HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn_1990 h5

Byen, der slog fra sig A fPedro Gauguin

Sommeren 1944 var den bedste sommer under den tyske besættelse. So­ len skinnede om dagen fra en skyfri himmel, og på de lune sommerafte­ ner hyggede man sig i kolonihaver og parker. Der var andre lyspunkter. Krigslykken havde vendt sig for den tyske krigsmaskine, på den russiske front var den tyske værnemagt på tilbage­ tog - elastiske troppeflytninger, som den tyske presse omtalte det. I Ita­ lien og på andre tyske fronter var tilbagetoget en kendsgerning, som ikke lod sig bortforklare. Jo værre det gik for det tredie rige, jo mere strammede de tyske besættelsestropper grebet om befolkningerne i de besatte lande, også her i Danmark. Fra foråret 1943 mærkedes i Danmark et almindeligt stemningsom­ sving i positiv retning over for det illegale arbejde og for deltagelse i modstandsbevægelsen. Også inden for politiets rækker mærkedes en kraftig reaktion, til trods for stadige krav fra politikerne og fra visse poli­ tiledere om at forstærke indsatsen mod hærværk og sabotage. Fra den 29. august 1943, hvor dansk militær ophørte som legal in­ stans, indskrænkede det danske politi sin virksomhed til opretholdelse af ro og orden og til efterforskning af »almindelig kriminalitet«. Bestræ­ belserne fra tysk side på at få politiet til at medvirke i sabotagebekæm­ pelsen blev afvist under talrige forhandlinger mellem den rigsbefuld- mægtigede dr. Werner Best og danske politikere ved en negativ og »diplomatisk« forhandlingstaktik. Fra efteråret 1943 voksede tyskernes mistillid til politiet. Grunden hertil var ikke alene politiets afvisende holdning til at deltage i bekæm­ pelsen af det illegale arbejde, men også mistanken om, at størstedelen af politikorpset mere eller mindre deltog i modstandskampen og frygten for, at politiet var ved at organisere sig til en ikke ubetydelig kampgrup­ pe, der ved en eventuel allieret invasion kunne få betydning. I foråret 1944 arresterede tyskerne en række ledende politifolk. Da senere det franske politi i Paris gik til modstand mod de tyske trop­ per efter landgangen i Normandiet, gav det stødet til, at hele den danske

142

Made with