Københavns bibliografi : supplement 1951-1965

KØBENHAVNS BIBLIOGRAFI

Litteratur om København

SUPPLEMENT I 1951-1965

Ved

Svend Thomsen

KØBENHAVNS KOMMUNES BIBLIOTEKER 1967

i

KØBENHAVNS BIBLIOGRAFI

SUPPLEMENT I

KØBENHAVNS BIBLIOGRAFI

Litteratur om København

SUPPLEMENT I 1951-1965

Ved Svend Thomsen

KØBENHAVNS KOMMUNES

BIBLIOTEKER

1967

Tilsynsførende:

Svend Pust

J JØRGENSEN a CO BOGTRYKKERI

FORORD I 1957-60 udsendtes »Københavns Bibliografi. Litteratur om Køben- havn til 1950« bind 1-3. Det nu foreliggende supplement dækker årene 1951-1965. Bibliografien omfatter bøger, småtryk og tidsskrift- artikler, der behandler Københavns topografi og historie i videste forstand, og som er trykt i Danmark. Udenlandsk litteratur er med- taget i den topografiske del i det omfang, hvori den findes på Det Kongelige Bibliotek. Avisartikler er kun medtaget, når de foreligger i særtryk. Skønlitterært stof og ganske korte meddelelser er udeladt. Særlig vægt er lagt på litteraturen om Københavns kommune og dens institutioner, der er medtaget i det omfang, den har været tilgængelig. Love og administrative bestemmelser er dog kun medtaget, når de foreligger i enkelttryk, og må i øvrigt søges i »Samling af bestemmel- ser vedrørende Københavns kommune«. For at afrunde afsnittene om kommunale institutioner og forhold er der medtaget litteratur om personer, som har været knyttet til bystyret eller til kommunale institutioner. Udover disse områder skal det indsamlede materiale belyse samfunds- forhold, næringsliv og kulturelle forhold i København gennem tiderne. Hvor ikke andet er anført, er trykkestedet København. Den systematiske ordning af stoffet bygger på den danske decimal- klassedeling, som dog er tillempet og udbygget efter behov. Inden for hver gruppe er ordningen kronologisk, hvor ikke anden opstilling er naturlig. Placeringen af de enkelte artikler har under- tiden måttet bero på et skøn, men forhåbentlig vil emneregistret kunne råde bod på mulige inkonsekvenser. Rådhusbiblioteket i København er det bibliotek, hvor litteratur om Københavns historie, topografi og personalhistorie i første række skal kunne søges. Selvom langtfra alt, hvad der er medtaget i bibliografien, findes i Rådhusbiblioteket, kan enhver, der ønsker litteratur om København henvende sig der, idet biblioteket om fornødent skaffer stof, det ikke selv ejer, fra andre biblioteker. Der henvises i øvrigt til forordet i »Københavns Bibliografi. Litte- ratur om København til 1950«. Juni 1967. Københavns kommunes biblioteker.

Forkortelser af en del navne på benyttede tidsskrifter

Abs

Absalon

Acta Arch

Acta Archaeologica

Am-Scand R

The American-Scandinavian Review Archiv for Pharmaci og Chemi

A Ph Ch Arbm F

Arbejdsmændenes Fagblad

Ark M

Arkitekten. Meddelelser fra Akademisk Arkitektfor-

— U

ening. Måneds- og ugehefte

Assur

Assurandøren. Ugeskrift for forsikringsvæsen Beton og Jernbeton. Meddelelser fra DIF's Beton- sektion Betonteknik. Udg. af Cementfabrikkernes Oplysnings- kontor Brandfare og Brandværn. Medlemsblad for Dansk Brandinspektørforening Bogens Verden. Tidsskrift for dansk biblioteksvæsen Bog og Naal. Nordisk Tidsskrift for kvindelig Op- dragelse og Undervisning Bygge-Forum. Økonomisk-teknisk tidsskrift for bygge- og boligforhold Byggeindustrien. Tidsskrift for bygningsteknik Børn og Bøger. Tidsskrift for børne- og skolebiblio- teker Børnesagens Tidende. Organ for dansk børneforsorg Dansk Arbejde. Udg. af Landsforeningen »Dansk Arbejde* Budstikken. Dansk Folkemuseum Bødkermestrenes Medlemsblad

Bet o Jernbet

Bet-Tek

Bf o B

Bg V B o N

Buds

Byg-For

Bygind

Bødk Medl

Bø o Bø

Børnesag Tid

D Arb

D Artilleri-T

Dansk Artilleri-Tidsskrift

D Bog

Det danske Bogmarked (Dansk Boghandlertidende)

D Bogb-T

Dansk Bogbindertidende Dansk Børnehaveråd Dansk Forsikrings Tidende

D Børnehaveråd

D Fors D Fskt

Dansk Fiskeritidende Dansk Havneblad Danmarks Håndværk Dansk Landbrug Det danske Marked

D Havnebl

D Hå D Ldb D Ma Dmkp

Danmarksposten D Musiktidsskiift Dansk Musiktidsskrift D Post- og Telegrtid Dansk Post- og Telegraftidende D Pæd T Dansk Pædagogisk Tidsskrift D Realsk Den danske Realskole

II

D Rkl

Dansk Reklame. Tidsskrift for Salg og Reklame Dansk Sang. Udg. af Danmarks Sanglærerforening

D Sa

D Sksl

Dansk Skolesløjd

D S Mpl

Fra Menighedsplejen Dansk Søfartstidende

D Søf

Da Tekn T D T M Å

Dansk Teknisk Tidsskrift

Danmarks Tekniske Museum. Årbog

D Vejt

Dansk Vej tidsskrift

D Aa Musik

Dansk Aarbog for Musikforskning

Evn Vel

Evnesvages Vel (Fortsættelse af: Landsforeningen for Evnesvages Vel. Kellers Minde) Farmaceuten. Organ for de studerende ved Danmarks Farmaceutiske Højskole Farmaceutisk Tidende. Udg. af Dansk Farmaceut- forening

Farm

Farm T

F D B Med F Jor o Bet

F. D. B. Meddelelser

Fagblad for Jord- og Betonarbejdere (Fortsættes som Jord og Beton)

F Kbh A

Fra Københavns Amt. Årbog

Flksk

Folkeskolen

F N A

Fra Nationalmuseets Arbejdsmark

Fnst Folk

Finanstidende

Folk. Dansk etnografisk Tidsskrift

Folkem

Folkeminder. Udg. af foreningen »Danmarks Folke- minder«

Fr Funk

Frihavns-Funktionæren

Frit D

Frit Danmark

Fu o Fo

Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Sam- linger Fyring. Periodiske Meddelelser til varmemestre ved centralvarmeanlæg

Fyr

Fys T

Fysisk Tidsskrift Gartner-Tidende Glarmestertidende

Gartner-Tid

Glarm

GI S

Gammel Strand. Organ for københavnske en gros fiskehandlere

Graf F Graf Å

De grafiske Fag Grafisk Årbog Grundejer-Bladet Grundejer-Tidende

Gr-Bl Gr-T

Grø Gtk

Grønland. Udg. af Det Grønlandske Selskab

Gasteknikeren

Gymnsk

Gymnasieskolen. Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening

Harl

Harlekin. Tidsskrift om Teater

Hist T

Historisk Tidsskrift

H M Kbh

Historiske Meddelelser om København

H & KF

Handels- og Kontoristforeningen. Medlemsblad for Københavns Handelsstands Forening Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog

H o S-Mus

Ill

Hskbl

Højskolebladet

Haa Fr I M T

Haandarbejdets Fremme Indre Missions Tidende

Ing

Ingeniøren. Udg. af Dansk Ingeniørforening Ingeniørens B-udgave. Udg.af Dansk Ingeniørforening Ingeniøren. C-udgave. International edition. Published by Dansk Ingeniørforening Ingeniørens Ugeblad. Udg. af Dansk Ingeniørforening

Ing B Ing C

Ing U

J og Bet

Jord & Beton Jødisk Samfund Jul paa Bornholm

J S

Jul p B

Kbh B D

Københavns Belysningsvæsen. Demonstrationslokalet Københavns Kirkesag. Udg. af Det Københavnske Kirkefond Kellers Minde. Landsforeningen for Evnesvages Vel

Kbh Kirkesag

Kel Min KemM Kirk Byg Kirk V K Kmsk

Kemisk Månedsblad

Kirken Bygger. Det Københavnske Kirkefonds Årbog

Kirkens Verden

Københavns. Kommuneskole

Kof Sk

Kofoeds Skole

Kom-Arb Kom Aa

Kommunal-Arbejderen Kommunal Aarbog Konserves &: Dybfrost

Kons

Ku-Fr Kultm

Kultur-Fronten

Kulturminder. Udg. af Selskabet for Dansk Kultur historie

Kv o S

Kvinden og Samfundet

Køb Mal Køb-Jul Køb-Min Køb Tid

Københavns Malerlaug Medlemsblad

Københavner-Jul

Københavner-Minder

Købstadforeningens Tidsskrift

L o V

Løn og Virke. Udg. af De Samvirkende Fagforbund

Lsp

Landinspektøren Læsepædagogen Malermesteren

Læsp

Mal

Marinebl

Marinebladet

Med F

Medicinsk Forum. Udg. af Foreningen af Danske Me dicinfabrikker

M f Kbh Bygn

Meddelelser fra Københavns Bygningsvæsen Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening

M geol F

Menth Mil T M K B

Mentalhygiejne

Militært Tidsskrift

Månedsblad for Københavns Belysningsvæsens Demon strationslokaler Menighedsbladet. Udg. af Kirkeligt Samfund af 1898

Mngb

Mtgl

Militærlægen

N Ark

Nordisk Arkivnyt

N Astr T

Nordisk Astronomisk Tidsskrift

Nath T

Naturhistorisk Tidende

Nat V

Naturens Verden

IV

Naløk T

Nationaløkonomisk Tidsskrift Nordisk Filatelistisk Tidsskrift Nordisk hygiejnisk Tidsskrift

N Filat

N hyg F N Med N M-T N Musk N Psyk

Nordisk Medicin. Danmark: Hospitalstidende

Nordisk Mejeri-Tidsskrift

Nordisk Musikkultur Nordisk Psykologi

N T Krimv

NordiskTidsskrift for Kriminalvidenskab

Persp Ph T

Perspektiv. Det danske magasin Personalhistorisk Tidsskrift

P M G o E

Periodiske Meddelelser fra Demonstrationslokalet for Gas og Electricitet

Pol

Politiet

Folitibl

Politibladet

Poiyt

Polyteknikeren

Prakt Læg

Månedsskrift for Praktisk Lægegerning og Social Me dicin

Pr Bl

Præsteforeningens Blad

Pres Afh

Pressehistoriske Afhandlinger Revision og Regnskabsvæsen

R o R

Samt Samv

Samtiden (Oslo)

Samvirke. Udg. af Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger Skattepolitisk Oversigt. Udarb. af Erhvervenes skatte sekretariat

Skat Over

Skatteborg

Skatteborgeren

Skhy T Soc M Soc T St o H

Skolehygiejnisk Tidsskrift Sociologiske Meddelelser

Socialt Tidsskrift

Stads- og Havneingeniøren

Stø

Støberiet. Udg. af Foreningen af Danske Jernstøberier Sundhedsplejen. Tidsskrift for praktisk hygiejne

Sund

Sygekt Sø M Tdlb

Sygekassetidende

Sønderjydsk Månedsskrift

Tandlægebladet

Td Røde Kors

Tidsskrift for Dansk Røde Kors

T f Søv

Tidsskrift for Søvæsen Tidsskrift for Industri

T Ind

T Maskinvæsen

Tidsskrift for Maskinvæsen

Tr og Tek

Trafik og Teknik

T Sypl

Tidsskrift for Sygeplejersker Tidsskrift for Textilteknik Tidsskrift for Tunghøre

T Textilt

T Tunghøre

Turistaarb

Turistforeningen for Danmark. Aarbog

Udm T U Lm U Læg

Udenrigsministeriets Tidsskrift

Ugeskrift for Landmænd

Ugeskrift for Læger Unge Pædagoger

U P

Yngre Læger

Yngre Læger (se under Ugeskrift for Læger)

Vej f r

Vejen frem

v

V Nh F

Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening i København Vort Røde Kors. Organ for Dansk Røde Kors og RKS

V R K Øk Virk

Økonomisk Virksomhedsledelse

0 o P

Økonomi og Politik

Aa n O

Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie Aarbog for Det Danske Post- og Telegrafvæsen Historisk Samfund for Præstø Amt. Aarbog Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt Årsskrift. Udg. af Historisk Forening for Værløse Kommune

Aarb D P T Aarb Pr A Aarb So A

Å Værl

Andre forkortelser

bd. bl. ill. nr.

bind

sp. tvi.

spalte(r) tavle(r)

blad(e)

illustreret nummer omarbejdet

udarb.

udarbejdet

udg.

udgave, udgiver,

omarb.

udgivet

red.

redaktør, redigeret upag.

upagineret

rk.

række side(r)

årg.

årgang

s.

*

illustreret

Indhold

1. AFSNIT

Topografi og historie ................................................................. 1 Litteratur om København. Topografisk-historiske tidsskrifter ..................................................................... 1 Fund ved udgravninger ................................................... 1 Tidstavler .............................................................................. 2 Førere. Turistvejledninger .................................................. 2 Vandringer i byen ............................................................... 4 Billedværker............................................................................ 4 Københavns udseende til forskellige tider ............................ 5 Københavnererindringer. Københavnske hjem ............... 6 Provinsboeres indtryk af København ............................. 7 Livet i København ................................................................ 7 Københavnertyper og københavnsk sprog ....................... 8 Værtshuse. Restauranter. Hoteller. Restauratørforeninger . . 8 Vejvisere ................................................................................. 9 Gadefortegnelser. Gade- og matrikelnumre......................... 9 Bydele ........................................................................................ 10 Amalienborgkvarteret........................................................... 10 Christianshavn...................................................................... 10 Den indre by ....................................................................... 10 Nyboder ............................................................................. 11 Nyhavn ............................................................................... 11 Nørrebro............................................................................... 11 Slotsholmen ......................................................................... 11 Tingbjerg ............................................................................ 11 Vesterbro ........................................................................... 12 Forstæderne og gamle bondebyer på Københavns grund . . 12 Byporte .................................................................................. 12 Søer og åer .............................................................................. 13 Gadenavne ............................................................................. 13 Gader. Torve. Pladser ............................................................. 13 Fæstningsterrænet og dets bebyggelse .............................. 14 Bygninger ................................................................................... 15 Rådhuse. Rundetårn. Amtsgården. Ministerialbygningerne . 15 Private bygninger ................................................................... 15 Kirker og klostre. Synagogen ................................................. 18

VII

Slotte ........................... .................................................................... Amalienborg ............................................................................. Charlottenborg ........................................................................ Christiansborg .......................................................................... Rosenborg .................................................................................... Sophie Amalienborg................................................................... Palæer ............................................................................................. 22 Ildebrande ........................................................................................ 23 Brandene 1728 og 1795 ............................................................. 23 Senere ildebrande ....................................................................... 23 Bykort................................................................................................... 25 Tidshistorie.......................................................................................... 26 Jøder i København ................................................................... 26 Historiske begivenheder og personer ......................................... 26 1658-1660. Stormen på København. Enevælden .................... 26 1801-1807 ................................................................................... 27 Besættelsestiden. Frihedsmuseet ............................................... 28 Kongemodtagelser ...................................................................... 28 Naturforhold ................................................................................... 29 Astronomi. Matrikelvæsen. Tidsmåling .................................... 29 Jens Olsens verdensur............................................................... 29 Geologiske og meteorologiske forhold ...................................... 29 Botaniske haver. Planter ................................................................... 30 Dyr. Skadelige insekter ...................................................................... 30 Kunst........................................................................................................ 30 Det kongelige Akademi for de skønne Kunster ................... 31 Museer for kunst ........................................................................ 31 Thorvaldsens Museum ............................................................... 31 Den Hirschsprungske Samling ............................................. 32 Andre museer og kunstsamlinger ........................................... 32 Arkitektur ............................................................................................ 32 København som arkitekturby ....................................................... 32 Fredning af ældre kvarterer...................................................... 33 Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse ........................... 33 Parker og kirkegårde ........................................................................ 33 Kirkegårde ................................................................................ 34 Monumenter. Mindesmærker. Mindetavler o. 1.............................. 35 Kunstindustri og -håndværk ............................................................. 36 Porcelæn. Fajance ........................................................................... 36 Guld- og sølvsmedekunst. Broncestøberi .................................. 37 Teatervæsen ............................................................................................ 37 Skuespillererindringer. Skuespillerforeninger ...................... 38 Teatermuseet ............................................................................. 38 Det Kongelige Teater. Opera. Ballet .................................... 38 Privatteatre. Revuer. Pantomimeteatre ....................................... 40 20 20 21 21 22 22

VIII

Film. Biografteatre ............................................................................ 40 Musik ..................................................................................................... 41 Det Kongelige Musikkonservatorium ..................................... 41 Musik- og sangforeninger. Drengekor ..................................... 41 Pianofabrikanter. Violinbyggere ................................................... 42 Forlystelser. Sport................................................................................... 42 Tivoli ............................................................................................ 42 Sports- og idrætsforeninger ........................................................... 43 Sportsanlæg ............................................................................... 43 Boldklubber ................................................................................ 44 Kajak- og motorbådsklubber ................................................. 44 Gymnastik. Danmarks Højskole for Legemsøvelser .................. 44 Bogvæsen. Boghåndværk. Fagskolen ................................................... 44 Bogtrykkerier. Bogbinderier ......................................................... 44 Københavns Bogtrykkerforening ............................................. 45 Reproduktionsanstalter. Kobbertrykkerier .............................. 45 Boghandel. Forlags- og antikvarboghandel ............................... 45 Boghandler- og forlæggerforeninger........................................ 47 Biblioteker og arkiver .......................................................................... 47 Videnskabelige og faglige biblioteker. Dansk Bibliografisk Kontor .......................................................................................... 47 Det kongelige Bibliotek. Universitetsbiblioteket ............... 47 Forenings- og institutionsbiblioteker. Private bogsamlinger 48 Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv ............................ 48 Jødiske biblioteker ................................................................. 48 Militære biblioteker ............................................................... 49 Folkebiblioteker. Bibliotekssamarbejdet i Storkøbenhavn . . . 49 Københavns kommunes biblioteker ...................................... 49 Arkiver .............................................................................................. 50 Københavns stadsarkiv. Arkivets embedsmænd ................... 50 Rigsarkivet. Landsarkivet ....................................................... 50 Militære arkiver. Søkort-arkivet ......................................... 50 Videnskabelige institutioner................................................................. 51 Carlsberg- og Ny Carlsbergfondet ........................................... 51 Videnskabernes Selskab ........................................................... 51 Andre selskaber........................................................................... 51 Museer.................................................................................................. 51 Bymuseet...................................................................................... 51 Nationalmuseet ......................................................................... 52 Dansk Folkemuseum. Frilandsmuseet ................................. 52 Andre museer. Møntsamlere og medailler ........................... 52 Udstillinger .......................................................................................... 53 Den Permanente. Udstilling for dansk kunsthåndværk og kunstindustri ........................................................................ 53 Bella-Centret ............................................................................ 53

IX

Pressevæsen............................................................................................... 53 Journalistforeningen i København ...................................... 54 Aviser og tidsskrifter ................................................................... 54 Avissalg. Bladkompagniet ........................................................... 54 2 . AFSNI T Samfundsforhold ..................................................................................... 55 Statistik og befolkningsforhold ...................................................... 55 Udlændinge i København ..................................................... 55 Folketinget. Politiske partier og foreninger .................................... 55 Københavns kommune ....................................................................... 56 Forhold til nabokommunerne ................................................. 56 Tiden før 1840 ......................................................................... 56 Forfatning og bystyre efter 1840.............................................. 56 Borgerrepræsentationen ......................................................... 57 Magistraten ........................................................................... 57 Kommunens økonomiske anliggender ...................................... 58 Kommunens administration ....................................................... 58 Kommunens embedsmænd ......................................................... 58 Tjenestemænd. Arbejdsvilkår og lønninger ............................... 58 Organisationer............................................................................. 60 Lønarbejdere ................................................................................ 60 Organisationer.............................................................................. 61 Tjenesteboliger. Uniformer ........................................................ 61 Kommunen som arbejdsgiver ........................................................ 61 Lov og ret .......................................................................................... 61 Forbrydelser ................................................................................. 61 Politivæsen. Vægtere. Statspolitiet ................................................ 62 Politiskolen. Politistationer........................................................ 63 Politi og befolkning. Politiets sociale arbejde ......................... 63 Fængselsvæsen ............................................................................... 64 Retspleje ........................................................................................... 64 Domstole....................................................................................... 64 Militærvæsen. Tøjhuset...................................................................... 64 Københavns befæstning. Kastellet. Forterne ........................... 65 Søværnet ......................................................................................... 65 Holmen ......................................................................................... 65 Orlogsværftet. Orlogsmuseet ...................................................... 65 Kaserner. Indkvartering ................................................................. 66 Militære skoler og foreninger........................................................ 66 Civilforsvar. Karré- og bedriftværn ........................................ 67 Økonomiske forhold. Møntprægning ............................................. 67 Bank- og pengevæsen. Bankierer.................................................. 67 Banker og sparekasser ............................................................... 68

x

Kredit- og hypotekforeninger ............................................... 68 Låneforeninger. PersonaleØkonomikontorer ........................ 69 Børsen ............................................................................................ 69 Overformynderiet. Klasselotteriet ............................................. 69 Arbejdsforhold. Løn. Arbejdskonflikter .................................. 69 Fagforeninger .......................................................................... 70 Arbejdsgiverforeninger ........................................................... 72 Grundværdi ................................................................................... 72 Kooperation..................................................................................... 72 Skatter og skattevæsen .................................................................. 72 Toldvæsen ................................................................................ 72 Bolig- og byggeforhold. Huslejenævn ......................................... 73 Byggeforeninger. Boligselskaber............................................... 74 Sanering .................................................................................... 74 Restaurering og modernisering af ældre huse .................. 76 Forsorg .............................................................................................. 77 Privat forsorg og velgørenhed ..................................................... 77 Foreninger til gensidig hjælp .................................................. 77 Kofoeds Skole ............................................................................. 78 Legater og stiftelser....................................................................... 78 Offentlig forsorg. Almindelig Hospital. Sundholm ................. 79 Alderdomshjem og -forsorg. Menighedspleje ......................... 79 Forsorg for børn, mødre og unge ............................................ 80 Mødrehjælp. Husmoderafløsning ........................................ 81 Familierådgivning ...................................................................... 81 Opfostringshuset. Vajsenhuset ................................................. 82 Lærlingehjem. Ungdomspensioner........................................... 82 Forsikring ............................................................................................ 82 Forsikringsselskaber og -organisationer .................................... 82 Sygekasser...................................................................................... 84 Opdragelse. Undervisning ............................................................. 84 Statens Pædagogiske Studiesamling ...................................... 84 Erhvervsvejledning...................................................................... 84 Ungdomsarbejde.......................................................................... 84 Læreruddannelse ............................................................................. 84 Seminarier ................................................................................. 84 Danmarks Lærerhøjskole............................................................ 85 Børnehaver ....................................................................................... 85 Børnehaveklasser i skolerne...................................................... 86 Offentlige legepladser ................................................................. 86 Skoler og skolevæsen.......................................................................... 86 Københavns kommunale skolevæsen ............................................ 87 Skole- og undervisningsplan ................................................. 87 Skolestatistik ............................................................................. 88 Mellemskolen. Forskellige linier .............................................. 88

XI

Klassekvotient. Disciplin ....................................................... 88 Undervisning i de forskellige fag ............................................ 88 Forsøgsundervisning .................................................................. 89 Særskoler ....................................................................................... 89 Skolebørnenes sundhed. Tandpleje. Tobaksbekæmpelsen . 89 Skolebespisning .......................................................................... 90 Skolebørns ferieophold ............................................................... 90 Skolehaver. Skolebotanisk have ............................................... 90 Skolebiblioteker og skolebibliotekarer ................................... 90 Skolernes ledelse. Skoledirektionen .......................................... 91 Skoleledere ............................................................................. 92 Lærerstanden ......................................................................... 93 Lærermangelen. Lærerforeninger .................................. 93 Kommuneskoler ........................................................................... 94 Københavns kommunes aftenskole .......................................... 95 Gymnasieskoler og privatskoler .................................................... 96 Jødiske skoler................................................................................... 96 Skoler og forsorg for tunghøre, blinde og vanføre .................... 96 Film- og Båndcentralen ............................................................ 97 Højskoler ........................................................................................ 97 Københavns Universitet ................................................................. 97 Universitetsinstitutter og fakulteter ...................................... 97 Kollegier. Studielegater ............................................................. 98 Studenterforeninger ................................................................. 99 Arbejderoplysning ............................................................................... 99 Radio og fjernsyn ............................................................................... 100 Foreninger ............................................................................................ 100 Frimurere. Odd Fellows. Kjæde-ordenen .................................... 101 Arbejdernes forsamlingsbygn inger.................................................. 101 Kirkelige forhold ................................................................................. 102 Kirkefondets virksomhed ........................................................... 102 Missionsarbejde ......................................................................... 102 Soldater- og sømandshjem ...................................................... 103 Sekter ............................................................................................. 103 Mosaisk Trossamfund .................................................................. 103 3. AFSNIT Teknik. Tekniske erhverv .................................................................. 104 Tekniske foreninger ....................................................................... 104 Svejsecentralen ............................................................................. 104 Danmarks tekniske Museum ..................................................... 104 Teknisk undervisning. Håndværkeruddannelse ...................... 104 Danmarks tekniske Højskole. (Polyteknisk Læreanstalt) . . 104 Det tekniske Selskabs skoler ...................................................... 105

Københavns Bibliografi

2

XII

Teknologisk Institut ................................................................... 105 Håndværkeruddannelse ............................................................. 105 Omskoling a£ erhvervshæmmede og ufaglærte ............. 105 Byteknik ............................................................................................. 106 Stadsingeniørens direktorat .................................................... 106 Byplanlægning ............................................................................. 106 Byplanlaboratoriet .................................................................... 106 Generalplan ................................................................................. 106 City plan vest ............................................................................. 107 Gadeanlæg. Overdækning af banegraven ................................ 107 Enkelte kvarterer ..................................................................... 107 Den indre by ........................................................................... 107 Christianshavn. Amager ..................................................... 108 Vesterbro................................................................................... 108 Industrikvarterer ................................................................. 108 Egnsplanlægning .................................................................... 109 Bygningsvæsen. Stadsarkitekten. Stadskonduktøren ............. 110 Byggelovgivning. Byggevedtægter .......................................... 110 Nye byggemetoder. Højhuse. Montage- og vinterbyggeri . . 111 Kommunale værker ..................................................................... 111 Vandforsyning ............................................................................. 111 Kloaker. Spildevand ................................................................... 112 Københavns belysningsvæsen .................................................. 113 Elektricitetsforsyning. Elektricitetsværker ...................... 113 Gasforsyning. Gasværker ....................................................... 113 Gadebelysning ......................................................................... 114 Opvarmning. Varmeværker ................................................... 114 Renholdelse. Renovation ............................................................. 115 Nødtørftsanstalter ....................................................................... 115 Brandvæsen ....................................................................................... 115 Brandstationer. Materiel. Radiotjeneste .............................. 116 Brandsikring ............................................................................. 117 Brandvæsenets embedsmænd .................................................. 117 Trafikforhold ...................................................................................... 117 Holdepladser. Parkering. Garageanlæg ................................... 118 Færdselstælling ......................................................................... 118 Trafikplaner. Trafiklinier ........................................................ 119 Udfaldsveje ............................................................................... 119 Broer ................................................................................................. 120 Projekter. Øresundsbro.............................................................. 121 Transportmidler ................................................................................. 121 Flytteforretninger ..................................................................... 121 Vognmænd. Hyrevogne.............................................................. 121 Taxa. Minicabs ....................................................................... 121 Budcentraler ............................................................................. 122

XIII

Københavns sporveje ..................................................................... 122 Embedsmænd og personale ....................................................... 123 Jernbaner ......................................................................................... 123 Bybane. Nærtrafik ...................................................................... 124 Københavns hovedbanegårde ................................................... 125 Andre stationsbygninger og banegårde ............................. 126 Jernbanemuseet .......................................................................... 126 Vigerslev-ulykken ........................................................................ 126 Luftfart ........................................................................................ 126 Københavns lufthavn ............................................................ 126 Postvæsen. Centralpostbygningen. Postgirokontoret ............. 127 Dansk Post- og Telegrafmuseum ......................................... 128 Telegrafvæsen ............................................................................... 128 Telefonvæsen .................................................................................. 128 Telefonmuseet ......................................................................... 129 Skibsfart ........................................................................................ 129 Københavns færgelav ................................................................ 130 Rederier. Dampskibsselskaber.................................................. 130 Københavns havn. Økonomisk betydning for byen ................... 130 Havnestatistik .......................................................................... 131 Havnevæsenets embedsmænd. Andre ansatte ......................... 131 Havnens udvidelse og modernisering. Inddæmninger . . . . 132 Københavns havns historie ........................................................... 132 Yderhavnen ................................................................................... 133 Prøvestenshavnen ..................................................................... 133 Frihavnen ..................................................................................... 133 Sydhavnen ..................................................................................... 135 Håndværk, industri og andre praktiske erhverv ............................ 135 Statsprøveanstalten. Steins Laboratorium .......................... 135 Håndværkets og industriens organisationer ......................... 136 Håndværk .................................................................................... 136 Lavshistorie ............................................................................... 136 Håndværkerforhold og håndværksvirksomheder efter 1857 137 Ingeniør- og entreprenørvirksomheder........................................ 139 Industrielle virksomheder ............................................................. 139 Jern- og metalindustri .............................................................. 139 Automobiler og cykler ............................................................... 140 Elektriske og mekaniske apparater og udstyr ................. 140 Skibsbygning ............................................................................. 141 Burmeister & Wain ............................................................. 141 Modernisering og udvidelser. Dokker .............................. 141 Dieselmotorer. Selandia ......................................................... 141 B & W museet. Marketenderiet ........................................... 142 Textilindustri ........................................................................... 142 Beklædningsindustri ................................................................. 142

XIV

Farverier ..................................................................................... 142 Papirindustri ............................................................................ 142 Kemisk industri ........................................................................... 143 Farve- og lakindustri ............................................................... 143 Næringsmiddelindustri................................................................ 143 Spiritus- og likørfabrikation ................................................ 144 Ølfabrikation ............................................................................. 144 Mineralvand. Is ........................................................................... 145 Andre industrielle virksomheder .......................................... 145 Landbrug. Havebrug. Gartneri ...................................................... 146 Veterinær- og Landbohøjskolen................................................ 146 Havebrug. Haver .......................................................................... 146 Gartneri og gartnere. Frøhandel ......................................... 146 Hunde. Duer. Rotter ............................................................ 146 Træer ......................................................................................... 146 Husvæsen ........................................................................................ 146 Handel .................................................................................................. 147 Handelens organisationer og foreninger efter 1857 .............. 147 Grosserersocietetet ....................................................................... 148 Handelsuddannelse ..................................................................... 148 Handelskompagnier .................................................................... 148 Forretninger (en gros og en detail) .......................................... 148 Torvehandel. Torvevæsen ......................................................... 149 Grønttorvet ................................................................................... 149 Fisketorvet ................................................................................. 150 Mælkeforsyning .............................................................................. 150 Reklame. Skilte .............................................................................. 150 Læge- og sundhedsvæsen ....................................................................... 151 Medicinske foreninger ............................................................... 151 Epidemier ................................................................................ 151 Personlig hygiejne. Sundhedspleje ................................................ 151 Offentligt sundhedsvæsen .............................................................. 151 Stadslægeembedet. Kommunelæger ..................................... 152 Medicinalstatistik. Helbredsundersøgelser .......................... 152 Sygdomme. Foranstaltninger mod smitsomme sygdomme . . . 153 Statens Seruminstitut ................................................................. 153 Begravelsesvæsen .......................................................................... 154 Rednings- og samaritterkorps ....................................................... 154 Farmakologi. Apotekervæsen. Medicinalfabrikker ........................ 154 Hospitaler og hospitalsvæsen ............................................................. 155 Kommunale hospitaler ............................................................... 155 Læger ........................................................................................ 156 Hospitaler ............................................................................... 156 Kommunale sanatorier og plejehjem ......................................... 158 Militærhospitaler ........................................................................ 158

xv

Andre statshospitaler...................................................................... 138 Frederiks hospital ....................................................................... 158 Fødselsstiftelsen .......................................................................... 158 Rigshospitalet ........................................................................... 158 Andre hospitaler og sygehjem ....................................................... 159 Sygepleje og sygeplejersker ............................................................ 159 Tandlægevæsen ............................................................................ 159

TOPOGRAFI OG HISTORIE O LSEN , G UNNAR og K JELD W INDING . Københavns historie. 2. udg. 1954.

144 s.* (Vi og vor fortid, 5) Udg. af Historikergruppen.

O VERGAARD , A NNELISE . På rejse i København. [1954]. 34 upag. s.* H ERLAK , E STER . København." [195(3]. 32 s.* (Klassens Bibliotek, 1) O LSEN , G UNNAR . Københavns almindelige historie (i: Danmark før og nu. Red. af Johannes Brøndsted. 1957. Bd. 6, 9-36*) T HOMASSEN , O LE . Københavns udvikling og vækst (i: Danmark før og nu. Red. af Johannes Brøndsted. 1957. Bd. 6, 83-114*). T RAP , J. P. Storkøbenhavn (i J. P. Trap, Danmark. 5. udg. 1959-60. Bd. 1, II og Bd. 2, III) Også som særtryk. 1. Erhverv. Trafik. 2. Kulturelle og sociale forhold. 3. Arkitektur. Historie. L AURING , P ALLE . København. Med tegninger af Arne Ungermann. 1962. 225 s.* R AMSING , H. U. Københavns Ejendomme 1377-1728. Oversigt over Skøder og Adkomster. Ved Albert Fabritius. 1962. Bd. 8 kort. 8. Købmager kvarter. Anmeldt af Johan Jørgensen (H M Kbh 1962, 167-76) Litteratur om København. Topografisk-historiske tidsskrifter Bøger om København. Et udvalg. Udg. af Københavns kommune- biblioteker. 1954. 48 s. Københavns Bibliografi. Litteratur om København til 1950. Ved Svend Thomsen, Drude Lange, Irmelin Nordentoft. Udg. af Københavns kommunebiblioteker. 1957-60. 3 Bd. Historiske meddelelser om København, udg. af Københavns kommu- nalbestyrelse. 1951-59. Fortsætter som: Historiske meddelelser om København. Årbog. 1960-65 (fortsættes) S UNDBO , A RNE 50 år. Historiske meddelelser om København (H M Kbh 1957-59, 4. rk. bd. 5, 1-24) Fund ved udgravninger B REDAL C HRISTENSEN ,, P. Opmåling og rekonstruktion af drikkevands- brønd fra hjørnet af Krystalgade (Skidenstræde) og Fiolstræde (H M Kbh 1954-57, 4. rk. bd. 4, 561-70) - Gamle vandledninger (M f Kbh Bygn 1965, 21-23*)

2

Hvad Børsfundet gemte. Af B. Brorson Christensen og Knud Holm (Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad 1960, 189-95*) L INDAHL , F RITZE . Dér otte skilling, dér atter otte skilling [Møntfund i Fortunstræde] (Skalk 1960 nr. 2, 7-11*) T I D S TAVL E R Kraks tidstavler [5. udg.]. København fra Absalon til i dag. Opteg - nelser af Københavns historie indtil 1953. 1953. 240 s.* FØRE RE . TUR I S TVE J L EDN I NGE R L AURITZEN , I. C. Kopenhagen. Ein Turistführer. (Ins Deutsche über- setz von Philipp Plon). [1951]. 68 s.* kort. —Copenhague (Traduit de l'anglais par Jacques Brousse). 1951. 66 s.* kort. Capital of a democracy. (Denmark in print and pictures) (Text: Det danske Selskab in co-operation with the municipality of Copen- hagen, F. Henriksen and J. Lindskov Hansen). 1951. 94 s.* — 2. ed. 1955 - 3. ed. 1964. - Også på tysk 1955. - 2. Ausg. 1964. - Også på dansk 1964. 162 s.* tvl. S VERDRUP , E LISE »Den er go!« København på kryss og tvers. Oslo. 1952. 103 s.*------ 2. opl. 1956. 106 s.* Wonderful Copenhagen. Herrliches Kopenhagen. (English: Christen Hansen. Deutsch: Eva Willesen). 1953. 64 s.* - 2. ed. 2. Aufl. 1955. 64 s.* - 3rd ed. 3. Aufl. 1958. 64 s.* - Deutsch: G. Rona: 5. ed. 5. Aufl. 1964. 64 s.* Bliv dus med København. Udg. af Københavns kommunes rådgivende ungdomsudvalg. 1953. 24 s.* — Udg. af Overborgmesterens sekre- tariat 1956. 20 s.* - 7. udg. 1963. Copenhagen and North Zealand with supplement for motorists. 31st ed. 1951. 96 s.* kort. (Grieben guide vol. 144) Kopenhagen und Nordseeland mit Anhang für Automobilisten. 31. Aufl. 1952. 88 s.* kort. (Grieben Reiseführer Band 58) F ENNEBERG , P AUL København og omegn. Turistfører. Udarb. med Bi- stand af Turistforeningen for Danmark. 1947. 56 s. — — Ny udg. 1951. 64 s. kort. ------Ny udg. 1955. 52 s. kort. —Copenhague et ses environs. Guide touristique. 3. éd. avec plans. 1952. 60 s. kort. —Copenhagen. The capital of Denmark and environs. Tourist guide Published with the assistance of the official Copenhagen Tourist association. 1953. 52 s.------ 4. ed. 1957. 48 s. kort. ------- 5. ed. 1961. 50 s. kort. —Kopenhagen und Umgebung. Fremdenführer (Ins Deutsche über tragen von Thea Sibbert). 1954. 66 s. kort. W ENDT , F RANTZ København ( i hans: Nordiske hovedstæder. 1953. 45- 64*)

Made with FlippingBook flipbook maker