292560850

I Løbet af Aaret er der ført Forhandlinger med Arki­ tekt Mandrup-Poulsen og forskellige Autoriteter, og der er Udsigt til, at der kan blive 20 Lejligheder å 2 Værelser, lig de nuværende Friboliger, og 10 Lejligheder å 1Værelse med Alkove. Lad os haabe paa, at det maa lykkes os i Løbet af den nærmeste Fremtid, at realisere denne Plan. Vore Efterkommere vil da ikke kunne bebrejde os, at vi ikke i rette Tid har sikret os en eventuel Udvidelse af Stiftelsen. Der er foreløbig nedsat et Byggeudvalg, bestaaende af Formanden, Næstformanden, Administrator og Hr. Arthur Willadsen. Hermed vil jeg afslutte denne Beretning om, hvad der er sket i de forløbne 25 Aar. Det er jo ikke store revolu­ tionerende Begivenheder, der sker i vort lille Samfund, men hvad her er anført, er »hvad man taler om« herinde, og lad os til Slutning ønske, naar der skrives om 25 Aar til, at der da kan berettes om Fred, Glæde og god Forstaaelse indenfor vore Mure, og at der stadig findes en Bestyrelse, som indenfor rimelige Grænser gør hvad den formaar for at skabe Tilfredshed for vore gamle Kolleger og disses Efterladte. CARL CHRISTENSEN .

Made with