292672462

ØSTRE ELEKTRICITETSVÆRK. 1 9 0 2 - 1 9 2 7 ved Driftsbestyrer 0. Engholm.- X --- OO0OO--- Den 6’Oktober 1902 begyndte Elektricitetsproduktionen til Byehs Forsyning med Lys og Sporvejsstrøm fra det nyopførte Østre Elektricitetsværk. Førsteanlæget var efter Nutidsmaalestok kun lille, men dengang regnedes det for et ikke ganske ubetydeligt Anlæg, hvor alle Datidens Fremskridt var taget i Anvendelse. Det betydeligste af de Fremskridt der vandt Indpas ved Københavns Elektricitetsforsyning fra dette Tidspunkt var Over­ gangen fra 2 x llo til 2 x 220 Volt jevnstrøm til Byens Lys- forsyning, og hvor selvfølgeligt dette end ser ud nu, saa var det dengang langtfra en Selvfølge, det var tværtimod en System­ ændring, der krævede nøje og moden overvejelse, og som heldig­ vis blev gennemført paa det rette Tidspunkt, og hvor det endnu var overkommeligt, thi det var jo for de ældre Anlæg ikke nogen helt billig Historie. Østre Elektricitetsværks Førsteanlæg bestod af 3 Stykker Dampdynamoer å 600 k .VI., hvor Dampmaskinerne vare Tripleex- pansionsmaskiner fra B.& W., medens Dynamoerne vare fra Schuckert i Nurnberg. Kedelanlæget bestod af 2 Stk. Vandrørs- kedler og 4 Stk. kombinerede Kanalkedler med Røgrørskedler alle fra Borsig i Berlin. Endelig fik Værket to Akkumulatorbat­ terier, et til Lys og et til Sporvejene, leverede fra Hagen; og det maa maaske paja dette Sted bemærkes, at,først med Østre Elektricitetsværks Igangsættelse, kunde Elektrificeringen af Københavns Sporveje fuldføres, ja den var jo knap nok rigtig begyndt før dette Aar.- I December 1906 fik Værket endnu en Dampdynamo paa 600 k.W* med Dampmaskine fra B. &*W. og med Dynamo fra Titan.- 1

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker