Kraks Vejvise 1902

Vejviser

Kjøbenhavn og p rede r iksbe rg m. m.

1 3 3 t e A a r g a n g

1902 .

r l';! ■ ; v*»o ^ — £ b f y l *ou * )l ■ ^ J^ v y ( a *?>'& J Udgivet af T ^N ^ a ir s^ ta t s ra a d .

i i

I

I

I

I

Kontor: Linnésgade 22 aabent Kl. 9— 3. Telefon 5205.

Kjobenhavn.

Kort og Planer

samt Avertissementer.

Kjøbenhavns Gulvkludefabrik................................ Side Kjøbenhavns Kapselfabrik.............................. XV II Kjøbenhavns Laane- og Diskontobank ................. „ X X X I K jøben h avn s R a a d h u s....................................... ,, III Kleis, Vakl. Forgylderetabl. og Kunstudst. .. . . „ X IX K om m u n e h o s p ita le t........................................... „ XV III Laanekassen, den lille. ........................................... „ XXX Larsen, Hans & Jørgen, Entreprenorforr., Stenh. XIII Mansfeld-Bullner & Lassen, Brama Livs Elixir ,, IV M in iste r ia lb y g n in g e n , S tu en ......................... „ XX II M in is te r ia lb y g n in g e n , 1. S a l......................... „ XX III Nationaltidende .............................................. „VII Nordisk Kaffe Kampagni......................................... „ X X IV Nyroj), Camillus, Bandager og Instrumenter... „ XV III N ørreb ros T e a t e r ..................................................... X X IX Petersen Sigv. & A Simonsen, Lager af Gibs „ IX Petersen & Steeustrup, Musikinstrumenter----- „ XV Politiken ............ ................................................? .. „ III Porcelænsfabrik, den kgl............................................ „ XX II P o s tg a a r d e n ................................................................. X II P o s t k r e d s e ............................................................... „ VI Rostrup, N P Ligkistemagasin............................... „ X IX Samfundet ....................................................................... XIII Sieglcr M, Metaltraad varer.................................... „ IV Socialdemokraten......................................................... „ X S u n d b y e r n e .............................................................. ,, V III Timin, Brødrene I & O Vand & Gasmesterforr. ,, XX.V1I T old b od en ............................................................... „ XIV V a lg k r e d s e ............................................................... „ V Willrodts C. J. H. Eftf., F.F. Frantzen, Møbelfabr. „ XX VII Zinn, Adolph, Kul, Kokes og Brænde................... „ XV Zimmermann I. W., Bestillingskontor for ........ Teaterbilletter..................................................... „ XXV I •* X II

Adresseavisen............................................................. Side Almind, Peter, Maskin fabr....................................... ,, Am a lien b org -........................................................... ,, IV Berling-ske T idende................................................... „ X X I11 Bolt, Fernando, Konditor, Fabr. af „Dccarottes1 X X V I Breining-, P. T. Parfumeforretning............................. XXV III C h arlott en lu n d -O rd ru p ..................................... ,, X X Charlottenlunds Villakvarter................................ XXI Christensen, Chr., Instrumentmager........................... XI Dagmar T e a t r e t ................................................... „ X XV I Dansk Arbeiderbank................................................. „ XXX I Dansk Reproduktionsanstalt......................................... X IV D e store Ild eb ra n d e i Kbh vn. 1728 og 1795 „ IX Det. kgl. T e a t e r .................................................... „ X X IV D r o s k e k re d .s e ......................................................... ,, VII English. T. R., Ingenior........................................... „ V Fabrikken Alliance......................................................... XXV Felumb, Emil, Pianofabrik............ •...................... „ X II F o lk e t e a t r e t ........................................................... „ XXV III Fournais, P. V. & Ko., Oplysningsbureau........ ,, X V I F rih a vn en ............................................................. XV I Haugsted, Ove, Speditør. ............................................ XV II H e lle r u p ................................................................... „ XV II Hellesens Enke og V. Ludvigsen, Galvaniske Elementer ............................................................ „ XV Holmblad, Jacob & Ko., Gasglødenæt-Fabrik .. „ XXV III Husfaderens og Husmoderens Regnskabsbøger ved A. Muller, Slagelse..................................... * XX III Industribanken.............................................................. « XXX I Industrikaféen.............................................................. « XXV II Jensen, Regnar, Fotograf ........................................ » XI K a s i n o ........................................................................ » XXV K jø b e n h a v n med de ny indlemm ede K omm un er.......................................................... « X VI IX

Indholdsfortegnelse for Vejviseren findes paa sidste Blad i Bogen

K jø b e n h a v n s Ra adhus.

I hver af Portene er en Raadhusbetjent tilstede for at vejlede de besøgende; fra hver af Portene kan man naa. til et hvilketsom- lielst Sted i Bygningen. Oplysningskontoret findes i Stuen i Pløj en 'NV. Overpræsidenten, ‘2den Sal, SV. 1ste Afdeling, Borgmester og Sekretariat, 1ste* Sal, SV og NV. Borgmester og Sekretariat, 1ste Sal, NV og NØ. Økonomikontor, Stue NV. Hovedkasserer- og Bogliol- derkontor, Stue NØ. 2den

Brolctggerderen Tivoliportou l’etjenteiios^Inclgang-

Borgmester, Stuen SØ. 1ste Sekretariat, Stuen SV. 2det Sekretariat, Stuen NØ. Kasserer og Bogholder­ kontor, Portene NØ. Alderdomsforsorgelse, Portene NØ. Borgmester og Sekretariat, 1ste SaPSV. Skattedirektorat, 1ste Sal SØ og NØ. Stadskonduktor, 1ste Sal SØ.JlStadsarkitekt, 2den Sal SØ. Stadsingeniør, 2den og Bdie Sal SØ og SV. Direktion for Vej- og Kloakanlæg, Portene SV. Bygningskommission, 2den Sal SV. Skoledirektion, Stue SV. Sundhedskommis­ sion, 1ste Sal SØ. Statistisk Kontor, Stue SV.

Bdie

4de

Raadhusarkiv, 1ste Sal, Mellembygning. Borgerrepræsentationens Forsamlingssal, 2den og Bdie Sal, Mellembygning. Borgerrepræsen­ tationens Legatkontor, 2den Sal NØ. Overlægen for St. Hans Ho­ spital, 1ste Sal NØ. Magistratens Forsamlingssal, 2den Sal SV. Festsalen, 2den Sal NV. Raadhusforvalteren, Stue NØ.

1902.

IV AMAL IENBORG ]

(Li|efor laMuesM.) 9 . Kompagnistræda 9 . (Upftr la KJØBENHAVNS METÅITRAADVAREFÅBRIK OG FORTINNERI. Telefon 4802. M. Siegler. Telefon 4802.

1902 .

V V A L G K R E D S E

CrosleyBrothers „Otto“ Gasmaskiner over 42000 solgte fra

til 500

Hestekraft. CrosleyBrothers Petroleumsmotorer bruge almindelig Petroleum; anvendelige overalt. Dowson Gasværker, B i llig s te D r iv k r a f t Kulforbrug 1 Pd. pr. Hestekr. pr. Time.

Crossleys*lGasmotorer vare de eneste blandt samtlige engel­ ske og amerikanske, der bleve tilkendt Grand Prix paa Pariserudstillingen 1900 u. T. R. English, K ø b e n h a v n N. Telefon 1661 «

VI P o s tk red se .

1902.

u b g a a v tybei? ^ ø ø n t b a ø Ubgiber øø SRebaftø? O tto 3 »ft. $t&mfr«Jtøifm

s a a

bringer, føvuttøtt f l t f i o t é 2 l b $ * 4 t £ f e « t e t t t £ f t ø f X Slrtifler, ber bebanbler aftuette ©Mrgsmaal af fcerlig $ntere3fe for tetailijanbler* og SRibbelftanben. — Strtifler af lommunalt, øfonomiff og tyanbeteftatiftiff Qnbljølb. — ta g en s ^tybeber $obebftaben og ^robinferne. — Æauferier og Unberbolbningsattifler-hjemme* og ubefra. — telegrammer fra $nb* og Xtblanb gennem StitøauS bureau og $)3ribattelegrammer. — populære t^eater^ Sitevatur* og' Æunftanmelbelfer. — $ntereSfante $rafltyningSromaner og ^otfeuilletoner. i 09 © f t m e t i i i n ø ^ i b e n b e inbe^olber: 93ør$furS. — ta glige §anbeISberetninger i alle brancher. — ©uffer, $affe=, ©prit= og $etroleum$noteringer, torbefoifer etc. etc. — §anbel3telegrammer. — t e t forenebe tampffibS ©elffabs baglige touter. — ©fibslifte inb= og ubgaaebe tamp* og ©eilffibe famt ©fibe unber Sabning. — $ulbtub ^aalibelige ©rinbringSlifter, SJ3ros* flamata og ©fiftefamlinger. •— $oft» og $ernbanefifter m. m. » l a b e t ^

« * ■

4 t *

*t>

ftrceber efter at bære til 9ii;tte for enbber^jpbmanb, baabe for ©roSfiften og tetailliften; SBlabet bil gatiffe fcerlig bære Organ; bet fatter ben arbefbenbe og probucerenbe •vi I t v O C l j t d f t O C t t S SJlibbelftanb paa entyber mulig 3Jtaabe.

$ t& øn tm * !en ;tk$p¥ ;ifétt t t f u n 2 $tt< 8 * * t t a l t t .

S

1902,

VII

D R O SK E K R E D SE

„Nationaltidende"

,Avertissementstidende“ , der udgaar i et Oplag paa 5 3 ,0 0 0

13 Gange ugentlig. Kr. 5,25 pr. Kvartal.

å 5 6 .0 0 0 Exemplarer, følger med alle 4 Blade

„Dagbladet"

7 Gange ugentlig. Kr. 2,50 pr. Kvartal.

„Dagens Nyheder"

7 Gange ugentlig. Kr. 2,00 pr. Kvartal.

„Aftenposten"

rigt illustreret, 7 Gange ugentlig. Kr. 1,50 pr. Kvartal.

Bedste Avertissementsblade . . . Læses af alle Samfundsklasser. Lave Annoncepriser................... ... Forland Skriftprøver og takster, migt Udvalg af Skrift. Naar samme Annonce indrykkes i to eller flere af ovenstaaende Blade opnaaes betydelig Reduktion i Prisen. Avisekspeditionen: Ved Stranden 18, Telefon 93.

Forandrede og nye Gadenavne i Sundbyerne.

Nye Navne.

Gamle Navne.

Nye Navne.

Gamle Navne.

Sankt Hansgade Skolevej Smallegade St. Blichersgade Valdemarsgade Vestergade 1. Vestergade Vestre Mellemvej Willemoesstræde Ørnevej Østergade

Tyrolsgade Walesgade Dagøgade Belgiensgade Normandigade Skotlandsgade Grønlandsgade Gullandsgade Shetlandsgade Kongovej Frankrigsgade Italiensvej Griekenlandsgado Lyneborggado Meklenborggade Østerrigsgadc Serbiensvej K rimsvej Lombardigado Marokkovej Tunisvej Ægyptensvej Tripolisvej

Kurlandsgado Samosvej Finlandsgade Cypernsvej Pommernsgade Portugalsgade Norgesgade Minorkagade Fehmernsgade Hallandsgade Spaniensgade Bøhmensgade Lillandsgade Badensgade Ølandsgade Lissagade Ilessensgade Kretavej Englandsvej Lemnosvej Øselsgade Sverngsgade Islandsgade Hanovergado Kraingade Murciagade Italiensvej Rodosvej Korfuvej Færegade

Absalonsgade Ahorns Allé Biilowsvej Boge Allé Christiansgade Dagmarsgade Dannebrogsgade Dyvekestræde Ege Allé

Elme Allé Fiolstræde Fortunvej Fredensvej Frederik den 7des Gade Gartnergade Georgsgade Godthaabs Allé Hvidtfeldtsstrædc Integade Jacobsgade Kastanie Allé Kirkevej Linde Allé 1. Nygade st. Nygade Ny Vestergade Jt'etersgadc 1. Rolighedsstræde ) st. RolighedsstrædeJ Ryesgade Rønne Allé og Østre ) Mellemvej i Øst og Vest)

Østre Mellemvej i Øst) og Vest og Rønne A llo) Østre Mellemvej ) i Nord og Syd j

Endvidere

lstc Vej ])arallel med) Fischersgade j 2den Vej parallel med) Fischersgade j Ny Gade paa Matr. Nr. 28 a| parallel med Venusvej j Ny Gade paa „Valhalls“ Gnmd „ ,, „ Måtr. Nr. 61a) ,, „ ved Øresundsvej j Ny Gade parallel med Høj devej 1 Vejpaa „Giml.es“ Grund 1 « „ 1 „ „ „Fremads" „ 1 1! 1! »I »

D E STO R E ILD E B R A N D E I K JØ BENH AVN 1 7 28 ;OG 1795.

Omfanget af lidebrandene i 1728 * * og 1795 er betegnet med: i for 1728 med vandret Skravering i for 1795 lodret Skravering.

Anvisning til Alarmering af Brandvæsenet i Kjø« benhavn og paa Frede­ riksberg : Brandvæsenet kan alarmere,s gennem de i Gaderne anbragte Alarmerings- apparater samt gennem Telefonen. I sidste Tilfælde opringes Central­ stationen, og der meldes til denne „Brandu med Tilføjelse af Frede- riksberg, hvis Branden er paa Fre­ deriksberg. Centralstationen vil da skalfe Forbindelse med Brandsta­ tionen.

I

„Vangehuset“, Tyrolsgade 9 og 11.

T e l e f o n : A m a g e r 6 1 o g 5 3 .

Telefon Nr. 3742. - - 2372.

Te legr .-Adresse : „PALMIND“.

flbasMnfabt'lk, Kongens Nytorv 8. Kjøbenhavn K.

Dampmaskiner, Gasmaskiner, Vaskemaskiner, Skyllømaskiner, Strygemasklner, Centrifuger, Transmissioner, Tørrestue etc. Sp e c i a l i t e t : Komplette Anlæg af moderne Vaskerimaskiner. Anlæg for Vaskerier, Farverier, Kemiske Tøjrensningsanstalter, Hoteller og andre Institutioner. Overslag og Tegninger paa Forlangende. Leveret til Kjøbenhavns Kommune, Hospitaler, Fængsler, og samtlige Vaskerier i Danmark samt Lanslasaretter og Vaskerier i Sverrig, Norge og Finland.

1902.

X K JØ B ENH A VN MED DE N Y IN D L EM M ED E D I S T R IK T E R

„$ocial-Demokratoi.“ . = Dagligt Oplag 42,000 €xempl. = r r Abonnement 2,60 Øre pr. Kvartal, 0,88 Øre pr. Maaned, 0,20 Øre pr. Uge. Annoncer 15 a 20 Øre pr. Petitlinie. $£ $;$ $?• Redaktion og Expedition - — = Nørrefarimagsgade 47. ~ Redaktion: Telefon 1189. Expedition: Telefon 1395.

S

X I

1902

•KRAK- -H iøB E nH A v n S ' VEIV 1 SER- Linnésgade 22.

D e r er intet bedre Sted at avertere end i Vejviseren. Vejviseren anskaffes af de mest købedygtige Borgere, den raadspørges daglig af Tusinder, og andre Tusinder blade den igennem, thi Vejviseren findes overalt. Vejviseren er aktuel hver eneste Dag i Aaret, derfor virker en Annonce i Vej­ viseren ved Gentagelsens store Magt.

Telefon 4463.

Telegr.>Adr. Gummigrand.

^ — Instrument — :/»>!//•

\j

fotografiske ntelier A m a g e r t o r v s s (Hjørnet af Walkendorfsgade).

Import, Export — Catalog gratis — En gros — en detail — Solideste Forbindelse — Laveste Priser for Handlende.

joa vi} jseBpn «iép ( ø « a lOAqdé tqXotBBd sapng » 3 f g game j « a » P d 4 |S if iø jp n ( jjo a

§ 0 -A JU ^

ø p ø A ø e A ø ^ o o u )

B o ø p ø A a s A s u ø q ø p p s

U i p a p a B s p j o a B o v / g 9 i ;|)0|)A j j i j . i d y 17. ij ‘ f r Z f S A O l J O e )|ijqB ]9pni)|A ing S N A Y H N a a Ø f H

. f t l Q U O }9 \ 9 ±

* W S u o j d p x

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOCOOOOOOOOOOQQOOOOOOO • x uAHHUøqøf)! - * O S « * N a a V 9 H 3 X S a A - 7,181 ^ p u i u S n p tq itø *9681 ØUIIBW ! 3 tneP 9 UIAI0S

'fi68I oåeotqo i uaSutunspimiapjoA bbc ! djfiupøj^ JøBujspfj djimfmuaiøs ‘8881 innnimqøC}{

'1881

m m )div r>i8i moidipsjapæH

s l s i shind

•H > I O N I N N Ø rIH a S III cl •øuox eil^fnuis fio p d q ø r n iq s f i j (}e^p i[OS sa.iap .ioj s 3[ kj 3([ ui ? dHONVId .am TH d 1 MH OOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOCOOOOOCOOCOCOOOCOOOOOOOCOOOOOOOOCOOOCCOCOOOOOOOOOOOCOOO

a p B3 SJ j o p u j I e /& •—'**’ ■*"

uoppjsiei^

Jc «UUdA3|ptl|

D p 3 e J J ^ At ) T N 'J a H V V O IS O d lix

* 2 0 6 1

H

& J 0 R Q U H L

.

j l k b

a r s e n

| Entrepren ørforretning.

Stenhuggeri og Lager.

Etablissement, 37 Griffenfeldtsgade, N.

Asfalt I bedste naturlige li Pyrimont Seyssel Limmer i m. fl. Sorter. | ■ « « « «

Betonstøberi. Alle Betonarbej­ der til Kloakledn., Nedløbs- og Ned­ gangsbrønde, .Kantsten og Fliser Funderingsarbej- der samt Lægning af Betongulve overtages. StørsteLager af: Sokkel- og Trappesten, Stol­ pesten, Kantsten, Afvisersten, alle Sorter Fliser, Brosten, Skærver Raablokke i alle Stenarter « « « «

i Kloakog | Drainingsarb.

| større og mindre | Anlæg saavel i | Kjobenhavn som | ‘i Provinserne. | Spildevandsanlæg *• og Afløb fra Vandklosetter i overensstemmen- | de med Vej- og | Kloakanlægene f og Sundhedskom- | missionens Be- } stemmelser. ?

GranitbrudogStenhuggeri,

StenhugeriogSliberi: Arbejder til Bygningsbrug i alle Sten­ arter Granit, Sandsten, Kalksten, Marmor, Klæbersten, Disk- og Ser­ vanteplader og Marmor samt Lager af Gravmonumenter og Plader.

Brolægning ogVejanlæg

Allinge, Bornholm. Direkte fra vort Brud ved Allinge leveres alle Bygnings- og monumentale Arbejder i saavel rod som blaa Granit samt Brosten; korteste Leveringstid, billigste Priser.

Makadamisering, Tjærebeton Træbrolægning.

DAGBLADET SAMFUNDET r— ------------ 1—:— ^ -------------- 1 —" O R G A N FOR DANSKARBEIDSGIVER- OGMESTERFORENING

1902.

X IV

Toldboden

Klareringen foregaar paa følgende Maade: I Pakhuskontoret behandles Papirerne og bi’inges derpaa til Pakhusene. Derfra føres Varerne til grove eller fine Vægt (i enkelte Tilfælde til „vestindisk41 Vejerbod eller „Plad- sen“ — „Forsendelser1 og Frilagervarer be­ handles et andet Sted). Naar Varerne hev er behandlede, afhenter man hos Kontro­ løren i Vægten sin „Angivelse“ og bringer den til Toldkassererkontoret (eventuelt Kre­ ditoplagskontoret), hvor Tolden og de øvrige Afgifter erlægges. Naar dette er besørget, kan man mod Forevisning af den i Toldkassererkontoret modtagne Kvittering faa sine Varer hos For­ manden for Udleveringen; denne foregaar paa Ramperne ved grove og fine Vægt ud mod Ainaliegade. Toldkvitteringen kan ogsaa afleveres til Vognmændene, som da paa­ tager sig Transporten.

Dansk Reproduktionsanstalt. A k t i e s e l s k a b .]

24 Citygade, Kbhvn. K. (Pilegåarden). Tclegr.: „ R E P R O “. Telefon 7158. Fremstilling af Clichéer i Kobber, Messing og Zink for B o g t r y k og B o g b i n d efter Fotografier, Tegninger, Malerier etc. Tilbud paa Illustrering af^Kataloger, Tidsskrifter, Blade m. m. sendes omgaaende. t L e v e r a n d ø r a f C l i c h é e r t i l K j ø b e n h a v n s V e j v i s e r .

X V

1902.

Nordens største mu$ib-Tn$truiiKiit-£ager og OrgeMjarmoniums-Tabrik. harmonikaer, Stryge- øg Blæseinstrumenter, noder, Pianola. H a r m o n i u m s af eget og bedste amerikanske Fabrikat fra 120 Kr. Stadigt Lager ca. 100 Stkr. 10 pCt. mod kontant. Billigste Leje og Afbetalingsvilkaar. Vore Har- niums cre anbefalede af de største Musik-Autoriteter og flere Hundrede Kjøbere. En gros. Forlang vore illustrerede] Kataloger. En detail P e t e r s e n & S t e en s t ru ' p , Lille Kongensgade'40. tTelef. 3500. Axelhus 2 D.” Telef. 3584.

Sølvmedaile Malmø 1890, Stockholm 1 807vog Paris 1900.

Hellesens Patent TØR-ELEMENT Guldmedaiile Stockholm 1897. Guldmedaille Paris 1900. Indført i alle civiliserede Lande. Faas hos alle Forhandlere af elektriske Artikler. Fabriker i London, Berlin, Wien og Kjøbenhavn. HELLESENS ENKE & V. LUDVIGSEN Kjøbenhavn N. Blaagaardsgade 17. Telf. 2653. — Prisliste franko. ——

ADOLF ZINN Kul,Kokes$Brande en gros & en detail Forretning samt Dampskau’eri, Oplag Nørre- & Vesterbro (Ny Gasværkshavn), Kontor & Lager 4-, Blaagaardsg. N., Telef. *004 & 2953, anbefaler sit velassorterede Lager af alle Sorter bedste Husholdnings-Brændsel, nemlig: lma Wales Anthracite-Kul, ligesom ogsaa skotske Anthracite-Kul, Wales-Kul, bedste Dampkul, Kakltel- ovns-Kul og Nøddekul af udsøgt Kvalitet fra mine Oplag samt direkte fra Skibe eller Beholderne i Frihavnen til billigste Priser. lm a Gåskoltes, engelske, knuste til Husholdningsbrug, anerkjendte for deres store Varmeovne, ligesom ogsaa lma danske Gaskokes leveres her overalt til Dagens billigste Priser, lma Bøge-, Birke- og Fyrre-Brænde, saavel i Maal som efter Vægt i større og mindre Partier, leveres fra Pakhus samt lossende Skibe. Brændet besørges skaaret og hugget paa mit Dampskæreri. lma Bøge-Trækul til Husholdningsbrug samt Elle- og Birke-Trækul til Fabriksbrug. lma Skovtørv fra bedste sjællandske Moser ligesom jydske Torv i udsøgte Varer anbefales, lma I b e lg it t k e Briketter samt tyske anhaltische Briketter til Dagens billigste Priser, lma Ildtændere, store og smaa, samt snoede i Bundter til Forbrug og Forhandling. — Ærede Brændsels-Ordres bedes behageligst tilsendt mit Kontor helst med mindst 1 å 2 Dages Varsel, specielt for Brænde, der skal skæres og hugges. Alt i lma Varer i større og mindre Partier* fra mine Oplag eller direkte fra Skibe, tilkort ind- eller opbaaret af Forretningens fast ansatte Folk overalt i Byen og Forstæderne til Dagens billigste Priser. Kontrakt om større Brændsels-Leverancer til en fast Pris for sukeessiv Levering afsluttes. Obs! — Assurance-Forretning. — Obs! ' ' F i l i a l ko n t o r : J>et k g l . oct. a lm inde lige B rand a ssuvan ce -C om p . (B ø r sen ) Indboforsikringer tegnes fra 1 pro mille — Varer og Inventar fra V/é pro mille — i 1ste Klasses Bygninger — uden Stempelafgift, Policegebyr ni. m. 4, Blaagaardsgade 4, Kjøbenhavn N, (Telefon Nr. *604).

1902.

XVI FR IH A V N E N

p. Hovedkontor. i[. Elektrisk Centralstation. r. Lokoinotivreinise. s. Manufakturhus. t. Toldbodbygning. u. Skurene A. og B. v. Skur T). x. Tømmerskur Nr. 1. y. Tøminerskur Nr. 2. Tømmerskur Nr. 3. æ. Forvalterkontor, ø. Marketenderi. A. Funktionærbolig. B. Restauranter.

a. Skur ITT. b. Skur IV. c. Skur II. (I. Centralvarmestation. e. Pakhus I. f. Skur I. g. Langelinieskur. h. Silopakhus.

i. Forvalterbolig. k. Skibselevator. l. Bølgeblikskur. m. Skur V. n. Proviantboder. o. Politivagt.

STATSTELEFON OPLYSNINGS-AFDELING TELEFON NR. 3152.

STATSTELEFON

TELEGRAM-ADRESSE: FOURNAIS

INC A S SO -A FD E L IN G TELEFON NR. 4361.

INDBETALT KAPITAL: 140.000 Kr. P. V. FOURNAIS & Co. A K T I E S E L S K A B OPLYSNINGS- & INCASSOBUREAU OPRETTET 1870 VESTERGADE 2 KJØBENHAVN VESTERGADE 2

M EDDELER Oplysninger om Forretningsfolk saavel i Ind- som Udlandet. Leverer Adresser i Ind- og Udlandet saavel paa Forretningsfolk i bestemte Brancher, som til Brug ved Udsendelse af Cirkulærer, Reklamer etc. Udfører al Slags Incasso prompte og samvittighedsfuldt.

XVI i

Kjøbenhavns Kapselfabrik. Nordvestvej 14.

Kjøbenhavn N.

— Telefon 1 5 0 2 . — Fabrikation af Metalkapsler til Vin-, Likør-, 01- og- Medicinflasker, Senneps- og Øonservesglas. Daaser, Dæksler og Skruekapsler af Tin og Britannia-Metal, c • i T in tu b e r . o t a i U O l — garan tere t b ly fr it og m ed fineste P o litu r — S t a L l i l O l Lakeret Tinfolie i alle Farver. ! OVE HAUGSTED i Dampskibsekspedition og Spedition. Kontorer: St. Annæ Plads 10, Frihavnens Toldbodbygning og Kjøbenhavns Toldkammerbygning samt Filial i Malmø. Pakhus ved Banespor i Frihavnen. — Ekspedition af Varer til og fra alle Pladser i Udlandet til billige gennemgaaende Fragter, T o ld k la re r in g . | Telefon: 402, 6274 og 8350.

S y g e p le je -R e k v is i t te r . .t Vandmadratser fra 15— 35 Kr. Luftpuder fra 4— 10 Kr. Stikbækkener, Urinbækkener, UfJ' naler, Isposer, Spytteglas for Brystsyge ( D e t t w e i l e r s Modeller), Indaandingsapparater, Respiratorer^ Praktiske Sygeborde til at skyde ind over Sengen. « S y g e v o gn e i stort Udva lg . (De fleste Sygepleje-Rekvisitter kunne ogsaa faas til Leje.) j K u n s t ig e L em m e r og Bandager . Brokbaand, Suspensorier, Ben-Stativer, Støvler til deforme Fødder, Rygbandager, Mavebælter. j (Klinikkens Læge er Korpslæge Dr. Bache, træffes daglig 1 0 7 ,- 1 1 Vs)- K n iv sm e d -A r b e jd e . Lommeknive. Stort Udvalg i alle Slags Saxe. Bordknive. Trancherknive. Osteknive o. s. v* i (Alle Reparationer udføres). \

X IX

Forgylderetablissement og Rammefabrik,

Vesterbrogade Nr. 58

Telefon 5366.

Telefon 5366.

(over for den kgl. Skydebane).

Fabr ik' og Lager. Det største og smukkeste Udvalg af Guld- og oxydered Ramer samt Kakkelovnskærme tu Malerier, Fotografier og Haandtegninger. Maskinfabrikation af sorte og forgyldte Lister. Stort Prøvelager af alle mulige Sorter Rammer. Vald.Kleis. Malerier modtages til Rensning, Restaurering s amt Fernisering . 2)en skandinaviske kunstudstilling Vesterbrogade Nr. 58 (over for den kgl. Skydebane). Deflesteaf Skandinaviens Kunstnereer repræsenteredemedhenved300Maler-og Billedhuggerarbejder. Daglig aaben fra 9—4. j y l . P . ^ o s t r u p ' s LIGKISTE-MAGASIN,

N r . 3 4 & 3

N r . 3 4 & 3 6 .

Ved Helligaandskirken, Glalkendorfsgade (Store fljeltøaeiststræde.) O r u L n d . l a . g t 1 8 4 4 :, T e le fon Nr . 778 . Ligkister

Ligklædninger saavel syede som udhuggede. Lig besørges klædte.

til Børn fra 3 Kr., til Voxne fra 12 Kr. Indvendige Træ- og Zinkkister.

1902

1902.

r \ 1 J harlotenlunds smukeste Vilakvarter.

XX I

Ca. 165 ,000 O -Alen bc- likende f a a M i n u t t e r s G a n g f ra C h a r l o t t e n - l u n d s Jernbane sta tion , er meget billigt til Salg til V illa - b eby g g e ise i Parceller fra 1400 □ -A len . Terrænet ligger højt og trit med svag Skraaning mod Syd lige over­ for Bernslorrts Slotshave, med direkte Adgang fra Jægersborg Allé.

I Vejene er nedlagt Vand-, Gas- og Kloakledninger.

Man bedes henvende sig til

Overretssagfører M. Godskesen, Ved Stranden 2. Telefon 7032.

bygningskontoret (se Kortet). Hj. af Sommervej & Foraarsvej Telefon: Ordrup 328.

Ingeniør J. Rump, Vest. Boulevard 45, 3. Sal. Telefon 3910.

1902

TBST - B i

A. Kirke- og Undervisningsministeriets Budstue Nr. 21. B. Finansministeriets 1‘ensionskontor.

G. Matrikuls-Kontoret. H. Centralkomité. I. 2den Overforsterinspektion. K. Sten)pelpapirforvalter. L. Skovtaksationen. M. Statsgældskontoret.

C. Invalidcforsørgelse. D. Skovreguleringen. E. Finanshovedkassen. F. Matrikuls-Arkivet.

t— *

A m a g e r t o r v lO ,

T e le fo n 631.

T e le fo n 631

1902.

XX III

MIN IS T E R IA L B Y G N INGEN PLAN AF 1. SAL

,\. 1ste Revisiousdep. Budstue Nr. 14. B. Marmeniinisteriets Budstue Nr- 16. C. Krigsministeriets Budstue. D. Landbrugsministeriets Budstue Nr. 44-47. E. Generaldirektoratet for Skattevæsenets Badstue Nr. '26-27.

F. Indenrigsministeriets Budstue Nr. 84-48. G. Justitsministeriets Budstue Nr. 20-21. H. Finansministeriets Budstue Nr. 7. I. I. Fløjen I. findes paa 3. Sal Fyrvæsenets Kontorer.

icrlinølkt 1749 .

tfofnk, 1902 .

(154. Stavgang), u&ftomtmt Ijber Bugne&ag, 2 (Bange Saglig. SlftétMhifctt ubgaar om@ftamibbagen og bliber affenbt Hl ^ r ø tn u fc tu c famt Ublattbet rneb be famme !2lften afgaaenbe jernbanetog. $0?ofgeiuit>ifen inbefjolber fom©uitølement til 2lftcnamfen føtebbeteljev, ber ere tnblo'fme fterbenneS Slutning etc. etc. og blanbt 2lbertiéfementerne'alle rctélige ^el'lew b tgiørølfer for Ijcle Sanbet. 5U>crtidfcmcntet optages efteren lat) Støt, og |>aa ©runb af flabet« flo t c U b btcb elfc og tvek$, ber omfatter alle ©tambev, lomme be til ben almtttbeitge tfhtnbffab, fom tilfigteS. ^Betalingen for St^er= tigfementer fra tthenb^eå aflrcebeg frna en let og beftoem 9)taabe.

Husfaderens Regnskabsbog o g Husmoderens Regnskabsbog. ved A . M iiller, Slagelse. Indrettet for 1 Aar, hæftet i Pap å 1 Kr. 20 Øre. do. „ o „ i Vælskbind å 4 — „ — do. „ 5 „ elegant indb. å 5 — „ — Disse, fra alle Sider varmt anbefalede Bøger give med mindst muligt Arbejde et virkeligt Husregnskab med fortrinlig Oversigt over saavel Indtægter som Udgifter. Man kan begynde at føre Bøgerne, hvilken Dag i Aarets Løb man ønsker, og Pengebeholdningen kan afstemmes hver Gang, man har indført. Unge Mænd og Kvinder, der ikke selv føre Husholdning, benytte Husfaderens Bog. De for 5 Aar indrettede Bøger, der næppe ere en halv Tomme tykke, ere langt at fore­ trække ikke alene fordi de i Længden ere de billigste, men ogsaa fordi de bekvemt tillade Sammen­ ligning med Hegnskabet for samme Maaneder i foregaaende Aar, og fordi den ved Indtægts- og Ud­ giftsposterne tilskrevne Tekst efterhaanden bliver til en kortfattet, praktisk Dagbog.

11902 .

X X IV D E T K G L . T E A T E B . (Se Realregisteret.)

BILLETPRISERNE ’L‘ip':'',(iulvol: 1 4 l’arkol Kr. 4,00 i'5.5or.~g.'I’arkot^Kr’ 51,00 i-t.oO': Parterret- Kr. 2,25 (8,00). — Balkon: Pladsloge Kr. 4,00 (5,oo); do andrfli Loger Kr. 3,00 (4,00). — 1. Etage; Kr. 2.35 (3,00> — 2, Etago; Kr.J,50 i,2,00). •- Galleriet;: Pladsloge og Logo 1—10. Kr. 1,00 (1.50); Loge 11—12, Kr. 0,75 (1,00). I Billetter faas Eorestillingsdagen: til lbrliojet Pris Kl. 10—111:., til ordinær Pris dia Kl. 12; til dobbelt Pris den foregaaemle Pag Kl. 3—4; er denne en lst9| Helligdag, finder dette Salg Stod den'westforogaaendo Pag. - Bom under 10 Aar Uave ikke Adgang til .Forestillingerne. i Foruden do alrn. Forestillinger giver Teatret i Lobet af SæsononHlero Eftermiddagsforest., til nod satto l’riaor. ( 1 . Parket : Kr. 2 , 00 . 2 . Parket og Balkon-Etage: Kr. 1,50,i 1 . Etage: Kr. 1,25; Parterro og 2. Etago: Kr. 1 , 00 ; Galleriet: Kr. 0,50). "Billetsalg KL 1—4 do 3 Page for Forest., gaa denno fra Kl. 11. Bestomme’sen om, at Born u. 10j Aar ikke liave Adgang til Korest., gælder ikke lier. •

Aktieselskabet Nordisk Kaffe Kompagni, Frihavnen, København 0 . Største Brænderidrift i Norden. Fineste, ægte Java-Kaffe saavel som billigere Kvaliteter. Sælger klin en gros til Kjøbmænd. Telegram-Adresse: Kaffekomp. Telefoner 8334 og 8340. Forlang vor Prisliste.

iÉÉttyiÉÉH

i i w z ,

XXV K A S I N O (Se Realregisteret.;

. Parkotlogo C Kr. 2.00 (2,5o);' (1.50); 2. l’avkct B 1—4 K„ 7. og 8. R. Kr. 0,50 (0,76). bestilles til onliver Forestilling “ ♦'"■‘s pr. Telefon 1951 fra Kl.

Gamle Carls bergs Porter

Brygeriets Exportaftaping red Aliance

(Imperia l Stou t) Fanes hos d’Hr. Urtekræmere & Detailhandlere i Byen

oghos vore kendte For­ handlere i ProYindsen. Læg noje Mærke til Etiketten i brun Parve mærket Bryggeriets Aftapning. FABRIKEN ALLIANCE. Vi anføre følgende Udtalelser fra den seneste Tid: ^ London, November 27th 99. . . . I have much plcasure in staling, that accordiug to the'information furnished me by' Jarge consumers oi

your Imperial Stout, its quality lias been pronounced excellent.

F. B agger,

Leitli, 28th October 99. . . . . Notwithstanding the faet that Great Britain is the home of porter, your porter is greatlv apprcciated and

its comsumplion inereasing here.

'

C. å. B reyen & Co. Huli, 5th December 99.

W. H L&wrence & Co.

Your Imperial Stout is exellent.

BILLETPRISERNEf.Gulvet: 1—0 R. Kr. 3,50 (4,50)7—ll^R. Kr. 3,00'(4,00); 12—15 R. Kr.' 2,50 (3,00); 16—18 R. Kr/2,00 (Kr. 2,50). — Balkon-Etagen: Erinåni logen 5 PI. &Kr. 5,00 (0,00);“lPladsloge og 'Logernes^!■R- Kr: 3,50 (4,60) ;1Pladslogen og Logerne'1—3 & 2—4 (2. og 3. R.) Kr. 3,00 (4,00); Pladslogens 4—7 R., I gerne 1—3 & 2—4 (4. og 5. R.) og Logerne 5—11 & 6—12 (2.-4. R.) Kr. 2,6QJ(3,00). — l. Etage: Pladsl. og Sidelog.tøl. R. Kr. 2,60 (8,00); Pladslog, og Log. 2 A. &■ B. (2—4 R) Kr. 2,00 (2,50); Pladslog. 5—7 R. og de øvrige Loger 2—4 R. Kr. 1,60 (2,00). — 2. Etage: Pladslog. 1—3R. Kr. 1,60 (2,00); Sidelog. 1 og 2 R.J Nr. 19—20, Kr. 1,50 (2,00); Pladsloge 4—9 R. og Sidelog. 2—4 R. fra Nr. 25 til 26, Kr. 1,00 (1,60). — Galleriet: Pladslogens 10—12 R. Kr. 0,60 (0,75). FernandoBolt

Specialitet: Is og Isfigurer. GI. Kongevej 168. Telefon 2730. T i lk je n d t Gu ldm eda iU e i Bordeaux — Amsterdam — Stockholm.

D E C A R O T T E S . Virksomt Middel mod Kighoste og Brystkatarr. Tillavet a f Fernando Bolt, Kjøbenhavn.

V

>oooooooo:xx)oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo< J. W. ZIMMERMANN modtager Bestillinger paa Billetter til det Kongelige Theater, Dagmarteatret, Folketeatret og Kasino m od en F o r l i ø j e l s e a f lO Øre pr. B ille t. GI Kongevej 153 Telef. 2733 Filialer { ^ ?ppe!^F0^ a^ e T e ie f . 4 4 3 9 Ø s terb rogade H j. a f O lu fsv e j T e le f . 2 0 0 9 O O Q O O C X X X X X X X }Q O Q O Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0P p 0 3 0 dC

1902.

XXV II

Lokaltelefon 5702.

Statstelefon 5701.

;

Hver Dag i Kaffekoncert ! fra Kl. 5 - 7 .

Dejeuner, D i n e r &^Souper.

E

»Aftenkoncert ; fra Ki. 8 -1 2 .

Lagrede Vine fra 1. Klasses Huse.

~ ¥ ~ ¥

Hj. af Vesterbrogade og VestreJBoulevard, Kjøbenhavn B (vis å vis det nye Raadhus) anbe fa le s detlæ rede T h e a te rp u b l ik um . M T S e r v e r in g e f te r K l.' 1. H. H. THOMSEN. Brødrene J. & O. Timm, Blikkenslager-, Gas- & Vandmesterforretning, Vesterbrogade 44 — Kjøbenhavn B., udfører : Bygningsarbejder, Skifer-, Kobber-, og Zinkdækning, Ledninger til Vand, Gas og Spildevand, Badeanlæg, Belysningsartikler, elektriske Lysanlæg, Alpha Gasværker etc. Berettigelse til Opgravning af Vandværkets Ledninger. C. D. H. Willrodt’s Eftf. F. F. Frantzen. H e ls ingørsgade 4 . Største Fabrik og Lager af Stole, Borde og Sofaer i alle Stilarter. K jøb en h a vn K . Anbefales til d’Hrr. Forhandlere. Ordres til Provindserne effektueres promte. Telefon 2745. Te.legr.-Adr.: Timmbrødre.

I

1ste Klasses Arbejde garanteres.

Frisliste eg Tegninger paa Forlangende.

T e le fon 2122

F O L K E T E A T E R E T

XXV III :

(Se Realregisteret.)

BILLETPRISER: Prosc-oniumslognn, Gulv Kr. 1.0,00 112,00) 1. Etago Kr. S,00 (10,00); 1. Parkets Loge A og 1. Parket A Kr. 2,00 (3,00); 1. Parkets Loge B og 1. Parket B Kr. 2,00 (2.00); 2. Parkets Loge, 2. Parket og Balkon 1. R. Kr. 1,50 (170); Balkon 2. og it. R. Kr. 1,20 (1.00); Parterre Loge, Parterre og Balkon 4. og 5. R. Kr. 1,00 (1,25); Galleri A 0,75 (1,00); Galleri B 0,50 (0,75). — Billetter til fork. Pr. faas fra 91V -ll'/o samt Lord. 12—3 til Sondagsforest. og til ord. Pris fra 12. NørdensstørsteSpecialforretning i extrafine Toiletartikler og Parfumerier.

En Detail: Ny Østergade 2.

En gros : Hovedvagtsgade G. O O

T e l e f o n 2 3 3 5 . Jacobfiolmblad$ Co.

Gas-Glodenæt-Fabrik. V im m e lsk a f te t 38 , Telefon 19168. o* G . Dansk Fabrikat. Faas hos sa.rn.tlig© Gtasmestre Intensivbpfflndflra na 9RI1 Nnnmalvs

X X I X NØRREBRO S T E A T E R (Se Realregistret.)

BILLETPRISER- (Billotkontorots 'i'cloton 10710): 1. Parket A og 1. Parketloge: Kr. 1.76; 1. Parket li Kr. 1,50; 2. Parket. 2. Parketloge, Balkonlngo og Balkon A (1. Række).Kr- 1,00; Balkon B Kr. 0,75 og 0.00. — Billetter til forhøjet Pris (Kr. 0,25 i»\ Billet) Kl. 12 1 : ordimere l’risor fra Kl. (i.

K R A K - •K lØBEnHAVnS « • V E t V I S E R a

Linnésgade 22.

Ann on cer til Vejviseren modtages paa Kontoret, Linnésgade 22 (aabent 9—3). Telefon 5205. De ærede Annoncerende anmodes om at indlevere Manuskript i god Tid. Derved opnaar De at kunne udvælge den Plads, som særlig passer for Deres Annonce. Endvidere opnaar De, at man vil være i Stand til, gennem en Række Forsøg, at udfinde det for Annoncen fordelagtigste typografiske Udstyr. Det er tillige vigtigt at have god Tid, hvis der skal forfærdiges Cliché’er. Annoncens Nytte er nemlig mere afhængig af dens Udseende end af Størrelsen.

X X X LAANEKASSEN. Hovedkontor: Vestre Boulevard 9&I1. r |[(Ny Rosenborg) Telefon 438 Filialkontor: Østerbrogade 2 B. (ved Østbanegaarden) Telefon 7566 Kontortid: Fra 10—3 (Hovedk. Udlaansafd. 1 0 -2 ) . Onsdag og Lørdag till. 6—8 Aften.

1902.

Laan og løbende Kassekredit gives mod al antagelig *■ Sikkerhed.

Renten af Indlaan paa Sparekassevilkaar er p. t 4 '/2 pCt. p. A samt Sparepræmie, der aldrig har været under 1,2 pCt. p. A. Folioindskud paa Anfordringforrentes med 2 pCt. p. A. Rente afIndlaan paa 3Mdr. 4'Vi °,0 p. A. I> )> » » ^ >! 5 » » ,, „ „ „ 6 „ 51/2 „ „ Kjøb og Salg af Værdipapirer. Vexeldiskontering. Inkassoforretning.

Laanekassens Box-Afdeling Byens mest centralt beliggende Box.

i

1902. Sijetienfiavns £aane- & 2Hsfionto6anfi. Aktiekapital 6 Millioner Kroner. Hovedkontor: Vimmelskaftet 39, aabent 10—3'j2, samt Lørdag 6—8. — T. 4203. Filial-. Norrebrogade 26, (Hj. af Fælledvej) aaben 9—3 og 6'|2—8. T. 4951 — besørger alle under al­ mindelig Bankvirksomhed hørende Forretnin­ ger derunder: Køb og Salg af Obligationer, Aktier, Vexler og Fremmedmønt, udsteder Akkreditiver paa fremmede Pladser, yder Bygge- laan samt Laan paa Kassekredit og mod Depot a f Værdipapirer, modtager Indskud paa Folio og Bankbog. Renten for Indskud paa Bankbog er 4 pCt. p. A. foruden Andet i Bankens Overskud (Bonus), der for Aaret 1900 ud­ gør 54000 Kroner. Aktieselskabet InMibanken i København, Rojbroplads no. 4 ,Jra foraaret 1902 Amagertorv no.2$, udfører alle almindelige Bankforretninger. Sparekasse-Indskud forrentes med 4 pCt. p. a. og Renten jidbetalespri-Januar og 15 Juli (Checkbøger kan faaes). Rente af Indlaanjpaa 1 a£3£Maaneder 4Va pCt. p. a. K on tor tid 10—3 og Lørdag E ft . 6—7 (fo r Indb e ta linger ). T e le fo n N r . 579 . i $)atisk ^ftrbejderbank i i modtager Indskud i Sparekasse, Forsørgelseskasse og Indlaan, r yder Laan mod haandfaaet Pant og Kaution, køber og sælger Børseffekter. Vesterbro Afd.: H o v e d sæ d e : Østerbro Afd.: i Vesterbrogade 84, Niels Hemmingsens Gade 7. Nordre Frihavnsvej 1. 1 Dag lig aaben fra Kl. 9— 3 og 6l/2— 8. X X X I

er

L i x iaésgade 22.

Aabent Kl. 9— 3.

T e le fo n 5205 .

Meddelelser til Vejviseren maa indsendes senest i (Sfttotier Stiaaned .

ir^TprVjr'

""VfiruT-n~mryTl'~

1902 .

#*

I

>

'tet daglige

f * ■ * “ “ l HM. at M # ™ 1

G r u p p © r i n g , hvnri Overskrifterae til Natur er samlet i samme Grunoe op hvm* /u+

» Registret kan finde Oplysning omi ses lettest i den omstaaende

- i er °™n ,e systematisk, saaledes a ta lt vedrorende Forhold af samme uruppewog hvor det Bogstav, under hvilket mah skal søge den paag*ldende Artikel er fremhmvet

f

Regi «1 forOptagelsei Kjøbenhavns Vejviser.

o -Enhver, som i rette Tid indsender sin Adresse til Vejviserens Kontor, Linnésgade 22/ kan i Henhold til nedenstaaende Regler blive optaget i følgende Afdelinger: * l . I Personregistret optages gratis: Navn, Stilling, danske Ordensdekorationer, Forretningsadresse, (hvis der er flere, optages kun den ene, Hovedadressen, gratis), Privatbolig, Postdistrikt, Telefonnummer (kun ét gratis) og enkelt Træffetid f. Eks. 10—2, derimod kan f. Eks. Mandag, Onsdag, Fredag 10—2 kun optages mod Be­ taling. Hvis en Adresse optager mere end 2 Linier, vil den blive forkortet, med mindre de overskydende Linier be­ tales (se nedenfor). II, I Husregistret optages gratis: Navn og Stilling, saavel for Privatbolig som for eventuel For ningsadresse, hvis denne er i en anden Ejendom end Bopælen. Hvis en Adresse hver af disse Steder optager mere end 1 Linie, vil den blive forkortet, med mindre de overskydende Linier betales (se nedenfor). ■* m , I Fagregistret optages gratis Firma-Navn, enkelt Forretningsadresse og enkelt Telefonnummer for Forretninger, som er i Virksomhed, og som kan henføres under et af de i Registret nævnte Fag. Hvis en Adresse optager mere end 2 Linier, vil den blive forkortet, med mindre de overskydende Linier betales (se nedenfor). En Forretning med. forskellige Underafdelinger kan kun optages gratis under det ene Fag, som angiver dens Hovedvirksomhed. En Urtekram- og Materialhdl. eller Urtekram- og Delikatessehdl. optages f. Eks. paa For­ langende-gratis huder Urtekræmmere, men ønskes Forretningen tillige optaget under Materialister, Farvehandlere, Vinhandlere, Kaffebrændere, Tehandlere, Parfumefabrikanter, Delikatessehandlere etc., kan dette kun ske imod Betaling. Hvis derimod en Forretning driver 2 selvstændige Virksomheder, vil den gratis blive optaget under begge Faggrupper,.f. Eks. Boghandler og Lejebibliotek, Smedemester og G-as- og Vandmester, Forgylder ogKunsthdl. (hvis det virkelig er en Kunsthdl.). * Ingen kan blive optaget gratis paa mere end 2 Steder i Fagregistret, Optagelse under flere Fag kan ^kun ske imod Betaling (se nedenfor). * I. I Personregistret: Meddelelser om, hvilke Selskaber eller Handelshuse man er Repræsentant for, om Udsalgssteder, Indleveringskontorer og Filialer, udførlig Angivelse af Kontortid og personlig Træffetid, Tid for Offerter, Telegramadresse, nærmere Angivelse af Bopæl (f. Bl*. Hj. a f Frederiksberggade, Holckenhus, Trianglen etc.), udførlig Angivelse af Forretningens Art, Specialforretning, Hovedoplag, Eneudsalg, Indehavøre, grundlagt Aar, Sommerbolig, fremmede Ord.ensdekorationer, Afdelingstelefoner o. s. v. En særlig Tilføjelse i dette Register koster mindst 2 Kroner, selv om hele Adressen med Tilføjelsen ikke overstiger 2 Linier. , Hvis en Adresse med eller uden Tilføjelse overstiger 2 Linier, betales hver overskydende Linie eller Del deraf med 2 Kroner. . ' Reklamebemærkninger kan ikke optages i Personregistrets Tekst. ■ / Derimod vil enhver kunne *faa sit fuldstændige Firma- eller Forretnings-Navn fremhævet med spatierede fede Typer imod en særlig Betaling af 4 Kroner. - Endvidere kan sammensatte Navne optages under flere Bogstaver i Personregistret. F. Eks. „Det danske * Smør-Kompagni“ baade ^under S og under D. Barsøe-Olsen'under B og O. En ekstra Optagelse betales med 2 Kr. pr. Linie eller dens .Plads. II. I Husregistret koster en Ekstralinie eller en Del deraf 2 Kr. Her kan optages mod Betaling: Udsalgssteder, •Indleveringskontorer og Filialer — Angaaende Facadetegninger eller andre Optagelser i Husregistret bedes man henvende sig paa Vejviserens Kontor Linnésgade 22 J) 5205. III. I Fagregistret kan Tilføjelser optages for 2 Kr. Linien, hvilkdt ligeledes er Minimumsbetaling for en indflettet Tilføjelse i Adressen, samt for overskydende Linier i denne — efter de samme Regler, som gælder for Personregistret. I Fagregistret kan endvidere under en særlig Overskrift efter hver Faggruppe imod en Betaling af % Kr. pr, Linie eller dens Plads optages Adresser og Annoncer fra saadanne Forretninger, som staar i Forretnings­ forbindelse eller ønsker at komme i Forretningsforbindelse med dét vedkommende Fags Udøvere. Til nye Annoncer, som optager mindst 10 Liniers Plads, leverer Vejviseren gratis Cliché, naar et godt Originalbillede foreligger. I de forskellige Registres Tekst kan dernæst optages følgende særlige Meddelelser og Oplysninger imod Betaling. *

Gruppering af Real-Registrets og delvis af Fag-Registrets Indhold. (En led Type betegner det Bogstav, hvorunder en Artikel skal so g es i Heal-Begistret.)

K b livn s Kommune Kommunalbestyrelsen, herunder Magistraten og Borgerrepræsentationen. Forsørgelsesvæsenet, herunder Kredsinspek­ tører, Distriktsl'orstandere — Almindeligtllo- spital — St. Johannes Stiftelse — Kbhvns. Tvangs- og Arbejdsanstalt — I Gade-Registret er givet Oplysning om Forsorgelsesdistrikt og Alderdoms Kreds for de enkelte flader. Skolevæsen — .Direktoratet for Vej- og Klo- akanhvgeno — Vandvæsenet — Belysnings­ væsenet, herunder (lasværkernc og de elektriske Stationer — Brandvæsenet — Bygningsvæsen — Skattevæsen — Rodemestre se Oppcbør- sclsdistvikter — Begravelsesvæsenet (Kivke- gaarde, Assistents Kirkegaard, Vestre Kirke- gaard). — Kbhvns. Kvægtorv og offentlige Slagtehuse — Juster-K ammeret, Kblvvns Kommunale Arbejdsanvisnings Kon­ tor. Stadslæge — Stadsingeniør — Stadskonduk­ tør — Stadsarkitekt. Itaadhusct (Elan deraf se u. Kort og Planer).— Bistrup — Ladegaardon. Kommunehospitalet - Blcgdamshospitalet — Oresuudshospitalet — Si. lians Hospital Vestre Hospital — Brystsygesanatoriet i Bo- serup Skov. Legater — Legntmb alget — Legatkontorer — 'Harboeske Knkefruekloster —- Vartov Ho­ spital — Almi Cathrines Stiftelse. Haaillmsbihlioteket — Folkebiblioteker — ilaadhusmnseet — Kommunens Fvi-Koncerter Taksationskommissionen — Ovcriigniugskoni- missionen •— HegnsynsiiiaMid Strandsyns- mænd — Oversynskommissærer — Mark- og Vejfred. Kbhvns Kommunalforening. Kristiaiisliavn — Gammelholm — Blaagaanl j — Frederiksholms Kvarter. Kvartererne, se ogsaa Gade-Registret — Op- pebørsclsdistrikter. i Folketal, Areal m. m. I Kort over Sundbyerne se Kort og Planer. F r d b g K o m m u n e . ' FrdbgskoiiiiJrøntde Myndigheder (herunder Fat­ tigkommissionen, Skolekommissionen, Urund- ! takstkommissionen, Ligningskommissionen, Vejudvalget, Bestyrelsen for de Fattiges Kasse, t Vandsynsmamd, Hegusynsmænd, Jordbonito- ringsmænd og Skatteopkrævere) — Forsør- | gclsesvæscnet. Frdbg Kommuneskoler — Folkebiblioteker — | Brandvæsen— Bygningsva'sen — Frdbg Ho­ spital — Stadslæge — Folketal, Areal m, m. Amtmand — Amtsraadet f. gi. Kblivns. Amt — Amtstue — Amtets Forligskommission — Am- , ■ tets Ting- og Arresthus samt Tvangsarbejde 1 anstalt — Amtets Sygehus — -Landvæsens- ^ kommission — Vej inspektor. Kommuner, Om egnen . I Gjentofte-Ordrup, Lyngby, Rødovre, Hvidovre, Søllerød Sognes Kommunale Myndigheder — I Dragør. Bygningsvæsen for (ijentofte Sogn, Dele af Lyngby Sogn, Rødovre Sogn, on Del | af Søllerød Sogn. Kort over Charlottl.-Ordrup se Kort og Planer. K bhvn s Amt. i

Rcmontekommissionen. Tøjhuset — Kaserner— Frdbg. Slot — Jægers­ borg. — Soldaterhjem — Den Historiske Prøve-samling. Oi'Jiccrsforeningon i Kbhvn.— Krigsvidenska- belige Selskab •— Foreningen af Ol’lieorer uden­ for aktiv Tjeneste — Garnisons Kirke — Ka- stelskirke. Den militære Enkekasse — Undorofficcrsfor- cningen af 1870 — Kblivns Garnisons Un­ derofficersforening. Elevskolens Minde — Foreningen af 1. Re­ giment 1804 — Foreningen af 18. Regiment 1804 — Garderforeningen. Flaaden — Orlogsværftct. Søofliccrskorpsct — Fla-adcinspcktør — Den Flydende Pefension paa Kblivns Rbed. Sokovtarkivct — Flaadens Kompasvæsen — Søværnets Intendanturkorps. Officersskole for Flaaden — Skolen for Skibs­ bygning og Maskinvæsen — Soværnets Un* deroffieersskolo — Marinens Bibliotek. Nyboder, derunder Nyboders Kommandantskab, Marinens Brcvducstalion — Nyholm — So­ etatens Hospital — Søkvæsthuset — Hol­ mens Kirke. Søofficersforcuingen — Sølojtnant-Selskabet. — Søunderofficersforeningen — Foreningen „Marinens Underofficerer11; Bestyrelsen for de militære Underklassers Pen­ sionering og for Invalideforsorgelsen— Cen­ tralkomitéen i Kbhvn — De danske Yaaben- brodre -— De danske Forsvarsbrodre i Kbhvn. Do danske Krigsinvaliders Selskab .— Det Rode Kors — Forening for Sjællands Stift til Forsvarssagcns Fremme. 1ste Udskrivningskrcds — Monstringskonto- ! rot — Lægdsmæud paa Frdbg., i Gjentofte- i Ordrup, i Lyngby og i Sodlerod — Vest- \ indisk Hærstyrkes Rekrutering, D om s t o le , I l e t s h j æ l p in. m. Højesteret— Landsover- samt Hof- og Stads- retten, derunder Gæblskommissioneu, Skifte­ kommissionen, Fovl.igskonmissionen, Brev­ skriverkontoret, Kongens Foged, Avktions- kontoret — Kblivns Krimi nal- og Politiret ■— Sø- og Handelsretten. Underretterne: Frdbg. Birk, Kbhvns. Amts nordre og sondre Birk samt Amager Birk fin­ des under Politi. Arbejds-Voldgiftsrettcn — Notarius publicus — Kammeradvokat — Studentersamfundets Retshjælp for Ubemidlede — Den danske Sagførerforening — Juridisk Forening —- Juridisk Samfund. Sagførere, so Fag-Registret. Fo li ti. Kblivns Politi — Politi i do Kbhvn om­ vende Jurisdiktioner, derunder Frdbg. irk, Kblivns Amts nordre og sondre Birk Amager Birk. Fæ n g selsvæ sen .

H avnen. Havnebestyrelsen — Frihavnen Havn — Færgevæsenet.

Tuborg

S t a t s r a a d e t o g M i n i s t e r c r n e . Statsraadet — Konsejlspræsidiet — Finants- ministerict (Statens Skattevæsen, Koloniernes Centralbestyrelse, 1. 2. og tt. ltevisionsdepar- tement, Fimintsbovedkasscn) — Indenrigsmi-1 uisteriet — Ministeriet for Island — Justits-■ ministeriet — Kirke- og Undervisningsmini­ steriet — Krigsministeriet — Landbrugsmi­ nisteriet — Maiineministeriet — Ministeriet for offentlige Arbejder (Generaldirektoratet for Fost- og Befordringsvæsenet) — Uden­ rigsministeriet. R i g s d a g e n . Rigsdagen — Statsrevisoratet. Rigsdagsmandenes Boliger i Kbhvn. findes i Person-Registret. MF. og ML. betyder hen­ holdsvis Medlem af Folketinget og Medlem! af Landstinget. j I Gade-Registret er givet Oplysning om Valg- i kredsene. Et Valgkredskort findes under Kort-l Planer. H o f f e t s i n s t i t u t i o n e r . ■ Hofstaterne — Hofmarskallatet — Kabinets-1 sekretariatet — Intendanturen for (len kgl. ’ Civ i 1is1e — Deeisoratct for Civillistens samt-! lige Regnskaber — StaIdskriverkontoret, j Amalienborg — BcmsloiT Slot — Fredens­ borg — Uharlottenlund — Sorgenfri Slot — Kristiansbørg Slot og Kirke — Rosenborg' .Driveri- og Blomsterha.ve. F r e mm o d o M a g t e r s II e p r æ s e n t a n t e r. I Gesandter — Konsulatskontovcr og Konsuler. O ril ensd ek o r a t io n e r o g H æ d e r s t e g n . j Ordonskapitulet.— Dannebrogsmandenes Pen- ] sionsfond. .Foreningen til Understøttelse af Dannebrogs­ ridderes Efterladte — Dannebrogsmandenes Forening ■— Selskabet bestaaemle af Mænd, som or henåndede med Redningsincdaillen — Medai1o-Foreningen Dannebrog. I Vejviseren optages kun danske Ordensde­ korationer. Do or betegnede saaledes: Ridder af Elefanten BE,, Storkors af Dannebrog, SK-, Kommandør af Dannebrog K., Ridder af Dannebrog R., Dannebrogsmand DM., Fortjenstmedaillen FM., Medaillo for Druk­ nedes Redning Ml'DR, Modaille for ædel Daad MfæD.

F o r s v a v et . 1ste Gencralkoimnando— Generalstaben— In- geniorkorpset — Artilleriet, derunder Labo­ ratoriet, Ueværfabrikken, Tøjhusafdelingen— | Rytteriet — Fodfolket — Kblivns Væbning, j Kommandantskabet -—■Generalauditør. _ Generallæge — Garnisonssygchuset — Militær- arbejderdepotet — Officersskole for Hæren. — Hærens Elevskole — Skydeskolen — R i­ de- og Beslagskolcn — Hærens Gymnastik­ skole — Classenske Legatskole. Forplejningskorpset — Det militære Klæde- oplag — Det militære BrødbagningSetablisse- ! ment.

Krsthvns Straffeanstalt — Børnehuset — Staden Kbhvns Fængsler, derunder Vestre Fængsel, Fængslet paa Nytorv, Fængslet paa Krstlivn — Vridsløselille Forbedringshus — FængselselskabernesFællesbestyrelse— Fæng- selselskabernes Kontor — Fængselselskabet i Kblivn— Frelsens Hær— Lindevangshjemmet.

Made with FlippingBook flipbook maker