BegravelsesskirkkeOgKirkegaardsforholdÆldreTid

FESTSKR I FT

I ANLEDNI NG AF VESTRE KIRKEGAARDS 50-AARS BESTAAEN DEN 2. NOVEMBER 1 9 2 0

UDG IVET AF

K Ø B E N H A V N S B E G R A V E L S E S V Æ S E N

INDEHOLDENDE B E G R A V E L S E S S K I K K E OG K IR K E G A A R D S FO R H O LD I KØ B EN H A V N I Æ L D R E T ID AF RAADSTUEARKIVAR, DR. PHIL. VILLADS CHRISTENSEN A V E S T R E K IR K E G A A R D 1870—1920 ÅF DIREKTØR FOR KØBENHAVNS BEGRAVELSESVÆSEN A. BERG

KØB ENHA V N T R Y K T HOS N IELSE N & LYD ICH E (A X EL SIMM ELKIÆR) 1 9 2 0

Made with