Kraks Vejviser 1889

1

1889.

T e le fo n i\r. 5 8 5 .

T e le fo n H r. 5 8 5 .

Oprettet 1870.

F ilia l: STOCKHOLM.

F ilia l: KRISTIANIA.

A \

(Cand. Fr. Wolii’s Kftf.)

T^ivnlrl/xv* D I l A f m a n . R n n i i Direktør: P. H o fm a n -B a n g . RAÅDHUSSTRÆDE Forespørgsels-Bureau. 5 , Raadlnisstræde 5 . ^

Patent-Bureau. 5 , Raadhusstræde 5 .

O p ly sn in g e r forskaffes saa- v e l i Ind- som Udlandet an- gaaende Firmaers og Personers Kredit- og Forretningsforhold; Firma-Adresser; Anvisning paa dygtige Agenter og paa K ilden, hvorfra Varer forskrives; etc. ■1 Sagfører-Bureau. I n k a s s a tio n e r i Ind - og U d ­ landet paa særdeles moderate B e tin g e lse r ; etc. etc. etc.

Udtagelse, Opretholdelse og Udnyttelse af P a te n te r i hele Verden. Kopier af P aten t-B e­ skrivelser og Tegninger. — Ind ­ registrering af V a r em æ rk e r i Ind- og Udlandet; etc. etc. Konsultation i Patentsager. Oversættelses-Bureau. Oversættelser fra og til Dansk, Fransk, Tysk, Engelsk ; etc. etc. Specialitet: Tekniske Oversættelser.

RAADHUSSTRIDE

Kemisk-tekniske Fabriker

Kjøbenhavn og Malmø

Etableret 1869.

Telefon Ur. R 5 9 .

Specialitet: det i 19 Aar saa anerkjendte og verdens­ berømte diætetiske Middel: H e l s o - S u n d h e d s s a l t

Made with