DagsbefalingerKjøbenhavnsPoliti_1914

R E T T E L S E R OG T I L F Ø J E L S E R

Side 211. L. 2 f. o. at, læ s af. ad Sid e 211, P o litie ts sp e c ie lle T ilsy n m ed D am p kedler paa L a n d ­ jo r d e n er nu in d sk ræ n k et til at m od tage de i J u stitsm in iste ­ riets B ek en d tg ø relse Nr. 23 af 12. F eb ru ar 1904 § 11, 1 Stykke, næ v n te A nm eld elser. E fter sam m e Paragrafs 2. S tyk ke foran ­ d res J u stitsm in ister iets i D agsb efalin gen citered e B ek en d t­ g ø relse saaled es, at A nm eld elser om b evæ g elig e K ed ler (L oko­ m otiv , L ok om ob il) sk er til den F ab rik in sp ek tør, i h v is K reds E jeren har Bopæ l. Sid e 225, L. 7 f. n. Gruud, læ s Grund. — 452, L. 18 i. o. 2. Juni, læ s 12. Juni. — 455, L. 20 f. o. P o ltim esteren , læ s P olitim esteren . — 627, L. 17 f. o. ti, læ s til.

Made with