Kraks Vejviser 1894,

1894.

1

Oprettet 1870 .

Telefon N r. 585.

Te le fon Hr. 585.

Filial: STOCKHOLM.

F ilia l: KRISTIANIA.

AV» D KlAI Hl *•M_D MM Direktør: P. Hofman-Bang.

^

Patent-Bureau. 5. Raadlmsstræde 5.

RAADHUSSTRÆDE IT Forespørgsels-Bureau. 5, Raadhusstræde 5.

Udtagelse, Opretholdelse og Udnyttelse af P a ten ter i hele Verden. Kopier af Patent-Be­ skrivelser og Tegninger. — Ind­ registrering af Varemæ rker i Ind- og Udlandet; etc. etc. Konsultation i Patentsager.

O p lysn inger forskaffes saa- vel i Ind- som Udlandet an- gaaende Firmaers og Personers Kredit- og Forretningsforhold, Firma-Adresser, Anvisning paa dygtige Agenter og paa Kilden, hvorfra Varer forskrives, etc.

Oversættelses-Bureau.

_ ______________ _ _

Incasso-Bureau.

Oversættelser fra og til Dansk, Fransk, Tysk, Engelsk ; etc. etc. | R

|%

In c a s sa tion e r i Ind- og Ud-

Q RAADHUSSTMDE J Betingelser; etc. KJØBENHAVN .

Tekniske Oversættelser.

Kemisk-tekniske Fabriker

Kjøbenhavn og Malmø

Etableret 1869.

Te le fon HTr. 91 Sil*

Specialitet: det i 24 Aar saa anerkj endte og verdens­

berømte diætetiske Middel:

H e l s o - S u n d h e d s s a l t

i

Fabrik a f G a s m a a le r e og d iv e r s e G a s a p p a r a t e r . Enendsalg en groa & detail a f de nyeste og mest besparende iranske Gaskogeapparater (System: André, Lyon). G ra sk om fx x re r og Janartigvirkeiide G a s b a d e t o . Zinkbadekar, Måbe, Closetter.

(Hjørnet af Strandvejen og Carolinevej)

modtager Bestillinger' paa

Kokes, Opstilling af Maalere, Lamper og Gaskomfurer, samt alt Gasværket vedrørende.

En mindre Udstilling af Gaskogeapparater forefindes i Lokalet.

Det danske Gaskompagni.

3 ADOLF ZINN. .*• Kul, Kokes & Brænde en gros & en detail Forretning samt Dampskæreri.

1894.

Oplag „ V e d ( i a s v æ r k s l o b e l 4* H jørnet af Reventlowsgade — med p rivat Telefon. . anbefaler af sit velassorterede Lager a lle Sorter bedste H u s h o ld n in g s -B ræ n d s e l nem lig: l.ma W a le s- ligesom ogsaa s lm tsk e A n th r a c ite -K u l, W a le s -K u l, bedste B a m p k u l , K a k k e lo v n s - k u l og JMøddekul af udsøgt Kvalitet fra mine Oplag sam t d ir e k te f r a Sk ibe til billigste Pris. lm a G a skok e s , engelske, knuste til Husholdningsbrug, anerkj endte for deres store Varmeovne, ligesom ogsaa lm a d a n s k e G a skok e s leveres her overalt til Dagens billigste Priser, lm a B ø g e -, B i r k e - og F y r r e -B ræ n d e , saavel i Maal som efter Vægt i større og m indre Partier, leveres fra Pakhus samt Skib. B rændet besørges skaaret og hugget paa m it JD am p sk jæ r e r i . lm a B ø g e -T ræ k u l til Husholdningsbrug sam t Mile- og B ir k e -T ræ k u l til Fabriksbrug. lm a S k o v tø rv fra de bedste sjællandske Moser i udsøgte Varer, ligesom lm a S o r tem o se (Klodstørv) anbefales. -— Æ rede Brændsels-Ordres bedes behageligst tilsend t m it Kon to r med 1 å 2 Dages Varsel. A lt i lm a Varer i større og m indre Partier, f r a m in e O p lag som direkte fra Sk ibe tilk jø rt ind- eller opbaaret af Fo rretningens fast ansatte Fo lk overalt i Byen og Forstæderne til Dagens billigste Priser. K on trak t om større Brændsels-Leverancer til en fast P ris for sukcessiv Levering afsluttes. Obs.! -A.ssmrance-ZForretn.ing- Obs.! F i l i a l k o n t o r for D e t k g L o c t . a l m i n d e l i g e H r a n d a s s u r a n c e - C o m p . Indboforsikringer tegnes fra % p r o m il le — Varer og Inv en ta r fra J x/4 p r o m il le — i 1ste Klasses Bygninger — u d e n E fte r s k u d , JPolicegebyr m , m . 4, B laagaardsgade 4, K jebenhevri N. (Telefon Nr. 604). (Sf. 5 3 . ^ f u u t å o e n . Største Lager. Billigste Priser.

Nørregade 85,

® a m p - <5P o c | / H - $ ' a ' 6 K u - . Anbefaler Barnevogne, Legevogne, Dnkkevogne og Sygevogne.

Grundlagt 1885.

jSTørregade 35*

Kjøbenhavns Drivremmefabrik, L. P. Sørensen, Vesterbroes Torv £9. Mine patenterede Bomuldsremme og Centri­ fugeremme samt Læderremme i alle Dimen­ sioner, Sprejteslanger og Blæsebælge anbefales Alt eget Fabrikat

Kjøbenhavn 1888.

Sølvmedaille. Malmø 1881 . BroncemedaiUe. Malmø 1881. Urban Jiirgensen &Senners Efterflg., Kronometer- og Uhr-Etablissement, 8. Gothersgade 8. Pendul-Uhre, Sø-Kronometre, Lomme-Kronpmetre, G - cl I c L- o g S j ø ' l v - X j o m . i r L e v L l x r e for Herrer og Damer. g t f e g c m f e i alle Genrer. ENESTE DEPOT for Danmark, Sverrig og Norge af de patenterede Roskopfske Nysølvs-Ankergang8-Lommeuhre (Landmandsuhre). FULDSTÆNDIG GARANTI. BILLIGE PRISER. af otte &facp KMUD CHRISTENSEN. Pialioforte- Hyskenstræde 2 . Magasin. Hjørnet af Yimmelskaftet. Opretstaende Pianoer, krydsstrængede medhel Jernraime eg af udmærket selid Konstruktionmed stor og smukTone. ■ Billige Afbetalingsvilkaar. Pianoer udlejes. Brugte Pianer tages i Bytte. R ep a ra t ion e r u d fø r e s om h ygge lig t . Værksted: Vodrofsvej 6 over Graarden. j i KJØBENHAVN 1836: D6

D Alfred Jørgensens Gjæri ngsfysiologiske Laboratori um, F ry d e n d a ls v e j 30, K jø b enh avn V .

1894

! Praktikant-Laboratoriet giver Vejledning i Gjæringsfysiologi og Gjæringsteknik for Analytikere og Praktikere efter Prof. Dr. Hansens System for Henkultur og Analyse af 1 Alkoholgjæren (Bryggeri-, Brænderi-, Presse-, Frugtvin-, Druevingjær); Undersøgelser a f i gjæringsvækkende Bakterier (Eddikesyre-, Smørsyre-, Mælkesyre-Bakterier o. s. v.);

j gjæringstekniske Luft- og Vand-Analyser i

Oet analytiske Laboratorium udfører alle gjæringsfysiologiske og gjæringstekniske

j Analyser og udvikler absolute Renkulturer af de forskjellige Arter af Gjær. i Directeuren træffes hver Søgnedag Kl. 10 -12.

er udført af Forretningen."

'

Blikkenslager og aut. Gasmester, | | Peder Hvidtfeldtstræde | | (forhenMortensens Forretning), anbefaler sig med Alt til Faget henhørende. Specialitet: Bygningsfaget.

Russisk Kirke.

Frederikskirken.

Beklædning af alle Arter Tagformationer udføres med Akkuratesse i Kobber, Bly, Zink, fortinnet, galvaniseret og sort Jern, samt Skiferdaeklling til Dagens billigste Priser. Solide TilgTi llduer af galv. Jern og Zink (af H. Mortensens Konstruktion) anbefales til Skifer, Spaan, Tegl- og Tjærepaptage og haves paa Lager i alle Størrelser. Solide Badeovne, Badekar og Klosetter af eget Fabrikat anbefales. Bade­ værelser monteres. Skifersaalbæilke leveres efter givne Maal. O v e r s l a g l e v e r e s . C. KONERDING&NIELSENS Symaskinefabrik & Udsalg er kun i H o lb e rs g a d e 6, (forhen Tordenskjoldsgade). Kjøbenhavn. K. Vort Udsalg er stedse forsynet med Symaskiner af betydelig forbedret Konstruktion, som ved flere Aars stadig B rug have vist sig at være de hedste existerende her paa Pladsen. Maskiner til Sejl- og Sadelmagere, Seletøj sfabrikante'r etc., haves stadig paa Lager og kunne ses i Arbejde. ■Hove-, Hove-Søjle- lUrigskgttemaskiner fo r Sko-magere. Maskiner til Damp-, Oas- og Eeleldr. Drivkraft N B . M a s k in e r n e l e v e r e s f r a n k o t i l n æ r m e s t e J e r n b a n e - e l l e r D a m p s k ib s s t a t io n .

1894.

6

Frederik P. Schmidt, D P e te r HL R ø n n e s E f t e r f ø l g e r .

Medaille Kjøbenhavn 1888.

Medaille Kjøbenhavn 1888.

løMIager &Værksteder: St.Kjøbmagergade 26, Sbg. anbefaler sig med

so lid .© og* m o d e r n e ZhÆ©Tbl©i* til moderate Priser og under fuldstændig Garanti.

Bestillinger udføres i alle Stilarter, saavel hele Møblements som enkelte Stykker. R ep a ra tion e r udførea.

Kjøbenhavn 1872 Boliger opmaales og Plantegninger leveres. Wien 1883. St. K jøb magergade Nr. 26, Sideb., K jøbenhavn K. Ph i l ipsen & Co., Lithografisk Etabi., Bog- & Stentrykkeri, 2 2 , L innesgad .© 2 2 , * K jøbenhavn , 2 L , Telefon Nr. 1132. (imellem Frederiksborggade og Botanisk Have), Telefon Nr, 1132, anbefaler sig særlig til D’Hrr. Arkitekter og Ingenieurer med Authografi af Bygnings- Tegninger i stort Format, saavel paa Papir som Lærred. Prøver forefindes i stort Ud­ valg, Afficer, Etiquetter i Sort og Farvetryk, hvortil Tegning leveres af forskjellige ♦ Kunstnere til moderate Priser. Jernstøberiet „GodthaaV*, Godthaabsvej 28, Frederiksberg.

Fab rik og Lager af K a k k e l o v n e m e d o g u d e n F o d Komfurer, alle Slags Bygningsartikler, Balkoner og andet Støbegods. Fabriken paatager sig samt anbefaler til Handlende med god Rabat forsig elligt Støbegods til Forhandling.

1894.

7 HANS N IE L S E N S Maskin-Snedkeri

G o d t h a a b s v e j 2 4 < F . anbefaler alt til Bygnings - Snedkeriet lienhørende, som Døre, Porte, Vinduer, Paneler, Gesimser og Gelændere samt Lager at kelede Lister. N . P. R O S T R U P S L I G K I S T E - M A G A S I N , Nr. 34 & 36. Nr. 34 & 36.

Ved Helligaandskirken. Walkendorfsgade (Store Helliggeiststræde). g r u n d l a g t 1844.

og tiåssfrxxrenåe in d r e t te t 1885.

Telefon Nr. 778.

Ligkister

Ligklædninger,

til Børn fra 3 Kr., til Voxne fra 12 Kr.

saavel syede som udhuggede.

Indvendige Træ- og Zinkkister. Lig besørges klædte. Idf/ transporteres i lukkede Vogne, som ere ved Magasinet. Paklcasser udleies m. m. L igk is te r a f Egetræ forfærdiges hurtigt efter originale Tegninger. Elektrisk Belysning. Elektriske Anlæg af enhver Art med og uden Accumulatorer udføres. Fabrikation og Lager af Dynamoer, Elektromotorer og Buelamper. Fabrikation og Lager af mathematiske og Præcisions-Instrumenter af enhver Art. Overslag meddeles g ra tis . C. P. Jørgensens mekaniske Etablissement, (forhen Jungers). 26 Møllegade. Kjøbenhavn, N.

8 1894. C. D. H. Villrodt ’ 8 Eftf. F. F. Frantzen. lftelsingørsdade 4. Mjøbenliavii K.

Anbefales kun ti] de Hrr. Forhandlere. Ordres til Provinserne effektueres prompte. Iste Klasses Arbejde ga ran tere s.

Største Fabrik og Lager af S t o l e , B o r d e og S o f a e r i alle Stilarter.

P r i s l i s t e og T egn in g e r p aa F o r la n g en d e .

9 . K o m p a g n i s t r æ d e 9 .

KJØBENHAVNS METÅLTRAÅDYAREFABRIK 06 FORTINNER!

M. Siegler.

F U éo § w*CO ctf » tu J* 5 ;§ < ®i •H

. fx

"S ^ •S ce rs se *f§ S fes OS ^ *-s fep k £ x x *3 é t m *5

U> c3

09 '52

0 I . 1 s

UD

nti q 'o "SCG O. £ ©< P h S bflS I aS rC ' -+J co

1=3 60.9 s=s .3 'O 3 feoS£=a

CU>S h * P h © S ” r O) ® H •epS- m UD cg ® S I eS«

• © . <2 33 co t i « rj 2 « | ® 05 g § . £ 1 ^ = M tø >*W

^3

§=>feo C=l

§ <=« PQ

t i "43 .p S fn cq O © a | o © r-=» -+-3 m ph W |=>

" - ^ ^ feO<* feO

c* S

Q —i tS s— 4 !

<» É-3=-T

l

s - i

S45l“S

l

d O

Billigste Udsalg af alle til Papirhandel n

&

&

henhørende Artikler.

<&

t f *

» f

% *

''Ir*'

&

S*

vfc«-N

V

Billigste Udsalg

a.^A* „

af Papirposer.

%v*

S. Børgesen &Co. Damp-StraahatefabrikogLager al Modeartikler. Detailudsalg:

Contoir og Lager:

Silkegade 15, Stuen.

Pilestræde 19, 21, 23, 25, Iste Sal.

Hjørnet af Pilestræde.

Bopæl : Østerbrogade 24,

9

Danmarks ældste og største Legetøjsforretning. Udvalg af alle Sorter Udstyrsgjenstande til Kjøkken- og Husholdningsbrug. Fabrik for Legetøj, Trævarer, Vridemaskiner, Havemøbler og Mejeriredskaber samt Maskefabrik. (Tidligere Kjærs Fabrik, Vandkunsten). A x e l E . A a m o d t .

1 8 . K o n g e n s N y t o r v 1 8 . K j ø b e n l i a

Grundlagt 1857.

Grundlagt 1857.

anbefaler sig med Udførelse af

A T jrP t i l B o g - o g S t e n t r y k k e n l i ø n e n d e , s a a s o m : M e rk a n t i le og s k em a t i s k e A r b e jd e r , QJfø/t>cJkoA' ocfr S ia n d - ocj, S ø k o r t , Interimskvitteringe!*, Bankanvisninger, Aktier og Obligationer. Industrielle-, Videnskabelige- og Kunst-Sager af enhver Art. E l e g a n t U d f ø r e l s e . - M o d e r a t e P r i s e r . —

|

Generalagentur for „A u to c o p is te n “. — Lager af amerikansk Brevpapir.

— „S. S. Staffords Blæk, New-York".

Telefon 106.

Telefon 106.

Nordens første Taleinstitut. Opr. 1885. I. G. N. Enge lsk , F ran sk , T ysk . M. M E Y E R , før Gothersgade, er nu lienflyttet til sine nye .udvidede, tidssvarende monterede Lokaler, R ø m e r s g a d e Vr. 19, 1s te Sal . Indtegning daglig og ledes Undervisningen af M. Meyer (nogleogtyveaarigt Ophold i Udlandet), assisteret af udvalgte Lærerkræfter. — Egen speciel Metliode. Ingen Grammatik, kun Tale- og?Skriveøvelser. ICa. 1/2 Times dagligt Hjemmearbejde. Flydende Tale- og Skrivefærdighed g a r a n t e r e s Viderekomne i 10 å 25 Timer, Begyndere i ca. 30 Timer. Fineste Referencer. — Langt over 12,000 Elever uddannede i 71/2 Aar. — Enhver, der ønsker at lære at tale flydende og korrekt bør afhente udførligt Program med Anbefalinger, der udleveres gratis. Udtog: Skuespillerinden, Fru Secher skriver fra Paris den 23de Juni: „Hr. Meyer! ' Inden jeg forlader Paris vil jeg dog ind­ fri mit Løfto om at sende Lem et Par Ord herfra. Jeg gjør det med Glæde; naur jeg liar havt saa megen Fornøjelse og saa meget Udbytte af mit Parisero [»hold, som jeg virkelig har havt, da skyldes det for en ikke ringe Del Deres Vejledning i det franske Sprog. 1 Theatret, og livor jeg ellers færdedes har jeg kunnet forstaa, hvad der blev sagt, og jeg har ogsaa formaaet at gjøro mig selv for- staaelig, saaledes at jeg ingensinde har været i Forlegenhed. Men den N ytte jeg saaledes har liavt af de faa (14) Tim,or, har givet mig Smag paa mere, og naar jeg kommer hjem, skal De faa en flittig Flov i Deres forbundne Julie Seclier.« Nordens første Taleinstitut, Rømersgade Nr. 19, Iste Sal, Hjørnet af Frederiksborggade. Fra April Flytted.: F r ed e r ik sb erg g ad e 21, Hj.' af Mikkelbryggersgade.

z n

5 *-H o tJ . ® eb •

g® ! 5 B ( B tao

S

1891

1 0 ,

Forgylderetablissement og Rammefabrik IPeflterBrogabe 1 |lr . 58 (over for den kgl. Skydebane). Fabrik og Lager. Det største og smukkeste Udvalg af G itid - og oxy~ d e r e d e R a m m e r samt Ka/rton8 til Malerier, Fotografier Og Haandtegninger 58' m ’D: K1XIS. fCRGM-ETABLISSEM£NToc RAMME-FABRIK 53 ||[|[lll![|]|||llllllllliyillHlllllllillll]lj!llllWllllll!llllllll!llllli|[|lllliill[lllllllllll]IIIIllllllllli|[||lll|||||||l|||^ O'hJ V; 0 1 .u ; ;|Z t e 1; - ’/ t .' r Maskinfabrikation af sorte og forgyldte Lister Stort Prøvelager af a lle m u lig e S o r te r Rammer. ’gT a f 6 . Malerier modtages t il R en sn ing , R e s tau re r ing sam t F ern iser ing . 'Den fftanfrtnamfke ikunftufrfWfing Ves t er br os r ad e Nr . &8 (o ve r f o r d en kgl* S k yd eban e ). * 3)e Wfte a f $Sanilinamen8 åutt|inere ere reprcefenterede med åenoed 3 0 0 Jfllafer- og MeJlutggerar&ejiler. Daglig aaben f r a 9 - 4 . Jern - Pengeskabe. PeterSørensen, 18, St. Pederstræde 18.

V æ r k s t e d e r : Teglgaardstrmde å.

FørsteiKlassesI Arbejde og Materiale. Brand- og dirkefri. H æ d e r s d i p l o m K j ø b e n h a v n 1888 .

Kjøbenhavn og Frederiksberg

1894 .

U d g i v e t o g f o r l a g t a f T . K r a c k , Etatsraad og Stadskonduktør,

Indhol d.

A. Real-Reglster, som i lexikalsk Form giver Oplysning om de i Kjøbenhavn og Omegn værende Indretninger, der have almindelig Interesse, saasom offentlige Kontorer, Legater, Stiftelser etc. B. Hus-Register, eller en pfter Gaderne og Gadenumrene ordnet Fortegnelse over Husene med deri boende Personer, i hvilke tillige er angivet: 1. Ved hver Gade det Postdistrikt, Kvarter, Rode, Sogn, Valgkreds, Politikreds, Forsørgelses-, Oppebørsels- og Ligningsdistrikt, hvortil den hører. 2. Ved hver Ejendom dens Matrikulnumer. 3. Ejerne af Husene, idet nemlig en * er anbragt ved Navnet, naar Ejeren bor i Huset, men hvis dette ikke er Tilfældet, er hans Navn anført i Parenthes. 0. Person-Register, i Henseende til hvilket bemærkes: 1. Efternavnene ere ordnede »trængt alfabetisk, og Personerne af samme Navn ere indbyrdes ordnede efter deres Titels eller Stillings Bogstavorden. 2. I de Tilfælde, hvori 2 eller flere Efternavne, der lyde omtrent ens, men bog­ staveres forskjelligt, ere adskilte af andre Navne, er enten vedJSlutningen af begge Navne eller ved Slutningen af det Navn, hvis Skrivemaade er den almin­ deligste, anført i Klammer de andre Skrivemaader. 3. Etagen er betegnet ved et lille Tal eller Bogstav ved Foden af Gadenumeret, nemlig: for Kjælderen K, Stueetagen s, Entresol e, 1ste Sal ,, 2den , , 3die , , 4de 4, 5te 5; og til Betegnelse af Side-, Mellem- og Bagbygning er anvendt: for Sidebygning Sb, Mellembygning Mb, Bagbygning Bb. Postkredsene ere be­ tegnede med IH, SI) ED, IH) @1) B, IS, ES- I). Fag-Register, som for alle vigtigere Haandværks- og Handelsfag samt endel andre saasom Sagførere, Læger, Arkitekter m. m. giver en Fortegnelse over Udøverne. E. Firma-Register, udarbejdet efter de officielle Bekjendtgjørelser om Anmeldelser til Handelsregistrene. F. Register til Kortet tilligemed Angivelse af Gadernes Postkreds.

, V e jv is e r e n s E xp ed it ion s K on to r : Fo rtun s træ de 5.

F o r o r d .

Naa,r Vejviseren i Aar udkommer med et Forord, er dette hovedsagelig foranlediget ved Ønsket om at give Publikum et Indblik i den Maade, livorpaa Materialet tilvejebringes, og bvorpaa Udarbejdelsen foregaar. Derved haaber Udgiveren at raade Bod paa den mindre korrekte Opfattelse af YojvianrarliojVlota Omfang og Natur, som hersker blandt Publikum og let kan blive en Kilde til Misfornøb'.lK« og U tilfredshed. Udgiveren har derfor bestemt sig til at give en sammentrængt Fremstilling af Vejviserens T ilb liv else, hvoraf d et torhaabentlig vil fremgaa, a t det b etra g tes som en ufravigelig F o rd ring , at Udarbejdelsen sker i den kortest mulige Tid, for at Vejviseren ikke allerede ved sin Fremkomst skal være foraddet —■ en Fordring som temmelig sikkert ikke sker Fyldest overalt i Udlandet. Eksempelvis kan Hamborgs Adressebog nævnes, til livis Udarbejdelse der efter indhentede Oplysninger medgaar over Aar. Vejviserens første Afsnit er E e a l -R e g i s t r e t , som tillige er det første, der kan tages under Arbejde til den ny Vejviser. I Begyndelsen af Oktober tilstilles der enhver af de i Real-Registret optagne Institutioner et opklæbet Aftryk af den Artikel i det løbende Aars Vejviser, der omhandler den paagældende Institution, med Anmodning om at foretage den fornødne Rettelse og sende Aftrykket tilbage, selv om der ingen Rettelse er foretagen. Der skal allerede her bemærkes, at saavel Real- Registret, som Vejviserens øvrige Afsnit staar aabent for Rettelser, indtil det paagældende Ark lægges under Pressen. At der herved kan opstaa Uoverensstemmelser mellem Vejviserens forskellige Afsnit er en let forklarlig Selvfølge. Med det næste Afsnit H u s - R e g i s t r e t begynder det egentlige Vejviserarbejde, hvortil M aterialet tilvejebringes ad forskellige Veje. Der er i Aarets Løb, og da særlig i Oktober, fra Publikum indløbet en Del Anmeldelser om foretagne Flytninger m. m., omtrent 2500, et Tal, der er mærkværdig ringe i Forhold til Flyt­ ningernes Antal, og til det store Antal Personer og Forretninger, for hvem det er af Betydning, at de optages i Vejviseren. Det hænder derhos jævnlig, at disse Meddelelser ere affattede saa skødesløst og ufuldstændig, at de give Anledning til Fejl eller endog ere helt uanvendelige. Til en særlig Klasse Oplysninger, nemlig anonyme Breve, der meddele, at En eller Anden benytter et falsk Navn eller Titel, tages intet Hensyn. Et betydeligt Materiale fremkommer derved, at Redaktionen hele Aaret rundt gennem Aviser og officielle Bekendtgørelser holder sig å jour med alt, hvad der har Interesse for Vejviseren, saasom Flytninger, Oprettelser og Ophævelser af Firmaer og Forretninger, Dødsfald, Tildeling af Titler og Dekorationer o. s. v. ' Basis for Vejviseren er dog de den 2den November udsendte Politiskemaer. Disse Skemaer danne, naar bortses fra den jævnlig utydelige Skrift og undertiden lidt ubehjælpsomme Udtryksmaade, et særdeles godt Materiale, og i hvert Fald giver deres Anvendelse et betydelig bedre Resultat, end at sende Bud rundt i Husene for at forhøre om eventuelle Forandringer, en Fremgangsmaade, der bruges i det mindste adskillige Steder i Udlandet. I November 1893 beløb Skemaernes Antal for Kjøbenhavn og Frederiksberg sig til ca. 20,000. Paa Skemaerne opføres imidlertid ikke de talrige Forretningslokaler, hvor der ikke er Be­ boelse; ved disses Optagelse i Vejviseren yder Postvæsenet en særdeles værdifuld Hjælp. Naar Skemaerne have cirkuleret i Husene, blive de, efterhaanden som de indsamles af Politiet, stillede til Vejviserens Raadiglied. De først indsamlede Skemaer ankomme den 5te November, og paa denne Dag kan da først det egentlige Vejviserarbejde paabegyndes. Af det indeværende Aars Vejviser er hver enkelt Ejendom i Kjøbenhavn og paa Frederiksberg udklippet af Husregistret og opklæbet paa en særlig Seddel »Hussedlen«, hvis Antal beløber sig til noget over 10,000. Disse Hussedler sammen­ holdes med Skemaerne for den paagældende Ejendom, idet de bortflyttede udslettes, og de ny tilkomne

opføres paa Sedlen. Ved Udarbejdelsen af Hussedlerne tages der selvfølgelig ogsaa Hensyn til de Oplysninger, man som ovenfor nævnt har indhentet ad anden Vej, gennem Selvanmeldelse, Postvæsenet, Aviser m. m. Efterat Husregistret er færdigt, tages der fat paa P e r s o n -R e g i s t r e t . Af det indeværende Aars Vejviser opklæbes Person-Registret Spalte for Spalte efter Bogstavorden i store Hefter, i hvilke Udslettelsen af de flyttedes Adresse foretages efter Hussedlerne. Efter disse sidste udskrives derhos en Række »Sedler til Person-Registret« over de i hvert Hus ny tilkomne Beboere, samt over de tilbage­ blevne, der have forandret Livsstilling eller ere flyttede fra Etage til Etage. Efter disse Personsedler, der udskrives i et Antal af ca. 20,000, rettes nu Person-Registret, idet enhver Person, paa hvilken der er skrevet Seddel, opsøges blandt de flyttede, og den ny Adresse indføres; findes han ikke blandt de ældre, indføres han som ny. Heri ligger det vanskelige og tidsspildende Arbejde ved Person- Registret. Meget ofte hænder det nemlig, at den omflyttede, efter at have forandret Bopæl, paa Politi- Skemaet betegner sin Livsstilling paa en fra tidligere afvigende Maade. En Assistent eller Kontorist er saaledes bleven til Fuldmægtig eller Bogholder, en Sadelmager til Tapetserer, en Student betegner sig afvekslende som cand. ph.il., Lærer, stud. mag. o. s. v. Fællesbetegnelsen Enke indeslutter den ganske Rangforordning o. s. fr. Fornavne og Efternavne staves forskjellig fra Aar til andet. Bog­ staverne i saadanne Navne som Schmidt og Schjødt kombineres paa mange Maader, især naar Vært eller Vicevært, hvad der jævnlig er Tilfældet, udfylder det hele Skema, Er Vedkommendes Navn af de mindre almindelige, overvindes alle disse Vanskeligheder forholdsvis let; ulige værre er det, naar han eller hun hører til Hansen’ernes eller Petersen’emes (Pedersen’emes) talrige Familje; thi saa kan et saadant Spørgsmaal være uløseligt. Dels af denne Grund, dels fordi et ikke ringe Antal Personer i Aarets Løb flytte fra Byen, og endelig fordi adskillige ikke ere bievne skrevne paa Skemaerne, vil der, naar alle Adresserne ere indførte, endnu være ca. 2000 Personer, der staa uden ny Adresse. — Man tyer da atter til Postvæsenet, som med den største Velvilje giver de Oplysninger, det kan tilvejebringe. Selvfølgelig har Redaktionen sin særlige Opmærksomhed henvendt paa Personregistret, der upaatvivleligt er det af Vejviserens Afsnit, som Publikum hyppigst maa ty til, naar det vil søge Oplysning om en Persons Adresse. Redaktionen har i Aar gjort Begyndelsen til alt efterkomme Ønsket om, at Personregistret indeholdt Oplysning om Posdistrikterne, idet den har tilføjet Postdistriktets Bogstav ved alle de Personer, som ved Omflytning have skiftet Adresse. Paa een Gang at gennemføre denne Reform for de c. 60,000 Adresser, vilde forhale Vejviserens Udgivelse, saa at den ikke kunde udkomme til sædvanlig Tid, idet hver Linie i Satsen, der staar fra Aar til Aar, maatte brydes op, hvad der tillige vilde være overordentlig kostbart. Ved den valgte-Fremgangsmaade vil Tilføjelsen af Postdistriktet for hver Adresse være gennemført i nogle faa Aar, idet det selvfølgelig ikke er Me­ ningen, at de, som aldrig flytte, skulle blive staaende uden Postdistrikt i al Evighed. Efter at Sedlerne ere benyttede til Person-Registret, ordnes de om for at kunne tjene til Udarbejdelsen af F a g -R e g i s t r e t . Hensigten med dette er under hvert Fag at samle alle nærings­ drivende Borgere, der have e'gnn Forretning, hvad der har sine store Vanskeligheder ved Publikums stigende Tilbøjelighed til paa Politi-Skemaet kun at opføre Faget uden nærmere Betegnelse af Mester eller Svend. Udarbejdelsen af Fagregistret, — i hvilket man i Aar ligesom i Person-Registret er begyndt at tilføje Postdistrikterne — er derfor i høj Grad en Konduitesag, idet der dog tages fortrinsvis Hensyn til de af Publikum indsendte Meddelelser og Anmodninger om Optagelse. Vejviserens sidste Afsnit er F i rma -Re g i s t r e t . Til dets Udarbejdelse benyttes udelukkende de i Aarets Løb fra de vedkommende Autoriteter udgaaede officielle Bekendtgørelser, og netop herved er det, at Firma-Registret faar sin Værdi. En Følge heraf er det, at Redaktionen ikke ser sig i Stand til at efterkomme de jævnlige Anmodninger om at foretage Forandringer heri. Det egentlige Vejviserarbejde begyndes som ovenfor sagt den 5te November og kan desværre ikke paaffegyndes tidligere. Der benyttes en Arbejdsstyrke af noget over 40 Personer, og til at gennem- gaa samtlige Skemaer og rette Hus-Registret kræves 19 Dage, et Tidsrum som umulig kan forkortes. Den 24de November afleveres det første Manuskript til Sætning, og derefter fortsættes Udarbejdelsen med saa megen Kraft, at der ikke kommer nogen Standsning i Trykkeriets Virksomhed.' Til Sætning, Korrekturlæsning og Trykning medgaar Tiden fra 24de November til 21de December, hvorefter der, naar Helligdagene fraregnes, er levnet Bogbinderen 5 Dage. Forholdet er følgelig, at naar Vejviseren udkommer ved Nytaarstid, sker det ikke, fordi man har valgt dette Tidspunkt, men fordi det ikke er muligt ved nogen større Kraftudfoldelse at fremskynde Udgivelsen.

Avertissements-Register.

J ø r g e n s e n , t i. H ., Maskinforretning og Elek­ troteknisk Anstalt, Vesterbrogade 25............. Side 317 J i i r g e n s e n , C. P . , Etablissement for elek­ triske Anlæg. Møllegade 2 8 .................... — 7 J ø r g e n s e n , A lf r e d , Direktør, Gjærings- fysiologisk Laborat., Frydendalsvej ............. — 5 K a s t r u p G la s v æ r k , Oplag og Udsalg, Nørre­ voldgade 12 .................. .................................. - 758 K le is , F a ld ., Forgylderetablissement, Ramme- fadrik og skandinavisk Kunstudstilling, Vester­ brogade 58........................................................ - 10 K n u d s e n , S. C. FF., Børnevognsfabrik, Nørre­ gade 35 ............................................................ K o n e r d in g , C. & N ie ls e n , Symaskinefabrik og Udsalg, Holbergsgade 6 ............. ................. M e y e r , RI«, Taleinstitut, Rømersgade 19........ N ie ls e n , H a n s , Maskinsnedkeri og Liste- fabrik, Godthaabsvej 2 4 .................................. N ie ls e n , K ak iiiu s , Auktionsholder, Nørre- 1 gade 41............................................................ | — 3 5 9 — — 7

A a m o ili, A x e l E., Litografisk Etablissement m. m. Kongens Nytorv 18.................... . . . Side 9 B lo e h , l l e y m a n &K o ., Chemiske Fabriker og Tilvirkning af Sundhedssalt, Valdemars- gadc 14................................... .......................... l l u n t z e n ’s A. E ftf'., Papirhandel og Papir­ posefabrik, Skindergade 9........................ — B ø r g e s e n , S. & K o ., Straahattefabrik, Silke­ gade 15, Kontorog LagerPilestræde 19, 21 og28. — C h r is t e n s e n , K n u d , Pianoforte-Magasin og Fabrik, Hyskenstræde 2 ................................. — 4 D r iv r e m m e f a b r ik , K j ø b e n h a v n s , L. P. Sørensen, Vestorbrogade 49................ — 4 D r e iw se n , H . C ., Kgl. Hof-Elektropletfabrik,) Østergade 24. J Bagsidey — 599 E n g lis h , Tits« R ., Ingeniør, Axellms 2a .. — G82 — 1 8 8 E i e k h o f f J . G. A ., Maskinfabrik, Vester­ brogade 97............................................. ...........

F r a n t z e n , E. F. (C. IL II. Willroths Eftf.) Fabrik og Lager af Stole, Borde m. m. Ilel- singørsgade 4 . . . . . ..................................... ... G o tts c h a u , J o h ., Straahattefabrik, Silke- gade 10 og 13............... . ................................. „ G o d t h a a b “ , J e r n s t ø b e r ie t , Godthaabs- vej 28, Frederiksberg........................................ H a n n ib a l, E a u r it z , Blikkenslager- og aut. Gasmester, Pederhvidtfeldtsstræde 11 ............. H o lm e g a a r d g G la s v æ r k s O p la g , Ny­ havn 12 ............................................................ . H ø llu n d , C. A., Maskinsnedkeri, Nylands- vej 2 6 ................................................................ J a c o b s e n , E., Bødkermester og Trævarefabri- | kant, Wilders Plads, ............. ........ .............-.. j I n t e r n a t io n a lt B u r e a u , Ingeniør Hofman- \ ' Bang, Raadhusstræde 5 .................................... ^ f ir g e n ie n , U r b a n <6 S ø n n e r s E f t f ., i Kronometer- og Uhretablissement, Gothers- ; gade 8 ..

Bindets indvendige . Forside. r Bindets indvendige „ Bagside.

8

P e t e r s e n , C a r l, Oliemøller, Lyngbyvej 0. ..j

— 92

P h i l i p s e n & K o ., Lithografisk Etablissement, Linnésgade 22 ................................................... P r e u s , N. RI, Skibssmedie og Maskinetablisse- ment, Nyhavn 57.............................................. H a h r , Chr. C., Lager af Jernbjælker, Bern- storffsgade 6 3 ........................................... . . . R e c k , A* B«, Fabrikation af Kakkelovne m. m. Gothersgade 153...............................................

6

6

5

- 94

94

— 600

_ 317

— 752

— 94

R t e d e l’s, C. F . E ftf., Gas- og Vandindlæg, Ny Vestergade 9 ............................................. . — 12 Røhmel, P., Tændstikfabrik, Frederikssundsvej 3 oe 5 . ........................................... i ............. — 93 Rostrup , N. P., Ligkistemagasin, Walkendorffs- gade 34 og 36 ........................................... ... — 7

1

Kønne*« P e te r I j . Éflf., (F P. Schmidt) Møbellager og Værksted, Kjøbmagergade 26.. Side 6 Sch le lsner, C., Dampfarveri og Trykkeri, Pilestræde 8 ................. .................................. — 681 Sehleiøner, Gotlteb Berliner-Dampfar- veri, Nordvestvej 1 1 ....................................... — 598 Schrøder, Johanne«, Vin- og Spirituosa- handel, Vestervoldgade 88 ................................ — 92 Stelling, A , Farve- og Droguerihandel, GI. Torv 6 .................................................. . - 93

Slegler, l?I., Kjøbenhavns Metaltraadv are fabrik og Fortinneri, Kompagnistræde 9 .................... Side 8 Sørensen, P., Fabrik af Jernpengeskabe, 8 t. Peder Stræde 18.................................................. — 10 Thorng reen , Theodor, Legetøjsforretning, Vimmelskaftet 46.................................................. Tinmi, J., Etablissement for Gas- og Vandind­ læg, Vesterbrogade 44............................,........ 2 Ve sterb ros Badeanstalt, Vesterbrogade 36 — 751 Zinn, Ado lf, Grosserer, Forretning med Kul, Brænde, m. m., Blaagaardsgade 4 ................ - 3 — 9 —

Strandve jen « €>a«vierh med Udstilling af Gaskogeapparater m. m. Carolinevej Hj. af Strandvej, Hellerup..........................................

C. F. Riedels Eftfgr.

N y Vestergade 9.

Telefon N r. 641.

Aut. Gas- og Vandmester. Aut, elektrisk Installatør. Repræsentant for ~ Fried. Krupp Grusonwerk. Magdeburg-Buckau. . Compagnie pour la Fabrication des Compteurs. Paris. Forretning for Smedearbeide, Gas- & Vandindlæg samt elektriskeAnlægfor Belysning, Kraftoverføringoggalvanoplastiske Anlæg. Jernpengeskabe, Bygnings-Smedearbeide, Badeapparater, Klosetter. Nyeste Gaslamper, Gaskogeapparater, Gaskomfurer & Ovne. B e s p a r e n d e Bl nsrem ulat orer om Gasmaalere, Vandmaalere, Elektricitets-Maalere. * (System Thomson Hauston og Canderay-Frager). Haardt Støbegods, Jernbanemateriel, Kraner og Spil, Ekselsior Kværne, Valser og Møller Fried . K rupp G rusonwerk .

R e a l - R e g * i s t e r .

lige Fruentimmer have hver 1 Værelse og Kjøkken samt 2 Kr. ugentlig og 24 til­ lige Tillæg af særskilte Legatmidler. Den 31. Decbr. 1892 ejede Stiftelsen i Kapital 98000 Kr., samt sin Ejendom, der dog er behæftet med nogen Gjæld. Stiftelsen hører under Magistratens 1ste Afdeling. Præ st: A E PI D ah 1b e r g. Inspektør: Kancellir. M Koch. Abuormskolens Venner, en Forening, som virker for Døvstumme-, Blinde- og Aand- svagesagen. Bestyrelse: Kammerh. F II W o lfh a ­ gen, SK. DM., Formand; Overretssagf. S Biilow; Prof. Chr. K e lle r; Forstander J Mol d enh aw cr,R . DM.;OverlærerAlex. P r y t z, adm.; Forstander E V R o1s t e d, R.; Pastor II ej b e r g. Aeronautisk Selskab, dansk, stiftet 1. Juli 1892 (Adr. Vandkunsten 13,1. Sal,OS). For­ mand: P C L C h r is tia n s e n - S k ø d ­ s tro p . Afholdsforening, Kbhvns, har til F01- maal at afskaffe al Brug af berusende Drikke som Drik. For at blive Medlem maa man forpligte sig til ikke at nyde el­ ler byde berusende Drikke — som Drik. Offentlige Møder afholdes i Reglen hver Mand. Kl. 8 Skinderg. 9 |R]. Foreningen er en Afdeling af Danmarks Afholdsforening, der er udbredt over hele Landet. For­ eningen udgiver „Dansk Afholdsblad“ og har Syge-,. Spare- og Understøtteseskasse. Indmeldelse sker hver Mødeaften og hos Formanden, Bogtrykker LD P e te rs e n . Afholdsforening, Nørrebros. Sekretariat ' Korsg. 66,1. S. Møder afholdes hver Tirsd Aft. Nordvestv. 14. Foreningen er en Afd. af Danmarks Afholdsforening. Formand: J L J ø r g en se n. Afholdssamfundet har til Formaal at ud­ brede Kundskab om Alkoholens skadelige Virkninger og at modarbejde Brugen af Al­ kohol somNydelsesmiddel. Afsine Medlem­ mer forlanger detAfholdfraNydelsen af be­ rusende Drikke. 1 de kbhvnske Afdelinger indmelder man sig hos Cand.ph.iL H T r i e r, Urtekr. HK r u s e og Detailhdl. AS c h m i d t. Afholdsselskaber, se Independent Orden af Good Templars og Nordisk uafhængig Good Templar Orden. Agrarforeningen. Hovedkont. Colbjørn- sensg. 17,1. Sal. Akademi, det Kgl., for de skjønne Kun­ ster, paa Charlottenborg. Stiftet 31. Marts 1754. Biblioteket er aabent 1. Oktbr. til 31. Maj 4—6, samt Mandag og Torsdag tillige 12-2; i Sommermaanederne 1 Gang om Ugen. Afstøbningssamlingen er aaben Tirsdag, Onsdag, Fredag 11-2. Akademiets Kontor er aabent om Vinteren 11-2 og 6-8, om Sommeren 2 Gange omUgen 11-2. Breve til Skoleraudet og Kunstsko­

len f. Kvinder afgives til Forvalteren. Direktør: Prof. T h. St e i n, R. Vicedirektør: Pi’of. O tto B ach e, R. DM. Sekretær og Bibliotekar: Ph. W eil- li ach, R. Kasserer: Prof. J J E x n er, K. DM. Forvalter: Kapit. D B ruhn . Formand for Akademiets Skoleraad og for den med Akademiet forbundne Kunst­ skole f. Kvinder: Kmh., Prof. FM e ld a h l, K. DM. Skoleraadets Sekretær: P J o h a n s e n . Albans Kirke, St., engelsk Kirke i Grøn­ ningen. Grundstenen nedlagt d. 19. Septbr. 1885, Kirken indviet 17. Septbi*. 1887. Patronat: II s. k g 1. H. P r in s en afWales. Kirkebestyrelse: Eng. Gesandt, eng. Kon­ sul, eng. Legationspræst, Prof. Dr. G S te- p h en s, R. DM., Civilingeniør TWR e n 11i e. Præ st: Rev. ME K e n n e d y, M. A. Organist: JB P e c k h am . Albertina, Legat, stiftet af Brygger Carl J a c o b se n , R. DM., stort lOOOOOKr., hvis Renter skulle anvendes til Anskaffelse af Billedhuggerværker til Pryd for off. Plad­ ser og Haver i Kbhvn. Bestyrelse: Stifte­ ren, et af Kommunalbestyrelsen valgt Medlem (Ingeniør H A H am m erich , R.) og et af Kunstakademiet valgt Medlem (Kmh., Prof. F E Mel da hl, K. DM.) Albretsens, Jens, og Hustrus Grundejen­ domsfond ejer Øsierfarimagsg. 26, hvis Overskud tilfalder Den broderlige Arbejds- klasses Hjælpeforening. Alderdomsforsørgelsen i Kbhvn i Henhold til Lov 9. Apr. 1891 sorterer undeffMagistra- tens 3. Afdelings 1. Sekretariat. Til Fore­ tagelse af den lokale Undersøgelse er Sta­ den delt i 3 Kredse: Nørre Kr., Inspektør J P Wilna'u, Sjæl- landsg. 1,1. Sal. Øster Kr., Inspektør C L BHTauny, R., Østerfarimagsg. 8,1. Sal. Vester Kr., Kancellir. J E H S to rm , Jern- baneg. 1,® . Kontorerne ere aabne Kl. 10-12. I Hus­ registret er angivet, til hvilken Kreds hver Gade hører. Alderdoms-Friboliger, Foreningen for, opfører Boliger, passende for Arbejderklas­ sen, og udlejer dem for en Leje, der efter- haanden synker, saa at Lejeren senest efter 20 Aars Forløb bor frit. Foreningen har opført dels iKbhvn., dels i Provinserne 16 Huse med 165 Lejligheder, og den ejede den 1ste Jan. 1893: 217 692 Kr. Bestyrelse: Overretsassessor E F L a r­ sen, R , Formand; Højesteretssagf. VF As­ mus s en, R., Kasserer; Direktør Cold; Murm. J W F ro h n e, R.; O berstJM Las- sen, K. DM.; Arkitekt CW F L e n d o rf, R.; Oberstlieut. C o llin -L u n d h , R.,DM.; Kmh., Geh.-Konf. E Em il R osenørn; SK.DM.FM.; Prof. W S ch arlin g , K. DM.* 2

Aandssvageanstalten paa gamle Rakke- 1hus, Rahbeks Alle 21, T2913, med Filial j paa Ebberødgaard ved Birkerød, traadte i : Virksomhed d. 15. Novbr. 1855. Den bestaar I af et. Skolehjem paa GI. Bakkehus, et Ar- I hejdshjem og et Plejehjem paa Ebberød- Sgaard. 1Skolehjemmet optages kun udvik- lelige Børn, i Arbejdshjommct optages voksne, arbejdsføre aflivort, Kjøn, og i Pleje­ hjemmet optages kun uhelbredelige aands- svage Mænd, Kvinder og Børn. Betalingen i Skole- og Plejehjemmet er 600 Kr. aarlig, i iArbejdshjemmet400Kr.'aarl. Uformuende i Aandssvage kunne gennem Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet erholde Tilskud af Statskassen til deres Ophold paa .'i Anstalten. I Bestyrelse: Departementschef A F As- I mus sen . K. DM., Formand; Etatsr. C IB e r g, IL; Sognepræst O V G1a h n ; Skibs- 1mægler SN Røm er, R. Regnskabsfører og Kasserer: Universi­ tetsk asserer C J F r y d en sb er g, R. h orstamler og Førstelærer: E VR o1st e d, R. tr. 10-! i. Andenhem’ og Inspektør: Marius Da mm. ! Husfader v. Drengeafdelingen: Krigsass. | UF H ansen, DM Plejemoder ved Pigeafdelingen: Frk. E Hoffmann. Plejemoder v. Forsøgsafdelingen: Enke­ fru K Ivr o lin. Læge: Overlæge J F N ielsen. Undssvage-Anstalter, De Kellerske. Di­ rektør, Prof. Chr. K e lle r (tr. Baggcsensg. 4, 1-2). t 3001 Undervisningsanstalten for aandssvage Børn, baggesensg. 4 (Forsøgs-Afdeling i Baldersg. 22 [ l ] t 5068 ), o p ta g e r til Opdra­ g t 86 øg Undervisning aandssvage Børn, som antages modtagelige for Udvikling. •Overlærer: A P r y tz (tr. llVa-1270. Asylet for uhelbredelige voksne Aands­ svage, Karens Minde ved Kbhvn., T 2644, optager uhelbredelige aandssvage og epi­ leptiske Mænd og Kvinder. Børnehjemmet for aandssvage Børn, Nørrebrog. 122. Børnehjemmet for aandssvage, epilepti­ sk e Børn, Villa Popina, Vestre Kirke- gaardsv. T2666 Anstalten for arbejdsføre, voksne Aands­ svage (Mænd og Kvinder), Lillemosegaard v. Lyngby, T2122, optager voxne Aands- !svage til Uddannelse i Haandværk ogLand­ brug. M)el Cathrines Stiftelse, AbelCathrinesG. 113, er stiftet af Abel Cathrine Mesing, Enke efter Hans Hansen Osten, Proviantskriver J?aa Kjøbenhavns Slot og Inspektør over honningens Gods paa Lolland og Falster ijed Testament af 27. Oecbr 1675. Udvidet l^ 6 , 1742 og 1886. 32 fattige og syge­ Ll

1894.

18

Alderdoms Friboliger.

bagebetales det Indskudte med Renter ogi Rentesrenter. Bankraad: Etatsr., G ross.HFritsche,R ., Formand; Direktør i Livsforsikringsanstal- ; ten FBing, R , Næstformand; Gross. Harry; Le vin, Sekretær; Prof. J H D euntzer,: R. DM.; Kapit. P H a n se n , R .; Gross. A | H in d e n b u rg ; Prof., Dr. phil. J P e t e , ' s e n, R. Adm. Direktør: A H a r p øt h. Arbejderboliger. Aktieselskabet til Opfø­ relse af Boliger for Arbejderklassen ejer 3 Bygninger i Overg. o. V. 66—74 og 84—88. Beboernes Antal c. 200. Bestyrelse: Oliemøller, Cand. polit. A Ol­ sen, Formand; Direktør FMB i ng, R.; Dr. med. G. F. Bor cli, R.; Murm. C K ru se ; Arkitekt O S c hm id th . Arbejderforeningen af 1860, Nørrevoldg. 92, T 1144, søger at fremme den arbej­ dende Klasses Oplysning og Dannelse, i hvilket Øjemed den holder Konversa­ tionsværelser, Læseværelse, et Bibliotek, udgiver et Ugeblad, sørger for, at Foredrag og Oplæsninger blive afholdte og foran­ stalter Undervisning i flere Fag. For at blive Medlem maa man indmeldes paa Kon­ toret ved et Medlem. Bogsamlingen er paa 12 500 Bind. Formand: Prof. Henr. Sm ith , R. Bestyrelse: Murm. Th. M a th i es en; Sy- maskineforhdl. N N ørholm , FM ; Kontor­ chef C O Rime sta d , R.; Instrumentmager : C N Ti mm, FM. Kasserer: Joh Holm. Arbejderforeningen af 1. Pebr. 1867, Syge- og Begravelseskasse, Kont.: Go- thersg. 161, St., aab. 12-1Va samt Tirsd. og Lørd. 7—9 Eft., optager Medl. fra 18— 40 j Aar, c. 1300 Medl* Formand: Maskinm. A H a lb e rg ; Forretningsfører: F N ord- green. Arbejdernes Byggeforening, Kontor: NielsHemmingsens G. 24 ,1.S., aab. 9-2, og Mand., Torsd. og Løi’d. 6-8., stiftet 1865 af B u rm e iste r & W ain s Arbejdere. Dens Formaal er at opføre Huse for 1 eller 2 Familier. Ethvert Medlem betaler 2 Kr. i Indskud og forbinder sig til at svare 35 0. ugentlig i 10 Aar. Enhver, der har indbetalt 20 Kr. og været ‘/s Aar i For-" eningen, deltager i Lodtrækning om nyop- førte Huse, som han erhverver til Ejendom ved maanedlige Afdrag. Bestyrelse: Overværkfører Je n se n , R., Formand; Gross. Moses M elch io r, Næst­ formand; Kasserer Holm; Mekaniker P R asm u ssen ; Murm. Beckman,DM . R.; Rustm. J A N R asm u ssen ,R . Bogholder: Sagf ører R N J e n s e n. Kasserer og Kontorchef: VB eh ren d . Arkitekt: F C B ø ttg e r, R. ( Inspektør ved Foreningens Huse: Harald ' O lsen, DM. Juridisk Konsulent: Overretssagfører J L Busch. Arbejdernes Læseselskab, Nansensg. 53, St.;Bibliotheketaab.7-10Eft.; Læsestuerne 6-10 Eft., Søn- og Helligdage 10 Fm.—10 Eft., om Sommeren 9-12. Kontingent 36 0. maanedl. Formand: Kontorist Johs. * T h o rs en. .j Arbejdernes Værn, Nørreg. 45, St., T 1135, har til Formaal at modarbejde Socialismen - og at støtte Arbejderne, dels ved at anvise ø Arbejde til Medl., dels ved at yde Under- 1 støttelse til Saadanne, der lide under socia- listisk Tryk. Foreningen har en Syge- og Begravelseskasse og udlejer Havelodder til Medlemmerne. Konting.: Overordentlige Medl. mindst 10 Kr. aarl., ordentlige Medl. mindst 20 0. mdl. Bestyrelse: Fabrikant W W in th er,!

N A n d e rse n , R. DM., Søholm i Gjentofte Sogn. Sekretær og Bogholder: J E K øster, R. Amtstue, Kbhvns, og Kbhvns Skovkasse, i Børsbygn (Indg.f.Børsg.). Kontortid9-2; sammesteds er Udsalg af Stempelpapir, Vexelblanketter og Stempelmærker til udenlandske Obligationer, aabent 9—3. Amtsforv.: Kapit. J CH C J agd, R. DM. Arotsvejinspektør, se Vejinspektør. AnthropologiskMuseum, eller detnormal- anatomiske Museum i kirurgisk Akademi, Bredg. 62. Antik-Samlingen, se Nationalmuseet. A. P. F., en Forening, stiftet 10. Aug. 1878, med det Formaal at ildæde Drenge og Piger efter Konfirmationen med Arbejdsdragter. Omt. 900Medl. Kontingent 500. Kvartalet. Bestyrelse: Assistent C J L u n d b e rg , Formand; Tømmerm. Jørg. Han s en, Næst­ formand; Fuldm. E H e n r ic h s e n , Kas­ serer; Fabr. E A J e r ic h o u , Sekretær; Snedkerm. Chr. D ahl. Arbejde, det nationale, Kontor Vin- gaardstr. 6, en Forening, hvis Formaal er Bevarelse og Fremme afbestaaende dansk Haandværk og Industri. Kontingent 2 Kr. aarl. Bestyrelse: Docent E P B o n n e se n ; Skomagerm. AH an sen , R.; FabrikejerFr. Ob e 1, R., Aalborg; Fabrikejer Holger P e- te rs e n , R.; Fabrikejer W S alom on sen ; F ab rik ejerB jø rnS tep h e n sen ; Garverm. N T r a u tn e r , R., Sorø. Arbejderbank, dansk, Sparekasse samt Laane- og Forsørgelseskasse, Hovedkontor Niels Hemmingsens G. 7, T 1013, Afde­ lingskontor Vesterbrog. 84, T 2738, aab. 9-3, 6V2-8. Banken er stiftet 12. April 1872 og aabnet 18. Oktbr. s. A. Den 31. Marts 1893 var Grundfonden 63740 Kr., Reservefonden 1 503 524 Kr. 38 0. I Sparekassen indestod 10 970 000 Kr. 31 0. og i Forsørgelseskassen 2224903 Kr. 1 0., indbefattet Præmiekontoen og Forsørgel­ sesfonden. — S p a re k a sse a fd e lin g e n modtager Ind­ skud af mindst 20 0 ., der, n a a r de udgjøre 4 Kr., forrentes med 3V2 pCt. Indskudene tilbagebetales i Reglen paa Anfordring; over 2000 Kr. daglig kan ikke hæves uden forudgaaet Opsigelse. — F o rs ø rg e ls e s k a s s e n modtager Ind­ skud paa mindst 10 0. ugentlig og giver for­ uden den alm. Rente en aarlig Præmie (hid­ til c. 2Vs pCt.), hvorved det tilskrevne Be­ løb svarer til c. 6 pCt. aarlig Rente. —Al d er doms fo rsø rg e lse sk a ssen op­ tager Enhver, Mand eller Kvinde, under 55 Aar. Efter mindst 10 Aar kan fordres For­ sørgelse for det Indestaaende, med Renter og Præmie, samt Andel i de særlige Indtæg­ ter, der ere tilfaldne Kassen. Bestaar For­ sørgelsen i simpel Livrente fra det 60de Aarudgjør denforenMandmindst'/io, foren Kvinde ‘/i 2 af det indbetalte Beløb, med Renter og Præmie. Dør et Medlem, tilbage­ betales hansIndskud medRenter, eller over­ føres paa hans Ægtefælle. Den, der har op­ sparet 200Kr., kan fordre demudbetalte med Renter og Rentesrenter; den, der i 15 Aar har betalt mindst 50 0.' ugentligf eller har opsparet 500 Kr., kan ophøre uden at tabe sin Medlemsret eller Andel i Præmierne, og den, der har været Medlem i 2 Aar, kan erholde Driftslaan. Ethvert Medlem kan fordre 4/s af det Indestaaende som Laan. — B ø rn e fo rsø rg e lse . Her optages Børn under 16 Aar med det Forbehold, at Ivapi- . tål, Renter og Præmier skal udbetales til en bestemt Tid eller ved en bestemt Begi­ venheds Indtræden, f. Ex. Konfirmation, i Brudeudstyr 0. desl. Ved Barnets Død til­

Oberst C T S e b le g el, K. DM.; Beregner A CV P e te rs e n . Aldersbaab, en Stiftelse for Høkere, Peder Skrams G. 16. 80 Lejligheder. Aldershvile, en Stift, for trængende Restau­ ratører og Værtshusholdere samt disses En­ ker, Ryesg. 58 og Østervoldg. 18,20, 22. Alders-Trøst, en Stiftelse for gamleHaand- værkere og deres Enker, Nørrebrog. 17, grundlagt og bestyret af Haandværkerfor- eningen i Kbhvn. Inspektør: Lieut C F J ø h n c k e . Alexander-Newsky Kirke i Bredg. for den græsk-katholske Menighed, opført af den russiske Regering, indviet 6. Septbr. 1883. Kirken er tilgængelig Mand., Tirsd., Onsd. 11-3, undtagen i daarligt Yejr. Præst: GesandtskabsprovstN W o lo b u - jew ,K . Kantor: L Ann i nsky. Alliance Frangaise, fransk Selskab, hvis Formaal er at udbrede det franske Sprog, c. 20000 Medl. Centralbestyrelsen er i Pa­ ris, 27Rue Saint Guillaume. Den danske Afdelings Adresse: Dronningens Tverg. 19. Minimumskonting. 4 Kr. 500. aarl. Indmel­ delse sker ved et Medlem. Den franske Ge­ sandt er som saadan Afdelingens Ærespræ- sident. Bestyrelse for den danske Afd.: Kontre­ admiral W A C a r s te n s e n , K. DM. FM., Formand; Cand. pkil. AA b r a h a ms, Vice­ formand; Cand. mag. EB arug]; Konsular- agent A B e re n d s e n , Sekretær; Gross. G E C h a u v e a u ; Overretssagfører Cari H ero ld , Kasserer; Brygger Carl J a c ob- sen, R. DM.; Kapit. E M arcus s e n , R .; kst. Overretsass. D G G Nyholm , Sekre­ tær; Oberstl. T B ræ stru p , R.; Baron C L ø v e n sk jo ld . Almindeligt Hospital, Nørre Alle, er Stif­ telse for uarbejdsdygtige Mænd og Kvin- . der, beregnet paa c. 1550 Individer. Plad­ serne ere fordelte saaledes: Hospitalets Plejeafd. 79, Alderdomshjemmenes Pleje- afd. 39, Sygeafd. 184,1ste Lemmeafd, 1075, 2den Lemmeafd. 181, Ægteparafd. 48. F i­ lialen i Yandløse 11. Inspektør: Kancellir. HVK ru se. Fuldm.: Carl L ehm ann . Overlæge: E tatsr.,D r.m ed.L IB randes, R. DM. Assisterende Læge: A P e rs. Præst: W F L iitk e n . Amager Birk, se Birkedommere. Amatør-Sejlklub, se Sejlklub. Amtets Forligskommission (Propr. A C A n d ers en, R., og Amtsraadssekr. J E K ø ster, R.) holdes paa Thinghuset, Bleg­ damsvej 6, hver Lørdag 10; dens Kont. paa Amtskontoret, Carit Etlars Y. 8, aab. 11-4. Amtets Sygehus, Bergers V. 0 . T 3162. Direktjion: Stiftamtmand, Kmh. C P M Bache, K. DM.; Ingeniør N A n d e rse n , R., DM.; Amtsraadssekretær J E Kø ste r, R., adm. Forvalter: LH ein . Læge: Dr.med. V H e ib e rg . Amtets Thing- og Artesthus samt Tvangsarbejdsanstalt, Blegdamsv. 6. Amtmand over Kbhvns Aant: Stiftamtmand, Kmh. C PM B a c h e ,K . DM. Kontor Carit Etlars Y. 3. Amtskontoret aab. 10—4, Stifts­ kontoret 10—12. Åmtsraadet for gi. Kbhvns Amt. Kontor Carit Etlars Y. 3. Konttid 12—4. Formand: Amtmanden over Kbhvns Amt. Medlemmer: Proprietær F B r eit, Løite- gaard; Proprietær L H an s en, Stenager- gaard; Proprietær E P ip e r, Hummeltofte; Proprietær A CA nd ersen , R-, Yadgaard; Landvæsenskommissær/J C S ø ren se n ,R ., Kirkebjerggaard i Brøndbyvester; Gaard- ejer O J a n s en , Sundbyvester; Ingeniør i

-----1891. Formand; Dampmøller J IIN imb , Kas­ serer ; Niels L u n d, Forretningsfører. Arbejdsgivere i Stukkaturfaget, Forening af. Bestyrelse: IIC B er g, Formand. R A n - d e rse n , Kasserer; S S c li æ f f e r, Sekre­ tær. Arbejdsstuer for Børn paaKrsthvn. giver Drenge og Piger fra 7-14 Aar i den Tid, de ikke ere i Skole, Beskæftigelse i Strandg. 46. Bestyrelse: Skolebestyrer A J o r d a n , Formand; Murm. J H B ru n n ; Gross. P H eering , R.; Pastor J CH olck, R. DM.; Gross. Valdemar Holm ; Dampmøller J II N im b ; Oversergent V G S i ch 1a ti, DM.; Kontre-Admiral MW nl ff,K. DM. Arbejdsstuer for Børn, se Børnely. Arkitektforening, akademisk, stiftet 2i. Novbr. 1879, bar til Formaal at være et Sammenknytningspunkt for alle fra Kunst­ akademiet dimitterede Arkitekter, samt at repræsentere disse i alle Sager af faglig Interesse. Enhver fra Akademiet dimit­ teret Arkitekt optages som Medlem. Bestyrelse: Stadsarkitekt, Prof. L P F e n- g er , B», Formand; Arkitekterne T II i r t h ; Alb. J e n s e n , R,.; V In g em a n n ; O V K o ch ; F B ø ttg e r , R., Kasserer; A Sø­ ren se n , Sekretær. Arkivvæsen, se Rigsarkivet og Univer­ sitetets Arkiv. Arnamagnæanske Haandskril'tsamling, Kommission, Legat. Adr.: Universitetsbi­ blioteket. Arsenalet, se Tøjhuset. Artilleriet. Generalinspektør for Artilleri-Regimen­ terne, Artilleribataillonerne og Trainafde- lingen, samt Chef for Artilleriets øvrige Af­ delinger : Generalmajor J L inn em ann , K. I)M. Artilleristaben: Oberstl. V H OMads en, R. I h ag en , Adjutant; F C R a n tz a u ; T P e ­ te rse n . 1 Artillcriehefens Kont., Tøjhuset. T1303 — 1. Ar tille r i regi ment. Kont, 1 Artil- 1 leriregiments Kaserne I Chef: Oberst MF L B e n t y, on. K. DM. — 1. A r t ille r ia f d e lin g . | Chef: Oberstlieut, F J S uell, R. Battericliefer: Kapitajnerne A F V L und, I R.; II C S a l to ; N V S IIo lb e k . | — 2. A r tille r ia f d e lin g . ' Chef: Oberstlieut. P N Ni e u we n li u i s , R. DM. Battericliefer: Kapitajnerne--------- ;Kmjkr, CF G J acob sen ; F E H an se 11. —2. A rtille rire g im e n t. Kont. 2 Artilleri­ regiments Kaserne. Chef: Oberst A J CE Ma d s e n, K. DM — 4. A r tille r i af d elin g . Chef: Oberstlieut. L CLunn, R., DM. Battericliefer: Kapitajnerne Kmjkr. A S I B u sc k ; VK o fo ed -H an s en ;I VII aase. — T r a i n a f d e l i 1 g en. Kont. paa 1 Artille­ riregiments Kaserne. Chef: Oberstlieut. L S P e te rs e n , R. Kompagnichefer: Kapitajnerne: H E F lin d t,R .; A V S a lto . —1. A rtille rib a ta illo n . Kont. Citadellet, I Elefantstok 4,2. Etage. Chef: Oberstlieut. J F ML e is n e r, R.; I Kapit. J.P. B randt, R. Kompagnichefer: Kapitajnerne S O R. 1 ’Meyer, R ,; C S F Worra, R.; C H J , H a n se n ; F S F a rre r. _ —2 .A rtille rib a ta illo n . Kont. Strandg. i 44. Chef: Oberstlieut. G F K II a r hoff, R„ Kapit. CN A P a d e. Kompagnichefer: Kapit, S L H a n se n , Kapit. S H P e t e r s e n.

— T ø jh u sa fd e lin g e n . Kont. paa Tøj­ huset. Chef: Oberst P C Bang, R. DM. Kapitajnerne: E GII arb o e, R .; J P F I) D a h l; H L A T u x e n R., Kompagnichef. — L a b o ra to rie a fd e lin g c n . Kont.: La- boratcrieafdelingens Kaserne. Chef: Oberst F A II W agn er, R. DM. Kapit. O P A IIo f f, R., Kompagnichef. — A rtille rik o m ite e n . Kont. paa Tøj­ huset. Oberstlieut, VH OMa d s e n, R. DM., For mand. —- K o n s tru k tio n s - og F o rs ø g s a fd e - 1i n g c n. Kont. paa Tøjhuset. Chef: Oberstlieut. VHOMa d s e n, R. DM.; Oberstlieut. N A Me y e r, R DM., Formand i Forsøgskommissionen. — F æ s tn in g s a r tille r ik o m m a n d o en. Kont, i Kasernen vod Frcdli. Kan. Gh e f : Oberst GT N i e 1s e 11, K. DM. Assistentsliuset, Nylirog. 2, anlagt 28. April 1688, reguleret ved Forordn. 31. Jan. 1699, ordnet som kgl. Institution ved For­ ordn. 3 Juni 1753, aabent fra 1. Marts til 30. Septbr.: for Pantsætning 8-5, for Ind­ løsning 8-4'/i, om Onsdagen 8-3; fra 1. Oktbr. til 28. Febr.: for Pantsætning 9-3, for Indløsning 9-2Va. Det udlaaner paa næsten alle Gjenstande, der have nogen Værdi, mod en Rente af 12 pCt. af Summor fra 50 0. til 100 K r.. 9 pCt. af 100-200 Kr. og 6 pCt. af 200 Kr. og derover, hvori alle Omkostninger ere indbefattede. De indsatte Panter staa i Reglen til Indløsning i et Aar; men for at faa et højere Laan, kunne Laan af Summer fra 100 Kr. og derover akkorderes paa 3 Maaneder imod en Rente af 9 og 6 pCt. Forvalter: AE V S ch øn 1>e r g, IL Kontrollør og Auktionsinkassator: F A K jæ ru lff, R. Kasserer: CG E Meyer. Fuldmægtig: M H N i e1s e n. Indleverings-Kontorer (aabne 8-1, 3-71 /s) B, Borgerg. 136, V F is e h e r. C, Ovcrg. n. V. 27, V. Ni el s e 11. D, Nørrebrog. 24, A S ør c n s e n. E, Vesterbrog. 55, II P Me 1ch i o r. F, Østerbrog. 32 C, G Ch. S en d ru p . G, Griffenfeldtsg. 60, Th. Zi er au. II, Nørrefarimagsg. 27, L Go 111i eb. Assistents Kirkegaard paa Nørrebro, ind­ rettet 1760. Kirkegaardens Kontor: Kapelv.2 t 3038 aab. 10-4. Fuldmægtig: P Schm idt. Gravere: W H a ttin g e , kst., J Hal­ la g e r, lcst.; Gravcrkontor: Kapelv. 2 aab. 9-4. Graverne vedligeholde jGravsteder efter approberede Taxter. Kirlcegaarden er aaben: Jan., Febr., Novbr., Decbr. 8-3, Marts og Oktbr. 8-5, April og Septbr. 7-6, Maj og Aug. 7-8, Juni og Juli 7-9. —B e g r a v e ls e s k a p e lle t. Ligmodtages fra 1. Apr.-30.Septbr. 8-9V-2, 5-8; fra 1. Oktbr.-3l.Marts 8-9' /a,2-5; Søn- og Helligd. 8-9V2 Fm Assuranceselskaber, in d e n la n d s k e , se Brandassurance, Brandforsikring, Heste- forsikring, Huslejeassurance, Søassurance og Søforsikring; u d e n la n d sk e , se Fag- Registret under Assurance-Selskaber. Astronomisk Observatorinnr, Østervold- gade udfor Rosenborg Slot. Bestyrer: Prof., Dr. phil. NThiole. Observator: CF P e c.h ii 1e. Asylselskab, Dronning Louises, stiftet 4. Septbr. 1888, ejer Asylerne: Stefansg. 39 og Guldbergsg. 10. Protektrice: Ilds- Maj. Dr o n n ing en . Bestyrelse: Højesteretsass.- P.F K o c h, K. DM., Formand; Gehejmeetatsr., Kabinets­ og deres Bestyrere ere : A, Nylirog. 6, V Abel.

sekretær F Ro s e n s t an d, K. DM.; Etatsr., Kabinetssekretær S H e n n in g s , K. DM., Kasserer; Højesteretssagf. Il D ie t ri ch- son , Sekretær; Frk C B a r th o lin ; Ingeniør R E Bi r d ; Etatsraadinde E Ga- m él; Frk. E H a g e n ; Kunstmaler II Re s t o r f f ; Dr. tlieol. R Vol f, R Asylselskabet „Opdragelsen". Asyl : ØstreFasanv.6, UtterslevMark. Bestyrelse: Fru M W e n z e l- B e k k e r ; Fru E H a n ­ se n ; Fru O J o h an s e n ; Fru C S c h lic h - t i 1 g ; Frk. H R o h 11e 11, Kasserer; Fabri­ kant N C h r is te n s e n ; Tømmerm. CV K J o h a n s e n ; Fabrikant C S c li 1i c h t i n g ; Redaktionssekr., Cand. polit. G O tte s e n , Sekretær. Asyl og Asylskole, Dronning Caroline Amalies, Rigensg. 36. Asylets Bestyrelse: Kammerfrøken Ro­ s e n , Konventualinde L u n d in g , Frk. Nellem an n, Baronesse S c h a f f a litz k y d eM u c k a d e ll; F ruM a d v ig ; Professor- inde P a u li i; Asylskolens Bestyrelse: Provst, Dr.phil. T Skat R ø rd am , R,. DM., Fm Jutta L u n d , Professorinde A F e n g e r, Geh.-Etatsraad- inde T ie tg e n . Legatets Bestyrelse: Kultusminister AH F C G o o s, K. DM., Geh.-Etatsr. C F T ie t­ gen, SK. DM. FM. Om „Dronning Caroline AmaliesAsylskoles Minde“ se Dronning. Asyl, Kong Christian d. 9endes og Dronning Louises Jubilæumsasyl. Bestyrelse: Vexel- mægler F A L o r c k , R. DM., Formand og Kasserer; Overretssagf. H F L a r s e n, Se­ kretær ; Etatsr.,Kabinetssekretær S H e n - n i n g s, K I)M.; Overretsass. E F L a r s e n, R .; Geh.-Etatsr., Kabinetssekretær F O F R o s e n s t a.n d, K. DM. Asyl, Kronprinsesse Lonises, i Læge­ foreningens Boliger, hvis Børn have For­ trinsret til Optagelse; deres Antal maa ikke overstige 250. — Bestyrelse: Frk. O L et li, Forstanderinde; Frk. F A rn h o 11z; OberstindeKDeichm ann; F ru H P 1um ; Oberstlieut. H D e ic hm a n n , R. DM.; Prof. H W e s te rg a a rd . Asyl, Prinsesse Thyras, Nordvestv. 48. Bestyrelse: Høj esteretsassessor P FFMou- r i e r, R. DM., Formand; Pastor C J L i 1 n e- raann, Sekretær; Fabrikejer Bjørn St e- p li e n s e 11, Kasserer (Nørrefarimagsg. 41) ; Sognepræst P I) la Cour; Geliejmeraad- indeB uch; Kmliinde B a l l e r ; Fru N Ri­ me s ta d ; Fru GW o lff ; Frk. S. Madsen. Asyl, St. Jakobs, Nygaardsv. 15 B. Besty­ relse: Fru I K ra g ; Fru F Sm idt, Fru L E lcman; Dispachør J M id d e lb o e ; Dampmøller O E km a n . Asylselskab, det kbhvnske. Administra­ tions Komite: Pastor D CP r i or, R., For- inand; Etatsr. V L in d b er g, K. DM. Sekretær; Etatsr., Tømmerm. J A Blom, R. DM.; Gross., Cand. med. Arnold Gamél, R., Kasserer. Asylselskab forFrdbg., Vesterbro og Om­ egn: Overretsassessor E F L a rse n , R, Formand; Direktør M Cold, Kasserer; Cand. jur. A H a ll, Sekretær; Gross. Tøm- merhdl. F G T r ie r ; Overretssagfører H F L a r s e n ; Kontorchef L F le r o n ; Pa­ stor O V G lahn. Asylselskab for Nørre- og Østerbro: Pa­ stor A R in dom, R ., Formand; Skolc- inspekt. B r øn d s t e d, R.; Læge A H e r t e1, R ; Bagerm. E B o r op; Højesteretssagf. Il F W D ie tric h s o n , Kasserer; Kam­ merassessor C L E v ers; Bryggeriejer M a d sen ; Fabrik. W i 1i a n, Åthenæum, Ved Stranden 18. Athlet-Klnb, Kbhvns, (Adr. Schleppe- grellsg. 1, 3. S.) stiftet 28. Oktbr. 1888, har til Formaal at samleYndere og Dyrkere af Kraftøvelser. Øvelseslokalet er paa Vo- 2 *

DM. Stabschef; Kapitajnerne F W o lf-

Made with