Kraks Vejviser 1894,

Kjøbstæderne og Landet.

734

1894.

I I som lyde paalhændeh. Bekjendtgj. til Medl. ske i Kolding Avis. Kolding OK, Handel. Kolding. COMK olding. I Kolding Specialitetsforretning i Garn-, Sy- og Besætnings­ artikler ved GPetersen. C h r is tin e P ete rsen . ! Kolding Tegl- og Kalkværk ved AJensen. A Je n s e n. i Kolding Telefonselsk., Aktieselskabet. Vedtægter af 3. Novbr. ! 1884. Bestyrelse: Vinhdl. H CT Friis, Kjøbmd. C F T Hen- |5 riksen, Sagf. J L Hansen. Konsul R Kaalund og Tømmerm. C H Møller, som alle i Forening tegne Frm. Aktiekapit., 20,000 Kr., er fuldt indbetalt og fordeltpaa 100Aktier å 200 Kr. som lyde paa Navn. Bekjendtgj. til Medl. ske i Kolding Dagblade. ! Kolding The- og Kafiehdl. S oph ieC EA P o u ls e n , f. Borgen. : Prok.: F A Wichmann. KoldingTrælasthdl. vedSchønfeldt & Panlin, F L T S c h ø n - f e ld t og JN P a u lin (af Høirup). Kolding Ægpreserveringsforretn. Handel. S P S ø re n se n i Vejle og C H R oo s e, Kolding. Koopmann’s J D Svineslagteri Aktieselskabet Aalborg og Silkeborg. Vedtægter af 2. Maj 1 887 med Tillæg af 7. Maj 1889. Bestyrelse: Kjøbmændene J H Koopmann og J D Koopmann i Hamborg samt E HM Denny i London, som hver for sig tegne Frm. Aktiekapit., 100,000 Kr., er fuldt ind­ betalt og fordelt paa 9 Aktier å 10,000 Kr. og 10 Aktier å 1000 Kr., som lyde paa Ihændehaveren, men kunne noteres paa Navn. Bekjendtgj. til Medl. ske ikke i offentlige Tidender. P rok.: J G Koopmann alene; V CHøyer og CLund, i Foren. Korsgades Kolonial- og Delikatesseforretn., G Petersen. Nyborg. C T A G P e te rs en. Korsholm Mølle, Aktieselskabet, driver Møllenæring i Kje- trup-Gjøtrup Kommune, Vedtægter af 14. Oktbr. 1892. Besty­ relse : Gaardejerne N A Christensen af Øslev Formand ogR C Madsen af Korsholm, Ilusmændene M L Pedersen af Kje- trup og C Pedersen af Kvindbjerg, samt Gaardejer N MNiel­ sen af Gjøtrup Hede, der i Forening tegne Frm. Aktiekapit. 9000 Kr. fordelte i Aktier a 100 Kr. der lyde paa Navn og ere fuldt indbetalte. Bekjendtgj. til Medl. ske ved skriftl. Med­ delelse fra Bestyrelsen. „Korsør", Aktie-Dampskibsselskabet. Korsør. Vedtægter af 5. Juni 1889. Bestyrelse: Konsul P Jørgensen, Kjøbmd. II Rasmussen og Brygger A Fischer alle af Korsør, af hvilke; to i Forening tegne Frm. Aktiekapit., 60,000 Kr., er fuldt, indbe­ talt o0 fordelt paa 120 Aktier å 500Kr., som lyde paa Ihænde­ haveren. Bekjendtgj. til Medl. ske i Berlingske Tid. og Korsør Avis. KorsørMargarinefabrik. Vedtægter af 30. Juni 1890. Fabrikant VKåhler, B rygg eriejerPT P ed ersenogF irm aetT h .R as- m u s s e n s S ø n n e r, der hver især have Signatur og hver kun hæfter med den i Selsk. indskudte Kapital 10,000 Kr. for hver, tilsammen 30,000 Kr., der er fuldt indbetalt. Korsør Uldvare- og Garnlidl. P C P e d e r s e n . Kragh &Soele, Handel. Horsens. J K r ag h o gH A Soele. Kragh &Utzon, Handel. Fredericia. JJ U tzon. Prok.: H J Utzon. Kraunsøe & Gylling, Handel.Randers. A K ra u n sø e og V JH G ylling. Kridtfabriken Stevns, Kastrup. SeKbhvn. Kristensen K, Detailhdl. Ribe. Prok.: Marie M F J Kristensen, f. Thygesen. Kroman B jun., Kjøbmandshdl. Marstal. A H B Kr omann. Kronmann CV, Kjøbmandshdl. Nykjøbing p. F. C A K ro n - mann. Krnll &Jepsen, Isenkramhdl. Assens. N T J e p s e n . Krnsbjerg Mølle, Aktieselskabet. Ølgod Sogn. Vedtægter af 25. Juli 1887.Bestyrelse: Husmændene EMikkelsen af Vester List, Formand, J CHansen, Hedehusene, C Frøsig og N G Nielsen samt Gaardejer S H Clausen af Lindbjerg Mark, som alle i For­ ening tegne Frm. Aktiekapit., 6000 Kr., er fordelt paa 240 paa Navn lydende Aktier å 25 Kr. Disses Indbetaling foregaa i Af­ drag paa 2lh Kr. aarlig for hver Aktie saaledes, at Indbetalin­ gen skal være sluttet i Decbr. Termin 1«97. I April 1890 var indbetalt 1215 Kr. For Selsks. Forpligtelser hæfter, hvor ingen særlig Vedtagelse er gjort, alene Aktiekapitalen. Krnnse J & Ko., Teglværksforretn. Svendstrup Teglværker i Taarnborg Sogn. J K ru s e af Frølunde og Prokurator G. S trø b e c k a f Korsør,sidstnævnte er eneberettiget til at tegne Frm Prok.: Kjøbmand N C Hansen i Korsør. Krnnse VM. Nyborg. Prok : ABirchi alle Forretningsanliggender KriigerGustav &Ko., etKommanditselsk., som driver Fabrikation i Odense. C G TK riig er. KriigerJC, Fabrikation. Horsens. J C F S p lie d t. Krøyer’s HJ Enke, Handel. Svendborg. H J K r øy er. Krøyer TG, Kjøbmandshdl. Nakskov. H CK røy er. J j

Køhle T Mt, Kjøbmandshdl. Aalborg. C CN v. d. Aa K tth l e. Køltzow H C, Farveri, Uldspinderi og Tøjfabr. Kallundborg. K aren L W L ew in sky . Prok.: C F A Lewinsky. Laane-,'Spare- ogDiskontobanken i Hjørring, Aktieselskabet. Vedtægter af 17 Jan. 1855, reviderede 5. Septbr. 1870 med Tillæg af 30. Aug. 1871, 29. Novbr. 1872, 30. Aug. 1874, 1876 og 1878, 2. Marts 1880, 31. Aug. 1882 og 1883, 29. Aug. 1884, 28. Aug. 1885,30 Aug. og 14. Novbr. 1889. Direktion: PK Møller, adm. Direktør samt CV Høgsted og JP BNielsen, kon- troll. Direktør. Direktionen tegner Frm. Aktiekapit., 400,000 Kr., er fuldt indbetalt og fordelt paa 200 Aktier å 1000 Kr. og 1000 Aktier å 200 Kr., som lyde paa Ihændeh., men kunne noteres paa Navn. Bekjendtgj. til Medl. ske i Berlingske Ti- i dende og Hjørring Amtstidende. Lambrektsen &Christensen, Handel. Svendborg. JC N C h ri­ ste n s e n . Lambrethsen CJ, Handel. Frederikshavn. C J L a m b r e th s e n i Odense. Prok.: CLauritsen. Lambrethsen GJ, Handel. Hjørring. C J L am b re th s e n i Odense. Prok.: T Nielsen. Landbobanken i Kjøge, et Aktieselsk. Vedtægter af 25. Novbr. 1874 med Tillæg af 23. Marts 1878,18. Marts 1881 og28 Decbr. 1885. Bestyrelse: Prokurator H CRitzau, Formand og For­ retningsf., Kjøbmændene C CH Frederichsen og A AHassel- balch, alle af Kjøge samt Gaardejerne L Jensen, Haslev, N Larsen, Valløby og P Jensen, Svansbjerg. De to førstnævnte ere hver især berettigede til at tegne Frm. Aktiekapit., lf0 ,000 Kr., er fuldt indbetalt og fordelt paa 100 Aktier å 1000 Kr., der lyde paa Navn, men kunne transporteres saavel paa Navn som til Ihændehaveren. Bekjendtgj. fil Medl. ske i Kjøge Avis og Østsjællandsk Folkeblad. Landbobanken i Slagelse, Aktieselskabet. Vedtægter af 23.Febr. 1889 og 10. Febr. 1892. Bestyrelse: Gaardejerne L Christensen afNordrup via Ørslev pr. Slagelse, L Johansen afKarsholte pr. Sorø, L C Olsen af Landsgrav pr. Slagelse og H L A Jensen af Vemmelev pr. Slagelse samt Redaktør H Jensen, Kjøbmand J E Fischer og Sagf. B Bentzen, alle af Slagelse. Førstnævnte og de tre Sidstnævnte ere hver for sig berettigede til at tegne Frm. Aktiekapit., 34,000 Kr., er fuldt indbetalt og fordelt paa 81 Aktier å 200 Kr. og 178Aktier å 100Kr., der lyde paaNavn. Bestyrelsen er bemyndiget til til enhver Tid at forøge Aktie­ kapitalen indtil 100,000 Kr. vod Udstedelse og Salg pr. kon­ tant til pari Kurs af Aktier. Bekjendtgj. til Medl. ske ikke i offentlige Tidender. Landbospare- &Diskontokassen 1Hjørring, Aktieselskabet. . Vedtægterne af 8 Decbr. 1870 med Ændringer af 19 Jan. 1881 og 29 Decbr. 1890. Direktion: Gaardejerne M Christensen, Skallerup, C Frederiksen, Bidstrup, N Svendsen, Tornby, M P Jensen og J Nielsen, Gaarestrup, T Sørensen (Pilgaard), Snore, A J Christensen, S Tornby og C Budolphsen, Nørre j «. Harritslev samt som Bogholder og Kasserer C Christensen, Hjørring. Den fungerende Bogholder og Kasserer i Foren, med et andet afDirektionensMedlemmer tegne Frm. Aktie­ kapit., 62,000 Kr., som kan forøges indtil 100,000 Kr., er fuldt indbetalt og fordelt paa 124 Aktier å 500 Kr., som lyde paa J Ihændeh. Bekjendtgj. til Medl. ske i „Hjørring Amtstidende" og „Vendsyssel Tidende". Langballe G & Søn, Kjøbmandshdl. og Fabrikation. Aarhus. O L a n g b a lle . Lange A & Søn, Manufakturhdl. Ringsted. A d o lp h in e W L an g e ,f. Schwartz ogE O N L ang e. Lange J M, Handel og Fabrikation. Svendborg. H-HLange. Lange L& Ko., Fabrikation. Svendborg. J L a n g e , H L a n g e ogCR asm u ssen . Prok.:VLange. Langelands Bank, Aktieselskabet. Rudkjøbing. Vedtægter af 20. Jan. 1885. Bestyrelse: Exam. jur. C J Danckert, adm. Direktør, Kjøbmændene M C A Winther og' J E Olsen. Underskrift af 2 Direktører eller l Direktør i Forbindelse med Bogholderen forpligter Banken. Aktiekapit., 150,000 Kr., er fuldt indbetalt og fordelt paa 750 Aktier a 200 Kr., der lyde paa Navn. Bekjendtg. til Aktionærerne ske i de paa Lange-^. land udkommende Aviser. Prok.: Bogholder T F Steen. | Langelands Foderstof- og Gødningeforretn. Aktieselskabet,? Kjøbmandshdl. Rudkjøbing. Vedtægter af 23. Maj 1891*'; Bestyrelse: Kjøbmændene RFMaegaard og P M Petersen, der i Foren, tegne Frm. Aktiekapit., 24,000 Kr., er fordelt pa® 6 Aktier å 4,000 Kr., som lyde paa Navn og indbetales p»®> Bestyrelsens Anfordring. Bekjendtgj. til Medl. ske ikke V offentl. Tidender. Langelands Jernstøberi og Maskinfabrik ved Barfoed og Hal- vorsen, Rudkjøbing. H V B a rfo e d og T H a lv or sen. Langelands ..Margarinefabrik ved J Hansen, Rudkjøbing J H a n s e n Langelands Smør- og Ægforretn. Rudkjøbing. JC D u u s.

Made with