reservefonden 1690073 Kr. 410. foruden 116898 Kr. 8 0 . soni Sikkerhedsfond for Forsørgelsesfonden. I Sparekassen indestod 13503410 Kr. 34 0 . og i Forsørgelseskassen 3460201 Kr. 18 0 ., indbefattet Præmiekontoen og Forsørgelses­ fonden. - S p a rek a ssea fd elin g en modtager Ind­ skud af mindst 20 0., der, naar de udgøre 4 Kr., forrentes med S^pCt.Indskuddene til­ bagebetales i Reglen paa Anfordring; over 2000 Kr. daglig kan ikke hæves uden forud- gaaet Opsigelse. - F orsørgelsesk a ssen modtager Ind­ skud paa mindst 10 0. ugentlig og giver for­ uden Rente (i første Afdeling 3 4/5 pCt., i an­ den Afd. alm. Sparekasscrente) en aarlig Præmie (hidtil fra l 2/5 til 21/5 pCt.) Forsør­ gelseskassen virker dels 1) som A ld erd om sforsørg elsesk a sse, hvori enhverMand ellerKvinde under 55Aar kan optages. Efter mindst 10 Aar kan for­ dres Forsørgelse for det indskudte, med Rente og Præmie, samt Andel i de særlige Indtaster, der ere tilfaldne Forsørgelses­ fondeir Det indskudte med Rente og Præmie kan ogsaa med 10 Aars Varsel for­ dres udbetalt til en bestemt fastsat Dag. Ethvert Medlem kan fordre 4,5 af det inde- .staaende som Laan. 2) som B orn eforsørgelse-skasse, hvori optages Børn under 16 Aar med det For­ behold,,at Kapital, Renter og Præmier skal udbetales til eri bestemt Tid eller ved en be­ stemt Begivenheds Indtræden, f. Eks. Kon­ firmation, Bryllup o. desl. For begge A f­ delinger gælder, at det indskudte med Ren­ ter og Rentes Renter i Tilfælde af Død til­ bagebetales i Overensstemmelse med Ved- tægterne. Bankraad: Etatsr., Gross. IIF r itsch e, R. DM., Formand; Direktør i Statsanst. f. Livsf. F B ing, R. DM., Næstformand; Gross. A H in d cn bu rg, R., Sekretær; Prof., Dr. jur. .J H. D eun tzer, K. DM.; Oberstløjtn. I* Hansen. R. DM.; Prof., Dr. phil. J P etersen , R. DM’.; Etatsr., . Gross. II P J L yn g b y e, R. DM. Adm. Direktør: Julius V alentiner. Arbejderboliger. Akts. til Opførelse af Bo­ liger før Arbejderklassen ejer 3 Bygninger i Overg. o. V. 00-74 og 84-88 E . Beboernes Antal c. 200. Bestyrelse: Oliemøller, Cand. polit. A O l­ sen, Formand; Direktør F M B ing, R. DM .; Dr. med. G F Borch, R .; Murerm. C K ru se, R .; Arkitekt O S c hm i dt h. Arbejderforeningen af 1860, N. Voldg. 92 IH f !144, søger" at fremme den arbejdende lasses Oplysning og Dannelse, i hvilket Øjemed den holder Konversationsværelser, Læseværelse, et Bibliotek, udgiver et Uge­ blad og sørger for, at Foredrag og "Oplæg­ ninger blive afholdte. For at blive Medlem maa man indmeldes paa Kontoret ved ek Medlem. Bogsamlingen er 17-18000 Bind. Formand: Prof. H O G E llin g e r ., Bestyrelse: Fuldm. CarlLe^hmann; Mu­ rerm. Thorv. L in d ha r d ; " Redaktør L J u s t-N ie ls e n ; Kommiteret ved Stats­ banerne D O R im estad ,R . DM.

Artilleriet.

5

1 9 0 0 .

fung. Formand; Niels Lund, Forretnings­ fører; J P Christensen, Kasserer. Arbejdsgiver- og Mesterforening, Dansk Ved Strandenø Kl J) 6525 har tilFormaal at vare­ tage Arbejdssgivernes Fællesinteresser. Under Foreningen hører f. T. c. 50 Forenin­ ger afArbejdsgivere. Hovedbestyrelsen be- staar af 27 Medl. med et Forretningsudv. paa 7 Medl.: Etatsr. N Andersen , R, DM. Formand; Snedkerm. K R o s t rup, R., Næst- form.; Skrædderm. N Ch risten sen , Aar­ hus; Snedkerm. L Haslund, Hjørring; D i­ rektør Ludv. C h risten sen ; DirektørVilh. K o h ier; Arkitekt F A Thom sen , Sla­ gelse. Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring. Ved Stranden 6 E | 5735, opr. af Arbejdsgiverf. af 1896 og Fællesrepræsent. for dansk Indu­ stri og Haandværk, forsikrer overensstem. m. Lov.af 7. Jan. 1898 Arbejdere mod Ulyk­ kestilfælde i visse Virksomheder. Bestyrel­ sen bestaar af 9 Medl.: Etatsr. N A n d er­ sen, R. DM., Formand; Bagerm. V Gæ tj e, R., Xæstform. Kon trolud valg: Dr. phil. P BaronWedell- W e de 11s bo rg, Formand; Murerm. C K r use, R .; Fabrikant AM e y e r, R. I)M. Arbejdsbjem, Kbhvns, Amerikav. 21 (S |i 3821, antager arbejdsløse, enlige Mænd og giver dem midlertidigt Arbejde, Husly og Føde. Plads til c. 100, foruden en Filial i Hvalsø med 40 Pladser. Bestyrelse: Pastor D a lh off, R., Formand; N Chr. Jen sen , Hjemmets Forstander; L Ch ristensen, Præst v.FrelserensK.; Sagfører J J ø rg e n ­ sen, Kasserer; Manufakturhdl. C E K ra ­ rup; Murerm. J K L und; Kmh. Hofchef, Greve J M oltk e, K .; Fabrikant C Neu- b ert; Sne dkerm. P G Ni elsen; Fabrikant N y rop ; Gross. P P V in k e l; Amtsvej- inspektor R W W i n k e 1. Arbejdshjemmet for døvstumme Piger se Døv­ stumme. Arbejdsmændenes Forbunds Arbejdsanvis­ nings Kontor Todesg. 14 El D ^-190. For­ mand: M C L y n g sie. Arbejdsstue for Børn i St. Stefans Sogn, Gjentofteg. 12 Et. Formand i Bestyrelsen: Pastor J P D a ll; Forstanderinde: Frøken M Købke. Arbejdsstuer for Børn paa Krsthvn. giver Drenge og Piger fra 7-11 Aar i den Tid, de ikke ere i Skole, Beskæftigelse i Sokvæst- huset. Bestyrelse:Skolcinsp. A J o rdan; Murerm. J H B r uun ; Gross. 1* H e er ing, R .: Fabri­ kant John Ja cobsen , Formand; Gross. Valdemar Holm, R .; Dampmøller J H N imb; Overserg. V G Sich lau, DM.; Ma- lerm. J L E ngm ann, Kasserer: Direktør J C Tuxen, R. DM. Arkitektforening, akademisk, stiftet 21.Novbr. 1879, har til Formaal at være et Sammen­ knytningspunkt for alle fra Kunstakademiet dimitterede Arkitekter. Foreningens Organ er: „Meddelelser fra akademisk Arkit ektfor- forening*-; Redaktor Arne'Petersen. Bestyrelse: Alb. Jensen, R. DM., For­ mand; V Ingemann, Viceformand; H Brummer; F B øttg er, R., Kasserer; G lalin; K y h n e ll; M N ielsen ; Alf. T homs e n, Sekretær; W arming. Arkivvæsen, se Rigsarkivet ogUniversitetets Arkiv. ■ Arnamagnæanske Haandskriftsamling, Kom­ mission, Legat. Adr.: Universitetsbiblio­ teket. Arsenalet, se Tøjhuset. Artilleriet. , Generalinspektør for Feltartilleriet, Train- afdelingen og Fæstningsartilleriet samt Chef f. Artilleriets øvrige Afdelinger: General­ majorF A H W ag ner, K. DM., tillige Gene­ ralinspektør for Søartilleriet. Artilierigeneralens Stab: Oberst G F K H a rh off; R. DM., Stabschef; Kaptajn, Kmjkr. C F G Jaco-bsen, R ., Adjutant. Til Ilaadighed: .Kaptajnerne :-N E Lom - h o lto g H C H e r te l.

Artillerigeneralens Kont., Tøjhuset IH J) 487,4818 og 6775. -1 . A r tille r ir e g im e n t, Chef: Oberst F J Suell, R. DM. Kont. 1. Artilleriregi­ ments Kaserne. - 1. A rt ille r ia fd e lin g . Chef: Oberstløjtn. V S J R a a b y e , R. DM. Kont. 1. Artilleriregiments Kaserne. Batterichefer: KaptajnerneE E H an sen ; J O V S ch rød er; (3 Jtirs. Til Raadig- hed: — ------- - 2. Å rti H eria fd elin g . Chef: Oberstløjtn. J P F D Dah 1, R. Kont. ( 1. Årti lleriregiments Kaserne. Batterichefer: Kaptajnerne: E C C F lem ­ mer og M G H offm ann . Til Raadighed: - 2. A r tille r ire g im e n t. Cheft Oberst P N N ieuw enhu is, K. DM. Kont. 2. Ar­ tilleriregiments Kaserne. - 4. A r tille r ia fd c lin g . Chef: Oberstløjtn. C A W agner, R. DM. Kont. 2. Artilleriregiments Kaserne. Batterichefer: Kaptajnerne Kmjkr. A S Busck, R.; Kmjkr. A L B a rd e n fle th ; O B S ch ou b oe. - T ra in a fd elin g en . Chef: Oberstløjtn. 0 P A H o ff, R. DM. Kont. 1. Artilleri­ regiments Kaserne. Kompagnichefer: Kaptajnerne C R M L an gh orn ; C J AH an sen . - F æ s tn in g s a rtille rire g im e n te t. Chef: Oberst V H OMadsen, K., DM. FM. Kont. Strandg. Kas. (Cj..TilRaadighed:Kap- tajnerne: T P etersen R .; I V Haase, R. , - 2. A r tille r ib a ta illo n . Chef: Oberst­ løjtn. C S F W orm , R. DM. Kont. Strandg. Kas. El. Kompagnichefer: Kaptaj nerneP M K nud­ sen, R N V Dorph; P J ø rg e n s e n ; S C M øller. - 3. A r tille r ib a ta illo n . Chef: Oberst­ løj tn. H E F 1i nd t, R. DM., Kont. Strandg. Kas. El. Kompagnichefer: Kaptajnerne H G K B r u u n, R .; P S H P e t e rs e t u L J M .. E rn st; C F Christensen. - Fæ stn in gsa rtillerik om m an d oen . Chef: Oberst V H O Mad sen, K.DM.FM. Kont. Strandg. Kas. [C] - 1. A r tille r ib a ta illo n . Chef: OberstL •' C L un n, K. DM., Kont. CitadelletElefant- stok 4, 2. Etage El. Til Raadighed: Oberst­ løjtnanterne: C S F W o rm , R. DM. og E Kompagnichefer: Kaptajnerne: C N A Fade, R .; F S Far rer; P B W e ilb a c h ; F V L ch rm an n . - D irek toren for A r tille r ie ts tekiri- „ ‘ s k o T je n e s te : Oberst J F M L eisn er,K . v i 1 )M. fung., Kont. Tøjhuset H |j 487 og4818. Til Raadighed: Oberstløjtn. C F Holm , R. DM .; Kaptajnerne H C S al t o, R .; A V Salto, R.; H F P etersen , R.; C H J A H ansen; S L H an sen ; MN ielsen,fung. V Underdir.; C R M Lan g h o rn .' - T øjh u sa fd elin g en . Kont. paa Tøjhuset . H i 487, 4818 og 6775. Chef: Oberstløj tn. L S f1e t ers en, R.DM. ( Tøj husmagasinerne, Chef: Kapt. HEH an­ sen, R., tillige Chef for Tøjhuskompagniet; \ >. U Artillerimaterielværkstederne, Chef: Kapt. . H L H T u x e n , R.,fnug.Underdir.; Kont. Geværfabrikken Jl 4339. Haandvaabenkontrollen,.Ghef: Kapt. W l 1 ^ B oh n ; Kont. Geværfabrikken. Haandvaabenværkstederne. Bestyrer: , ')* Rustinester J A N R asmu ss en, R .; Kont. Geværfabrikken D 6777. s - L aboratorieafdelingen ,Chef:O berst- . 4,1 løjtn. S O R Meyer, R. DM.; Kont. Labo- t) ratorie Q § 487 og 4818. . jj Laboratoriemagasinerne, Chef: Kapt. C F - j K iær, tillige Chef for Laboratoriekompag- | niet. ^.1679. )| Laboratorieværkstederne, Chef: Kapt; F . 'y| H JR am b u sch , fung. Underdir. J 1670. -F orsøg sk om m ission en , Formand: .3 Oberstløjtn.OPAH o f f, R.DM .;Kont.Faste Kont. Tøjhuset H D 6776,' • C Rantzau, R. ' ; j

Kasserer: C V B e n t z e n. Bibliotekar: Cand. phil. A O Larsen. Arbejderforening, den konservative, stiftet 22. Juni 1893. Lokale Yesterfælledv. 82 E (Torsd. 8-10 Aft.) Formand: Markmand C Andersen. Arbejderforsikrings-Raadet, Kontor Hoj- bropl, o [K] (12-8), er oprettet ved Lov af 7. Jan. 1898 om Arbejderes Forsikring mod Følger af Ulykkestilfælde i visse Virksom­ heder til at ordne de i Følge denne Lov op- staacnde Forhold. Til Itaadet skal meldes ethvert Ulykkestilfælde i de under Loven horende 'Virksomheder, som antages at ville medfore Krav efter den. Afgørelsen af, om et anmeldt Tilfælde begrnnder Krav i Med­ for af Loven, henhorer under Raadet, der tillige fastsætter Størrelsen af de Ydelser, der tilkomme Arbejderen eller hans efter­ ladte. Medlemmer: Konfr. Il N Hansen, *K. DM., Formand ; Kontorchef O F Trap ; Overkirurg, Dr. med. E A T sch ern in g. IL; Direktør R Helvveg; Murerm. ,N Ras- mussen; Skibstømrer C Ch risten sen : Blikkenslager A G u sta vsen ; Sygekasse- insp. Th. Horen sen, II. DM.; Fabriks- insp., Dr. phil. H T opsøe, R. DM.; Fa- briksinsp. Bernh. Jensen, R. Sekretær: Cand. mag. Aage Sørensen. Læge: Dr. med. 11 C S 1oma nn. Arbejder Loge, dansk, 1. Kirkest. l s H (Fred. 712-9), udover filantropisk Virksomhed over­ for sine Medlemmer. Optager uberygtede Mænd over 25 Aar. Arbejdernes Byggeforening, Kontor: Niels Hemmingscns G. 241 [H (9-2, og Mand., Torsd. og Lord. 6-8), stiftet 1865 af B u r­ m eister & W ains Arbejdere. Dens For­ maal er»at opføre Huse for 1 eller 2 Familier. Ethvert Medlem betaler 2 Kr. i Indskud og forbinder sig til at svare 35 0. ugentlig i 10 Aar. Enhver, der har indbetalt 20 Kr. og været12 Aar i Foreningen, deltager i Lod­ trækning om nyopførte Huse, som han er­ hverver til Ejendom ved maanedlige Afdrag. Bestyrelse: Ingeniør N C .Jensen, R. Formand; Gross. Moses M elch ior, Næst­ formand; Kammera,ss., Kasserer Joh. Holm, DM .; Murei'm. II Fus.sin g, R .; Rustmester J A N Rasmussen, R .; Gross. JB ASalo- ' mo nt l ’akhusforv. C L Petersen. Bogholder: Sagfører II N vi en s e n. Kasserer og Kontorchef: V Behrend. Arkitekt : F C B ottg er, R. Inspektor ved Foreningens Huse: Harald1 O lsen, DM. Juridisk Konsulent: Overretssagf. J .L Busch. Arbejdernes Idræts Klub, se Idræts Klub, Ar­ bejdernes. Arbejdernes Læseselskab, Nansensg.538,1K hartilFormaal af udbredeOplysningog Dan­ nelse blandt Arbejderne ved Afholdelse af Foredrag og Oplæsninger af Videnskabs- mænd og Kunstnere, samt gennem sit Bib­ liotek og ved Arrangement af Besøg paa Museer og Samlinger. Biblioteket aab. 7-10 E ft.; Læsestuerne omSommeren: Hverdage •6-10 Eft., Søndage 9-12 Fm„ om Vinteren: Hverdage 10-8 og 6-11 Eft.; Søndage 10 Fm.-ll Eft. Kontingent 35 0. mdl, For­ mand: Tøjhusarbejder L P Hansen ; Næst­ formand : Fabfiksarb. S M o r t e ns e n, Sekre­ tær: Kontorist Jul. N icola isen . Arbejdernes Spare- og Hjælpeforening, stiftet 1892, Kontor Elmeg.221|Nj Formaud: Kvar­ tennesterV L andau ; Næstform.fMobelhdl. H tiffe 1d t; Kasserer: Alb. S ch opzin sky. Arbejdernes Værn, Norreg. 35' (9—1.1,5—7) D 1135, har til Formaal at modarbejde Soci­ alismen og at støtte Arbejderne, dels ved at ' anvise Arbejde til Medl., dels ved at. yde Understøttelse til saadanne, der lide under ■socialistisk Tryk. Foreningen har en Syge- *^bgBegrav elseskasse og udlejer Havelodder til Medlemmerne. Konting.: Overordent­ lige Medl. mindst 10 Kr. aarl., ordentlige Medl. mindst 20 0. mdl! Bestyrelse: Snedkermester A E g ed iu s,*

Artilleriet.

6

1 9 0 0 .

Batteri, Amager Jl 487 og 4818. Kaptaj­ nerne: C H J H a n se n ; CKM Langhorn. Artist- og Musikerforeningen, Vesterbrog. 24 El Teateragent B iltzin g , Formand; Mu­ sikdir. Chr. Jen sen . Viceform.;•Musikdir. L C h ristia n se n ; Musike rP D ie tz mann; Teateragent H G ottsch a lck : Journalist CW a o tzh o ld . Assistentshuset, Nyl>rog.2H, anlagt28. April 1688, reguleret ved Forordn. 31. Jan. 1699. ordnet som kgl. Institution ved Forordn. 3. Juni 1753, aabent. fra 1. Marts til 30. Sept.: for Pantsætning 8-5, for Indlosning 8-41/®, om Onsd. 8-3; fra 1. Okt. til 28. Febr.: for Pantsætning 9-3, for Indlosning 9-2l/2. Det udlaaner paa mosten alle Genstande, der have nogen værdi, mod en Rente af 12 pCt. af Summer fra 50 O. til 100 Kr., 9 pOt. af 100-200 Kr. og 6 pCt. af 200 Kr. og der­ over, hvori alle Omkostninger ere indbefat­ tede. De indsatte Panter staa i Reglen til Indlosning i et Aar; men for at faa et højere Laan, kunne Laan af Summer fra 100Kr. og derover akkorderes paa 3 Maaneder imod en Rente af 9 og 6 pCt. Forvalter: A E V S ch ønb erg, R. Kontrolor og Auktionsinkassator: M H N ielsen . Kasserer: C G E Meyer. Fuldnuegtig: V F is c h e r . Indleveringskontorer (8-1,3-71/*) og deres Bestyrere ere: A, Nybrog. (5 IH, Y A b el, DM. B, Borgerg. 136 IH, G Bon fils. C, Overg. n. V. 27 É , Y N i e1se n. D, Nørrebrog. 24 El, Th. Z i er au. E, Yesterbrog. 55 (2, H P M e 1c hi o r. F, Østerbrog. 32 C H), G Ch. Sendrup. G, Griftenfeldtsg. 60 E , C O W id eb org . H, N. Farimagsg. 27 IH, L G ottlieb . Assistents Kirkegaard paaNørrebro, indrettet 1760. KirkegaardensKontor: Kapelv.2El JJ3038 (10-4)Inspektør: Exam.jur.P S chmidt. Kir- kegaarden er aaben Jan., Febr., Novbr., Decbr.8-4, Marts og Okt. 8-5. April og Sept. 7-6 x /2, Maj og Aug. 7-7, Juni og Juli 7-8. -B e g ra v e ls e s k a p e lle t. Lig modtages fra 1. April til 30. Sept. 8-91/*, 5-8; fra 1. Okt. til 31. Marts 8-912, 2-5; Søn- og Hel­ ligd. 8-9b'2 Fm. Kirkegaardsbestyrelsen overtager Y edlige- holdelsen af Gravsteder; Betalingen erlæg­ ges forud enten paa Begravelsesvæsenets Kontor (Nytorv 19) eller'paa Ivirkegaardens Kontor. Vedligeholdelse kan ikke overdra­ ges andre, uden at Anmeldelse derom er sket paa Kirkegaardens Kontor. Assuranceforeningen for Dødsfald af Heste, stiftet i April 1896, Kontor Løngangstr. 371 IH (10-3), J) 4835. Direktør: E H L Jo hue. Assuranceselskaber, in den lan dsk e, se Brandassurance, Brandforsikring, Hestefor­ sikring, Kautionsforsikring og Soassurance; udenlandske, se Fag- og Vare-Registret under A ssurance-Selskaber. Astronomisk Observatorium, 0. Voldgade ud­ for Rosenborg Slot. Bestyrer: Prof., Dr. phil. N T h i e 1e. Observator: C F P echii1e. Asyl, Kong Christian den 9. og Dronning Louises Jubilæums-, Valdemarsg. 21 ÉT. Bestyrelse: Yekselmægler, Etatsr. F A Lorck',JR. DM., Formand og Kasserer; Overretssagf. H F L arsen, Sekretær; Geh.- EtatSfT S H ennings, K. DM.; Høj este- retsass. E F L a rsen , R. DM .; Geh.-Etatsr., Kabinetssekretær F O F R osen stand, K. DM. Asyl, Kronprinsesse Louises, Lægeforenin­ gens Boliger, hvis Børn have Fortrinsret til Optagelse; deres Antal maa ikke overstige 250. Bestyrelse: Frøken O L eth , Forstan­ derinde ;Frøken FA rnho 11z ; OberstindoK D eichm an n ; Fru H P lum ; Oberstløjtn. H D eichm ann, It. DM.; Prof. H We- stergaa rd , II. Asyl og Asylskole, Dronning Caroline Amalies, Rigensgade 36 32. Asylets Bestyrelse: Kamnierfrøken R o­

sen: Konventualinde L u n d in g ; Frøken N ellem ann ; Baronesse Seh offalitxk .v de M u ck ad ell; Pro fessoriude Pau l li; Konferentsraadinde M Saxtorph. B estyrerinde: Frøken Y H o g st rø m. Asylskolens Bestyrelse: Pastor IH M on­ rad, R .; Geh.-Konferentsraadinde T ie t­ gen; Fru Jutta Lund; Fru Jutta J a co b ­ sen. Bestyrerinde: Frøken Marie H iibner. Legatets Bestyrelse: Geh.-Etatsr. A H F C Goos.K .DM .: Geh.-Konfr.CFTietgen SK. DM. FM. Om „Dronning Caroline Amalies Asyl­ skoles Minde1 se Dronning. Asyl, Prinsesse Thyras, Nordveste. 48 El. Bestyrelse: Højesteretsass. I* P F M ou­ rier. K. DM., Formand; Pastor H L L a r­ sen, Sekretær; Fabrikejer Bjørn Step hen- sen, R.. Kasserer (Havneg. 37 32); Sogne­ præst I N S Ifv e rs e n ; Gehejmeraadinde Bu cli; Kmhrinde B a ller; Fru N Ilirne- stad ; Fru G W o lf f ; Frøken S M adsen: Frøken K ochen . Asyl, St. Jakobs, Nygaardsv. 31 E . Besty­ relse: Fru I K ra g ; Fru L Ekm an ; Dispa- chør .1M id d el bo o; Dampmøller O Ek- man ; Læge .1 P au 1in. Asylselskab, det kbhvnske, Administrations Komité: Pastor D C P rior, R. DM., For­ mand; Etatsr. Y L in d borg, K. DM. Se­ kretær; Etatsr. J A Blom , K. DM. Gross., Cand. med. Arnold G amél, R., Kasserer. Asylselskab, Dronning Louises, stiftet 4. Sept. 1888, ejer Asylerne: Stefansg. 39 32 og Guldbergsg. l(i El. Bestyrelse: Justitiarius P F K och , K. DM., Formand; Geh.-Etatsr.. Kabinetssekr. F R os en.stand, K. DM. ; Geh.-Etatsr. S H enn ings, K. DM., Kasserer; Højeste­ retssagf. H D ie trich s o n , R., Sekretær; Frøken C B ar t ho 1i n ; Ingeniør R E B i r d ; Etatsraadinde E G amél; Stiftsprovst, Dr. theol. R V olf, R. DM.; Fabrikant C F D ans t r up ; Frøken Anna Sørensen. Asylselskabet „Opdragelsen41. Asyl: 0. Fa- sanv. 6 H3. Bestyrelse: Fru M W enz el- B ek k er; F ruE F o gh t; Fru E H ansen; Eru H J oh a n sen ; Fru O Joh an sen ; Fru L in d e; Frøken H Ro hine 11, Kasserer; Fru C S c h lic h t in g ; Fabrikant N Chri­ sten sen ; Restauratør A E F ogh t ; Tøm- rerm. C Y K Joh an sen ; Tomrerm. S J o ­ han s en ;Kommunelæge L in d e; Fabrikant W Schou. Åsylsetskab for Frdbg., Vesterbro og Omegn ; Overretssagf. H F Larsen, Formand; Kon­ trolrevisor L F le r on, R., Kasserer; Revi­ sor i Overformynd. A Hall, Sekretær; Højesteretsass. E F Larsen, II. DM.; D i­ rektør M Cold, R .; Provst O Y GJahn, II.; Tømrerm. A T Y S ch eitel, FM. Asylselskab for Nørre- og Østerbro: Pastor A R i ndom. II., Formaml; Prof., Læge AH e r - tel, II.; Bagerm. E B orup; Højesterets­ sagf. H F W I) i e t r i c hso li, 11.; Sagfører T T E nge Ib er g, Kasserer; Kammerass. C L E ver s; Arkitekt Bergm ann og Læge F ergo. Asylskoles Minde, se Dronning Caroline Amalies A. Athenæum, Ved Stranden 18 Kl, aab. til Kl. 11 Aft. Læseværelser og Bibliotek. Kon­ tingent 9 Kr. Kvartalet. Atletklub, Handelsstandens, Adr. Yester­ brog. 3- E , stiftet 1891. Øvelse Tirsd. og Fred. 9-11 Aft. i Lørups Ridehus. Besty­ relse: Stud. polyt, V Jensen, Formand; Kasserer CF L o h ni ann ; Assist. CW i n c k- ler; Kontorist Y A n d ersen ; Fuldm. J K in zi. Atletklub, Kbhvns, (Adr. Schleppegrellsg. 5 2 El) (stiftet 28. Oktbr. 1888. Øvelseslokalet er „Atlethuset1, Yinkelv. 25 S , aab. Tirsd. ogTorsd. Aften 812-1012 samt Send. Midd. 11-1. Kontingent 1 Kr. mdl. Styrelse: Journalist Norman Bryn, Formand; J P Jensen, Nnæstformand;. Viktor Hansen, Kasserer; Svend J o hns en, Frederik Chri-

s t ens en, A J o r g ens e n, M L ang e, S i 1f- v ali d er, R epræsentanter. Auktionskontor, se Landsover- samt Hof- og Stadsret. Badeanstalter. B ru se-B a d stu e, Østerbrog. 57. For Mænd Mand., Onsd., Torsd., Lord. 7-1 og 3-8; for Kvinder Tirsd.. Fred. 7-1 og 3-8, samt Sornl. 7-2. Fra 15. Oktb.- 15. Marts begynder Badetiden Kl. 8. Et Bad (med Haandklæde) 10 0. F red erik sb erg s. GI. Kongevej 162 A. F r e d e ri ks H o sp i t a1. De russiskeDamp­ bade kunne benyttes afHerrer Tirsd., Torsd. og Lord. 10-1; af Damer Mand., Onsd., Fred. 10-1; de øvrige Bade af HerrerMand., Onsd. og Fred. 9-1, af Damer Tirsd., Torsd. og Lord. 9-1. Ham bros B ade- ogYads-kean stalt,se denne Art. K b li v n.s B a d ean sta lt, Strandv. 20. K ommun eho sp it a 1e t. Billetter faas i Hospitalskontoret. Badeanstalten er aaben hver Søgned. 7-7. Helligd. 7-12, for lokaleog russiske Bade Hverdage 3-7. 1/2 Time (for russ. B. 1 Time) før Udløbet af de anførte Tider ophører Adgangen til Anstalten. Nyt- aars-, Jule-, Paaske- og Pints'edag erAnstal­ ten lukket. N ørreb ros Ba d e ans t a11, Blaagaa,rdsg. 19 El. Varme-, Styrte- og Svedeb., trans­ portable varme B. Badetider: 1. Marts-31. Aug. 7 Fm.-71/2Eftm., 1. Septbr.-31. Oktbr.• 71/* Fm.-71/2 Eftm., 1. Novbr.-ult. Febr. 8 Fm.-7‘ 2 Eft. Son- og Helligdage sluttes Billetsalget Kl. 12. Aktieselskabets Bestyrelse: Dr. med. J B u n tzen ; Fabrikant P W H ø st; Over­ retssagf. H H O rtw ed ; Gross. A Z inn ; Maskinm. P M W ach e. Rom erske Bade, Tordenskjoldsg. 10 Jl 5248. Badetiderne: For H e rre r: Rom. B. Søn- og Helligd. 8-121/2, Mand., Onsd., Fred. 8-8, flrsd., Torsd. 2-8, Lord. 2-81/2. —Halvt Rom. B., 1. Klasse Bassin- og Styrteb. Søn- og Helligd. 8-1, Mand., Onsd., Fred. 8-81/*, Tirsd., Torsd., Lørd. 2-8P2. — Varmt, elek­ trisk og tempereret Bad, Fyrrenaals-, Søsalt­ og Klidbad. Søn- og Helligd. 8-1, Mand., Tirsd., Onsd., Torsd., Fred. 8-8, Lord. 8-9. — 2. Klasse Styrteb. Søn- og Helligd. 8-1, Søgned. 1. Marts-15. April aabnes 71/2Fm., 16. April-14. Maj 7 Fm., 15. Maj-15. Sept. 61,2 Fm., 16. Sept.-31. Oktb. 7^/a Fm., 1. Novbr.-28. Febr. 8 Fm.: lukkes 7 Eft. — For Damer o g 'B ø rn : Rom. B.: Tirsd., Torsd., Lord. 8-12; Halvt Rom. B., Temp. Styrteb., l. KlasséBassin og Styrteb., Tirsd., Torsd., Lørd. 8-1; Varme og tempererede Karb. og kolde Styrteb. Son-ogHelligd.8-1, Søgned. 8-61/2. Fra 15. Maj-15.Sept. aabnes alle Bade (H errestyrtebadene midtagne) 7 Fm. og Anstalten lukkes 7 Eft. Adm. Direktør: Overretssagf. Ole Jen s en ; Bogholder: Cand. jur. Carl N ielsen ; Kas­ serer ; Løjtn., Toldkontrolør T han i ng. S undb y B ad e anst a11, Strandlødsv. V e s te r b r o s B adean stalt, Yesterbrog. 30 B. Badetid: 7-7P2, for Dampbade 7-7, S011- og Helligdage henholdsvis 7-H/2 og 7-1. Yarme Bade udbringes. Bakteriologisk Laboratorium, se Universite­ tets Laboratorium f. med. Bakt. Ballets, den danske, private Pensionsfond, stiftet 1869 efter Hofballetmester A Bour- nonvilles Initiativ. Bestyrelse: Gross. JM B ing, II., Formand; Kmjkr., Overretsass. V H M eyer, R., Kasserer; Overretssagf. L S imo ns e 11, II.; Danser v. d. kgl. Teater A F V P ri c e, II.; Statsraadssekr. J L R K o e - foed, K., DM. : Banerytternes Klub, Aagade 1042 El, optager kun Baueryttere, som have eller have hatt Lieense. Kontingent 5Kr. aarlig. Bestyrelse: Arkitekt K M Rasmus en, Formand; Chr. Schm idt, Næst-form.; H' L illie q v is t, Kasserer; Carl H o ltz e r , Sekretær; W Y illa d se n .

Belysningsvæsenet.

7

1 9 0 0 .

Liniebegravelser kunne indtil videre ogsaa finde Sted paa de militære Ivirkegaarde og Vor Frelsers Sogns Kirkegaard paa Ama­ ger efter de hidtil gældende Regler. For Jord til et Liniegravsted til en voksen be­ tales paa Vestre og Assistents Kirkegaarde 14 Kr. Gravstedet er omtrent 8 □ Alen. For et Liniegravsted til et Barn under 12 Aar betales 8 Kr. For denne Betaling henligger Gravstedet urørt i 20 Aar. Ønskes det for­ nyet udover denne Tid, og Forholdene paa Kirkegaarden tillade saadant, betales som for Familiegravsted efter den laveste Takst. F r ijo rd sb e g ra v e ls e r. For en saadan Gravs Gravning og Tilkastning betales 2 Kr. for en voksen, 1 Kr. for et Barn under 12 Aar. Liget henligger urørt i 20 Aar. - Bedemænd. Bedemændeneereeneberet­ tigede, men det er overladt enhver, om han vil betjene sig af Bedemænd, og Honoraret beror paa fælles Overenskomst. Se Fag- Registret. Begravelsesvæsen paa Frdbg., se Frederiks­ berg Begravelseskontor. Belysningsvæsenet. Gasværket paa Vester­ bro er anlagt )85G-57. Gasværket paaØster­ bro 1877-78, den elektriske Station i Go- thersg. 1890-92, den elektriske Station paa Vesterbro 189(5-98. 11898 afsattes af Gas, somblev indledet gennemMaaler1051228543 Kubikfod, og af Gas til Lygter antogesFor­ bruget at være 05400000 Kubikf. De of­ fentlige Lygters Antal var 4840, hvorti’ kommer 4(50 Kandelabre og større Lygter samt 22 elektriske Buelamper. Driftsoverskuddet, som tilkommer Kom­ munen, udgjorde samme Aar 1377821 Kr 29 0. Forbruget af Elektricitet udgjorde i 1898: 1795173 Kilowattimer. Belysningsvæsenets Kontorer ere i Kunst- industrimuseets Stueetage, V. Boulevard 22 IH 1 1900. Direktor forBelysningsvæsenet: IbW ind- fek l Hansen, R. (lU /a-^'/a). Kassererkontor (10-3, for Udbetalinger kun 10-2); Kasserer: E A Jørgen sen . Bogholderkontor (10-3); Bogholder: J N M ollgaard . Gasværkernes Ingeniørkontor (9-7); Chef: Ingeniør R H M øller. Koks-Kontoret (9-3). Meter-Kontoret (9-7). Driftsbestyrer for vestre Gasværk: N O P etersen , Kontor paa Vestre Gasværk, (9-4). | 2949. Driftsbestyrer for østre Gasværk: J O V I rm ing e r, Kontor paa østre Gasværk (9-3) | Str. 93. Driftsbestyrer for den elektriske Station i Gothersg.: C J V H e n tz e n , Kontor: Go- thersg. 30 E (9-3) ® 1450. Bestyrer for den elektriske Station paaV e­ sterbro: C P Lund, Kontor: Ny Vesterg. (9-3) | 4747. Meter-Kontoret modtager Anmeldelse om Bopælsforandringer, samt om alt, hvad an- gaar Gasforbrugets Størrelse. Ingeniørkon­ toret modtager Anmeldelser vedrørendeHo­ vedledninger, Lygter, Stikrør og Opsætning af Maalere. Om opstaaede Fejl og Utætheder ved Gas­ ledninger med Tilbehør har Konsumenten at henvende sig enten til Gasværkernes In­ geniørkontor, eller til en autoriseret Gasme­ ster. Findes Fejlen i Maaleren eller paa de Ledninger, der vedligeholdes af Gasværket, skal Gasmesteren skriftlig anmelde det til Ingeniørkontoret. Enhver af Magistraten autoriseret Gasmester er forpligtet til paa Anfordring at møde og foretage det øje-, blikkelig nødvendige, indtil Foranstaltnin­ ger fra Gasværkets Side kunne blive trufne. Gas til Kogning,.Motorer og industrielt Brug sælges til nedsat Pris, og Stikrørsled­ ninger indlægges i Reglen gratis til Ejen­ dommens Grundlinie. Nye Maalere opsæt­ tes uden Udgift forKonsumenten, naarLed- . ningen af en autoriseret Gasmester er an- • meldt færdig og prøvet af Værket, og Kon­ sumenten ved skriftlig Rekvisition, hvortil

Takster: Det store Kapel paa Assistents Kirkegaard 12 K r.; det lille 4 K r.; Kapellet ved Jagtvejen 3K r.; Kapellerne paa Vestre Kirkegaard: Nordre Kapel 12 Kr.; Lille Kapel4 K r.; Sondre Kapel 3 Kr. Naar Be­ gravelsen skal være i Frijord gives Kapellet (Sondre Kapel) frit. Ligbærere ved Kirke eller Kapel i Byen 8 K r.; for at bære Liget fra Ligvognen eller fra Kapellet paa Kirkc- gaardene 10 Kr.; 4 Kr., naar Begravelsen sker i Liniejord. For Born under 12Aar be­ tales for Kapel paa Assistents Kirkegaard, Nordre Kapel, paa Vestre Kirkegaard og Ligbærere det halve, fra Sondre Kapel paa Vestre Kirkegaard og for Kapellet ved Jagtvejen 2 Kr. — Ligvogn Nr. 1 koster 30 Kr., Nr. 2: 12 Kr.; Nr. 3: 8 Kr. Ved en Be­ gravelse i Liniejord eller Familiegravsted betales til Klokkeren 50 Øre. Vogn til Præ­ stens Befordring til Kirkegaardcn kan be­ tales paa Kontoret. De, der igennem Di- striktsforstanderne oplyse, at de erc ude af Stand til at betale, kunne faa Jorden uden Betaling og erlægge da kun det halve af den for Ligbæring fastsatte Takst. F am ilie b e g ra v e ls e r paa A ssisten ts K irkegaard. I’risen for Jord til et Grav­ sted er 8 Kr. pr. H A l.; ved Mur eller Ind­ hegning samt paa de til hojere Betaling ud­ lagte Dele erlægges 12 Kr. pr. □ Al. 1 Pri­ sen er indbefattet Betaling for Gravens Gravning og Tilkastning, Skødepenge, A f­ gift til Begravelseskontoret, Rettighed til at anbringe Monument, Ligsten, Indhegning af Hække, Træ eller J'ærn. Gravstedet er­ hverves derved paa 20 Aar, der regnes fra 1. Jan., efterat Købet er sket. Hvis dertil er Plads, og der senere nedsættes Lig i Grav­ stedet, skal der erhverves 20 Aars Brugsret at regne fra den sidsteBegravelse. Sker der en Begravelse i et tidligere erhvervet Grav­ sted og der ikke samtidig sker en Fornyelse af mindst 10 Aar frem i Tiden, betales en Kendelse af 10 Kr. for Gravning og Skode- paategning, 5 Kr. for et Barn. Gravstedet kan, forsaavidt Forholdene tillade det, straks eller senere købes paa et hvilketsomhelst længere Aaremaal, dog ikke ud over Aar 1080. Betalingen beregnes da i Forhold til de nævnte Takster, hvilket ogsaa finder Sted, naar der betales for en Del af 20 Aar. Om murede Begravelser over eller under Jorden maa træffes særligAftale medKirke- gaardsbestyrelsen, saavel om Indretningen som Betalingen. — De ovenfor fastsatte Be­ talinger gælde ogsaa for Fornyelse af tidli­ gere købte Gravsteder, dog at der af Grav­ steder ved Mur indtil 1. Jan. 1000 kun er­ lægges 10 Kiv pr. □ Al. For Erhvervelsen af Monuments- eller Indhegningsret betales for tidligere erhvervede Gravsteder efter de hidtil gældende Regler. F am ilie b e g ra v e ls e r paa V estre K irk egaa rd . For saadanne betales efter to Takster, ifølge Gravstedets Plads paa Kirkegaarden. 1. Kl. 50 Kr. for 8 □ Al., 100 Kr. for 1G C! Al., o. s. v. 2. Ivl. 20 Kr. for 8 Q Al., 40 Kr. for 16 D A 1. o. s. v. Der­ ved erhverves Ret til Gravstedet paa 20Aar, fra den 1. Januar efter Købet. Nedsættes der senere Lig i Gravstedet, skal dets Er­ hvervelse forlænges til at gælde 20 Aar fra den Tid, da det sidste Lig nedsættes; for hvert saadant yderligere Aar betales 1/ao af de ovenanførte Takster. Sker Fornyelsen ikke mindst paa 10 Aar, betales desuden 5 Kr. for en voksen ved de billigere, 10 Kr. ved de dyrere Begravelser, 3Kr. for et Barn. Gravsted kan købes paa længere Tid, dog ikke ud over 100 Aar.; Betalingen sker da efter samme Takst. Om murede Familie­ begravelser træffes særlig Aftale med Be­ styrelsen. L i ni e b eg r av e1s er. Liniebegraveiser -foregaa paa Vestre Kirkegaard og indtil videre paa Assistents Kirkegaard, naar den afdøde paa Dødsfaldets Tid havde Bo­ pæl i St. Stefans Sogn, Helligkors-Sogn, St. Johannes Sogn udenfor Soerne, St. Jakobs Sogn-nord for Kastelsvejen og Sions Sogn.

Baptisfmenighedens Kapeller: F red sk a p ellet, Lampcv. 8, indviet 11. .April 181)7. Præst: A Broholm . K. r ist n s k aj>e 11e t, Baptistmenighedens Kirke, Baggesensg.7, indviet 1)3.Okt. 1807. 1Ta“st: M arius L a rsen. »Sa 1eTno kap e 11et, Ny Yesterg. r>s,indviet 3<). Okt. 1887. I’ra'st: M J or g onsen. Barber- og Frisørforeningens Bygning Schacksg. 8 og 10 E Bedemænd, se Begravelsesvæsenet og Fag- Begistret. Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg, Kbhvns. Indleveringssted: Børskontoret. For K ornh an d elen . Formand: Gross. AVm. Th.M alling, K.DM.: Na-stformænd: Gross. Hans AVej en og Gross. Chr. Or- st ed. For F o d e rsto fh a n d e le n . Formand: Gross. Wm. Th. M alling, K. 1)M.: Næst- formænd : Gross. O B Muu s, R. og Wm. H Sm it li. For Sm o rli an del en. Formand: Gross. 11 K litga a rd , R .; Næstformænd: Gros- serernerriieodorLnn d, R.ogF.1P R ah 1ff, R. Formand for Noteringsudvalget: Etatsr. Gross. Frantz Th. A dolph , R. j)M. For F røhandelen . Formand: Gross. Victor H o ffd in g,R ; N.estformænd: Gros­ sererne Siegfried M eyer og Otto P e te r­ sen. Udvalgenes Sekretær: Borsinspektor F S 1) an i e Isen. Begravelsesselskaber: Begravelsessol.sk af 18. Okt. 1805. Krystal­ gade 17s E Kasserer: O Sp onh oltz. - Brodersamfundet af 1879, se denne Art. - Dagvagternes Ligkasse af 2. Jan. 1871. Kontor: Nyb. Elsdyrsg. 10 E , Kasserer: Assist. V J H eidner. - Dania, Kontor: Niels Hemmingsens G. 13 E (,10-3). Forretningsf.: F J ørg en sen . - Det borgerlige (frigivende) Ligsocietet, stiftet 1704. Kontor: Ryesg. 51, aab. 9-11. Bogholder og Kasserer: Assistent F C Lau der. - Det. forenede andet og tredie borgerlige og samdrægtige, oprettet 17(55. Kontor: Niels Hemmingsens G. 82 E (10-2). Bogholder ogKasserer: FH a rtm an n . -D e t tredobbelt forenede, stiftet 11. Aug. 17*10, Kont. N. Farimagsg. 292E , aab. 10-3. Bogholder ogKasserer: C N Madsen. - „Fælles Omsorg", stiftet 1771. Konto* Kompagnistr. 20* E (12-1 og 5-7). Boghol­ der og Kasserer: 0 L I*e ters en. - Hærens Underofficerers, stiftet 27. Febr. 18(51, Kont. Olufsv. 371El, aab. 10-3. Bog­ holder og K asserer: W^W i nc h1er. - Komnmne-Læreres og Lærerinders, se denne Art. - Postbudenes gensidige, se denne Art. - Typografisk Forening. Ny, Kontor: Absa- lonsg. 174, R Helm er. Begravelsesvæsenet i Kbhvn. f 728. BestyrelseskommissiomBorgmester,Etatsr. Th. D ybdal, Formand; Stiftsprovst, kgl. Konfessionarius J P M P au l li, K. DM.; Provst G S S ch ep el em , R. DM.: Oberst, Raadmand V H F Abraham son, K. DM. Direktor f. Begravelsesvæsenet: Justitsr. A P C A brah ams, R. DM. Fuldmægtig: Cand. jur. H O rtw ed. Begravelsesvæsenets Kontor: Nytorv ,191 E (i0-4). Naar et Dødsfald er foregaaet, skal derom ske Anmeldelse til Kontoret mindst 2 Dage for .Begravelsen, samtidig medbringes fra Lægen Dødsattest, paateg­ net af Præsten. Kistens Højde maa ikke overstige 1Al. G", deri ikke medregnet lose Dele. der kunne borttages; for hver Tomme, .som dette Maal overstiges, betales 1, Kr. Det anses for ønskeligt, at Liget i Kisten lægges paa knuste Trækul. Intet Lig maa uden sanligTilladel.se henstaa i noget Kapel eller nogen Kirke udover 7 Dage fra Døds­ dagen, denne og Begravelsesdagen medreg­ net. Paa Kontoret bestilles efter følgende

Belysningsvæsenet.

8

1 9 0 0 .

trykte Blanketter udleveres, forlanger Op­ sætningen udført. Den elektriske Stations Kontor modtager Anmeldelser vedrørende elektriske Lednin­ ger og Maalere. Elektrisk Strøm til Moto­ rer leveres til nedsat Pris. Elektriske Stik­ ledninger indlægges ved Stationens Foran­ staltning paa vedkommende Grundejers eller Forbrugers Bekostning. For elektriske Maalere erlægges et aarligt Vederlag efter Maalerens Størrelse. For de af Magistraten autoriserede Installatører af elektriske An­ læg gælde omtrent de samme Kegler, som ovenfor ere' berørte for Gasmestrenes*Ved- kommende. Gasmestre og Installatører af elektriske Anlæg, se Fag-Registret. Belønnings- og Forsørgelsesforeningen for Tyender i Kbhvn. og Omegn, Kontor Bredg. 42 IH(9-11), har til Formaal: 1) at belønne det mandi. og kvinde!. Tyende, der forbliver i sin Tjeneste mindst f>Aar, ved Tildeleisen af Anerkendelsesbeviser og ved at give Ad­ gang til at opnaaPengebelønninger, der for­ deles aarl.; 2) at aabne det kvindel. Tyende, der har modtaget Anerkendelsesbevis, Ad­ gang til Forsørgelse, idet der gøres Tilskud til de af Tyendet i en Sparekasse indsatte Beløb. Mindste Aarskontingont er 2 Kr. 1. April 1899 androg Aarskont. c. (i 000 Kr. Foreningens samlede Formue c. 130000 Kr. Repræsentantskabet, hvis Formand erKmh., Hofjgm. H Sehested,R.DM.,bestaar af 21 Medl. Foreningens Omraade er fordelt mel­ lem 80 Kredsforstandere. Bestyrelse: Geh.-Etatsr. S H ennings,K . DM.,Formand ; Kmh.H S ehest e d,R.DM., Fæstformand; Vekselerer Fr. Frænckel, Hovedkasserer; Oberst O Blom, K .DM .; Forstander f. d. kgl. Blindeinstitut J Mol- denhawer, K. DM.; Overretssagf. Fr. Hartmann, R. Bespisning af Skolebørn i Frdbg. Kommune­ skoler, Komiteen for, bespiser i Vinter- maanederne trængende Skolebørn med varm Middagsmad 3 Gange om Ugen. Maden til­ beredes i Kommunens Skolekøkken paa Sindshvilev. Højesteretsass. P CMii 11e r, K. DM., For­ mand; Skoledir. Joachim Larsen, R., Fæstformand. Bespisning, Modres og Korns, se Modres og Børns B. Bespisningsanstalt for Syge, Nørrebros, Bro- husg. 7 (N) (12-2), uddeler paaLagernes An­ befaling giatis varm Mad til syge paa Nørrebro. Forretningsudvalg: Kommandør- inde A Jessen ; F røken A S ø rens e n ; Baron Chr. R o se nk r ant z, Kasserer. 11e- styrelse se Marthaforeningen. Bespisningsanstalt, Kbhvns. Bestyrelse: Ba­ ron G Z y t phe n A d e1e r, R . DM .; Etatsr. H A lb e c k ; Hof-Vinhdl. Chr. Ch risten ­ sen, R .; Pastor, Lic. thcol. II M Fenger, R .; Justitsr. G K rag. Bespisningsforening, Krslhvns. Bestyrelse: Vinhdl. Ch. B agger, Formand; Gross. Andr. Andersen, Sekretær og Kasserer; Gross. P N He er iii g, I.C; Prof. N G S te e n b e rg ; Gross. H L Stæhr. Bespisningsforening, Nørrebros. Bestyrelse: 'Partikulier Aug. M ottlau, R., Formand; fhv. Proprietær A H L e n d o rf, Kasserer; Vilh. Beftkniann, Sekretær; Manufaktur- hdl. S J H e ilb u t h ; Gross. Chr. J a co b ­ sen; Uirtekr. Chr. A M un ck ; Gross. Ad. Z inn . Bespisningsforening, Østerbros. Bestyrelse: Gross. Aug. B rin ckm ann; Fabrikejer S B ø rg e se n ; Direktør B D essau ; fhv. Isenkr. H A E egh o 1m, R .; Gross. F F E k- man; Løjtn., Vaabenmaler H Fun ch ; Gross. J H ans en ; Gross. AageH eymann; Fabrikejer V J ørg en sen , R .; Isenkr. F L ø r u p ; Fabrikej er Axel M ey er, R. 1)M.; Direktør C A O lesen , Formand; Gross. P P etersen , Kasserer; MarineministerNF R a vn , RE. SK. DM.; Læge W S tock - fle t h ; Gross. Th. W essel, R.; Fabrikant T G N e u b e r t.

Bestyrelsen for de militære Underklassers Pensionering og for Invalideforsørgelsen. Slotsholmsg. 10s th. H. (11-4). Administrerende Direktør: Justitsr. C J J B on fils, K. DM. Lægekyndig Konsulent: Overlæge, Dr. med. O W ansc he r, R. Kontorchef: P C F eddersen , R. DM. Kasserer: Lø jtn. R C S ch iø 1e r. Bethania, Værnehjemmet, se Foreningen til Værn for enl. st. Kvinder. Bethelskibet, grundet 21. Oktbr. 1879, Ny­ havn ved Kong. Nyt., (5-10Eft.), til Ophold, Samtale og Læsning for Søfolk. Forsamling med Evangeliets Forkyndelse for nordiske Søfolk: Sønd., Tirsd. og Torsd. 8E ft.; for engelske Søfolk: Sønd. 4 Eft., Onsd. 8 E ft.; tor tyske Søfolk: Mand. 8 Eft.; for tinske Sofoik: Fred. 8 Eft. En Gang om Maa- neden afholdes svensk Gudstjeneste. Foreningens /Emspræsident: Hs. kgl. Høj­ hed Prins Valdemar. Bestyrelsesudvalg: Pastor DC I’ rior. E. DM’., Formand: Gross. O V T h orlak son , Kasserer. De øvrige .Bestyrelsesmedlemmer ere: Etatsr., Gross. F. T A d olph ,R . DM.; Etatsr. H P J L yn g b y e. R. DM.; Kultus- minister, Biskop II V Sthyr, K. DM.; Højesteretsadv. II H alkier, R .; Gross. Harald Hansen, R .: Kommandør T B raem ,R . DM. Missionær A W ollesen har Tilsyn med Stuen og leder de engelske Møder. Bethesda, Missionshus, Rømersg. 17 H. Bethlehems Kirke, Blaagaardsg. 40 [ n ), er en Filial af Hellig Kors K. Ejer og Patronat: Det kbhvnske Kirkefond. Præstegerningen besørges af Pastor IT L Larsen. Kirken indviedes 12. Maj 1889. (Om Klokkerkon­ tor, se Hellig Kors K.) Bibelselskabet for Danmark, stiftet 22. Maj 1814, kgl. Konfirmation 16. Juli s. A., Ka­ pital 77 400 Kr. samt Beholdning afskrifter til nominel Værdi 48851 Kr. 04 0., har til Formaal at udbrede den hellige Skrift. Det har uddelt GG9835 hellige Skrifter, har 10 Filialer i Landet og har Udsalg hos Boghdl. Lehmann & Stage. Medlemsbidraget er 4 Kr. aarlig og for ekstraord. Medl. 1 Kr. aarl.; Indmeldelser sker hos Kassereren. Direktion: Geh.-Konfr. C C W L ieb e, SK. DM., Formand; Domprovst, Lic. theol. A S Poulsen, R., Sekretær; Biskop, Dr. theol. P C R othe, K. l)M.; Stiftsprovst, kgl. Konfessionarius J P Paul Ii, K. DM.; Kmh. A H C Greve M oltke, R.; Etatsr. Claus L Sm idt, K .; Prof. H West-er- g aar d, R .; Gross. I V A do 1ph ; Boghdl. I) V E Lehmann. Biblioteker. —- D et store kgl. B ibi iot ok, som erstiftet af Frederik 111, der ogsaa lod Bygningen op­ føre iAarene 1GG5-1G72, indeholder c. 5G()000 Bind, hvoraf 20000 Manuskripter. Det er aabent til Udhian 11-2 og for de Læsende 10-3. Fra 15. April til 15. Septbr. er Læse­ salen aaben Søgnedage fra 5-7. I Sommeren 1900 er Bibi. lukket fra 23. Juli-22. Aug. inkl. Indgangen er i Tøjhusgade. Overbibliotekar: Justitsr., Dr. phil. C W Bruun, K. DM. Underbibliotekarer: Joh. Vahl, R. 1)M.; F II C W eek e, R. Assistenter: Cand. mag. C A E Ib erlin g, R .; Cand. theol. A C L a rsen ; Cand. jur. J M ar t en se n ; Dr. phil. E G ig a s; Cand. phil. H O L an g e; Cand. mag. J E F C lausen; Cand. mag.H E h ren cron e-M iiller; Cand. mag. C F redstrup. — U n iv e r s ite ts b ib lio te k e t og det der­ med forenede C lassenske B ib lio te k , Fi- olstr. 1 H. Det indeholder henved 300000 Bind, c. 100000 Disputatser og over 6500 Haandskrifter (den Arnamagnæanske Sam­ lingmedregnet). Den nuværende Biblioteks­ bygning er opført af Etatsr. Herholdt og tagen i Brug 1861. Biblioteket er aabent til Udlaan og Tilbagelevering af Bøger 11-2 og for de læsende fra 11-3 og 5-8. Bibi. holdes lukket fra 23. Juni til 22. Juli inkl. (i Aar

med lige Tal), fra 23. Juli til 22. Aug. inkl. (i Aar med ulige Tal). Overbibliotekar: Dr. phil. S L II C J B ir ­ ket Sm ith, K , DM. Underbibliotekarer: Cand. theol. S M Gj e llem p, R. og Dr. phil. Sofus L ars e n. Assistenter: Dr.phil. I) Andersen , Cand. mag. O S J ensen, Cand. mag. Aage F ri i s, Cand. mag. A Krarup, Cand. theol. O Ja ­ cobsen. , • Ekstraord. Medhjælpere: Cand. mag. A M a llin g , Cand. mag. V P etersen , Cand. mag. H B ertelsen . Bibliotekar ved den Arnamagmeanske Haandskriftsamling: Dr. phil. P EK Kaa- lund. — F o l k e b ib1i o t e k, s. d. Art. — G ar niso ns b ib 1io t e k e t. Industribygn. Vesterbrog. — K un sti udu strim u seets B ib liotek , se Kunstindustrimuseet. — L a n d b o h ø jsk o le n s B ib liotek , se Veterinær- og Landbohøjskolen. —M ar i nen s Bi b1io t ek. 1. Afdel. Bredg. 28; 2. Afdel. paa Søkortarkivet. R aad husb i b 1io t ek e t, se Art. om Kommu­ nalbestyrelsen. Bicycle Klub, Dansk. Adr. Skinderg. 47 H Bestyrelse: Overretsprok. N C A N issen ; Kapit. Ev. .1essen; Vekselmægler E M øl­ ler; Ingeniør K N ielsen ; Kommandør G A Caroc. R. DM. FM.; Toldkontrolør ,1 P II olm. Bikuben har Hovedkontor Silkeg. 8, f) 133 (10-3 og Lørd. Eft.(1-8). Afdelingskontorer: Nørrebrog. 11, Jj) 753, Østerbrog. 19, f) 2406 og Aaboulevard 15, J) 4880 (9-3 og Lørd. Eft. 0-8), samt l. Torveg. 25, |j 1G6G, (10-3 og Lørd. Eft. 6-8). Forsørgelsesforeningen Bikuben er stiftet den 3. Marts 1857 efter dertil udarbejdet Forslag af Direktør J H el lman n, med det tredobbelte Formaal at tjene til Sparekasse, til Børneforsørgelseskasse og til Alderdoms- forsøigødseskasse; desuden lindes en For­ valtuingsafdeling, somovertagerBestyreisen af rorlig Ejendom. — Sparekassen. Den 31. Decbr.1898 imle- stod paa 153423 Konti 50421015 Kr. 24 0. — B ørn eforsørg elsesk a ssen aabnerAd­ gang til at afhjælpe denTrang, enungMand eller Pige ofte føler til en lille Pengesum (saasom til Uddannelse, Udstyr m. m.). Det, sandsynlige Udbytte af hver Portion paa 1011 Kr. vil være mindst c. 244 eller c. 276 Kr., eftersom Tilbagebetaling i Tilfælde af Bar­ nets Død er betinget eller ikke. Den 31. Docbr. 1898 ejede de hestaaende 2 Serier en Kapital af 2393853 Kr. 81 0., fordelt paa 14586 Portioner. — A ld erd om sforsørg elsesk a ssen be­ roer ligesom Børneforsørgelseskassen paa Gensidighed og paa, at Interessenterne ar­ ve hverandre og ved Hjælp af Rente blive i Stand til at opnaa en Støtte i de teldre Aar. Den 31. Dec.br. 1898 indestod i Alderdoms­ forsørgelseskassens 2 Serier 7 310 336 Kr. 24 •Øre. " Foreningens Formue ult. 1898: 3377 566 Kr. 66 Øre. Direktion: Fr. Gram, R., adm. Direktør; Prof. H W e st e rg aard, É .; Overretssagf. S Bulow . Repræsentantskabets Formand: Høj este- retssagf. P G C J en s en, R. Revisorer: Justitsr., Direktør G U lrich , R .; Oberstløjtn. P E M Ramsing, R..DM. Hovedbogholder og Kontorchef: Albert P etersen . Hovedkasserere: O T B e n tz e n og S A Trampe. Kontorchef for Sparekassens Afd..: Aug. S ch iønning. Sekretær hos Direktionen: Kancellir. C P ou lsen . - ' Kontorchef for Forsørgelseskassernes Eks­ peditionskontor: L B Rasmussen: Biologisk Selskab til Fremme af biologisk Kundskab og Forskning holder Møde hver- anden Torsdag i Vintermaanedeme. Kon-

Made with FlippingBook Annual report