Krak firmaregister 1974

1745

Firma­ registrering for Danmark Uddrag af oplysninger, registreret i Aktieselskabs-Regi­ stret, Forsikrings-Registret og handelsregistrene vedrø­ rende 40.000 firmaer: bestyrelse, direktion, prokurister, tegningsret, prokuraforhold og aktiekapital. A. København og omegn B. Provinsen jfr. kortskitsen på side 1746. Placeringen under A eller B afgøres af hovedkontorets .beliggenhed, således som denne er anmeldt til og regi­ streret i de officielle registre. Bifirmaer optages i samme afsnit som hovedfirmaet, medmindre særskilt adresse er registreret for bifirmaet. En virksomhed optages under det navn (firma), den har ladet registrere. Redaktionen sker udelukkende på grundlag af de be­ kendtgørelser, Aktieselskabs-Registret, Forsikrings-Regi­ stret og handelsregistrene lader indrykke i Statstidende. Dog har en del virksomheder mod betaling fået tilføjet oplysninger om adresse, telefon, grundlæggelsesår o. I. Disse står under uddraget af de registrerede oplysninger på »indrykket« linje. Redaktionen er afsluttet primo oktober. Fagregister for Danmark 65.000 virksomheder fordelt under 2.500 fag- og vareover­ skrifter; i bind 1. I Landsregister ' De samme 65.000 virksomheder kommunikationsoplysninger \m. overskrifter i Fagregistret, nvorunder de tillige er opta­ get; i 2. bind. \ alfabetisk orden med v. og henvisninger til de

Vejledning i registrets brug findes på side 1746.

Ia 110-111

la 1 1 0 -U l

Made with FlippingBook - Online catalogs