Kraks Vejviser 1893,

Kjøbst-ædernc og Landet. 712 Koopmann’s J D Svineslagteri Aktieselskabet Aalborg og Silkeborg. Vedtægter af 2. Maj 1887 med Tillæg af 7. Maj 1881). Bestyrelse: Kjøbmændene J II Koopmaim og J ]') Koopmann i Hamborg samt E 11M. Denny i London, som hver for sig tegne Fim. Aktiekapit., 100,000 Kr., er fuldt ind­ betalt og fordelt paa 1) Aktier a 10,000 Kr. og 10 Aktier å 1000 Kr., som lyde paa Ihændehaveren, men kuine noteres paa Navn. Bekjendtgj. til jYledl. ske ikke i olfentlige Tidender. Prok.: J G Koopmann alene : V C Høyer og CLnml. i Poren. Korsgades Kolonial- og Delikatesseforretn.. G Petersen. Nyborg. (' T AG IL' t.e r s c n. Korsholm Mølle, et Aktieselskab der driver Møllenæring i Ifje- trup-Gjøtrup Kommune. Vedtægter at ’ 4. Oktbr. 1892. Besty reisti: (iaardejerne NA Christensen af Dsle.v Formand og l{. G Madsen af Korsholm. Hiisniændeiie M L Pedersen af Kje- trup og C Pedersen af Kvindbjerg. samt Gaat dejer N MNiel­ sen af Gjøtrup Ilede, der i Forening tegne Fnn. Aktiekapit. 9000 Kr. fordelte i Aktier å 100 Kr. der lyde paa Navn og ere fuldt indbetalte- Bekjendtgj. til Medl. ske ved skriftl. Med­ delelse fra Bestyrelsen. ,,K orsør", Aktie-Dampskibsselskabet. Korsør. Vedtægter af 5. Juni 1889. Bestyrelse: Konsul P Jørgensen. Kjøbmd. H Rasmussen og Brygger A Fischer alle af Korsør, af hvilke to i Forening tegne Fnn. Aktiekapit., 60,000 Kr., er fuldt indbe­ talt og fordelt paa 120 Aktier a 500Kr., som lyde paa Ihænde­ haveren. Bekjendtgj. til Modi. ske i Berlingske Tid. og Korsør Avis. KorsørMargarineiabrik. Vedtægter af 30. Juni 1890. Fabrikant V Kabler. Bryggeriejer P T Pedo rsen og Firmuet Tli. R ws- m u s se n s Sø n n er, der hver især have Signatur og hver k un hæfter med den i Selsk. indskudte Kapital 10,000 Kr. for hver tilsammen 30,000 Kr., der or fuldt indbetale » Korsør Uldvare- og Garnkdl. I’ C P ed ersen . Kragh &Soele, Handel. Horsens. J Kr agh og H A Soele. Kragh &utzon, Handel. Fredericia.. J JU tz o n . Brok.: 11 J Ut/on. Kraunsøe & Gylling, Handel. Kanders. A K raun søe og V .1 11 G ylling. Kridtfabrikén Stevns, Kastrup. Se Kbhvu. Kristensen K, Detaillull. Ribe. Prok.: Marie M F J Kristensen, f. Thygesen. Kroman B jun., Kjøbmaudshdl. Marstal. A H I! Kromanu. . Kronmann CV, Kjøbmandshdl. Nykjøbing p. F. C A Kron- mann. Krull & Jepsen, Iscnkramhdl. Assens. N T J ep sen . Krusbjerg Mølle, Aktieselskabet. Ølgod Bogn. Vedtægter af 25. Juli 887.Bestyrelse: IIusmændeno EMikkelsen af Vester List, Formand, J CHansen, liedelmsene, C Frøsig og N G Nielsen samt Gaardejer BH Clausen af Lindbjerg Mark, som alle i For­ ening tegne Frm. Aktiekapit., 6000 Kr., er fordelt paa 240 paa Navn lydende Aktier ii 25 Kr. Disses Indbetaling foregaa i Af­ drag paa 2*/-.i Kr. aarlig for hver Aktie saaledes, at Indbetalin­ gen skal være sluttet i Decbr. Termin 1,897. I April 1890 var indbetalt i215 Kr. For Selsks. Forpligtelser hæfter, hvor ingen særlig Vedtagelse er gjort, alene Aktiekapitalen. Kruuse J & Ko., Tcglværksforretn. Svendstrup Teglværker i Taarnborg Bogn. J K ru se af Frølunde og Prokurator G. S trø b e ok af Korsør Prok.: Kjøbmand N C Hansen i Korsør. Kruuse WM. Nyborg. Prok : A Bircli i alle Forretningsanliggender. KrilgerGnstav &Ko., et Kommandittelsk., som driver Fabrikation i Odense. C G T Kr ii g e r. Kriiger J C, Fabrikation. Horsens. J 0 F Bp 1i e d t. Krøyer’s H J Enke, Handel. Svendborg. C J K r øy e r. Prok.: H J Krøyer. Krøyer TG, Kjøbmandshdl. Nakskov. HG K røy er. Køhle T W, Kjøbmandshdl. Aalborg. C GN v. d. A a Kii li 1c. Køltzow H C, Farveri, Uldspinderi og Tøjfabr. Kallundborg. Karen L W Levvinsky. Prok.: G F A Lewinsky. Laane-, Spare- og Diskontobanken i Hjørring, Aktieselskabet. Vedtægter af 17 Jan. 1855, reviderede 5. Septbr. 1870 med Tillæg af 30. Aug. 1871, 29. Novbr. 1872, 30. Aug. 1874, 1876 og 1878, 2. Marts 1880, 31. Aug. 1882 og 1883, 29. Aug. 1884, 28. Aug. 1885, 30 Aug. og 14. Novbr. 1889. Direktion: P K Møller, adm. Direktør samt C V I-Iøgsted og JPBNielsen, kon- troll. Direktør. Direktionen tegner Frm. Aktiekapit., 400,000 Kr., er fuldt indbetalt og fordelt paa 200 Aktier ii 1000 Kr. og 1000 Aktier å 200 Kr., som lyde paa Ihændeh., men kunne noteres paa Navn. Bekjendtgj. til Medl. ske i Berlingske Ti­ dende og Hjørring Amtstidende. Lambrehtsen & Christensen, Handel. Svendborg. JG N G h ri­ ste ns en. Lambrethsen C J, Handel. Frederikshavn. C J Lam hr etb se n i Odense. Prok.: G Lauritsen.

isn:).

Lambrethsen CJ, Handel. Hjørring. C J L am b re th se n af Odense. Prok. : T Nielsen. Landbobanken i Kjøge, et Aktieselsk. Vedtægter af 25. Novbr. 1874 med Tillæg af 23. Marts 1878,18. Marts 1881 og 28 Decbr. 1885. Bestyrelse : Prokurator H G Kitzau, Formand og For- retningsf., Kjøbmændene C C H Frederiehsen og A A Ilassel- balch, alle af Kjøge samt (iaardejerne L Jenseu, Haslev, N Larsen, Valløby og P Jensen, Svansbjerg. De to førstnævnte ere livcr isa;r berettigede til at tegne Frm. Aktiekapit., 100.000 Kr., er fuldt indbetalt, og fordelt paa 1!'() Aktier å, 1000 Kr., der lyde paa Navn, men kunne transporteres saavel paa Navn som til Ihændehaveren. Bekjendtgj. fil Medl. ske i Kjøge Avis og Østsjiidlandsk Folkeblad. Landbobanken i Slagelse, Aktieselskabet. Vcdta gter af 23. Fehr. 1889 og 10. Febr. 1892. Bestyrelse: (iaardejerne L Christensen afNordriiji via < 'islev pr. Slagelse, li Johansen afKarsholte pr. Sorø, L C Olsen af Landsgra v pr. Slagelse og 11L A Jenseu af Vemmelev pr. Slagelse samt Redaktør H Jensen, Kjøbmand J K Fischer og Sagt'. I» Bentzen, alle sif Slagelse. Førstnævnte og de tre Sidstnævnte ere hver for sig berettigede til at tegne Frm. Aktiekapit., 34,000 Kr., er fuldt indbetalt og fordelt paa 81 Aktier a 200 Kr. og 178 Aktier a 100Kr., der lyde paa Navn. Bestyrelsen er bemyndiget til til enhver Tid at forøge Aktie­ kapitalen indtil 100,000 Kr. ved Udstedelse og Salg pr. kon­ tant til pari Kurs af Aktier. Bekjendtgj. til Medl. ske ikke i offentlige Tidender. Landbospare-&Diskontokassen i Hjørring. Aktieselskabet. Vedtægterne af 8 Decbr. 1870 med Ændringer af 19 Jan. 1881 og 29 Decbr. 1890. Direktion: Gaardejernc M Christensen, Skallcrup, C Frederiksen, Bidstrup, N Svendsen, Tornby, M P Jensen og J Nielsen, Gaarcstrup, T Sørensen (Pilgaard), Bnoie og C Budolplisen, Nørre Harritslev samt somBoglioldcr og Kasserer GChristensen, Hjørring Den fungerende Bog­ holder og Kasserer i Foren, med et andet afDirektionensMed­ lemmer tegne Frm. Aktiekapit.., 62,000 Kr., som kan forøges indtil 100,000 Kr., er fuldt indbetalt og fordelt paa 124 Aktier å. 500 Kr., som lyde paa lliamdeh Bekjendtgj. til Medl ske i „Hjørring Amtstidende" og „Vendsyssel Tidende". Langballe G&Søn, Kjøbmandshdl. og Fabrikation. Aarhus. O L a ng b alle. Lange A & Søn, Manufakturhdl. Ringsted. A d o lp h in e W L a ng c, f. Scliwartz og E O N L an g e. Lange JM, Handel og Fabrikation. Svendborg. 14H Lange. Lange L& Ko., Fabrikation. Svendborg. J L a n g e , II L an g e og C Hasmus s on. Prok.: V Lange. Langelands Bank, Aktieselskabet. Rudkjøbing. Vedtægter af 20. Jan. 1885. Bestyrelse: Exam. jur. G J Danckert, adm. Direktør, Kjøbmændene M G A Winther og J E Olsen. Un(bu-skrift af 2 Direktører eller 1 Direktør i Forbindelse med Bogholderen forpligter Banken. Aktiekapit., 150,000 Kr., er fuldt indbetalt og fordelt paa 750 Aktier a 200 Kr., der lyde paa Navn. Bekjendtg. til Aktionærerne ske i de paa Lange­ land udkommende Aviser. Prok.: Bogholder T FSteen. Langelands Foderstof- og Gødningeforrein. Aktieselskabet, Kjøbmandshdl. Rudkjøbing. Vedtægter af 23. Maj 1891. Bestyrelse: Kjøbmæmle R F Maegaard og P M Petersen, der i Foren, tegne Frm. Aktiekapit., 24,000 Kr:, er fordelt paa 6 Aktier å 4,000 Kr., som lyde paa Navn eg indbetales paa Bestyrelsens Anfordring. Bekjendtgj. til Medl. ske ikke i offentl. Tidender. Langelands Margarinefabrik ved J Hansen, Rudkjøbing. J H an sen Langelands Smør- og Ægforretn. Rudkjøbing. J GDuns. ' Langelands Telefonselsk., Aktieselskabet. Rudkjøbing. Vedtægter af 30. Juni 1886. Bestyrelse: Sagførerne K S Harder og PA AB Vognsen, samt Teglværksejer F F Chri­ stensen, alle af Rudkjøbing, Propr. H J R Becli, Frederiksberg og Forp. II O L G Fabricius, Steensgaard, af hvilke 3 i For­ ening tegne I'rm. Aktiekapit., 13.400 Kr., er fuldt indbetalt og fordelt paa 6 Aktier å 1000 Kr. og 74 Aktier k lOt) Kr., som lyde paa Navn. Bekjendtgj. til Aktionærerne ske i de lange­ landske Aviser. Langgaard &Olesen, Handel. Aggersnnd pr. Fjerritslev. M C O lesen . Langer C & Ko., et Koinmanditselsk. i Aalborg, der driver Fabri­ kation. G L a n g e r er ansvarlig Deltager, medens der er en Kommanditist. Langermann Fr. &Ko., Handel. Aarhus. F C L a n g erm an n . Langhøjs Teglværk. Kirkeby Sogn. Arkitekt H A VH a u g sted af Odense og M M H a n s cn at Egebjerg Mark. Larsen A, Handel. Bogense. A n n a P Larsen , f. Wedel. Prok. : N L W Larsen. Larsen A G, Kjøbmandshdl. Rødby. OA L Han s en. Larsen A &Ko., Handel. Horsens. C A Larsen.

Made with