HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn2Række_I h5

134

Smaastykker.

ligesom det for halvandet Aar siden skete med Kay Lykke, ifald man ikke kan paagribe ham, skal hen­ rettes in effigie. . . . 27. Juli. Eodem om Natten er Hr. Gen. Adjutant Michell Schow1) afgaaet med sin Galliot og medhavende Mand­ skab til Nederlandene. 28. Juli. Eodem Ordre til Hr. Kapt. Ltn. Ziegler2): Efter for- udgaaende naadigst Befaling af Hs. Kgl. May. til Dan­ mark, Norge p. p. bliver Kapt. Ltn. Ziegler beordret, at han med 12 Mand strax forføjer sig til Oberst Riises3) Galliot og tager direkte Kurs mod Dower i England. Saasnart han ankommer nævnte Sted, skal han lade det være sig magtpaaliggende at anmelde sig hos Hs. May. Resident Mons. Petkum 4) for at aflevere til denne den ham af Hs. kgl. May. medgivne Skrivelse. Skulde imidlertid nævnte Hr. Resident ikke være at træffe paa dette Sted, skal Kaptajnløjtnanten opsøge ham i London, eller hvor han opholder sig, og derefter afvente nærmere Besked af ham. Nævnte Hr. Resident vil uden Tvivl overlevere ham den dér arresterede Grevinde v. Ulfeldt, hvem han med al Flid skal bevogte, og efter Hs. kgl. May.s naadigste Villie bringe med sig tilbage til den kgl. Residens Kjø- benhavn, idet han omhyggelig Skal sikre sig hende og mest mulig fremskynde sin Rejse. Actum Kjøbenhavn d. 28. Juli 1663. Friederich v. Ahlefeldt.5) *) Mikkel Skov, den bekendte forvovne Soldat og ivrige Konge­ tjener i mere end et halvt Aarhundrede. Han skulde hos Myndig­ hederne i Nederlandene søge at faa Ulfeldt udleveret. Dette naaede han vel ikke, men derimod havde han Held til at faa Ulfeldts Døtre fængslet. 2) Gregorius Ziegler, af Kongens Livregiment til Fods (Livgar­ den t. F.). 8) Henrik Riise, senere Rysensteen, den bekendte Fæstningsbyg­ ger, Kastellets og derefter Kjøbenhavns nye Befæstnings Bygmester (Ruses Bastion, Rysensteens Gade). 4) Simon de Petkum. en Nederlænder, der var traadt i dansk diplomatisk Tjeneste. Han ligesom flere andre af de her nævnte Personer omtales i Leonora Christines »Jammers-Minde.« 8) Generalmajor, Kommandant og Guvernør i Kjøbenhavn 1662 — 1672, en af Kongehusets mest fanatiske Tjenere.

Made with